Электр станциялар, тораптар жғне ж‰йелер кафедрасыныњ доценті Кожамкулов Э.К. ж±мыстары

          Работы доцента кафедры электрических станций, сетей и систем Кожамкулова Э.К.

  Пғндер Ж±мыс баѓдарламалары Пғн бойынша дғрістер Оқу-ғдістемелік материалдар Оқу қ±ралдары
  Дисциплина Рабочая  программа Лекции по дисциплине Учебно-
методические материалы
Учебные пособия
1 Автоматтық басқару ж‰йесі жғне энергож‰йелердіњ ж±мыс режимдерін оптимизациялау

Автоматические системы управления и оптимизация режимов энергосистем

 

    Лабораториялық ж±мыстарды орындауѓа арналѓан ғдістемелік н±сқаулар. 210240-ЭСС  
2 Дипломдық жобалау

Дипломное проектирование

 

    М. у. для студентов, обуч. по спец-ти 210240-ЭСС  
    Дипломдық жобалауѓа ғдістемелік н±сқаулар. 210240-ЭСС.

М. у. для студентов, обуч. по спец-ти 210240-ЭСС

 
3 Специальные вопросы переходных процессов в электрических системах     М. у. к курсовой работе для спец-ти 210140-ЭС  
4 Электромагнитные переходные процессы в электрических системах

Электр энергетика ж‰йелеріндегі электромагниттік µтпелі процесстер.

    Курстық ж±мысты орындау ‰шін ғдістемелік н±сқаулар жғне тапсырмалар. 2101-ЭС; 2102-ЭСС мамандықтарына арналѓан  
           

Электронная библиотека АЭИСНазад