Якубова М.З.

Телекоммуникациялыќ жїйелер кафедрасыныѕ аєа оќытушысы Якубов Б.М. жїмыстары
Работы ст.преплдавателя кафедры телекоммуникационных систем Якубова Б.М.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік материалдар Курстыќ жїмыстар
мен жобалар
  Дисциплина Лекции по
дисциплине
Учебно-методические
 материалы
Курсовые работы
и проекты
1 Направляющие системы электросвязи.   Методические указания к выполнению лабораторных работ  
  Зертханалыќ жўмысты орындауєа арналєан јдістемелік нўсќау  
2 Защита информации в телекоммуникационных системах   Зертханалыќ жўмысты орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар

Электронная библиотека АЭИСНазад