Алдибеков И.Т.

Электр жетегі жјне ґндірістік ќондырєыларды автоматтандыру кафедрасыныѕ доценті Алдибеков И.Т. жїмыстары
Работы доцента кафедры электропривода и автоматизации промышленных установок Алдибекова И.Т.

  Пјндер Курстыќ жїмыстар
мен жобалар
Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Оќў ќўралы
  Дисциплина Курсовые работы
и проекты
Лекции по
дисциплине
Учебно- методические
материалы
Учебные пособия
1 Возобновляемые источники энергии и энергосбережение   Конспект лекций    
  5В071800 – Электр энергетикасы мамандығының студенттеріне арналған дәрістер жинағы.    
2 Электромеханические преобразователи энергии       Оқу құралы
3 Основы электротехника и электроники.     5В073100 – Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі мамандығының студенттеріне зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар  

Электронная библиотека АЭИСНазад