Ењбек пен қоршаѓан ортаны қорѓау кафедрасыныњ доценті Кошулько Л.П. ж±мыстары

           Работы доцента кафедры охраны труда и окружающей среды Кошулько Л.П.

  Пғндер Ж±мыс баѓдарламалары Пғн бойынша дғрістер Оқу-ғдістемелік материалдар Курстық ж±мыстар мен ғкобалар Лабораториялық ж±мыстар
  Дисциплина  Рабочая  программа Лекции по дисциплине Учебно-
методические материалы
 Курсовые работы и проекты Лабораторные работы
1 Охрана труда и окружающей среды   Конспект лекций      
             
             

Электронная библиотека АЭИСНазад