Калышева И.Н.

Аќпараттыќ жїйлер кафедрасыныѕ ассистенті Калышева И.Н. жїмыстары
Работы ассистента кафедры информационных систем Калышевой И.Н.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен јкобалар
 /td> Дисциплина Лекции по
дисциплине
Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
1

Проектирование баз данных>

 

Зерханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар

 

Электронная библиотека АЭИСНазад