Кичкенбаева А.Т.

Автоматты электр байланыс кафедрасыныѕ ассистенті Кичкенбаева А.Т. жїмыстары
Работы ассистента кафедры телекоммуникационных систем Кичкенбаевой А.Т.

  Пјндер Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен јкобалар
Лабораториялыќ
жїмыстар
  Дисциплина Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
Лабораторные
работы
1 Теория электрической связи Модуляция.
Лабораториялыќ жїмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нїсќаулар. 2-бґлім.
   
Лабораториялыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдiстемелiк нўсќаулар    
Методические указания к лабораторным работам . Часть 2    
Теория электросвязи. Методические указания к лабораторным   работам.  Часть1.    

Электронная библиотека АЭИС Назад