Чуматанова Ш.Б.

Kомпьютерлік технологиялар кафедрасыныѕ ассистенты Чуматанова Ш.Б. жїмыстары
Работы ассистент кафедры компьютерных технологий Чуматановой Ш.Б.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен жобалар
Оќў ќўралы
  Дисциплины Лекции по
дисциплине
Учебно- методические
материалы
Курсовые работы и
проекты
Учебное пособие
1 Производственная практика   2 курс студенттеріне арналєан јдістемелік нўсќаулыќтар    
  3 курс студенттеріне арналєан јдістемелік нўсќаулыќтар    
  4 курс студенттеріне арналєан јдістемелік нўсќаулыќтар    
2 Проектирование и разработка пользовательских интерфейсов   Есептеу-сызбалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар  

Электронная библиотека АЭИСНазад