ml> Даулетов Б.

         ¤неркғсіптік жылуэнергетика кафедрасыныњ профессоры Даулетов Б. ж±мыстары

           Работы профессора кафедры промышленной теплоэнергетики Даулетова Б.

  Пғндер Ж±мыс баѓдарламалары Пғн бойынша дғрістер Оқу-ғдістемелік материалдар Лабораториялық ж±мыстар
  Дисциплина Рабочие  программы Лекции по дисциплине Учебно-
методические материалы
Лабораторные работы
1 Химия Раб. прогр. для студентов обуч. по спец-тям ТЭФ Химия. Дғрістер конспектісі М. у. к лаб. работе: Комплексные соединения  
    М. у. к лаб. работам по химии  
    Учебное пособие на казахском языке Тотыѓу - тотықсыздану реакциялары жғне электрохимиялық процестер  
    Лабораториялық ж±мыстардыњ сипаттамасы. Лабораториялық ж±мыстарды орындау ‰шін ғдістемелік н±сқау ереже  
    Лабораториялық ж±мыстардыњ сипаттамасы. Лабораториялық ж±мыстарды орындау ‰шін ғдістемелік н±сқау (ереже) . Оқудыњ барлық т‰рініњ барлық мамандықтары ‰шін.

Лабораторный практикум по химии. 12 работ

 
           
           
           

Электронная библиотека АЭИСНазад