Дене тәрбиесі кафедрасының аға оқытушысы Гуцель Л.П. жұмыстары
Работы ст. преподавателя кафедры физического воспитания Гуцель Л.П.

  Пәндер Пән бойынша
дәрістер
Оқу-әдістемелік
материалдар
Курстық жұмыстар
 мен жобалар
Оқу күмекші
 құралдар
  Дисциплины Лекции
 по дисциплине
Учебно- методические
материалы
Курсовые работы и проекты Учебные пособия
1          

Электронная библиотека АЭИСНазад