Касиенова К.М.

Јлеуметтік пјндер кафедрасыныѕ аєа оќытышысы Касиенова К.М. жїмыстары
Работы ст.преподаватель кафедры социальных дисциплин Касиеновой К.М.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу
ќїралдары
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен јкобалар
  Дисциплины Лекции
по дисциплине
Учебные
пособия
Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
1 Основы право Дјрістер жинаєы.   Семинар сабаќтарын орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар  
Конспект лекций   Методические указания к семинарским занятиям  
Methodical instructions for the implementation of seminars   Методические указания к выполнению семестровых работ  
    Семестрлік жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќау  
    Методические указания по выполнению семестровых работ  
    Семестрлік жўмыстар бойынша јдістемелік нўсќаулыќтар  
    Methodical instructions on performance of semester works  

Электронная библиотека АЭИСНазад