Даркембаева Э.Б.

Электр жетегі жјне ґндірістік ќондырєыларды автоматтандыру кафедрасыныѕ асисстенті Даркенбаева Э.Б. жїмыстары
Работы асисстента кафедры электропривода и автоматизации промышленных установок Даркенбаевой Э.Б.

  Пјндер Курстыќ жїмыстар
мен жобалар
Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Оќў ќўралы
  Дисциплина Курсовые работы
и проекты
Лекции по
дисциплине
Учебно- методические
материалы
Учебные пособия
1 Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором Методические указания к курсовой работе      
Курстыќ жўмысты орындауєа арналєан јдістемелік нўсќау      
Методические указания по выполнению курсовых работ      
Курстыќ жўмысты орындауєа арналєан јдістемелік нўсќау      
2 Микропроцессорные системы и силовые преобразователи     Зерханалыќ жўмыстарды орындау бойынша јдістемелік нўсќаулыќтар  
3 Силовые преобразовательные устройства     Методические указания по выполнению лабораторных работ  
4 Основы электротехника и электроники.     Методические указания и задания к расчетнографическим работам  
    Жылуэнергетика мамандығы студенттері үшін есептеу-графикалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау  
    Методические указания по выполнению лабораторных работ  
    5В073100 – Өміртіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау мамандығының студенттері үшін есептеу-графикалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау  
    Методические указания и задания к расчетно-графическим работам  
    5В073100 – Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі мамандығының студенттеріне зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар  

Электронная библиотека АЭИСНазад