ml> Ахмадиев А.Т.

         Электроника жғне компьютерлік технологиялар кафедрасыныњ доценті Ахиадиев А.Т. ж±мыстары  

           Работы доцента кафедры электроники и компьютерных технологий Ахмадиева А.Т.

  Пғндер Ж±мыс баѓдарламалары Пғн бойынша дғрістер Оқу-ғдістемелік материалдар Курстық ж±мыстар мен ғкобалар
  Дисциплины Рабочие программы Лекции по дисциплине Учебно-
методические материалы
 Курсовые работы и проекты
1 Цифрлық қ±рылѓылар жғне есептеу іш техника негіздері

Цифровые устройства и основы вычислительной техники 

 

    Радиоэлектроника жғне телекоммуникация баѓытындаѓы мамандықтар студенттерініњ барлық оқыту т‰рлері ‰шін лабораториялық ж±мыстарына ғдістемелік н±сқаулар 2-бµлім.

М. у. к лаб. работам. Часть 2. Для студентов всех форм обуч. по спец-тям ТЭФ

 
           
2 Микропроцессоры и микропроцессорные системы       М. у. к выполнению курсового проекта для студентов очной и заочной форм обучения по спец-ти 3501-ЭСиТ
           
           

Электронная библиотека АЭИСНазад