Актаева А.О

Инженерлік кибернетика кафедрасыныѕ аєа оќытушысы Актаева А.О. жїмыстары
Работы ст. преподавателя кафедры инженерной кибернетики Актаевой А.О.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен жобалар
  Дисциплина Лекции по
дисциплине
Учебно-
методические материалы
 Курсовые работы
и проекты
1 Программирование в Delphi   Лабораториялыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар  

Электронная библиотека АЭИСНазад