Ахметкалиев Р.Б.

Физика кафедрасыныѕ доценті Ахметкалиев Р. Б. жўмыстары
Работы к.т.н. доцента кафедры физики Ахметкалиева Р.Б.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Курстыќ жїмыстар
мен жобалар
Оќу кґмекші
ќїралдар
Оќу-јдістемелік
материалдар
  Дисциплина Лекции
по дисциплине
Курсовые работы
и проекты
Учебное
пособие
Учебно-методические
материалы
1 Физика 1       Методические указания к выполнению расчетно-графических работ
      Eсептеу-сызба жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар
2 Физика 1, 2       Методические указания к расчетно-графическим работам
      Есептеу-сызба жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар
      Есептеу-сызба жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар
3 Полупроводниковые приборы       Методические указания по выполнению расчетно-графических работ
4 Квантовая физика.       Методические указания по выполнению лабораторных работ
5 Специальные главы физики Дәрістер жинаєы    

Электронная библиотека АЭИСНазад