Мукашева А.К.

Компьютерлік жјне инфокоммуникациялыќ ќауіпсіздігі кафедрасыныѕ ассистенті Мукашева А.К. жїмыстары
Работы ассистента кафедры компьютерной и инфокоммуникационной безопасности Мукашевой А.К.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен жобалар
  Дисциплины Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
1 Программирование на языке высокого уровня   Зертханалыќ жўмыстарды орындау бойынша јдістемелік нўсќаулыќтар  

Электронная библиотека АЭИСНазад