Манабаев Х.Х.

Физика кафедрасыныѕ доценті Манабаев Х.Х. жїмыстары
Работы доцента кафедры физики Манабаева Х.Х.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Оќу кґмекші
ќїралдар
  Дисциплина Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Учебные
пособия

1

Физика
  Физика 1. Конспект лекций  

Электронная библиотека АЭИСНазад