Рахимова Р.М.

Электротехниканыѕ теориялыќ негіздері кафедрасыныѕ ассистенті Рахимова Р.М. жїмыстары
Работы ассистента кафедры теоретических основ электротехники Рахимовой Р.М.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен жобалар
  Дисциплины Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
1 Теоретические основы электротехники  1   ТОЭ1. Методические указания и задания к расчетно-графическим работам №1-3  
  № 1-3 есептеу-графикалыќ жўмыстарєа арналєан јдістемелік нўсќаулар мен тапсырмалар ќалыптасќан режімдерді есептеу.  
2 Теория электрических цепей   Методические указания и задания к выполнению расчетно-графических работ № 1, 2, 3  

Электронная библиотека АЭИСНазад