Кузмин Ю.В.

Электр жетегі жјне ґндірістік ќондырєыларды автоматтандыру кафедрасыныѕ аєа оќытушысы Кузмин Ю.В. жїмыстары
Работы ст.преподавателя кафедры электропривода и автоматизации промышленных установок Кузмин Ю.В.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен јкобалар
Оќу
ќўралдар
  Дисциплины Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
Учебные
пособия
1 Основы электротехника и электроники.   Методические указания и задания к расчетнографическим работам    
  Жылуэнергетика мамандығы студенттері үшін есептеу-графикалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау    
  Методические указания по выполнению лабораторных работ    
  5В073100 – Өміртіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау мамандығының студенттері үшін есептеу-графикалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау    
  Методические указания и задания к расчетно-графическим работам    
  5В073100 – Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі мамандығының студенттеріне зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар    

Электронная библиотека АЭИСНазад