Бергалиев Е.Ш.

Физика кафедрасыныѕ аєа оќытушысы Бергалиев Е.Ш. жїмыстары
Работы ст. преподавателя кафедры физики Бергалиева Е.Ш.

  Пјндер Оќў ќїўралы Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
  Дисциплина Учебные пособия Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
1 Физика     Методическое руководство по освоению курса. Физика1
    Физика 1. Конспект лекций

Электронная библиотека АЭИСНазад