Дараев А.М.

Радиотехника кафедрасыныѕ аєа оќытушысы Дараев А.М. жїмыстары
Работы ст. преподавателя кафедры радиотехники Дараева А.М.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Оќу кґмекші
ќїралдар
Курстыќ жїмыстар
мен жобалар
  Дисциплины Лекции по
дисциплине
Учебно-методические
материалы
Учебные
пособия
 Курсовые работы
и проекты
1 Теория передачи электромагнитных волн  

Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар

   
  Есептеу-графикалыќ тапсырмаларды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар.    
Дјристер жинаєы      

Электронная библиотека АЭИС Назад