Жумартов М.А.

Компьютерлік технологиялар кафедрасыныѕ аєа оќытышысы Жумартов М.А. жїмыстары
Работы ст.преподавателя кафедры компьютерных технологий Жумартова М.А.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен жобалар
  Дисциплины Лекции
 по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
1 Основы информационной безопасности   Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар. 1 бґлім  
  Методические указания к выполнению лабораторных работ  

Электронная библиотека АЭИСНазад