Адилбеков А.А.

Байланыс экономикасы мен менеджменті кафедрасыныѕ асисстенті Адилбеков А.А. жўмыстары
Работы асисстента кафедры экономики и менеджмента в связи Адилбекова А.А.

  Пјндер

Пјн бойынша
дјрістер

Оќу-јдістемелік
материалдар

Курстыќ жўмыстар
мен жобалар

Оќу
ќїралдар

  Дисциплины Лекции по
дисциплине
Учебно- методические
материалы
Курсовые работы и
 проекты
Учебные
пособия
1 Экономика и организация предприятия   Есептеу-сызбалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулыќтар    
2 Экономика и организация предприятия   Есептеу-сызба жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулыќтар    

Электронная библиотека АЭИСНазад