Голубева Т.В.

Электроника кафедрасыныѕ аєа оќытушысы Голубева Т.В. жїмыстары
Работы ст. преподавателя кафедры электроники Голубевой Т.В.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен жобалар
  Дисциплины Лекции
 по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
1 Алгоритмизация и программирование   Методические указания по выполнению лабораторных работ  
  5В071600 – Аспап жасау мамандығының студенттеріне арналған зертханалық жұмыстарды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулықтар  
2 Организация вычислительных систем и сетей   Зертханалыќ жўмыстарды орындау бойынша јдістемелік нўсќаулыќтар  
  Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Электронная библиотека АЭИСНазад