Ержан А.А.

Компьютерлік технологиялар кафедрасыныѕ доценті Ержан А.А жўмыстары
Работы доцента кафедры компьютерных технологий Ержан А.А.

  Пәндер Пән бойынша
дәрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жўмыстар
мен жобалар
  Дисциплины Лекции
 по дисциплине
Учебно-методические
материалы
 Курсовые работы
и проекты
1 Производственная практика   Методическое указание по проведению производственной практики второго курса специальности  
  Ґндірістік тјжірибеден ґтулері бойынша баєдарлама. Јдістемелік нўсќау  
2 Математическое и компьютерное моделирование   Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Электронная библиотека АЭИСНазад