Учебно-методические материалы по дисциплине: Релейная защита электроэнергетических систем

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по специальностям 

Жүмыс аты 
Наименование работы

Бұғыбаев.С.А.
Башкиров М.В.
Мұхтар Б.М.

050718-Электрэнергетика  мамандыѓы  бойынша оқитын  студенттерге  арналѓан курстық жұмыстың тапсырмалары мен әдістемелік нұсқаулар

Электрмен жабдықтау жүйелерінің релелік қорғанысы және автоматикасы

 

2 Бұғыбаев.С.
Уткин Л.А.
Мұхтар Б.М.

050718-Электрэнергетика мамандыѓы  бойынша оқитын  студенттерге  арналѓан   зертханалық  ж±мыстарѓа  ғдістемелік  н±сқау 

Электрмен жабдықтау жүйелерінің релелік қорғанысы және автоматикасы
3 Башкиров М.В.
Мұхтар Б.М.

210340 - Релелік қорғаныс және энергетикалық жүйелерді автоматтандыру мамандығының 4 курс студенттері үшін

Өндірістік практика бойынша бағдарлама
4 Башкиров М.В.

для студентов 4 курса специальности 210340 - Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Программа производственной практики
5 Башкиров М.В.
Уткин Л.А.

для студентов очной формы обучения специальности 210340- Релейная защита электроэнергетических сетей

Методические указания и задание к расчетно-графической работе
6 Башкиров М.В.
Асанова. К.М.

 Электрэнергетикалық жүйелердің релелік
қорғанысы. 5В071800 – Электр энергетикасы
мамандығының барлық оқу түрінің студенттері үшін

Дәрістер жинағы
7 Башкиров М.В.
Тергеусизова. М.А.

 для студентов всех форм обучения специальности 5В071800 – Электроэнергетика,

Методические указания к выполнению лабораторных работ

Электорнная библиотека АИЭСНазад