Сарсенбаева С.Н.

Физика кафедрасыныѕ ассистенті Сарсенбаева С.Н. жўмыстары
Работы ассистента кафедры физики Сарсенбаевой С.Н.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Тест
сїраќтары
Оќу-јдістемелік
>материалдар
  Дисциплина Лекции
по дисциплине
Тестовые
вопросы
Учебно-методические
>материалы
1 Физика     Физика 1. Јдістемелік нўсќаулар.
    Физика 1. Методические указания к выполнению РГР
    Физика 1 Методические указания к выполнению расчетно-графических работ
    Методические указания к расчетно-графическим работам
    Есептеу-сызба жўмыстарына арналєан јдістемелік нўсќаулар
    Есептеу-сызба жўмыстарына арналєан јдістемелік нўсќаулар
    Есептеу-сызбалық жұмыстарды орындауға әдістемелік нұсқаулықтар
2 Молекулярная физика     Eсептеу-сызба жўмыстарды орындау бойынша јдістемелік нўсќаулыќтар
3 Полупроводниковые приборы     Методические указания по выполнению расчетно-графических работ
4 Специальные главы физики Дәрістер жинаєы  

Электронная библиотека АЭИСНазад