АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ИНСТИТУТЫ

Автоматты электрлік байланыс кафедрасы

ЦИФРЛЫҚ КОММУТАЦИЯ ЖҮЙЕЛЕРІ

Лабораториялық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау (HICOM 300 2-ші бөлім)

(38040 «Байланыс желісі және коммутация жүйесі», 380240 - «Көпарналы телекоммуникация жүйесі» мамандықтарының студенттері үшін)

 
Алматы 2004

ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР: Т.К. Бектыбаев, С.А.Калиева. Цифрлық коммутация жүйлері. Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар (HICOM 300 2-ші бөлімі). (380140 - Байланыс желісі және коммутация жүйесі, 380240 - Көпарналы телекоммуникация жүйесі мамандықтарының студенттері үшін).

 Алматы: АЭжБИ, 2004. - 14 б.

Әдістемелік нұсқау зертханалық жұмыстардың тақырыбынан, жұмыстың мақсатынан, тапсырма және орандалу тәртібінен, сондай-ақ бақылау сұрақтарының тізімін құрайды.

Без.   , кесте.  , библиогр.  атау.

Пікір беруші:тех.ғыл. канд. проф. А. Д. Джангозин.

Алматы энергетика және байланыс институтының 2004 жылғы басу жоспары бойынша басылды.

          © Алматы энергетика және байланыс институты, 2004

Кіріспе

Әдістемелік нұсқау «Цифрлық коммутация жүйелері»  пәнінің екінші зертханалық бөлімін орындауға тағайындалған. Ол 380140-Байланыс желілері және коммутация жүйелері және 380240-Көпарналы телекоммуникация жүйелері мамандықтарының студенттеріне арналған.

Әдістемелік нұсқау КМАТС «НІСОМ 300» және станцияда қарастырылған арнайы абоненттік  терминалдарда жұмыс дағдысын алуға арналған зертханалық жұмыстар жинағынан тұрады. Осы келтірілген жинақта, барлық баяндаулар келесі бөлшектерден тұрады олар, жұмыс мақсаты, зертханалық қондырғының сипаттамасы, тапсырма, зертханалық жұмысты орындау тәртібі, жұмыс бойынша есеп беру және бақылау сұрақтары кіреді. «COMTES» бағдарламалық интерфейс  қолданылатын БЭЕМ  (ПЭВМ), КМАТС «НІСОМ 300» және абоненттік  терминалдар  зертханалық жұмыста қолданылады.

Жұмысқа кірісер алдында студенттер қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқауды тыңдау керек.

5 зертханалық жұмыс. Абоненттік терминалдарды бағдарламалау

5.1 Жұмыс мақсаты

Бұл жұмыстың мақсаты абоненттік терминалдарды бағдарламалау дағдысын қалыптастыру.

5.2 Зертханалық қондырғының сипаттамасы

Зертханалық жұмыста абоненттік  модулдермен  қамтамасыз ететін КМАТС «НІСОМ 300» станциясы және «COMTES» бағдарламалық интерфейс  қондырылған БЭЕМ  мен телефон аппарттарын қажет етеді.

5.3 Тапсырма

5.3.1 БЭЕМ дисплейне терминалдардың стандарты меншіктелген нөмірін шығару.

5.3.2 БЭЕМ дисплейіне стандартты шығару.

5.3.3 Абоненттік терминалда тастатурды өзгерту күйіне келтіру.

5.3.4 Мәндерді бастапқы күйге  келтіру.

5.4 Зертханалық жұмыстың орындалу тәртібі

5.4.1  Вариант бойынша телефонды RJ-11 розеткасына қосыңыз.

5.4.2 Барлық телефондар қосылып, олар жұмыс күйінде екеніне көз жеткізіңіз.

5.4.3 «COMTES» интерфейсін БЭЕМ-да асқындырыңыз.

5.4.4 «DIS-TAPRO» бұйрығын қолданып, абоненттік терминалға меншіктелген стандарт нөмірін дисплейге шығару үшін бұйрықты енгізіңіз.               5.1-суретте хабардың шығару листингі келтірілген.

DIS-ТAPRO: STN, 2002, ;

H500:  AMO  TAPRO  STARTED

STATION

STD

DIGTYP

FUNKTION KEY WHICH DIFFER FROM STANDARD

2002

6

SET400

7 PU   8 CBK    15 SPLT   20 CONF

AMO– APRO  157   PROGRAMABLE KEY DEFINITION FOR DIGITAL TERMINALS

DISPLAY COMPLETED;

5.1-сурет. Абонентке меншіктелген стандарт листингі

5.4.5 «DIS-TAPRO» бұйрығын қолданып, абоненттік терминалдар үшін тастатура стандартын дисплейге шығару үшін бұйрықты енгізіңіз. 5.2-суретте хабардың шығару листингі келтірілген.

DIS-TAPRO: STD, 6, SET400 ;

H500:  AMO  TAPRO  STARTED

STD

DIGTYP

KEY LAYOUT

6

SET4C2

1 NAME            2 NAME           3 NAME     4NAME        5FWD

6 SNR                7 CBK               8CONF       9 NAME       10 NAME

11 NAME          12 NAME         13REMIND   14TRNS      15 MUTE

16 ST                 17 SPKR           18 CH            19 KNOVR  20 PU

21 CONS           22 RLS              23 NAME      24 CL          25 VACANT

26 VACANT    27 VACANT      28 VACANT    29 MB

AMO– APRO  157   PROGRAMABLE KEY DEFINITION FOR DIGITAL TERMINALS

DISPLAY COMPLETED;

5.2-сурет. Станциядағы тастатура стандартының листингі

5.4.6 «CHA-TAPRO» бұйрығын қолданып, абоненттік терминалда тастатураны өзгерту үшін бұйрықты енгізіңіз. 5.3-суретте хабарды шығару листингі келтірілген.

CHA-TAPRO:  2002 , 6 , SET400, , , , , , , CBK , CONF ;

H500: AMO  TAPRO  STARTED

H03: FUNCTION KEY LAYOUT CHANGED FOR STATION 2002.

AMO-TAPRO -157  PROGRAMABLE KEY DEFINITION FOR DIGITAL TERMINALS

CHANGE COMPLETED;

5.3-сурет. Тастатура ретін өзгерту листингі

5.4.7 «DIS-TAPRO» бұйрығын қолданып, абоненттік терминалда тастатура стандартын дисплейге шығару үшін бұйрықты енгізіңіз.

5.4.8 «CHA-TAPRO» бұйрығын қолданып, абоненттік терминалда стандартты өзгерту үшін бұйрықты енгізіңіз. 5.4-суретте хабардың шығару листингі келтірілген.

CHA-TAPRO: 2002, 7 ;

H500: AMO  TAPRO  STARTED

H03: FUNCTION KEY LAYOUT CHANGED FOR STATION 2002.

AMO-TAPRO -157  PROGRAMABLE KEY DEFINITION FOR DIGITAL TERMINALS

CHANGE COMPLETED;

5.4-сурет. Стандарттың өзгеру листингі

«DIS-TAPRO» бұйрығын қолданып, абоненттік терминалдар үшін өзгертілген стандарт тастатураны дисплейге шығару үшін бұйрықты енгізіңіз.

5.4.9 Мәндерді бастапқы күйге келтіріңіз.

5.5 Тапсырма варианттары

Вариант

Абоненттер нөмірі

Өзгерту үшін тастатур нөмірі

Өзгерту үшін стандарт нөмірі

1

102

7-PU, 8-CBK

7

2

101

7-PU, 8-CBK

7

3

203

8-CONF, 7-CBK

7

4

202

8-CONF, 7-CBK

7

5.6 Зертханалық жұмыс бойынша есеп беру

Есеп беруде цифрлық КМАТС «НІСОМ 300»-де тапсырмалар орындалған бұйрықтар тізімі және орындалған бұйрықтар бойынша қорытынды жасаңыз.

5.7 Бақылау сұрақтары

5.7.1 Тастатур үшін стандарттар немен ажыратылады?

5.7.2 «DIS-TAPRO» бұйрығы не үшін қолданылады?

5.7.3 Аналогты ТА үшін осы стандарттар қолданыла алады ма?

6 Зертханалық жұмыс. ТА идентификациялау

6.1 Жұмыс мақсаты

Бұл жұмыстың мақсаты ТА идентификациялау жұмысының дағдысын алу болып келеді.

6.2 Зертханалық қондырғының сипаттамасы

Зертханалық жұмыста абоненттік  модулдермен  қамтамасыз ететін КМАТС «НІСОМ 300» станциясы және «COMTES» бағдарламалық интерфейс  қондырылған БЭЕМ  мен телефон аппарттарын қажет етеді.

6.3 Тапсырма

6.3.1 ТА идентификациясын дисплейге шығару.

6.3.2 ТА-на идентификация қосу.

6.3.3 ТА-ның идентификациясын өзгерту.

6.3.4 Мәндерді бастапқы күйге келтіру.

6.4 Зертханалық жұмысты орындау тәртібі

6.4.1  Вариант бойынша телефонды RJ-11 розеткасына қосыңыз.

6.4.2 Барлық телефондар қосылып, олар жұмыс күйінде екеніне көз жеткізіңіз.

6.4.3 «COMTES» интерфейсін БЭЕМ-да асқындырыңыз.

6.4.4 «DIS-PERSI» бұйрығын қолданып, ТА-ның идентификациясын дисплейге  шығару үшін бұйрықты енгізіңіз. 6.1-суретте хабарды шығару листингі келтірілген.

DIS PERSI :  NAME ;

H500:   AMO  PERSI    STARTED

H05:   NO   NAMES   OR   ORGANIZATIONAL    UNITS   FOR  THE  STATION  NUMBERS   SPECIFIED

AMO - PERSI  - 157       PERSONAL   IDENTIFICATION   DATA

DISPLAY    COMPLETED;

6.1- сурет. ТА идентификациялау  листингі

6.4.5 «ADD-PERSI» бұйрығын қолданып, ТА-на идентификацияны қосу үшін бұйрықты енгізіңіз. 6.2-суретте хабардың шығару листингі келтірілген.

ADD-PERSI: STN , 2002 , COSMO;

H500:  AMO PERSI   STARTED

AMO-PERSI  -157       PERSONAL IDENTIFICATION DATA

ADD  COMPLETED;

6.2 -сурет. ТА-на  идентификацияға қосу   листингі

6.4.6 «СНА-PERSI» бұйрығын қолданып, ТА-ның идентификациясын өзгерту үшін бұйрықты енгізіңіз. 6.3-суретте хабарды шығару листингі келтірілген.

CHA-PERSI:NAME,2002, , KENZO;

H500:    AMO  PERSI    STARTED

H32: THE FIRST NAME  FOR  STATION NUMBER 2002 HAS BEEN CHANGED

AMO-PERSI   - 157       PERSONAL  IDENTIFICATION DATA

CHANGE COMPLETED;

6.3 - сурет. ТА-ның  идентификациясын өзгерту  листингі

6.4.7 Идентификацияны өзгерткен соң, ТА-ның идентификациясын дисплейге  шығару үшін бұйрықты енгізіңіз.

6.4.8  Мәндерді бастапқы күйге келтіріңіз.

6.5 Тапсырма варианттары

Варианттар

Абоненттер нөмірі

1

102

2

101

3

203

4

205

6.6 Зертханалық жұмыс бойынша есеп беру

Есеп беруде цифрлық КМАТС «НІСОМ300»-де тапсырмалар орындалған бұйрықтар тізімі және орындалған бұйрықтар бойынша қорытынды жасаңыз.

6.7 Бақылау сұрақтары

6.7.1 ТА-ның идентификациясына нені жазуға болады?

6.7.2 Аналогты телефонда идентификация жазуға бола ма?

6.7.3 «DIS-PERSI» бұйрығын енгізгеннен кейін не болады?

 7 зертханалық жұмыс. ТА-на қызметтерді қосу

7.1 Жұмыс мақсаты

Бұл жұмыстың мақсаты абоненттер үшін ТА-на тікелей шақыруды, мекен жайды ауыстыруды жасау дағдысын үйрету.

7.2 Зертханалық қондырғының сипаттамасы

Зертханалық жұмыста абоненттік  модулдермен  қамтамасыз ететін КМАТС «НІСОМ 300» станциясы және «COMTES» бағдарламалық интерфейс  қондырылған БЭЕМ  мен телефон аппарттарын қажет етеді.

7.3 Тапсырма

7.3.1 ТА-на бұйрық бойынша мекен жайды ауыстыруды қосу.

7.3.2  Бұйрық бойынша мекен жайды ауыстыруды алып тастау.

7.3.3 Абонентке тікелей шақыруды қосу.

7.3.4 Мәндерді бастапқы күйге келтіру.

7.4 Зертханалық жұмысты орындау тәртібі

7.4.1  Вариант бойынша телефонды RJ-11 розеткасына қосыңыз.

7.4.2  Барлық телефондар қосылып, олар жұмыс күйінде екеніне көз жеткізіңіз.

7.4.3 «COMTES» интерфейсін БЭЕМ-да асқындырыңыз.

7.4.4 «ADD-ZIEL» бұйрығын қолданып, ТА-на бұйрық бойынша мекен жайды ауыстыруды қосу үшін бұйрықты енгізіңіз. 7.1-суретте хабардың шығару листингі келтірілген.

ADD-ZIEL:FWD , 2002 , VCE , 2003;

H500:  AMO ZIEL   STARTED

AMO-ZIEL  -187       DESTINATIONS FOR VARIOUS STATION  FEATURES

ADD  COMPLETED;

7.1-сурет. ТА-на бұйрық бойынша мекен жайды ауыстырып қосу листингі

7.4.5 «DIS-ZIEL» бұйрығын қолданып, ТА-ның мекен жайы ауыстырылғанын дисплейге шығарып көру үшін бұйрықты енгізіңіз. 7.2-суретте хабардың шығару листингі келтірілген.

DIS – ZIEL : FWD;

H500 :  AMO  ZIEL  STARTED

FWD

SOURCE

SI

DESTINATION

NAME

2002

VCE

2003

 

AMO – ZIEL  -  187   DESTINATIONS  FOR  VARIOUS  STATION  FEATURES

DISPLAY  COMPLETED;

7.2-сурет. Мекен жайды ауыстыруды көру листингі

7.4.6 «ADD-ZIEL» бұйрығын қолданып, абонентке тікелей шақыруды қосу үшін бұйрықты енгізіңіз. 7.3-суретте хабардың шығару листингі келтірілген.

ADD-ZIEL:DSS , 2002 , 4 , 2003 , BD;

H500:  AMO ZIEL   STARTED

AMO-ZIEL  -187       DESTINATIONS FOR VARIOUS STATION  FEATURES

ADD  COMPLETED;

7.3-сурет. Абонентке тікелей шақыруды қосу листингі

Ескерту: Тікелей шақыруға тастатураны қосудың алдында  оны        «CHA-TAPRO» бұйрығы арқылы тағайындау қажет.

7.4.7 ТА тастатурасында абоненттің қысқартылған нөмірін жазыңыз.

7.4.8 «DEL-ZIEL» бұйрығын қолданып, ТА-ғы бұйрық бойынша мекен жайды ауыстыруды  алып тастау үшін бұйрықты енгізіңіз. 7.4-суретте хабардың шығару листингі келтірілген.

DEL – ZIEL: FWD , 2002 ;

H500:  AMO ZIEL    STARTED

AMO – ZIEL   - 187      DESTINATIONS  FOR VARIOUS  STATION  FEATURES

DELETE COMPLETED;

7.4-сурет. ТА-на бұйрық бойынша мекен жайды ауыстыруды алып тастау листингі

7.5 Тапсырма варианттары

Вариант

Абоненттер нөмірі

Мекен жайды ауыстыру үшін

ТА-ның нөмірі

Тікелей шақыру

үшін тастатур нөмірі

1

102

150

2

2

101

166

2

3

203

266

2

4

205

250

2

7.6 Зертханалық жұмыс бойынша есеп беру

Есеп беруде цифрлық КМАТС «НІСОМ300»-де тапсырмалар орындалған бұйрықтар тізімі және орындалған бұйрықтар бойынша қорытынды жасаңыз.

7.7 Бақылау сұрақтары

7.7.1 Тікелей шақыру мен қысқартылған нөмірді теру немен ажыратылады?

7.7.2   «ADD-ZIEL» бұйрығы не үшін қолданылады?

7.7.3 ТА-на мекен жайды ауыстыру қызметі қосылғаны туралы қалай білуге болады?

8 зертханалық жұмыс. «ДИРЕТОР - ХАТШЫ» тобын құру

8.1 Жұмыс мақсаты

Бұл жұмыстың мақсаты «Директор- Хатшы» тобын ұйымдастыруда тәжірибе алу.

8.2 Зертханалық қондырғының сипаттамасы

Зертханалық жұмыста КМАТС «НІСОМ 300» қолданылып, ол абоненттік  модулдерді қамтамасыз етеді, «COMTES» бағдарламалық интерфейс  қондырылған БЭЕМ  (ПЭВМ), телефон аппарттарын қажет етеді.

8.3 Тапсырма

8.3.1 ТА-ты хатшының ТА-ты ретінде белгілеу.

8.3.2 «Директор- Хатшы» тобын қосу.

8.3.3 Телефон аппаратындағы тастатур күйін өзгерту.

8.3.4 ТА-на тікелей шақыру тастатурасын қосу.

8.4 Зертханалық жұмысты орындау тәртібі

8.4.1  Вариант бойынша телефонды RJ-11 розеткасына қосыңыз.

8.4.2 Барлық телефондар қосылып, олар жұмыс күйінде екеніне көз жеткізіңіз.

8.4.3 «COMTES» интерфейсін БЭЕМ-да асқындырыңыз.

8.4.4 «CHA-SCSU» бұйрығын қолданып, ТА-ты хатшының ТА-ты ретінде белгілеу үшін бұйрықты енгізіңіз. 8.1-суретте хабардың шығару листингі келтірілген.

CHA  - SCSU :  2002 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Y , ;

H500:    AMO  SCSU    STARTED

H09: 2002  STATION DATA  CHANGED

AMO – SCSU    - 187       STATION DATA CHANSED.

CHANGE COMPLETED;

8.1-сурет. ТА  тағайындау листингі

8.4.5 «ADD-CHESE» бұйрығын қолданып, «Директор-Хатшы» тобын қосу үшін бұйрықты енгізіңіз. 8.2-суретте хабарды шығару листингі келтірілген.

ADD  -  CHESE: , 2003 , 2002 , ;

H500:  AMO CHESE  STARTED

H1: EXES  2003 :  RNGXFER   KEY (S)  WITH  NO  FUNCTION

H1: EXES  2002 :  RNGXFER   KEY (S)  WITH  NO  FUNCTION

H2: SECR  2002 :  PUS   KEY (S)  WITH  NO  FUNCTION

H3: EXECUTIVE / SECRETARY    SYSTEM  ASSIGNED WITH  GRNO:  1

AMO – CHESE – 187     EXECUTIVE / SECRETARY   ARRANGEMENTS  

ADD  COMPLETED;

8.2- сурет. «Директор-Хатшы» тобын қосу листингі

8.4.6 Хатшы телефонын белгілеп және тікелей шақыру тастатурасын тағайындап, тастатура күйін өзгерту үшін бұйрықты енгізіңіз. 8.3-суретте хабардың шығару листингі келтірілген.

CHA – TAPRO:  2002 , ,  SET4C2 , RNGXFER , DSS;

H500:    AMO  TAPRO    STARTED

H03:  FUNCTION KEY  LAYOUT  CHANGED  FOR STATION  2002.

AMO  -  TAPRO  -  187  PROGRAMABLE  KEY  DEFINITION  FOR  DIGITAL  TERMINALS

CHANGE COMPLETED;

8.3-сурет. Тастатура тағайындау листингі

8.4.7 «ADD-ZIEL» бұйрығын қолданып, белгіленген тастатураға директор телефонын қосу үшін бұйрықты енгізіңіз. 8.4-суретте хабардың шығару листингі келтірілген.

ADD-ZIEL:DSS , 2002 , 2 , 2003 , BD;

H500:  AMO ZIEL   STARTED

AMO-ZIEL  -187       DESTINATIONS  FOR  VARIOUS  STATION  FEATURES

ADD  COMPLETED;

8.4-сурет. Тастатураны қосу листингі

8.4.8 Директор ТА-на тікелей шақыруды тастатураға қосу үшін, бұйырықты енгізіңіз.

8.4.9 «DEL-CHESE» бұйрығын қолданып, мәндерді бастапқы күйге келтіріңіз. 8.5 -суретте хабардың шығару листингі келтірілген.

DEL – CHESE: SYS  ;

H500:  AMO CHESE    STARTED

AMO – CHESE   - 187        EXECUTIVE / SECRETARY   ARRANGEMENTS  

DELETE COMPLETED;

8.5-сурет.  «Директор-Хатшы» тобын кетіру листингі

8.5 Тапсырма варианттары

Варианттар

Хатшы ТА

нөмірі

 Директор ТА

нөмірі

1

102

100

2

101

103

3

203

206

4

205

200

8.6 Зертханалық жұмыс бойынша есеп беру

Есеп беруде цифрлық КМАТС «НІСОМ 300»-де тапсырмалар орындалған бұйрықтар тізімі және орындалған бұйрықтар бойынша қорытынды жасаңыз.

8.7 Бақылау сұрақтары

8.7.1 «Директор-Хатшы» тобын ұйымдастыру үшін қандай бұйрықтар қажет?

8.7.2  «ADD-CHESE» бұйрығында қандай параметрлерді көрсету қажет?

8.7.3 Хатшы үшін тікелей шақыруды тағайындаудың қажеттілігі неде?

Әдебиеттер тізімі

1. Нісоm300 цифрлық КМАТС техникалық сипаттамасы “Siemens” фирмасының материалдары бойынша.

Мазмұны

Кіріспе..............................................................................................................3

№5зертханалық жұмыс...................................................................................3

№6 зертханалық жұмыс..................................................................................6

№7 зертханалық жұмыс..................................................................................8

№8 зертханалық жұмыс................................................................................10

Әдебиеттер тізімі…………………………………………………………......13

2004 ж.қосымша жоспар бойынша реті 92     

Темирхан Касенович Бектыбаев

Самал Ахметжановна Калиева

ЦИФРЛЫҚ КОММУТАЦИЯ ЖҮЙЕЛЕРІ

Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар (HICOM 300 2-ші бөлім)

(38040- Байланыс желісі және коммутация жүйесі, 380240 - Көпарналы телекоммуникация жүйесі мамандықтарының студенттері үшін)

Редакторы  Ж.А.Байбураева

Стандарттау жөніндегі маман Н.М. Голева

Басуға қол қойылды                                Формат 60х84 1/16

Тиражы  50 дана.                                     1 типография қағазы                     

Көлемі     оқу-басп.т.                                Тапсырыс__

Бағасы  28 теңге

Алматы энергетика және байланыс институтының

көшірмелі-көбейткіш бюросы

480013  Алматы, Байтурсынов к., 126