Ельчибаева Р.Б.

Компьютерлік технологиялар кафедрасыныѕ аєа оќытушысы Ельчибаева Р.Б. жїмыстары
Работы ст.преподавателя кафедры компьютерных технологий Ельчибаевой Р.Б.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жўмыстар
мен жобалар
  Дисциплины Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
1 Интернет технологии   Методические указания к лабораторным работам  

Электронная библиотека АЭИСНазад