Ењбек пен қоршаѓан ортаны қорѓау кафедрасыныњ доценті Сейсенбаева Х.Т. ж±мыстары

           Работы ассистента кафедры охраны труда и окружающей среды Сейсенбаевой Х.Т.

  Пғндер Ж±мыс баѓдарламалары Пғн бойынша дғрістер Оқу-ғдістемелік материалдар Курстық ж±мыстар мен ғкобалар
  Дисциплина  Рабочая  программа Лекции по дисциплине Учебно-
методические материалы
 Курсовые работы и проекты
1 Охрана труда     М. у. к лаб. работам Э-3.  Исследование электрического сопротивления тела человека.

Лаб. работа.
Тесты

 
М. у. к лаб. работам Э-2. Исследование эффективности зануления.

Лаб. работа.
Тесты

           
           

Электорнная библиотека АИЭСНазад