АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ИНСТИТУТЫ

 

Автоматты электрлік байланыс кафедрасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИФРЛЫҚ КОММУТАЦИЯ

S-12 типті цифрлық коммутация жүйесін жобалау бойынша курстық жұмысқа әдістемелік нұсқау

(38040 «Байланыс желісі және коммутация жүйесі» мамандығының– күндізгі, сырттай  оқу формасының барлық студенттері үшін)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2004

 

ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР: С.А.Калиева, Е.А. Шкрыгунова. Цифрлық коммутация. S-12 типті цифрлық коммутация жүйесін жобалау бойынша курстық жұмысқа тапсырма және әдістемелік нұсқау (38040 «Байланыс желісі және коммутация жүйесі» мамандығының – күндізгі, сырттай оқу формасының барлық студенттері үшін). - Алматы: АЭжБИ, 2004.-     бет.

 

 

Єдістемелік н±сќау S-12 типті сандыќ коммутациялыќ ж‰йесін жобалау бойынша курстыќ ж±мысты орындауѓа арналѓан тапсырмалар мен єдістемелік н±сќауларды ќамтиды, сонымен ќатар, жобалаудыњ негізгі тапсырмаларын орындауѓа т‰сініктемелер беретін мєліметтер, єдебиеттер тізімі бар.

Єдістемелік н±сќау “Байланыс желілері жєне коммутациялыќ ж‰йелері” мамандыѓыныњ барлыќ оќу т‰рлері үшін.

Бейн..-  , кесте.- , библиогр.-   атауы.

 

 

 

Пікір беруші:тех.ғыл. канд. профес. А. Д. Джангозин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЭжБИ-ның 2004 жылѓы басу жоспары бойынша басылады.

 

                                © Алматы энергетика жєне байланыс институты, 2004 ж.

Алғы сөз

 

Цифрлық және есептеу техникасының дамуы, оларды телком-муникация технологисына енгiзу, соңғы жылдары қазiргi жалғау жүйелерiнiң маңыздылығы мен құру әдiстерiне көзқарас айтарлықтай өзгердi.

Желiнiң жаңа технологиялары және жалғау жүйелерiнiң элементтiк базаларының дамуы, қызметтерiнiң ұлғайуы және басқарудың жаңа қағидаларын қолдану, мамандар дайындауда жалғау жүйелерiн құрудың заңдылығы мен қағидаларына, перспективтi жалғау мен басқару техникасы және технологиясы негiзiнде мультисервистiк желiлер құруға баса көңiл аударуды талап етедi.

Бұл пәндi оқыту барысында ұсынылатын материалдар коммутацияның жалпы қағидаларынан бастап аналогтық және цифрлық коммутациялау жүйелерінiң қағидаларын бірыңғай әдiстемелiк концепциямен баяндау қабылданған. Сонымен қатар цифрлық коммутациялық жүйелерiнiң  негiзiнде қызметтердi жинақылаудың, коммутация жүйелерiн бағдарламамен қамтамасыз ету мен сенiмдiлiгi, телефон желiсiн нөмiрлеу, сигналдау және синхрондау мәселелерi қарастырылады.

«Цифрлық коммутация» пәні «Ақпарат тарату теориясы», «Электрлік тізбектер теориясы», «Бағыттаушы жүйелер», «Электр байланыс теориясы», «Жоғарғы математика», «Физика», «Цифрлы құрылғылар және есептеу техникасының негiздерi» және т.с.с. пәндердiң теориялық негiздерiне негiзделген.

Бұл пән байланыс желілерін құру мен жұмыс iстеу қағидаларын және кейiнгi оқылатын пәндердi игерудiң негізiн қалайды.

Курс бойынша курстыќ ж±мыс орындау ќарастырылѓан. Студенттердіњ білімдерін баѓалау ‰шін курстыњ теориялыќ жєне практикалыќ бөлімдері бойынша емтихан тапсырады.

 

 

Негізгі нұсқаулар мен вариантты таңдау

 

 

Курстыќ ж±мысты орындау «Курстыќ ж±мыстыњ мазм±ны» параграфінде көрсетілгендей, «Автоматтыќ коммутация» жєне «Аќпаратты ‰лестіру теориясы» пєндері бойынша алынѓан білімдерді бекітуге баѓытталѓан, сондай-аќ наќты есептерді шешу бойынша даѓды алу.

Курстыќ ж±мыс телефондыќ желіде цифрлыќ АТС-тыњ коммутациялыќ жабдыќтарын жобалау с±раќтарына арналѓан. Студенттер өз бетінше станцияныњ т‰рін тањдап алуы ќажет, т‰сіндіру жасап жєне желіге АТСЭ цифрлық станцияны енгізу кезінде барлыќ ќажетті есептерді ж‰ргізу, вариантќа сєйкес тапсырмада көрсетілгендей.

Ж±мысты орындау тєртібі жєне тапсырмаѓа т‰сіндірулер єдістемелік н±сќауларда берілген. Т‰сіндірме ќаѓаз, єр беттіњ аќ ќаѓазының (сызыќсыз) бір жаѓына жазылады.

Курстыќ ж±мыста ќабылданѓан шешімдерге, ќажетті т‰сіндірмелер ж‰ргізіледі: орындаѓан есептерге, функционалдыќ схемалар, кестелер мен графиктер. Жобада оќулыќтар мен оќу ќ±ралдарында келтірілген т‰сіндірме материалдарды араластырудыњ ќажеті жоќ.

Єр студент бір вариант курстыќ ж±мысты орындайды, варианттыњ номері студенттік билеттіњ соњѓы екі санымен аныќталады. Берілген мєліметтер 1-ші жєне 4-ші кестелерде билеттіњ соњѓы саны бойынша, ал 2-ші жєне 3-ші кестелердегі берлігендер билеттіњ соњѓыныњ алдындаѓы саны бойынша тањдайды.

Ќорѓауѓа жіберілген курстыќ ж±мыс кафедраныњ екі оќытушысынан т±ратын комиссияда ќорѓалады.

 

 

1 Курстық жұмыстың түсіндірме қағазының мазмұны

 

 

Т‰сіндірме ќаѓазда міндетті т‰рде: курстыќ ж±мыстыњ маќсатын т‰сіндіру, берілгендер бойынша сєйкес есептеулер ж‰ргізу жєне жасалѓан ж±мыстар бойынша ќорытынды жасањыз.

Курстық жұмыстың техникалық тапсырмасы.

Берілген мәліметтерге сәйкес келесі жұмыстардың міндетті түрде орындалуы.

Мәліметтерге сәйкес жергілікті қалалық желінің сызбасын, S-12 электрондық АТС-ты енгізе отырып келтіру. Жергілікті қалалық желінің сыйымдылығы, жұмыс істеп тұрған АТС, АМТС, АТСЭ және ПСЭ мәліметтері 1-ші кестеде келтірілген. Станциялар арақашықтығы өз бетінше таңдалынады.

1.      Желідегі әр АТС үшін абоненттік желінің нөмірленуін келтіріңіз.

2.      АТСЭ S-12 станциясын таңдауды негіздеңіз, оның негізгі техникалық сипаттамаларын келтіріңіз.

3.      АТСЭ S-12 станциясының негізгі блоктары мен түйіндерін қысқаша сипаттай отырып, құрылымдық схемасын келтіріңіз.

4.      Телефондық жүктеменің екпінділігін есептеңіз. Жүктеме екпінділігінің бір есебін ЭЕМ қолдана отырып орындаңыз.

5.      Жүктеме екпінділігінің матрицасы мен тарату схемасын құрыңыз.

6.      Тексеру есептерін жасањыз бір абоненттік линияѓа келіп т‰сетін жалпы орташа ж‰ктемені есептеу жєне шаќырулар саныныњ ќосындысын жєне олардыњ жіберілген мєндерін салыстырыњыз.

7.      Жалѓастырѓыш ИКМ линияларыныњ шыѓыстыќ жєне кірістік ќажетті сандарын есептеу. Жобаланатын АТС-ті желідегі барлыќ АТС-тармен, арнайы ќызмет торыбымен жєне АМТС-пен байланыстыратын.

8.      Негізгі станциялыќ жабдыќтардыњ көлеміне есептеулер ж‰ргізу.

9.      АЛМ жєне ЦЛМ тарату кестесін ќ±растырыњыз.

10. Жобаланатын АТС S-12 станциясыныњ функционалдыќ схемасын сызыњыз.

11. Алынѓан есептеулер негізінде жобаланатын АТСЭ-ныњ схемасын ќ±растырыњыз. Автоматтыќ залда АТСЭ-ныњ станциялыќ жабдыќтарыныњ орналасу схемасын келтіріњіз.

12. Толығымен цифрланған телекоммуникациялыќ желініњ перспективті схемасын ќ±растыру.

13. Желіде SDH технологиясын ќолдану м‰мкіндігіне т‰сіндірме жасањыз.

13.1 Желі топологиясын таңдаңыз.

13.2 Мультиплексорды таңдауға талдау жасаңыз.

13.3 Транспорттық желінің схемасын құрыңыз.

1-кесте. ҚТЖ торабтық ауданның телефондық желісі мен АТСЭ жобаланатын станция туралы мәліметтер

Берілген мәндер

Студенттік билеттің соңғы саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Желідегі ҚТЖ сыйымдылығы (мың. нөмір)

 

150

 

147

 

155

 

158

 

147

 

138

 

154

 

145

 

159

 

138

УВС-1 трабтық аудандағы станциялар саны

 

5

 

6

 

5

 

5

 

6

 

6

 

5

 

6

 

6

 

5

Соның ішінде:

АТСЭ

АТСКУ

 

3

2

 

3

3

 

2

3

 

3

2

 

4

2

 

3

3

 

2

3

 

5

1

 

4

2

 

3

2

Жобалантын АТСЭ сыйымдылығы             (мың. нөмір)

 

8

 

6

 

6

 

7

 

9

 

8

 

7

 

8

 

9

 

7

Жобаланатын АТСЭ-ге қосылатын ПСЭ-нің жалпы сыйымдылығы, (мың нөмір)

 

 

2

 

 

1

 

 

2

 

 

2

 

 

1

 

 

2

 

 

2

 

 

1

 

 

1

 

 

2

ПСЭ саны

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

Сөйлесумен аяқталатын шақылулар үлесі

 

0.5

 

0.52

 

0,55

 

0,58

 

0,60

 

0,5

 

0,52

 

0,55

 

0,58

 

0,60

 

 

2 – кесте. Жобаланатын АТСЭ –ның жүктеме көздерінің құрылымдық құрамы, пайызбен көрсетілген

Категория аппаратов

Студенттік билеттің соңғының алдындағы санымен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Халық-шаруашылық секторының аппараттары

оның ішінде жиілікті теру

 

 

45

 

42

 

 

48

 

30

 

 

50

 

35

 

 

35

 

55

 

 

37

 

25

 

 

38

 

40

 

 

42

 

45

 

 

37

 

25

 

 

40

 

45

 

 

32

 

48

Пәтерлік аппараттар

оның ішінде жиілікті теру

53

 

10

50,2

 

15

48,5

 

16

57,5

 

18

62,5

 

30

59,5

 

10

56,0

 

25

60,5

 

15

57,5

 

10

65,5

 

32

Таксофондар

оның ішінде жиілікті теру

2,0

 

15

1,8

 

10

1,5

 

6

2,5

 

10

2,5

 

10

2,5

 

6

2,0

 

5

2,5

 

15

2,5

 

10

2,5

 

9

 

3-кесте. ЕҮЖС бір жүктеме көзіне келетін, С шақырулардың орта саны

Аппараттар категориясы

Студенттік билеттің соңғының алдындағы саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Халық шаруашылық секторының аппараттары

 

2,8

 

2,6

 

2,4

 

3,0

 

3,1

 

3,0

 

2,9

 

3,0

 

2,9

 

3,2

Пәтерлік аппараттар

1,2

1,1

1,2

1,1

0,9

1,0

1,0

1,1

0,9

0,9

Таксафондар

10

10

10

9

9

8

9

8

9

8

 

4-кесте. Бір сөйлесудің орташа ұзақтығы Т, с

Аппараттар категориясы

Студенттік билеттің соңғы саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Халық шаруашылық секторының аппараттары

 

85

 

90

 

85

 

85

 

90

 

90

 

85

 

90

 

90

 

85

Пәтерлік аппараттар

105

100

100

105

130

115

110

125

120

130

Таксофондар

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

Ескерту: 3 жєне 4-кестелерінде, тапсырысты-ж‰ктеме жолдарымен (ТЖЖ) тудырылатын, яѓни шыѓыс ќалааралыќ ж‰ктеме ескерілмеген. Оныњ мєнін бір абонентке есептегенде 0,0024 Эрл деп алуѓа болады. Станцияѓа ќалааралыќ байланыстырушы жолдары (ЌБЖ) арќылы кіретін ж‰ктемені шыѓыс бойынша УСЛМ = УЗСЛ тењ алуѓа болады.

 

 

2 Курстық жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқау

 

 

Жобаланатын АТС-тың функционалдық схемасын құруға және пайда болатын жүктеме екпінділігін есептеуге қатысты мәліметтер 1- 4 кестеде келтірілген. Қазіргі нормалар мен басқа техникалық әдебиеттер негізінде, алынған мәліметтер бойынша жұмыстың басқа (телефондық хабардың ағындарын тарату мен станциялық және линиялық жабдықтар көлемін есептеу) бөлімдерінде жүзеге асырылады.

Телефондық желінің схемасын құру кезінде, ҚТЖ аудандық АТС-тары өзара КТБ арқылы, торабтық аудан ішінде «әрқайсы әрқайсысы» қағидасы бойынша байланысады. Олардың сыйымдылықтары вариантқа сәйкес           1-кестедегі берілгендер бойынша, шартқа сәйкес, әр АТС-тың сыйымдылығы 10 000 нөмірден аспауы тиіс. Станцияаралық байланыс ИКМ немесе физикалық линия бойынша (нығыздаусыз) жүзеге асырылады. Физикалық жалғастыру линияларының өткізгіштігін таңдау курстық жұмыста орындалмайды.

Жобаланатын станцияның түрі электронды АТСЭ S-12. Станцияның барлық сыйымдылығы тіректі АТС-тың абоненттік линиялары мен ПСЭ абоненттерінің абонентік линияларының қосындысынан тұрады.

ПСЭ сыйымдылығы 1000 еселік болуын ескере отырып, студент вариантына сәйкес 1-кестеден таңдап алады.

Жұмыстың жеке бөлімдерін курстық жұмыста көрсетілген тізбек бойынша орындау ұсынылады.

Жобаның жауапты бөлімі ЕҮЖС  пайда болған жүктемені есептеу және оны барлық бағыттар және жалғастырғыш құрылғылар бойынша тарату. ЕҮЖС жүктеме екпінділігін анықтау мына жағдаймен түсіндіріледі, станцияның коммутациялық және станциялық жабдықтар көлемін анықтауда жатыр.

Осы сұрақтарды шешу кезінде жіберілген қате, көп жағдайда көптеген бөлімдерін немесе жобаның келесі барлық бөлімдерін қайта жасау қажеттігіне әкеп соқтырады.

Сондықтан да, есепті орындағанда өте мұқият болу керек және шешім қабылдау кезінде артық асығыстық жасамаңыз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Курстық жұмыстың бөлімдері бойынша әдістемелік нұсқау

 

3.1 АТСЭ S12 негізгі ерекшеліктері мен сипаттамалары

 

 

S-12 жүйесі Alcatel фирмасы және Бельгия, Германия, Италия, АҚШ фирмалары көмегімен 1982 жылы жасалынды әсіресе, 90-шы жылдары Қазақстанның телефондық желісінде кең қолдау тапты.

Коммутациялық жүйесі әмбебап, сыйымдылығы 512-ден 100 мыңға дейінгі абоненттік жолдары бар қалалық, қалааралық, халықаралық, аудандық АТС-тер ретінде жұмыс істей алады. Жүйе 750 мыңнан 2 млн. шақыру/сағатына, жүктемесі 25 мың Эрлангқа дейін қорыта алады.

Жүйенің жалпы сипаттамасына терең басқару орталықтандырылмаған және унификацияланған екі жақты коммутациялық элементтер болып табылады. Жүйемен орталықтандырылмаған басқару соңғы құрылғылар модулі арқылы ұйымдастырылады. Мұндай басқару кезінде адрестік хабар абоненттік аппараттан абоненттік модулде немесе көпжиілікті қабылдағышта талдау жасап қабылданады. Бұл келген хабар негізінде коммутациялық өріспен  (КӨ-DSN) басқару сигналдары пайда болады, бұл элементтер арқылы қосылыс ұйымдастырылады. Мұндай басқару жүйесінде, ішінде орталық коммутациялық өріс (ОКӨ) элементері, басқа элементтерден дербес қосылыс жасаса, мұндай жүйе сенімді болады, яғни бір элемент істен шықса ол жүйенің жұмысына әсер етпейді.

Сандық коммутациялық өріс екі жақты коммутациялық элементтер (КЭ) базасында салынады, әрқайсысы 32 беру және 32 қабылдау арнасы бар  бір ИКМ жол трактісінен тұрады. Екі жақты элементтер қосылысты іздеу сатылар сандарына әртүрлі жолдар арқылы ұйымдастырады, яғни сандық коммутациялық өрістің өткізу мүмкіндігін жоғарлатады. Сандық коммутациялық өрісті салғанда КЭ-тің басты болғаны сыйымдылықты және өткізу мүмкінділігін жоғарлатады.

Аналогты және сандық ақпаратты, бір сандық коммутациялық өріс арқылы қорытады, нәтижесінде құралдар саны азаяды. ALCATEL 1000 S-12 станциясының құрылымдық схемасы 3.1-суретте көрсетілген.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALKATEL 1000  S-12

Аппараттық бөлігінің құрылымы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


-         ASM (Analogue Subscriber Module) – аналогты абоненттер модулі;

-         ISM (ISDN Subscriber Module) - ISDN абоненттер модулі;

-         IRIM (Remote Subscriber Unit Interface Module)- RSU-ді қосуға арналған модуль, IRSU-ға арналған интерфейс;

-         HCCM (High Performance Common Channel Module)- ОКС модуль, ОКС –7 сегіз каналына дейін қорыта алады;

-         SCM (Service Circuit Module)-көпжиілікті сигнализация модулі, DTMF және MF сигнализацияларын басқару;

-         TTM (Trunk Test Module) – каналдарды тестілеу модулі;

-         DTM (Digital Trunk Module)-цифрлық жалғастырғыш линиялар модулі;

-         P&L (Peripheral & Load Module)-барлық перифериялардан тұрады: PC, MTU, HDD;

-         C&T (Clock & Tone Module)-тактілік жиілікті қорытады (8.192Мгц);

-         DIAM (Digital Integrated Announcements Module)-хабарландыруды ќамтамасыз етеді;

-         DLM (Data Link Module)-екі аналогты модемдік қосу жалғастырғышын қорытыта алады;

-         ITM (Integrated Packet Trunk Module)-нөмір жетіні қорытуды қамтамасыз етеді, X25, ISDN (PRA);

-         ACE (Auxiliary Control Element)-қосымша басқару құрылғысы.

 

3.1- сурет. ALCATEL 1000 S-12 станциясының құрылымдық схемасы

 

Телефондық функциялар арнайы, аппараттық және бағдарламалық бөлімдерден тұратын, модулдерде жинақталған. Мысалы, Аналогты абоненттер модуль (ASM), Цифрлық арналар модулі (DTM) және т.б.

Барлық модульдердің құрылымы бірдей. Олар екі бөліктен тұрады: Терминалдық және терминалдық басқару құрылғысынан (TСЕ - Terminаl Соntrоl Еlеmеnt).

Терминал әр түрлі есептерді орындау үшін арнайы терминалдық схемалардан тұрады, Мысалы: аналогты линиялар немесе цифрлық линияларға қызмет көрсету.

ТСЕ аппараттық бөлігі барлық модулдерде бірдей. ТСЕ логикалық тізбектер мен терминалдық жадыны басқаруды  қамтамасыз; DSN және терминалдармен байланысу үшін олар стандартты интерфейстерден тұрады. ТСЕ жүрегі микропроцессор табылады.

Қосымша мүмкіндіктер мен қуатты басқаруды, аппараттық бөлігі бар, ТСЕ  аппараттық бөлігімен бірдей терминалмен байланыспаған, қосымша басқару құрылғысы (АСЕ  Auxiliary Control Element) қамтамасыз етеді. Олар тек қана бағдарламалық есептерді орындайды.

Берілген ќ±рылѓы ‰шін ќ±рамында басќару логикасы жєне жадысы, басќарудыњ терминалды элементтері (TCE) єр модулде бар. Басќарудыњ ќосалќы элементтері TCE-ніњ функциясын ж‰зеге асыру ‰шін арналѓан. Олар келесі спецификалыќ есептерді орындайды: ќателерді өњдеу; префиксті талдау; жергілікті абоненттерді аныќтау жєне т.б. Олар DSN мен стандартты интерфейс арќылы ж±мыс істейді.

Модуль жєне DSN арасындаѓы интерфейс екі жаќты 32 арналы ИКМ жолдарын ќолданады. DSN терминал ж‰йелері (немесе абоненттер) арасындаѓы деректер жєне сөйлеуді ѓана таратпай, сонымен ќатар СЕ модулдерін байланыстыру жєне осылардыњ арасындаѓы байланыс жолдарын ±йымдастыру ‰шін керек. Б±л СЕ арасындаѓы шиналар ж‰йесін ќолдануда т±сќары ќандырады, б±л АТС-тіњ сыйымдылыѓын бірќалыпты кењейтуіне м‰мкіндік береді.

Аналогты абонентті жолдардыњ модулі (ASM) аналогты абонент жолдарын ќосуды ќамтамасыз ететін басќару элементтерінен жєне сызыќты ќ±рылѓылардан т±рады. Єр т‰рлі абоненттік ќ±рылѓылар (ќарапайым таксафон, приоритетті абоненттер жєне т.б.) бір сызыќты компоненттерге ќосыла алады.

Сандыќ абоненттер модулі (ISM) DSN-ге ќосылатын негізгі интерфейсті максималды 64 сандыќ абоненттерді ќосу функциясын атќарады. Интерфейс екі 64 кбит/с (В-арна) аќпараттыќ арнамен жєне бір 16 кбит/с (D-арна) деректерді беру сигнализациясы ‰шін абонентке сандыќ беруді жєне абоненттен ќабылдауды ж‰зеге асыруѓа м‰мкіндік береді.

Сандыќ тракт модулі (DTM) DSN-ні бар басќа коммутациялыќ станциялардан келетін жєне соларѓа баратын сандыќ ќосќыш жолдарды ќосады. Ол 2Мбит/с жылдамдыќты ИКМ трактісі жєне 4Мбит/с жылдамдыќты станцияныњ ішкі ќатарларыныњ арасындаѓы интерфейсі болып табылады.

Шыѓыс абонент блогыныњ интерфейсініњ модулі (IRIM) аналогты жєне цифрлыќ абоненттер ‰шін ќызмет етеді. Концентратор аз ќолданушыларды коммутациялыќ станцияѓа ќосылуына м‰мкіндік беретін коммутациялыќ станция болып табылады.

Жоѓарѓа өндірісті жалпы арна модулі (HCCM) ОКС-7 сигнализация ж‰йесініњ аќпаратты беруін ќ±руды жєне шешуін ќамтамасыз етеді. ОВС келген хабарды оќиды жєне таѓайындалынѓан адресіне сєйкес беру процессін жалѓастырады. Идентификатор кодына сєйкес келетін арна (CIC), дыбыстыќ арнасы бар. DTUA-ѓа хабар жіберіледі немесе б±л хабарды жіберілу орнына таратуды ќолданатын шыѓыс сигнализация арнасына сєйкес келетін SLTA блогына жіберіледі.

Автоматты жауап бергіш модулі (DIAM) абоненттерге єртрлі өзгерістер туралы хабарларды жібереді, мысалы, шаќырылып жатќан абоненттердіњ номері басќа номерге ауысќаны туралы жєне т.б. Сонымен ќатар уаќыт туралы хабарды таратады, яѓни «сөйлесу саѓаты» ролінде.

Ќызметтік комплектілер модулі (SCM) көпжиілікті сигнал сигнализациясын өњдейді. Б±л модуль ИКМ єдісі арќылы кодталѓан ќосќыш жолдарынан келетін жєне тастатуралы номер тергіш телефон аппараттарынан келетін тоналды сигналды өњдейді жєне оларды сандыќ трге ауыстырады.

Тактілер жєне тондар модулі (C&T) коммутациялыќ станцияѓа тактілік сигналдарды береді, б±л өз алдында керек жаѓдайда тањдап алынѓан сыртќы тактілі тіректі сигнал арќылы синхронизацияланады.

Енгізу жєне шалѓай ќ±рылѓылар модулі (P&L) S-12 станциясыныњ техникалыќ баѓдарламалау жєне аппараттыќ ќ±ралдарыныњ техникалыќ ќызмет көрсетуін шалѓай ќ±рылѓыларды жєне сыртќы жадыны басќару функциясын атќарады, осымен бірге станцияныњ баѓдарламаларын енгізу ‰шін арналѓан. Б±л модуль єр т‰рлі шалѓай ќ±рылѓыларды (адам машина байланысыныњ видео терминалы, принтерлер, магнитафондар, дискаводтар жєне басќа) сонымен ќатар сигнализацияныњ панельдерін жєне лампаларын ќосуды ќамтамасыз етеді. Олар таѓандаѓы апат сигнализациясын жєне апаттыњ бас панеліне ќызмет көрсетеді. Єр станцияда міндетті т‰рде активті/резервті режимдерде ж±мыс істейтін екі модуль жабдыќталады.

Детектірлік ќатарлы модуль (DLM) Alcatel 1000 S-12 станциясына модем ќосыла алмайды. Сондыќтан аналогты модемді ќосу керек болѓан жаѓдайда (мысалы пакеттер коммутациясы желі арќылы деректерді өњдеу электронды орталыѓымен немесе ОКС-7 аналогты сигнализацияны ќолдану ‰шін ќосу) ќосалќы M3D модулі ќолданылады. ОКС-7 сигнализациясыныњ хабарлары HCCM немесе IPTM –де ќ±рылады. Ол жаќтан олар модемге V.24 интерфейс көмегімен ќосылатын DLM  модуліне тікелей жіберіледі.

Ќосќыш жолдарды тестілеу модулі (ТТМ) апаттыќ жаѓдайларда ќосќыш жолдарды тексеру ‰шін арналѓан. ТТМ S-12 станциясына жатпайтын басќа станциялардыњ ќосќыш жолдарын тексере алады.  

 

3.2 Жүктеме екпінділігін есептеу

 

3.2.1 Желінің құрылымдық схемасы

 

Желінің құрылымын, кіріс-шығыс сыйымдылығын және параметрлерін біліп алған соң жүктеменің екпінділігін есептеуге болады. ҚТЖ-ның құрылымдық сұлбасын қарастырайық; құрамында 3 АТС бар; декадтық қадамды АТСДШ-3, сыйымдылығы 6000 нөмір, координаттық АТСКУ-2 сыйымдылығы 5000 нөмір және сандық АТСЭ-1 сыйымдылығы 9000 нөмір. Жобалайтын электрондық станция АТСЭ-4 S-12 жүйесі, сыйымдылығы 7000 нөмір, құрамына екі подстанция ПС,  жалпы сыйымдылығы 2000 нөмір қосылған. Желінің жалпы сыйымдылығы 29000 нөмір. ҚТЖ абоненттік жолдың нөмірленуі – бес санды. Бес санды нөмірленудің бірінші саны 10000-дық абоненттер тобын құрайды және АТС-тың коды болып табылады. Автоматты қалааралық телефондық станцияға (АМТС) шығу үшін “8” индекс саны арқылы, ал арнайы қызмет торабына (УСС) – “0” индексі арқылы шыға алады. АҚТС және арнайы қызмет қосылған желінің құрылымдық схемасы 3.2-ші суретте келтірілген.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2- сурет.  Қалалық телефондық желінің құрылымдық схемасы

Барлық АТС-тер “әрқайсысы-әрқайсысы” қағидасымен қосылған және электромеханикалық жүйелермен қосылыстар жеке кіріс-шығыс жолдармен қосылған. Ал АТСЭ арасындағы қосылыстар екіжақты сандық қосу жолдарымен қосылған, сандық электромеханикалық жүйемен жұмыс істейтін АТС-тер шығыстарында ИКМ аппаратурасының АЦТ (АЦП) құрылғысы қойылады. АТС-гі абонент жолдарының нөмірленуі 3.1- кестеде келтірілген.

 

3.1- кесте.  Абоненттердің нөмірленуі

АТС-тың коды

Нөмірлік сыйымдылық

Таксофондар саны

АТС және ПС абонент жолдарының нөмірленуі

АТСДШ-2

5880

120

20000 – 25879

АТСКУ-3

6860

140

30000 – 36859

АТСЭ-4,5

19600

400

40000 – 59599

АТСЭ-6,7

ПС

14700

380

300

100

60000 – 74699

75000 – 75379

 

3.2.2 Пайда болу жүктемесін есептеу

 

Пайда болу жүктемені шақырулар тудырады (қызмет етуге мәлімдемелер), абоненттерден түсетін (көздерден) және станцияның әртүрлі қосылғыш құрылғыларында біраз уақыт алады.

Ведомствалық мөлшер келісімі бойынша технологиялық жобалау көздің үш категориясын ажырата білу керек (сектор): халықшаруашылық секторы, пәтерлік сектор және таксофондар.

Егер негізгі параметрлері белгілі болса, осылар арқылы жергілікті пайда болатын жүктеме екпінділігін анықтауға  болады.

Nхш, Nпәт, және NТ - халықшаруашылық сектордың, пәтерлік сектордың және таксофондардың телефон аппараттарының саны;

Cхш, Cпәт, Cт   - бір көзден i-ші категориядағы ЕҮЖС - да шақырулардың орта  саны;

Tхш, Tпәт Tт - ЕҮЖС уақытында i-ші категорияда абоненттің орта сөйлесу ұзақтығы; 

Pp  - сөйлесу аяқталғаннан кейінгі шақырулардың бөлігі.

Көздердің құрылымдық құрамы, немесе әртүрлі категориядағы аппараттар санын іздеу арқылы анықтау, ал қалған параметрлері (Ci, Ti, Pp) - берілген қаладағы істеп тұрған АТС- тің статистикалық бақылауларынан аламыз.

Yi категория көзіндегі пайда болу жүктеме екпінділігін есептейміз, Эрлангта көрсетілген.

 

Y i= C i  N i  t i / 3600,                                                                                  (3.1)

 

мұндағы t i -  бір  орын алудың орта ұзақтығы.

 

t i = i .Pp.( tж.с+ n.tт+ tорн+ tш.с+Т),                                                            (3.2)

 

Формулаға кіретін байланысты тұрғызудағы бөлек операциялар жалғасын (3.2), келесіні қабылдаймыз:

       станция жауабы сигналының тыңдау уақыты tсо =3с

       дискілі ТА - та  n номерлі белгіні тергендегі уақыты n. tт =1,5 n,с

       тастатурлы  ТА - та  n номерлі белгіні тергендегі уақыты n. tт =0,8 n,с

       шақырушы абонентке сөйлесу болғандағы шақыру беру уақыты  tшақ=7 - 8 с;

       бағдарламалық басқаруы бар станциямен байланыс tорн=3с;   

       ал станцияішіндік байланысты орнату қашанда tорн=0,5с. 

 

Үлкен қателіктер болдырмау үшін 3.2 формула бойынша tорн. = 2,0 с деп қабылдаңыз. 

Дискілі немесе тастатуралық нөміртергіш ТА-ның абонентік қатынасын студенттер өздігінен таңдайды.

αI-коэффициенті, сµйлесу аяќталмаѓан ќ±рылѓылардыњ шаќырыстармен бос емес болу уаќытыныњ ±заќтыѓын ескереді. Оныњ мєні кµп жаѓдайда, РР сµйлесумен аяќталѓан, сµйлесудіњ орта ±заќтыѓына Тi жєне шаќырулардыњ белгілі бір бµлігіне тєуелді болады, ол 3.3- суретіндегі график бойынша аныќталады.

 


3.3- сурет.  αk коэффициентінің Тк және Рр тәуелділігі

 


Біздің мысал үшін келесі мәліметтер 3.2- кестеде берілген: К түрлі категорияның абоненттерінің пайыздық құрамы, С ең үлкен жүктеме сағатындағы (ЧНН) шақырулардың орташа саны, РР сөйлесумен бітетін, секундпен өлшенетін Т сөйлесудің орташа ұзақтығы және бос емес бөлігі.

 

 

 

3.2- кесте  Жобаланатын АТС жүктемесінің параметрлері

Жүктеме қорының категориясы,

ТА түрлері

К%

С

Т,с

Рр

Халық шаруашылық секторы,

жиіліктікті тергіші

42

10

2,5

 

90

0,5

Пәтерлік сектор,

жиіліктікті тергіші

56

15

1,3

 

140

0,5

Таксофондар,

жиіліктікті тергіші

2

10

10

110

0,5

 

Жобаланатын желіде жүктеме параметрлері туралы мәліметтерінің жоқ болу кезінде, ВНТП 112-198 (А Қосымша) технологияның жобалаудың ведомствалық нормалар ішінен алуға болады. Интеграциялық қызметтегі сандық желілердегі (ЦСИС) жүктеменің параметрлері Б Қосымшада келтірілген.

3.1 формула бойынша халықшаруашылық телефонының аппараттары үшін бір бос болмауының орташа ұзақтығын анықтаймыз. 3.3 сурет бойынша  Тхш=90с кезінде αхш=1.14 тең болатынын анықтаймыз. Онда декадтық нөмір тергіш ТА үшін:

tхшд=1.14*0.6(3+5*1.5+7+90)=73.53с,

 

жиілікті нөмір тергіш ТА үшін

tхшж=1.14*0.6(3+5*0.8+7+90)=71.136с.

 

Пәтерлі сектор мен таксафондар ТА үшін бірдей есептеулер жүргізіледі. Есептеудің нәтижелері 3.3- кестеде көрсетілген.

tпәт.д=1.12*0.6(3+5*1.5+7+115)=90,63 с,

tпәт.ж=1.12*0.6(3+5*0.8+7+115)=88,23 с,

tтд=1.13*0.6(3+5*1.5+7+110)=87,21 с,

tт.ж=1.13*0.6(3+5*0.8+7+110)=84,816 с.

 

Әрбір категориядағы ТА санын анықтаймыз.

Жобаланатын АТС-ке нөмірді декадты әдіспен берумен халықшаруашылық секторының ТА саны

Nхш.д=Nжоб.Kхш(1-Kхш.ж)=7000*0.45(1-0.42)=1827 ТА,

 

нөмірді жиілікті әдіспен беру

Nхш.ж=NжобKхшKхш.ж=7000*0.45*0.42=1323 ТА.

 

Жобаланатын АТС-ке нөмірді декадты әдіспен берумен пәтерлік секторының ТА саны

Nпәтд=NжобKпәт(1-Kпәт.ж)=7000*0.53(1-0.1)=3339 ТА,

 

нөмірді жиілікті әдіспен беру

Nпәт.ж=NжобKпәт Kпәт.ж=7000*0.53*0.1=371 ТА.

 

Жобаланатын АТС-ке нөмірді декадты әдіспен берумен таксафон секторының ТА саны

Nтд=Nжоб.Kт(1-Kт.ж)=7000*0.02(1-0.15)=119 ТА

 

нөмірді жиілікті әдіспен беру

Nт.ж=NжобКт Kт.ж=7000*0.02*0.15=21ТА

 

Пәтерлік сектор мен таксафондар ТА үшін бірдей есептемелер жүргізіледі. Есептеменің нәтижелері 3.3 кестеде көрсетілген.

Бос болмаудың орташа уақыты мен түрлі категориялардың ТА сандары анықталған соң әрбір категория абоненттерінен АТС-ке түсетін жүктеменің екпінділігі 3.1 формула бойынша есептеледі.

Сонымен, халық шаруашылық сектор (ХШ) ТА-дан нөмірді декадтық теру үшін.

жиілікті нөмір тергіші бар ТА-тан

Эрл.

Сондай-ақ, пәтерлік сектор ТА-дан нөмірді декадтық теру үшін

жиілікті нөмір тергіші бар ТА-тан

Сондай-ақ, таксафон ТА-дан нөмірді декадтық теру үшін

жиілікті нөмір тергіші бар ТА-тан

Жобаланатын станцияға түсетін жүктеменің екпінділігі түрлі категориялар көздерінен жүктеме екпінділігінің қосындысына тең болып, келесі 3.3 формула арқылы анықталады.

.                       (3.3)

 

Әр түрлі категориялар секторынан түсетін жүктеменің екпінділігін есептеу нәтижелері, 3.3- кестеде берілген.

 

 

3.3- кесте.  АТС-ке түсетін жүктеме екпінділігінің есептелген нәтижесі

Жүктеме көзінің категориясы және ТА түрлері

Рр

Α

Ті, с

ti, с

Ni

Yi,

Эрл

 

ХШ декадтық тергішпен

жиіліктік тергішпен

0.6

1.14

90

73.53

71.13

1827

1323

89.55

62.74

 

Пәтер декадтық тергішпен

жиіліктік тергішпен

0.6

1.12

115

90.63

88.23

3339

371

100.87

10.91

 

Такс. декадтық тергішпен

жиіліктік тергішпен

0.6

1.13

110

87.21

84.81

119

21

25.94

4.45

 

 

Қорытынды:                                                                           7000

294.47

 

ТА-дан түсетін нөмердің сандары, нөмірді теру қабылдағышына қабылдану немесе негізгі сандық коммутациялық өрістің (СКӨ) бос емес болмауы терминалдық модулге байланысты, СКӨ бос болмау ұзақтығының аз есебінен, абоненттер тудыратын жүктемеден СКӨ жүктемесі аз болады. Абоненттік комплектінің (АК) бос болмау уақыты 3.4 формуласымен анықталады. СКӨ-нің бос болмау ұзақтығы, станция жауабының сигналын тыңдау және нөмір теру уақытына, абоненттік комплектің бос болмау уақытынан аз

                                                                     (3.4)

 

Сондай-ақ, СКӨ-нің жүктеме АК-тің жүктемеден мына өлшемнен аз болады

  .                                                                                          (3.5)

Инженерлік есептеулер үшін коэффицентін электрондық және координаттық АТС-тер үшін 0,9-ға тең теп алуға болады. Сондықтан СКӨ жүктеменің мәні АК-дан 10%-ке аз. АТСДШ үшін қосылу бір санын тергеннен кейін қондырылады және  коэффиценті 0,95-ке тең деп алынады. Сәйкесті СКӨ-нің жүктемесі мынаған тең болады.

 

.                                                                                      (3.6)

 

Келіп түсетін жүктеменің қосынды жүктеме екпінділігі келесі бағыттармен таратылған.

а) Арнайы қызмет жүктемесі Yж-нен 0,03 ретті өлшемін құрайды:

 

 .                                                                                      (3.7)

 

б) Станцияның өзінің абонентеріне станция ішіндік жүктеме:

 

,                                                                                      (3.8)

 

мұндағы η - ішкі станциялық хабар коэфиценті, ол станция салмағының коэффиценті ηс арқылы табылады, ал ол түгел желінің абоненттерінен келетін жүктеме мен жобаланатын АТС-тің кірісіне келетін жүктеме екпінділігінің қатынасына тең. Егер барлық станциялардың жүктеме қорының құрылымдық құрамын бірдей деп алсақ, онда станция салмағының коэффиценті NЖ жобаланатын станция сыйымдылығының желінің жалпы сыйымдылығының қатынасына тең болады

 

ή с=(NЖ/NЖЕЛІ)*100%  .                                                                            (3.9)

 

Пайызбен көрсетілген станция ішілік хабар коэффицентінің, станцияның салмақ коэффицентінен тәуелділігі ВНТП 112-98 3.4- кестеде көрсетілген.

в) Тапсырысты қосу жолдары (ЗСЛ) бойындағы қалааралық және халықаралық шығыстық жүктеме бір абоненттен ЕҮЖС-на (ЧНН) Ym=0,003.....0,005 Эрл деп аламыз. Онда АМТС-ке түсетін жүктеме келесі түрде болады

 

Yзсл=0,003NЖ .                                                                                                                                        (3.10)

 

г) Жобаланатын АТС-тен басқа АТС-ке шығатын қосылған желі жүктемесі мынаған тең:

 

YЖ,.ШЫҒ.=YЖ- Yсп- YЖ,Ж- Yзсл  .                                                               (3.11)

 

Біздің мысал үшін:

 Эрл,

 Эрл,

Эрл.

 

Станция ішілік  хабар ή % коэффицентінің станция салмағы ή с% коэффицентінен тәуелділігі 3.4- кестеде келтірілген.

 

 

 

 

 

 

 

3.4- кесте. Станция ішілік  хабар ή % коэффицентінің станция салмағы  ή с% коэффицентінен тәуелділігі

ηC,%

η,%

ηC,%

η,%

ηс,%

η,%

0,5

16,0

8,0

24,2

35,0

50,4

1,0

18,0

8,5

25,1

40,0

54,5

1,5

18,7

9,0

25,8

45,0

58,2

2,0

19,0

9,5

26,4

50,0

61,8

2,5

19,2

10,0

27,4

55,0

66,6

3,0

19,4

10,5

27,6

60,0

69,4

3,5

19,7

11,0

28,6

65,0

72,8

4,0

20,0

12,0

30,0

70,0

76,4

4,5

20,2

13,0

31,5

75,0

80,4

5,0

20,4

14,0

32,9

80,0

81,3

5,5

20,7

15,0

33,3

85,0

88,1

6,0

21,0

20,0

38,5

90,0

92,2

6,5

21,7

25,0

42,4

95,0

95,1

7,0

22,6

30,0

46,0

100

100

7,5

23,5

 

 

 

 

 

Станция ішілік жүктемені анықтау үшін, станциялық салмақ коэффицентін есептейміз

 

.                                                 (3.12)

 

3.4- кестеге қарап ή=41% станция ішілік хабар коэффицентін және станция ішілік жүктемені анықтаймыз

 

  Эрл.

Жобаланатын станцияның шығыстық жүктемесі

 

Yж,шығ.=Yж- Yж,ж- Yсп- Yзсл = 265.028-108.661-7.95-21=127.416 Эрл.

 

Жүктеме қорларының құрылымдық қоры бірдей деп есептелгенде, абоненттер жүктемесінен басқа станцияларға түсетін екпінділігі, станция сыйымдылығына пропорционал

 

 .                                                                                          (3.13)

Әрі қарай бірдей есеппен жобаланатын станция үшін 3.6 және 3.13 өрнегі бойынша әр АТС үшін  Yj Yсп Yjm Yзсл   анықталады. Мысалы, АТСДШ-3  үшін:

Эрл,

 Эрл,

Yзсл3 =6000*0.003=18 Эрл,

Yсп =0.03*239.787=7.193 Эрл,

ή с=(Nж/Nжелі)*100%=6000/29000*100%=20.689 %      

3.4 кесте бойынша  ή=38.7%  анықтаймыз.

Y3,3=Y3* ή /100%=239.787*38.7/100=92.79 Эрл,

Yшығ.3= Y3- Y3,3- Yсп- Yзсл =239.787-92.79-7.193-18=121.8 Эрл.

 

АТСК-2 үшін.

Эрл,

 Эрл,

Yсп2 =189.306*0.03=5.679 Эрл,

Yзсл2 =5000*0.003=15 Эрл,

ή с=(Nж/Nжелі)*100%=5000/29000*100%=17.24 %      

3.4 кесте бойынша  ή=35% анықтаймыз.

Y2,2=Y2* ή /100%=189.306*35/100=66.25 Эрл

Yшығ.2= Y2- Y2,2- Yсп2- Yзсл2 =189.30-66.25-5.67-15=102.36 Эрл.

 

АТСЭ-1 үшін

Эрл,

 Эрл,

Yсп1 =340.75*0.03=10.222 Эрл,

Yзсл1=9000*0.003=27 Эрл,

ή с=(Nж/Nжелі)*100%=9000/29000*100%=31.034 %      

3.4 кесте бойынша  ή=47% анықтаймыз.

Y1,1=Y1* ή /100%=340.75*47/100=160.152 Эрл,

Yшығ1= Y1- Y1.1- Yсп1- Yзсл1 =340.75-160.152-10.222-27=143.3755 Эрл.

 

ПС-47 және ПС-48 үшін.

 Эрл,

 Эрл,

Yзсл-пс =1000*0.003=3 Эрл,

Yсп-пс =37.861*0.03=1.135 Эрл,

ή с=(Nпс/Nжелі)*100%=1000/29000*100%=3.448 %     

3.4 кесте бойынша  ή с=19.6% анықтаймыз.

Yпс-пс=Yпс* ή /100%=37.861*19.6/100=7.42 Эрл,

Yшығ.пс= Yпс- Yпс-пс- Yсп- Yзсл =37.861-7.42-1.135-3=26.306  Эрл.

 

Станция ішілік жүктеменің екпінділігі, АҚТ (УСС) және АҚТС-ке жүктемесі есептемелердің қорытындысы 3.5- кестеде келтірілген.

 

3.5 – кесте. Станция ішілік жүктеменің екпінділігі, АҚТ (УСС) және АҚТС-ке жүктемесі есептемелердің нәтижесі

АТС түрі

Сыйым

дылығы, мың.нөм.

Yj Эрл

ή с %

ή %

Yjj Эрл

Yjсп Эрл

Yjзсл Эрл

YЭрл

АТСЭ-1

АТСКУ-2

АТСДШ-3

АТСЭ-4

ПС-47

ПС-48

9000

5000

6000

7000

1000

1000

340.75

189.30

239.78

265.02

37.861

37.861

31.034

17.24

20.689

24.6

3.448

3.448

47

35

38.7

41

19.6

19.6

60.152

66.257

92.79

108.661

7.42

7.42

10.222

5.679

7.193

7.95

1.135

1.135

27

15

18

21

 

 

143.375

102.369

121.804

127.416

26.306

26.306

 

 

 

3.3 Желідегі станцияларға түсетін шығыстық жүктеме ағынын анықтау

 

 

Ќарсылас станцияныњ түрін ескере отырып, єрбір АТС-тен барлыќ басќа станциялардыњ желілерініњ (т‰йіндік ауданныњ) шыѓыс т‰йінділеріне келіп т‰сетін хабарлардыњ аѓыныныњ мєнін аныќтауѓа болады жєне алынѓан нєтижелер бойынша станция аралыќ ж‰ктемелердіњ толыќ матрицасын ќ±руѓа болады. Берілмеген с±раќтыњ шешімін к‰рделендірмей, жобаланатын АТСЭ жєне ПСЭ ‰шін кіріс жєне шыѓыс ж‰ктемелердіњ матрицасын есептеумен-аќ шектеуге болады.

Жобаланатын АТС-тың ЦКӨ кірісіне келіп түсетін жүктеме, басқы станцияларға бағыттылатын, осы станциялардың шығыстық ағындар бөлігіне пропорционал таратылады. Жүктеме шамасы i-ші станцияға бағытталатын, келесі формула бойынша есептеледі.

 

                     =                (j¹n).                             (3.14)

 

Егер де i-ші станция қаланың орталық кәсіпорындарының көпшілігіне қызмет көрсетсе, жобаланатын АТС-тың абоненттерінің басымы тартылатыны айтылса, онда бағытталатын, жүктеме артуы мүмкін 3.14 формуладағы шығ.i, алымы мен бөлімі 1,2-1,4 көбейте отырып.

Табылған станцияаралық жүктеме ағыны, ЦКӨ-тің кірісінен шығысына өткенде азаяды, себебі ЦКӨ-тің шығыстың бос болмау уақыты кірістің бос болмау уақытынан станция жауабын есту tс.ж уақыты мен шақырушы абоненттің нөмірін тері tтеру. уақытын қосқандағы шамаға аз. Нөмірдің белгілі бір белгі  санын теру уақыты қарсы АТС-тың типіне байланысты. Бір типті  (бағдарламалы басқарумен) немесе координаттық АТС-тармен байланыс кезінде регистр нөмірдің  п  белгісін қабылдайды, одан кейін ЦКӨ-ке байланысты орнатады (ГИ топтық іздеу сатысымен). Ондық қадамды АТС пен байланыс кезінде n1 белгіні, АТС-тың кодын немесе тораптың, қабылдағаннан кейін байланыс орнатылады.

Сондықтан да берілген бағыттағы жалғастырғыш линияларының шығыстық шоғырына келіп түскен жүктеме шамасын, келесі формуламен есептеу қажет

 

         Yж,k= ,                                                  (3.15)

 

мұндағы tшығ.ги.к = tкір.ги tж.с - ntn

Бұл жағдайда абонент координаттық немесе бір типті АТС-ке қосылған.

Егер абонент ондық қадамды АТС-ке қосылса, онда жүктеме мына формула бойынша есептеледі

         Yж,д  = ,                                                                    (3.15)

мұндағы tшығ.ги.д  = tкір.ги tж.с. ntn;

д және к –қарсы станцияның индексі (сәйкесінше, ДШ ондық қадамды және координаттық немесе  бір типті АТС).

Біздің мысал үшін, от АТСЭ-4 к АТСЭ -1.

Эрл,

АТСЭ-4-тен АТСК-2-ге.

Эрл,

 

АТСЭ-4-тен АТСДШ-3-ке

Эрл,

АТСЭ-4-тен ПС-47 және ПС-48-ге

Эрл,

Шығыстық жүктеменің дұрыс таратылуын тексеру:

43.479+31.044+36.937+7.977+7.977=127.414

 

АТСЭ-1-ден АТСК-2 станциясына.

 Эрл,

 

АТСЭ-1-ден АТСДШ-3 станциясына.

 Эрл,

 

АТСЭ-1-ден ПС станциясына.

 Эрл,

 

АТСК-2-ден АТСЭ-1 станциясына.

 Эрл,

 

АТСК-2-ден АТСДШ-3 станциясына.

Эрл,

 

АТСК-2-ден ПС станциясына

Эрл,

 

АТСДШ-3-тен  АТСЭ-1 станциясына.

 Эрл,

 

АТСДШ-3-тен  АТСК-2 станциясына

Эрл,

 

АТСДШ-3-тен   ПС станциясына

Эрл,

 

ПС-дан  АТСЭ-1 станциясына

 Эрл,

 

ПС-дан АТСК-2 станциясына

Эрл,

 

ПС-дан АТСДШ-3 станциясына

Эрл,

 

ПС-1-ден  ПС-2 станциясына

Эрл.

 

 

3.4 Кірістік жүктеме ағындарын анықтау

 

 

АТСЭ-1-ден  АТСЭ-4 станциясына

 Эрл,

АТСК-2-ден АТСЭ-4 станциясына:

Эрл,

АТСДШ-3-тен  АТСЭ-4 станциясына

Эрл,

ПС-дан АТСЭ-4 станциясына

Эрл.

Есептеулер қорытындысы 3.6 - кестедегі жүктеме матрицасында келтірілген.

 

3.6- кесте.  Жүктеме матрицасы

Қайда Қайдан

АТСЭ1

АТСКУ-2

АТСДШ-3

АТСЭ-4

ПС-47

ПС-48

УСС

АMТС

АТСЭ-1

160.15

36.311

43.205

45.196

9.33

9.33

10.22

27

340.74

АТСКУ2

32.967

66.257

28

29.297

6.048

6.0486

5.679

15

189.29

АТСДШ3

41.016

29.285

92.79

36.45

7.525

7.525

7.193

18

239.78

АТСЭ-4

43.979

31.044

36.937

108.661

7.977

7.977

7.95

21

265.02

ПС-47

7.23

5.166

6.146

6.43

7.42

7.42

1.135

3

36.577

ПС-48

7.23

5.166

6.146

6.43

0.05

0.05

1.135

3

36.577

АMТС

27

15

18

21

3

3

 

-

87

319.07

188.22

231.224

253.464

41.35

41.35

33.31

87

1195.0

 

 

 

 

3.5 Көп жиілікті бергіш-қабылдағышқа (КЖБҚ) түсетін жүктеменің екпінділігін анықтау

 

 

Жиілікті нөмір тергіш тәсілімен беретін телефондық аппараттар КЖБҚ түсетін жүктеме үшін, КЖБҚ-ның отра уақыт бос болмауын табу керек.

КЖБҚ ҚТЖ абоненттер арасындағы байланыс кезінде tco абоненттік нөмірді алу уақытымен алынады:

 

t=tco+nt.                                                                                              (3.16)

 

Ал КЖБҚ және арнайы қызмет кезінде tco уақыты мен екі сан теру уақытымен:

 

t=tж.с+2t.                                                                                               (3.17)

 

Бұл автоматты зоналық және қалааралық байланыс кезінде КЖБҚ уақытты алады: АТС жауабы, АҚТС-ке шығатын индексін теру (8 саны), және АҚТС-тың жауап беруі, ішкі зоналық байланыс индексін теру (2 саны), және жеті санды зоналық нөмірді және он санды қалааралық нөмірді теру уақыты. АҚТС-ке түсетін жүктеме ішкі зоналық және қалааралық желі арасында бөлінеді. Егер біз қалааралық автоматты коммутациялық желіге жүктеме қарастырылатын деп есептесек, онда қалааралық телефондық желіге айтылғандай келесі формуламен анықталады:

.                    (3.18)

 

Жиілікті беру нөмір тәсілімен жұмыс жасайтын телефондық аппараттар үшін КЖБҚ түсетін жүктеме екпінділігі келесі өрнектен анықталады:

 

,                          (3.19)

 

tаб – АЖМ абоненттік жолдар модулінің бос болмауының орта уақыты,

 

;                                               (3.20)

КЖ – жиілікті тәсілімен беру телефондық аппараттары бар абоненттеріне түсетін жүктеме екпінділігінің үлесі:

 

.                                                           (3.21)

(3.16-3.21) формулаларды қолдана отырып, келесі нәтижелерді аламыз: