Нурланулы А.

Электроника кафедрасыныѕ ассистенті Нурланулы А. жїмыстары
Работы ассистента кафедры электроники Нурланулы А.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен јкобалар
  Дисциплины Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
1 Современные информационные технологии   Методические указания к выполнению лабораторных работ  
2 Основы цифровой обработки сигналов в телекоммуникационных системах   Методические указания к лабораторным работам  
3 Основы цифровой обработки сигналов в телекоммуникационных системах   Зертханалыќ жўмыстарєа арналєан јдістемелік нўсќаулыќтар  
4 Цифровые процессоры обработки сигналов   Методические указания по выполнению лабораторных работ  
  5В071600 – Аспап жасау мамандығының студенттері үшін зертханалық жұмыстарды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулықтар  

Электронная библиотека АЭИСНазад