Дреева Н.Б.

Электр жетегі жјне ґндірістік ќондырєыларды автоматтандыру кафедрасыныѕ ассистенті Дреева Н.Б. жїмыстары
Работы ассистента кафедры электропривода и автоматизации промышленных установок Дреева Н.Б.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен жобалар
  Дисциплины Лекции
 по дисциплине
Учебно-методические
 материалы
Курсовые работы
и проекты
1 Специальные главы электрических машин   Методические указания и задания к курсовому проекту  

Электронная библиотека АЭИСНазад