Муташева Г. С.

Еңбек пен қоршаған ортаны қорғау кафедрасының аға оқытушысы Муташева Г. С. жұмыстары
Работы ст.преподавателя кафедры охраны труда и окружающей среды Муташева Г. С.

  Пәндер
Дисциплины
Пән бойынша дәрістер
Лекции по дисциплине
Оқу-әдістемелік материалдар
Учебно-методические материалы
Оқу құралдары
Учебные пособия
Курстық жұмыстар мен әкобалар
Курсовые работы и проекты
1 Техника и технология защиты атмосферного воздуха Дәрістер жинағы      
2 Аттестация рабочих мест   Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар    
  Машықтану жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар    

Электронная библиотека АЭИС Назад