Карымсакова Н.Т.

Инженерлік кибернетика кафедрасыныѕ асисстенті Карымсакова Н.Т. жїмыстары
Работы асисстента кафедры инженерной кибернетики Карымсаковой Н.Т.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен жобалар
  Дисциплина Лекции по
дисциплине
Учебно- методические
материалы
Курсовые работы и
проекты
2 Системы баз данных   Јдістемелік нўсќаулар  
  Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар  

Электронная библиотека АЭИСНазад