54. Комплекс жазықтығының бірде-бір нүктесінде аналитикалық функция болмайды.

59.        нүктелерінен басқа комплекс жазықтығы.

60.         нүктелерінен басқа комплекс жазықтығы.

61. , ,   нүктелерінен басқа комплекс жазықтығы.

62. ,        нүктелерінен басқа комплекс жазықтығы.

63. .

64. .

65. .

66. .

67. .


Әдебиеттер   тізімі

 

 

1. Араманович И.Г., Лунц Г.Л., Эльсгольц Л.Э.   Функции комплексного переменного. Операционное исчисление. Теория устойчивости. - Москва: Наука, 1968.

 

2. Краснов М.Л., Киселев А.И., Макаренко Г.И.  Функции комплексного переменного. Операционное исчисление. Теория устойчивости. - Москва: Наука, 1981.

 

3. Кручкович Г.И., Гутарина Н.И., ...  Сборник задач по курсу высшей математики. - Москва: Высшая школа, 1973.

 

4. Ералиев С.Е.  Комплекс айнымалы функциялардың теорияларының негіздері. – Алматы: АЭжБИ-ң көшірмелі-көбейткіш бюросы, 1994.

 

5. Привалов И.И.  Комплекс айнымалы функцияларының теориясына кіріспе. – Алматы: Мектеп, 1975.

 

6. Бугров Я.С., Никольский С.М.  Дифференциалдық теңдеулер. Еселі интегралдар. Қатарлар. Комплекс айнымалысының функциялары. – Москва: Наука, 1981.

 

7. Ұзақов Ғ.  Аналитикалық функциялар теориясы. – Алматы:        Мектеп, 1986.

 

 

 

Мазмұны

 

1  Комплексті сандар

3

 

 

2  Комплекс айнымалысының функциялары

10

 

 

3  Комплексті сандар тізбегінің шегі.

    Комплекс айнымалы функциялардың шегі және үзіліссіздігі

 

17

 

 

4  Комплекс айнымалы функцияларды дифференциалдау.

    Коши-Риман шарттары

 

20

5  Комплекс айнымалы функцияларды интегралдау

23

 

 

6  Лоран қатары

26

 

 

7  Функцияның нөлдері. Оңашаланған ерекше нүктелер

29

 

 

8  Қалындылар және оларды интегралдарды есептеуде қолдану

33

 

 

Жауаптары

36

 

 

Әдебиеттер тізімі

39

 

 

 

 

 

 

Сайлаубек    Ералыұлы    Ералы

     Мұрат Шәпенұлы Тілепі

 

 

 

Комплекс айнымалысының функциялары

                          Оқу құралы

 

 

 

Редакторы     Ж.А. Байбураева

Стандарттау жөніндегі маман Н.М. Голова

2005 ж. жин. тақ. жоспары, реті

 

 

 

Теруге берілген күні _______________

Пішімі 60х84   1/16

Типография қағазы №2

Оқу-баспа таб. – 2,5. Таралымы 100 дана. Тапсырыс ________. Бағасы   82 т.

Басуға ____________ қол қойылды.

 

 

 

 

 

Алматы энергетика және байланыс

институтының  көшірмелі- көбейту бюросы

480013 Алматы,  А. Байтұрсынұлы көшесі, 126 үй.