Алматы энергетика жӘне байланыс институты

 

Экономика, өндірісті ұйымдастыру және басқару кафедрасы

 

    

 

 

Экономика, ¤ндірісті ұйымдастыру

жЄне басқару  

 

 «Энергетикалық шаруашылықтағы  ұйымдастыру жӘне менеджмент»

Курстық жұмысқа арналған әдістемелік нұсқаулар

 

(электр энергетикасы мамандықтарының күндізгі бөлімінің студенттері үшін)

 

 

 

Алматы  2006


ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР: Б.И. Түзелбаев, А.А. Жақыпов. Экономика, өндірісті ұйымдастыру және басқару. Курстық жұмысқа арналған әдістемелік нұсқаулар (электр энергетикасы мамандықтарының күндізгі бөлімінің студенттері үшін).– Алматы: АЭжБИ,  2006ж. - 18 б.

 

 

         Әдістемелік нұсқау курстық жұмысты орындау жөніндегі жалпы ережелерден тұрады және электр энергетикасы мамандықтарының күндізгі бөлімінде оқитын студенттеріне арналған.

         Кесте 6, библиогр. – 13 атау.

 

 

 

 

 

 

Пікір білдіруші:  экон.ғыл.канд., профессор Бекбосын У.

 

 

 

 

 

        Алматы энергетика және байланыс институтының 2006 жылғы баспа жоспары бойынша басылды.

 

 

 

 

 

© Алматы энергетика және байланыс институты, 2006 ж.

                                                                           

 

 

Мазмұны

 

Жалпы нұсқаулар…………………………………………...................................

4

1 

Курстық жұмысты орындаудағы негізгі қағидалар ………................

4

2

Курстық жұмыстың мазмұны ………………………................…………

5

3 

Курстық жұмыстың бөлімдерін орындаудың әдістемелік нұсқау....

5

3.1

Есепке алынатын алғашқы мәліметтер......…………….…………...…...

5

3.2

Еңбек көлемін (сыйымдылығын) анықтау............................................

6

3.3

Жұмыс уақытының қорын есептеу …………………………...................

7

3.4

Еңбекшілердің саны мен құрамын есептеу…………..............................

7

3.5

Жылдық қосынды еңбекақы қоры мен эксплуатациялық шығындарды есептеу  (ТЕАҚ) ……………………………….…….........

 

8

3.6

Күрделі және ағымдық жөндеу жұмыстарының өзіндік құнын анықтау.........................................................................................................

 

9

3.7

Дефектілік  ведомості құрастыру..............................................................

10

3.8

Электрқозғалғыштың күрделі жөндеуін есептеу ………….….……..…

11

3.9

Электрқозғалтқышты сыммен толығымен қайтадан орау үшін күрделі жөндеудің желілік графигін құрастыру......................................

11

Қосымша А………………………………………………...…..............................

Қосымша Б…………………………………………………….............................

14

16

Қолданылған әдебиеттер тізімі............................................................................

17

 

 

 

 

Жалпы нұсқаулар

Курстық жұмыстың мақсаты студенттердің кәсіпорындарды ұйымдастыру мен жоспарлау жайында алған теориялық білімдерін, сонымен қатар олардың практикада кәсіпорынның ең жоғарғы экономикалық тиімділігін есептеп анықтау бойынша білімдерін нығайту болып табылады.

Бұл курстық жұмыста анықтама – есеп жазулар мен графикалық бөлімдер бар.

Жұмыстың басқа беті АЭжБИ талабына сәйкес безендірілуі керек.

Курстық жұмыстың тақырыбы: «Электрлік жөндеу цехын қолданудағы жылдық шығындарды (ұстанымдарды) анықтау».

Курстық жұмыстың негізі - студенттің тиісті кафедрадан алған курстық жобасының тапсырмасы болып табылады.

 

1 Курстық жұмысты орындаудағы негізгі қағидалар

 

Курстық жұмысты орындаудың негізгі мәліметтерін қабылдау: қосымша жағдайлары сынақ кітапшасының соңғы санына сәйкес, қосымша Б және студент фамилиясының алғашқы әрпіне  байланысты таңдап алынады.

Осы курстық жобаны орындағанда өзінде электрлік цехы бар кез келген кәсіпорын берілуі мүмкін  және ол үшін өнім бірлігін өндіруге кететін электр энергиясының жеткілікті негізделген нормативтік базасы жоқ деп есептеледі (барлық кәсіпорындар үшін өндірісте өлшем бірлік ретінде жалпы өнім болып есептеледі). Сондықтан бұл курстық жұмыста кәсіпорынның электр қуатын жұмсауының ортақ көрсеткіші мен оның электрлік жөндеу цехындағы өзіндік құнын көрсетпейді. Практика көрсеткендей, егер кәсіпорынның иесі немесе басқару тәртібі (акционерлік әлде жеке-меншікке), және ол шет ел компанияларының басқаруына сатылса, оның электр қуатын қолдану мөлшері күрт төмендейді.

Курстық жұмысты орындағанда ескерілетін жайттар:

- бұл жұмыстың студенттің өз бетінше істеген жұмысының бір этапы болатынын және болашақта өз мамандығымен жұмыс істегенде практикалық дағды алуына көмектесетінін ескеру керек;

- бұл курстық жұмыс практика жүзінде бар жайлар мен қазіргі таңда ұйымдастырушы мен басқару құрылымдары бар кәсіпорындар мен нарықтық экономикамен таныса отырып құрылған;

- электр құрылғыларын қайта жөндеуден өткізу оның физикалық тозығын қайта қалпына келтіруді практикада есептей отырып, жөндеудің экономикалық тұрғыдан жаңа құрылығыларды алғаннан гөрі көп тиімді екенін көрсету және соның арқасында кәсіпорынның экономикалық тиімділігін өсіру екендігін түсінген жөн;

 - жабдықтарды жөндеудің өзіндік құнының шығыны қайдан алынатындығын түсіну;

- бас энергетик жөндеудің өзіндік құнының шығыны қайдан алынатындығын түсіну;

- қызметкерлердің санын анықтау тәсілдері мен функциялары, еңбек ақы тәсілдері мен функциялары, төлем ақыларын заманға, экономикалық талаптарға сай тағайындау тәсілдерін үйрену.

 

2 Курстық жұмыстың мазмұны

 

Курстық жұмыс келесі бөлімдерден тұрады:

)         бастапқы мәліметтерді есептеу;

)         жұмыс ауқымын анықтау;

)         жұмыс уақытын есептеу;

)         жұмыскерлердің құрылымы мен санын есептеу;

)         ортақ жылдық еңбекақы қоры мен эксплуатациялық шығындарды есептеу;

)         күрделі мен ағымдағы жөндеу істерінің өзіндік құнын есептеу;

)         дефектілік ведомості құрау және күрделі жөндеудің калькуляциясын жүргізу;

)         жөндеуді жоспарлау.

 

 

3 Курстық жұмыстың бөлімдерін орындаудағы әдістемелік нұсқаулар

 

3.1 Есепке алынатын алғашқы мәліметтер

 

Бұл курстық жобаны орындауға байланысты кафедрамен берілген материалдар кесте түрінде құрылады.

 

1-кесте

Қозғалтқыш қуаты, кВт

N

Қозғалтқыш саны, дана

 П

Жұмыс жағдайы

Сұраныс коэффиценті

Жұмыс ауысымы

Жөндеу түрлері

Келеп-теу

Келеп-теусіз

1

2

3

4

5

6

7

 

Өндірісте бар барлық қозғалтқыштар қуатына, типтік көлеміне [3] және санына қарай топтастырылып 1 және 2 графаға енгізіледі. 1 графада кем дегенде 6-8 типтік көлемді электр қозғалтқыштар болуы тиіс. 3 графада олардың барлық жұмыс жағдайы (ортасы) көрсетіледі [3]. Жұмыс ауысымын бөлгенде тек бір көрсеткіш емес, 2-3 көрсеткішті алады: 1 және 1,5; 1,5 және 2; 1, 2, 3. Жөндеудің түрі таңдалып алынады – келептеу мен немесе келептеусіз, бұл жерде 70 -80 % типтік көлемдегі қозғалтқыштар келептеумен, 20-30 % келептеусіз деп аламыз.

Өндірісте қозғалтқыштың бірігуінің ортақ қуатын тауып аламыз

 

,

 мұндағы Niy – типтік көлемдегі қозғалтқыштың орташа белгіленген қуаты, кВт;

Пі – типтік көлемдегі қозғалтқыштар саны, данасы;

ПS - өндірістегі қозғалтқыштардың жалпы саны, данасы.

 

3.2    Еңбек көлемін (сыйымдылығын) анықтау

 

Жөндеу циклі мен жөндеу аралық мерзім ұзақтығы төмендегідей анықталады

Тұзақ=Ткесте×bк×bр×bн×bо×bс,

tұзақ=tкесте×bк×bр×bн×bо×bс,

 

мұндағы Тұзақ, tұзақ - электр машиналарының әртүрлі жағдай үшін жөндеу циклі мен жөндеу аралық мерзім ұзақтығы (жылдар, айлар).

Мына ұзақтықтар Ткесте  және tкесте  үшін түзету коэффиценттері b және соған сәйкес ондағы коллекторлы машиналар, смена, негізгі жабдықтарды қолдану, қозғалмалы құрылғылар бойынша коэффициенттерді [3]-тен алынады.

Тұзақ және t­ұзақ шамалары әртүрлі типтік көлемдегі қозғалтқыштар үшін анықталады және 2-кестеге енгізіледі.

2-кесте

Қозғалтқыш қуаты, кВт

N

Қозғалтқыш саны, дана

 П

Ткесте

tкесте

bк

bр

bн

bо

bс

Тұзақ

ұзақ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Күрделі жөндеудің еңбек сыйымдылығы,

nk

Ағымдық жөндеудің еңбек сыйымдылығы,

nа

Күрделі жөндеу жиілігі,

Жк

Ағымдық жөндеу жиілігі,

Жа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бір күрделі жөндеуге nk, nа қанша күш сіңіру қажеттілігі (еңбек сыйымдылығы) [3]-те берілген.

Қозғалтқыштарды жөндеу жиілігі былай анықталады

 

 

және бұл әр қозғалтқыштың жөндеуден неше жылдан немесе айдан кейін өтетінін көрсетеді.

Ағымдық және күрделі жөндеудің қосынды еңбек сыйымдылығы  і-шы типтік көлемді қозғалғыштықтар санын сол берілген жөндеу түрінің еңбек сыйымдылығына және жиіліктеріне  көбейту арқылы анықталады 

,

.

 

Қозғалтқыштарды технологиялық байқаудың еңбек сыйымдылығы , яғни былай алынады - .

Кестеде көрсетілген бағаналары қосылады. Сонымен қатар, кәсіпорындағы барлық ағымдық және күрделі жөндеулер саны (Мк, Ма) қосылады. 

 

3.3    Жұмыс уақытының қорын есептеу

 

Жұмыс уақытының қоры күнтізбелік уақыттан көлемі жағынан ерекшеленеді, себебі ол демалыс уақытына, ауырған кезіне, қызмет және мемлекеттік міндеттемелерді істеу, балаға қарау, мейрам күндерінің сенбі және жексенбі күндерімен сай келуіне байланысты болады және төмендегідей анықталады

 

Қ = (365 - 52 – Дм - Дд - Дш) · 7 – 11,

 

мұндағы  Дд– демалыс күндер саны (18 күн);

                        Дш –жұмысқа белгілі себеппен шықпаған қосымша күндер (ауырып қалу, мемлекеттік міндеттемелерді орындау, т.б. = 10 күн);

                          Дм – мереке күндерінің саны;

                11 – жұмыс сағатын мерекеге байланысты қысқарту.

 

3.4    Еңбекшілердің саны мен құрамын есептеу

 

         Жөндеу жұмыстарына қарастыратын еңбекшілер саны мына формуламен есептелінеді

,

 

мұндағы 1,1 коэффициенті еңбек өнімділігінің 10% өсуін көрсетеді.

Электрлік жөндеу цехының Бас энергетик бөлімінің құрамына кіруіне байланысты оның өзінің бөлек есеп-қисабы болады немесе дербес бірлік ретінде жұмыс істей алады. Экономикалық дербестілігінің дәрежесін таңдау кәсіпорын көлемімен және электрлі машиналардың санына байланысты болады. Осының негізде НS мөлшеріне кесімді еңбекақыға жұмыс істейтін келесі штаттық бірліктерді қосу керек:

НS<10 адам болған кезде - ІІІ разряд бойынша сыпырушы бір айлық төлем ақысымен;

НS>10 адам болған кезде - ІІІ разряд бойынша сыпырушыны, ІV разрядттағы қойма бастығы-аспапшыны бір айлық төлем ақысымен; V разрядтағы цех бастығының төлем ақысына 20% артық қосу.

Жұмыскерлер саны (НS) жұмыс көлеміне қарай бөлінеді: күрделі жөндеу үлестері жөндеу персоналының функциясына (міндетіне), ал ағымдық жөндеу мен техникалық  қызмет көрсету - эксплуатациялық жұмыскерлерге қатысты.

Разрядтарды келесідегідей (НS) мөлшеріне байланысты бөлу қажет – V-20%, ІV-30%, ІІІ-50%.

 

3.5      Жылдық қосынды еңбекақы қоры мен эксплуатациялық шығындарды есептеу  (ТЕАҚ)

 

Негізгі жылдық еңбекақы разряд пен сағаттық тарифтік жүктемеге байланысты (3-кесте) анықталады.

3-кесте

Разряд

I

II

III

IV

V

VI

Тарифтік коэффицент

1,0

1,1

1,22

1,36

1,56

1,82

Тарифтік жүктеме

55

60

67

75

86

100

Сағаттық (СТЖ)

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕАҚ =Қ × СТЖ.

 

ТЕАҚ мөлшеріне 30 % сыйақы, 6 % қосымша еңбекақы қосылады және ол кестедегі 9-шы графасына (ЕАҚ) енгізіледі.

 

SЕАҚ = ТЕАҚ + 0,3×ЕАҚ + 0,02×ЕАҚ,

 

мұндағы 30% - әлеуметтік сақтандыруға бөлінеді;

     2 % - жұмыс бастылық қорына бөлінеді.

Есептердің нәтижесі 4-кестеге жазылады.

 

4 -кесте Еңбекақы қорын анықтау

Мамандығы

Разряд

СТС

Қ

Адам

саны

ТЕАҚ

Сыйақы,

30%

Қосымша еңбекақы,

6%

ЕАҚ

Сақтандыру,

30%

Жұм.

бастылық,

2%

 

SЕАҚ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Жұмыскерлердің жылдық кесімді еңбекақы қорлары былай анықталады: 12 айдың ЕАҚ-ын ТЕАҚ графикасына енгізіліп, ары қарай барлық графаларды (6-12) қоса отырып есептейді.

Электрлік жөндеу цехы еңбекақыдан басқа құрал жабдықтарға, материалдарға, құрал-саймандарға ақша жұмсайтын болғандықтан бұл шаманы орташа есеппен 120 % еңбекақы тарифімен есептеуге болады, демек

 

Шмат= 1,2×ТЕАҚ.

 

Ғимараттың жұмысын (жылумен, жарықпен) қамтамасыз етуге, кәсіпорын басқармасына, көмекші өндірістерге, әлеуметтік нысандарға және емдеу орындарына жұмсалатын қаражат көлемі орташа есеппен еңбекақы тарифінің 150 % құрайды.

Шжалпы = 1,5×ТЕАҚ.

 

Электрлік жөндеу  цехы  зауыттың  бөлек ғимаратын  немесе оның   цехының  бір бөлігін алатындықтан,  оны қайта құру және жөндеуге қажетті шығындарды жабатын амортизациялық төлемдерді есептеуге болады. Ғимаратқа кететін ортақ қаржы салымын цехтағы бір жұмыскерге кететін меншікті қаржы салымына  сәйкес 180 мың теңге  деп алып, есептеуге болады

, мың теңге.

 

Ғимаратқа кететін амортизациялық аударылымдар (шығындар) нормасы 6 %  деп алынады, сонда амортизациялық шығын болып

 

табылады.

Сонымен, электрлік жөндеу цехын қолдануға кететін барлық қосынды шығын былай есептеледі

 

, мың теңге.

 

Есепті мың теңгеде және үтірден кейін бір мән қою арқылы жүргізу керек.

 

3.6 Күрделі және ағымдық жөндеу жұмыстарының өзіндік құнын анықтау

 

3.2 бөлімінен  күрделі (Мк)  және ағымдық (Ма)  жөндеулердің жылдық санын аламыз

 

Мк = Жк ·П ,      Ма а·П.

 

Цехтың күрделі  және ағымдық  жөндеулерге көрсетілген кететін шығындары қосынды шығыннан пропорционалды түрде  анықталады.  Алынған  үлестерге  байланысты тиісті жөндеу түрлеріне кететін шығындар анықталады

.

 

Жөндеу жұмыстарының өзіндік құны былай анықталады

 

,                 .

 

Осылайша орта қуатты қозғалтқыштың күрделі  және ағымдық жөндеулерінің өзіндік құны  шығарылады.

 

3.7 Дефектілік  ведомості құрастыру

 

Декфектілік  ведомость ең қуатты  электр қозғалтқыштарына  келесі 5-кесте  бойынша  құрастырылады.

 

5-кесте  Дефектілік  ведомості

Жұмыс істеу реті

Разряд

Уақыт нормасы,

сағ

Сағаттық тарифтік жүктеме, теңге

Еңбекақы қосындысы,

 теңге

1

Қозғалтқышты бөлшектеу, жуу

 

 

 

 

2

Жанып кеткен сым орамын алып тастау

 

 

 

 

3

Кертпені тазалау және алып тастау

 

 

 

 

4

Сым орамасын дайындау

 

 

 

 

5

Сіңдіру

 

 

 

 

6

Электрқозғалтқышты жинау

 

 

 

 

Жиыны:

 

 

 

 

 

 

 

3.8            Электрқозғалтқыштың күрделі жөндеуін есептеу

 

Ең қуатты электроқозғалтқыштың күрделі жөндеуіне қажет есептеу келесі кестеге байланысты құрастырылады.

Есептеуді құрастырғанда деффектілік ведомості негізге ала отырып (жиынтығының көлемі, негізгі еңбекақы), шешіміне және 3.4, 3.5, 3.6 баптарының әдістемелерін есептей отырып шығарады және жөндеу құны 6-ші кестеге толтырылып анықталады. 

6-кесте

Шығын бөліктері

Сомасы, теңге

1       Негізгі еңбекақы

2       Сыйақы

3       Қосымша еңбекақы

4       Әлеуметтік сақтандыру мен жұмыс бастылық қорына  бөлінетін шығындар

5       Материалдар, бөлшектер және т.б.

6       Қоғамдық шығыс

7       Рентабельділік

8       Жөндеу құны

 

 

3.9           Электрқозғалтқышты сыммен толығымен қайтадан орау үшін күрделі жөндеудің желілік графигін құрастыру

 

Желілік график істелген жұмыстың практикалық, математикалық моделінің процесін және олардың қарым-қатынасын көрсетеді.

Желілік графикті есептеу ұйымдастыру жүйесін талдауға қолданылатын көптеген уақытша және кешеннің ресурстық көрсеткіштерін анықтауға және шешім қабылдауға көмектеседі.

Жүйелі графикті құрастырғанда келесі графикалық символдар мен түсініктер қолданылады:

)         операция немесе жұмыс.

Операциялардың 3 түрі бар: «ақиқат», «күту», «жалған».

«Ақиқат» операциясы деп – оны орындау үшін уақыт және белгілі бір ресурстардың шығуын қажет ететін операцияны айтамыз.

«Күту» операциясы деп – тек уақыт шығынын талап ететін операцияны айтамыз.

«Жалған» операция деп – белгілі бір жұмыстар арасындағы қарым-қатынасты көрсететін операцияларды айтамыз. «Жалған» операцияға уақыттың да, ресурстардың да шығыны керегі жоқ. Алғашқы екі операция практикада ұзын көрсеткіштер ретінде, ал жалған операция пунктир ретінде белгіленеді;

)         оқиға.

Оқиға деп – кейбір операциялардың бітуін және басқа операцияларды бастау мүмкіндігінің пайда болуын айтамыз.

Ол графикалық түрде домалақ ретінде белгіленеді. Бастапқы деп – барлық операциялар комплексінің басталу оқиғасын айтамыз. Оның белгісі болып, жұмыстың жоқ болғаны есептеледі.

Аяқтаушы деп – барлық операциялар комплексінің аяқталуын көрсететін оқиғаны айтамыз. Оның белгісі шығатын жұмыстың болмауы болып табылады. Жүйелік графиканың барлық оқиғаларына қайталанбайтын санақ тағайындалады, ал графикке кіретін жұмыстар шифрленеді. Жұмыстың шифрлары екі саннан тұрады. Біріншісі келесі болатын оқиға номеріне сәйкес келеді, ал екіншісі осы істен кейінгісіне сәйкес болады.

Әрбір желілік график жүйе түрінде берілуі мүмкін, құрамына кіретін операциялардың бірегейлігін және ол кесте түрінде істелген және жұмыс пен олардың ұзақтылық – параметрлерін жүйелік графикті есептеген кезде келесі уақыт-параметрлері есепке алынады:

)         әр оқиғаның болған ең ерте уақыты – tеi;

)         әр оқиғаның болған ең кеш уақыты – tкj;

)         сынақ жолдың ұзақтығы – Тсын;

)         ұмыс бастаудың ең ерте уақыты – tеуij;

)         жұмысты бітірудің ең кеш уақыты -  tкуij;

)         жұмыс бастаудың ең кеш уақыты – tПHij;

)         жұмыс бітірудің ең кеш уақыты – tПаij;

)         әр жұмыстың толық резерві – Rij;

)         әр жұмыстың толық емес резерві - rij.

Көрсетілген параметрлерді есептеп шығару үшін келесі формулалар қолданылады

 

 

Сын жолын өзгертпей, тек қана оның ұзақтығын ұлғайта алатын уақыты толық резерв Rij дейміз

 

.

 

Осы жұмыстың жартылай резерв Rij деп – жұмыс уақытының ұзақтылығын ұлғайтып, жұмыс уақытының ең ерте басталу уақытының өзгермеуін айтамыз

.

 

Жұмыстардың уақыт резервін білу желілік графикті оптимизациялауға және оперативті (шұғыл) түрде жұмысты басқаруға көмектеседі.

Жоғарыда айтылған жұмыстар түрін, орындалу қатарына сай, (А қосымшасында көрсетілген) желілік график сызуға, желілік графиктің параметрлерін шығаруға болады

 

 

 

 

 

А қосымшасы

 

А1 кесте Электркозғалтқыштарын жөндеу операцияларына кететін нақты уақыт нормалары

Электрқозғалтқыштардың күрделі

жөндеуден өту кезіндегі операциялардың үлкейтілген атаулары

Жұмыс-тардың

 нөмір-лері

Нұсқалардың индексі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1. Жабдықты тіркеу, дефектіні  іздеп табу және қозғалтқыштың жетіспейтін бөлшектерін байқау

0-1

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

2. Электрқозғалтқышты бөлшектеу (2 қалпақты және 2 подщипникті шешіп алып ашу керек, электрқозғалтқыштың барлық бөлшектерін қайта жинап, маркалану белгілерін салу керек).

1-2

0,11

0,17

0,26

0,35

0,57

0,73

0,92

0,98

1,3

1,82

3. Қозғалтқышты жуғыш машинаға салып тазалау және жуу керек.

2-3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

4. Жанып кеткен сым орамды ашып тастау керек (ұштарын алып тастап, шапқымен сым орамды сүлбесіне қарай отырып шабу керек. Статорды жұмыс істейтін жағына алып келіп, орнатып, сым орамды шығарып алу қажет). 

3-4

0,11

0,15

0,22

0,3

0,561

0,7

0,86

0,99

1,1

1,38

5. Паздарын тазалап айыру керек. Статордың паздарын тек сым орамды алғаннан кейін тазалау керек. Электрқозғалтқыштың күрделі жөндеуден өту кезіндегі операциялардың үлкейтілген атаулары.

4-5

0,91

0,13

0,18

0,24

0,32

0,4

0,5

0,61

0,75

1,13

6. Сым орамды дайындау (айыруды дайындап гильзовка жасап, а бөлігіне орау керек).

3-6

2,36

3,32

4,09

4,42

6

7

8

8,91

10,2

23,6

А1 кестенің жалғасы

7. Паздарға бөліктерін келтіру керек. Сүлбені қосып дәнекерлеп жабыстыру керек.

5-6

2

2

2,6

3

3,3

3,41

3,71

4

5

20

8. Сіңдіріп келтіру қажет (статорды сіңдіріп, кептіретін бөлімге қойып, кепкеннен кейін оны ашып, қайта сіңдіріп, тағы бір рет кептіріп алу керек).

6-8

0,09

0,24

0,26

0,31

0,35

0,4

0,47

0,56

0,61

0,83

9. Электрқозғалтқыштың механикалық бөлшектерін жөндеу.

3-7

0

2

2,2

3,2

4,2

5

6

7

8

9

10. Электрқозғалтқыштың барлық бөлшектерін  үрлеп, жуып, сүртіп, ішкі подщипниктің қақпағын ротордың білігіне кигізіп, 2 подщипниктің тесіктерін ұрып дайындау керек.

7-8

1

1

1

1

2

2,4

2,8

3,2

4

5

11. Электрқозғалтқыштың қосалқы бөлшектерін дайындау.

2-8

4

4

5

7

9

10

11

12

13

15

12. Электрқозғалтқышты қайта жинау. Роторды статорға орнату, 2 9- подщипникті орнатып, қыстырып олардың қақпақтарын жабу. Электрқозғалтқышты жиналғанының дұрыстығын тексеру.

8-9

0,8

0,94

1,9

1,27

1,46

1,65

1,92

2,36

3,65

409

13. Қозғалтқыштың параметрлерін стендке қойып тексеру.

9-10

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

14. Дайын өнімдер қоймасына жіберу.

10-11

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Б қосымшасы

 

Курстық жобаға арналған тапсырма

Б1 кесте

Қуат, кВт

А, Ә

Б

В

Г, Ғ

Д

Е

Ж

З

И

К

1,6-3,0

10,1-17,0

30,1-40

55,1-75

75,1-100

101-125

251-320

94

122

198

174

68

38

63

208

236

391

54

41

10

21

174

210

615

200

220

117

18

5

39

92

415

832

123

6

164

218

54

320

322

11

34

42

98

315

284

261

78

12

115

132

173

241

64

35

44

11

84

671

52

48

31

56

122

74

52

321

154

69

82

44

96

152

84

222

32

17

 

Б2 кесте

Қуат, кВт

Қ, Л

М

Н

О, Ө

П

Р

С

Т

У

Ү, Ф

3,1-5,5

17,1-22,2

40,1-55

75,1-100

126-161

200-250

321-400

32

 

66

115

 

284

 

173

 

101

 

19

277

 

164

288

 

51

 

32

 

12

 

3

11

 

24

26

 

72

 

251

 

270

 

111

75

 

135

682

 

415

 

210

 

15

 

3

8

 

53

115

 

723

 

184

 

52

 

13

130

 

151

417

 

720

 

8

 

64

 

16

802

 

731

63

 

56

 

12

 

7

 

2

215

 

506

272

 

111

 

54

 

38

 

22

8

 

24

17

 

631

 

584

 

116

 

4

42

 

848

315

 

214

 

68

 

23

 

18

 

Б3 кесте

Қуат кВт

Х

Ц

Ч

Ш

Ы, І, Э

Ю

Я

3,1-5,5

10,1-17,0

17,1-22,0

22,1-30,0

   30,1-

   40,0

40,1-55,0

55,1-75,0

38

 

54

 

316

 

210

 

140

 

126

 

93

61

 

158

 

223

 

315

 

200

 

56

 

72

21

 

48

 

66

 

175

 

264

 

325

 

420

630

 

575

 

420

 

156

 

92

 

34

 

10

231

 

254

 

240

 

272

 

85

 

85

 

18

52

 

65

 

94

 

43

 

48

 

56

 

41

150

 

200

 

253

 

306

 

372

 

180

 

94

 

 

 

 

 

Қолданылған әдебиеттер тізімі

 

1.           Златопольский А.Н., Прузнер С.Л. Жылу энергетикасын ұйымдастыру мен жоспарлау.-М.: Высшая школа, 1972.

2.           Гофман И.Р. Энергияны қолданылу нормалары және  өндірістегі энергия балансы.- М.: Энергия, 1966.

3.           Синягин Н.Н., Афанасьев Н.А., Новиков С.А.  Энергетика жүйесінің жоспарлы–сақтық түрінде құрылғыларының жөндеуден өтуі. –М.: Энергия, 1978.

4.           Багиев Г.Л. Өндірістің энергетикалық шаруашылығын ұйымдастыру мен жоспарлау. Энергия, 1977.

5.           Электр станциялар мен энергетикалық жүйелерінде энергияның өзіндік құнын калькуляциялау мен санау, жоспарлау, қолданысқа бергендегі шығынды есептеу бойынша  нұсқа.-М.: Госплан, 1970.

6.           Федоров А.А. Өндірісті энергиямен қамтамасыз ету жөніндегі  анықтама. – М.: Энергия, 1980.

7.           Минина Г.П., Копышева И.В.Өндіріс пен кәсіпорында электр энергиясымен қамтамасыз ету анықтамасы. –М.: Энергия,1978.

8.           Рокатина С.С., Шапирь И.М. Электрэнергетикалық жүйелерді  жобалау анықтамасы. – М.: Энергия, 1977.

9.           Халық шаруашылық қорының негізгі амортизациялық бөлудің нормалары.-М.:Госплан СССР, 1974.

10.      Нормативы численности работников предприятия энергоснабжения. – М.: Минэнерго, 1997.

11.      Организация оплаты труда работников предприятия в условиях либерализации цен и приватизации. – М.: НИИ труда, 1994. – 208 с.

12.      Самсонов В.С., Вяткин М.А. Экономика предприятий энергетического комплекса.- М.: Высшая школа, 2003.-416 с.

13.      Гительман Л.Д., Ратников Б.Е. Эффективная энергокомпания: Экономика. Менеджмент. Реформирование. –М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2002. -544 с.

 

 

 

Қосымша жоспары 2006 ж. реті 85

 

 

 

 

Бақберген Ибадиллаұлы Түзелбаев

 

Алмас Аусыдықұлы Жақыпов

 

 

 

Экономика, өндірісті ұйымдастыру

және басқару 

Энергетикалық шаруашылықтағы  ұйымдастыру және менеджмент

Курстық жұмысқа арналған әдістемелік нұсқаулар

 

(электр энергетикасы мамандықтарының күндізгі бөлімінің студенттері үшін)

 

 

 

 

 

 

 

Редакторы   Ж.А. Байбураева       

 

 

 

 

Басуға қол қойылды “___”_________

Пішімі 60 х 84 1/16

Тиражы ___70____ дана

№1 типография қағазы

Көлемі  ___1,2___оқубасп.т.

Тапсырыс ________.

Бағасы ___120__

 

 

 

 

 

 

Алматы энергетика және байланыс институтының

көшірмелі-көбейткіш бюросы 

050013 Алматы, Байтұрсынов көш., 126