Ерсейтова А.Ж.

Электротехниканыѕ теориялыќ негіздері кафедрасыныѕ ассистенті Ерсейтова А.Ж. жїмыстары
Работы ассистента  кафедры теоретических основ электротехники Ерсейтовой А.Ж.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен жобалар
  Дисциплины Лекции
 по дисциплине
Учебно-методические
материалы
 Курсовые работы
и проекты
1 Теория электрических цепей   Зертханалыќ жўмыстарєа арналєан јдістемелік нўсќау  
2 Теоретические основы электротехники 2   Зертханалыќ жўмыстарєа арналєан јдістемелік нўсќау  

Электронная библиотека АЭИСНазад