Абдуллаев М.А.

Автоматты электр байланыс кафедрасыныѕ доценті Абдуллаев М.А. жўмыстары
Работы доцента кафедры автоматической электросвязи Абдуллаева М.А.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жўмыстар
мен жобалар
  Дисциплины Лекции по дисциплине Учебно- методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
1 Цифровые сети с коммутацией пакетов Дјрістер жинаєы    
Конспект лекций    

Электронная библиотека АЭИСНазад