Коммерциалық емес акционерлік қоғам

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ

Өнеркәсіп қондырғыларының электржетегі және автоматтандырылуы кафедрасы

 

 

 ЭЛЕКТР МАШИНАЛАРЫ

ФАЗАЛЫҚ РОТОРЛЫ АСИНХРОНДЫ ҚОЗҒАЛТҚЫШТАР

 (параметрлерді және жұмыс сипаттамаларын анықтау)

 5В071800 – Электр энергетикасы мамандығының студенттеріне курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау

 

 

 

Алматы 2012

ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР: Сагитов П.И., Р.М.Шидерова, А.Н.Бестерекова Электр машиналары. Фазалық роторлы асинхронды қозғалтқыштар (Параметрлерді және жұмыс сипаттамаларын анықтау). Курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау (5В071800 – Электр энергетикасы мамандығының студенттеріне арналған).- Алматы: АЭБУ, 2012.–22 бет.

 

Курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқауда тапсырма нұсқалары, асинхронды қозғалтқыштардың негізгі өлшемдері, ротор және статор орамаларының есептеулері, сонымен қатар кестелер мен қажетті анықтамалық материалдарды құрайды.

Әдістемелік нұсқау 5В071800 – Электр энергетикасы мамандығының студенттеріне арналған.

Суреттер 5, кесте 6, әдеб. – 10 атау.

 

Пікір беруші: доцент М.В. Башкиров

 

«Алматы энергетика және байланыс университетінің» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2012 ж. баспа жоспары бойынша басылады.

 

©  «Алматы энергетика және байланыс университетінің» КЕАҚ, 2012 ж.

 

Кіріспе 

Бұл курстық жұмыста студенттер нақты инженерлік есепті шешу кезінде алған теориялық білімдерін қолдана білулері керек – жалпыөндіріске тағайындалған фазалық роторлы асинхронды қозғалтқышты жобалау кезінде.

Курстық жұмыс келесідей мазмұнда болады

а)  курстық жұмысқа тапсырма;

б) электромагниттік есептеулері бар, эскиздердерден, кестелерден және негізгі түсіндірме есептеулері бар есептеулік хаттан тұру керек. Әрбір шаманың өлшем бірліктері келтірулері керек.

Есептеуді ЭЕМ-де Mathcad қосымшасымен орындау керек.

Курстық жұмысты орындау кезінде, ұсынылған әдебиеттер тізімін қолдану керек.

Егер курстық жұмыс сәйкес нұсқау арқылы жасалмаса, ол жұмыс қайтадан жасалады. Әрбір түсіндірме хаттың бірінші бетінде шифр көрсетілу керек.

Нақты әдістемелік нұсқау бірінші бөлімнің жалғасы болып табылады, ол жерде асинхронды қозғалтқыштың орамалық берілгендері және геометриалық өлшемдері, ал екінші бөлімінде біз асинхронды қозғалтқыштың механикалық және қосымша шығындарын анықтаймыз, сонымен қатар жұмыс сипаттамаларын есептейміз. Нұсқауларыда сол бірінші бөлімдегі әдістемелік нұсқауда келтірілген.

 

 Магнит тізбегін есептеу  

Магнит тізбегіндегі есептеуді қозғалтқышқа қажет етілетін магнит өрісі, статор тоғының магниттелуімен және МҚК анықтаумен басталады. 6.1 суретінде төртполюсті машинанынң магнит тізбегі ұсынылған, ол бес тізбектей қосылған участкілерден, ауа саңылауынан, статор және ротор тістік қабаттарынан, сонымен қатар статор қабырғасынан және ротор қабырғасынан тұрады. 

 

1.1 Екі полюсті магнит тізбегінің МҚК  барлық участкілердің магнит тізбегінің қосындысымен анықталады:

 

                         .                                (1.1)

 

                                                                                                                                                        

 

 

1.2 Екі полюске берілетін ауа саңылауының магнитті кернеуі (А):

 

,                                              (1.2)

бұл жердегі    ауа саңылауының коэффициценті;

 

                   ,       .               (1.3)     

 

 

1.3 Статордың тістік қабатының магнитті кернеуі  (А):                                     

                                , .                                    (1.4)

Статордың тістеріндегі магнит өрісі HZ1 келесідей анықталады:

а) таңдалған болат маркасы үшін, трапециялық пазаларға, курстық жұмыстың бірінші бөліміндегі 3.14 тармақшада есептелген индукцияға А қосымшасы бойынша (Айналу осінің биіктігі мм 2013 болат маркасы алынады, ал  - 2312 болат);

б) тікбұрышты үшбұрыш пазпларында әртүрлі тістік қималарыдағы индукция әр түрлі болады, сондықтан кернеулік есептеулері үш қима бойынша есептеледі

 

                              ,                      (1.5)

 

бұл жердегі Hz1max, Hz1min  курстық жұмыстың бірінші бөліміндегі 3.21 тармақшасындағы индукциялар үшін, А қосымшасы арқылы анықталады;

        Hz1ср индукциясы үшін.

 

1.4 Ротор тістік қабатының магниттік кернеулілігі (А):

 

                                    .                                  (1.6)

 

Ротор тізбегіндегі магниттік өрістің кернеулілілгі  келесідей анықталады:

а) трапециялық пазалар үшін, курстық жұмыстың бірінші бөліміндегі 5.1 тармақшасындағы индукция  А қосымшасы арқылы таңдалады;

б) тікбұрышты үшбұрышты пазалар үшін, үш қимадағы  2.3 бойынша таңдалады

 

,

бұл жердегі  курстық жұмыстың бірінші бөліміндегі 5.13 тармақшасы бойынша Б қосымшасының кестесі арқылы анықталады;

   

 үшін.

 

1.5 Статор ярмосының магниттік кернеулілігі:

 

,   .                      (1.7)

 

курстық жұмыстың бірінші бөліміндегі 3.21 тармақшасындағы индукция үшін, Б  қосымшасы арқылы таңдалады.

 

1.6 Ротор ярмосының магнитті кернеулілігі (А):

 

                 (1.8)

                

курстық жұмыстың бірінші бөліміндегі 5.14 тармақшасындағы индукция үшін, Б  қосымшасы арқылы таңдалады.

 

1.7 Магнит тізбегінің, магнит кернеулілігінің қосындысы  1.1 тармақшасы арқылы анықталады.

1.8 Қозғалтқыштың магнит тізбегінің қанығу коэффициенті  

 

,     (km=1,2÷1,6).                                 (1.9)

1.9 Магниттеуші тоқ  (А):

 

                                                 (1.10)

 

ал, процент бойынша статордың номиналды тоғынан

                                                    (1.11)

 

2 Статордың және ротордың орамаларының активті және индуктивті кедергілері

 

 Статор орамасының кедергісі

 

2.1 Статордың тістік бөлінуінің орташа мәні  (м):

 

.                                                (2.1)

2.2 Статордың катушкасының немесе секциясының орташа ені  (м):

                                                   (2.2)

бұл жердегі уор1 – статордың орама адымының орташа мәні (екіқабатты орама үшін  уор11 (курстық жұмыстың бірінші бөліміндегі 2.7 тармақша).

 

2.3 Жұмсақ катушкалы орамалар үшін, статордың жақтық бөлігінің орташа ұзындығы  

,                                           (2.3)

Қатты катушкалы орамалар үшін

 

                                         (2.4)

бұл жердегі ;

 - оқшауламаның екіжақты қалыңдығы (мм).

 

2.4 Статордың орамасының, орама санының орташа (м):

 

.                                                (2.5)

2.5 Статордың орамасының жақтық бөлігінің ұзындығы (м):

-жұмсақ катушкалы орамалар үшін

 

;                                       (2.6)

-қатты катушкалы орамалар үшін

 

                                     (2.7)

2.6 1150 С (F оқшаулама классы үшін) жұмыс температурасына келтірілген, статордың орамасының активті кедергісі,  Ом:

 

,                                    (2.8)

бұл жердегі =0,0244 Ом·мм21150С кезіндегі мыстың меншікті кедергісі.

 

2.7 Ол да салыстармалы бірлікте (с.б.)

 

,                                                    (2.9)

бұл жердегі - фазалық тоқ және кернеу номиналды мәндері.

2.8 Статордың орамасының тарау индуктивті кедергісі үш бөліктен тұрады: пазалық тарқау, дифференциалды тарқау және жақтық бөліктің тарқауы.

 

Статордың пазалық тарқауының магнит өткізгіштік коэффициенті:

1) трапециалық паза болғанда (2.1, а суретті қара)

                    (2.10)

 

 

2) тік бұрышты жартылай ашық паза болғанда (2.1, б суретті қара  )

       ,          (2.11)

 

3) тік бұрышты ашық паза болғанда (2.1, в суретті қара)

 

,                         (2.12)

 

бұл жердегі  және -  орамасының адым қысқаруын ескеретін коэффициенттер 2.1, г суреті бойынша.

 

3.9 Статордың дифференциалды тарқауының өткізгіштік коэффициенті

 

,                   (2.13)

 

бұл жердегі - дифферениалды тарқау коэффициенті 1ші кестесінен алынады;

       

- пазаның ашылу әсерін ескеретін коэффициент.

 

1 кесте  - Дифферениалды тарқау коэффициенті

 

q1

Коэффициент

Диаметрлік адымды бірқабатты орама

Қысқартылған адымды екіқабатты орама

1,5

-

0,0470

2,0

0,0285

0,0235

2,5

-

0,0180

3,0

0,0141

0,0111

4,0

0,0089

0,0062

5,0

0,065

0,0043

6,0

0,0052

0,0030

8,0

-

0,0021

 

 

 

 

 

2.10 Статордың жақтық бөлігінің өтімділік коэффициценті:

.                                  (2.14)

2.11 Статордың орамасының тарқауының магнит өткізгіштік коэффициценті:

 

.                                         (2.15)

2.12 Статордың орамасының фазалық тарқауының индуктивті кедергісі (Ом):

.                           (2.16)

 

2.13 Индуктивті кедергі салыстырмалы бірлікте:

 

.                                        (2.17)

 Ротордың орамасының кедергісі

 

2.14 Ротордың тістік бөлінуінің орташа мәні (м):

 

.                                    (2.18)

2.15 Ротордың орамасының катушкасының орташа ені (м):

,

бұл жердегі - тұзақтық орама үшін,  ротордың орамасының орташа адымы;

         - стерженьдік толқындық орама үшін.

2.16 Катушканың жақтық бөлігінің орташа ұзындығы (м):

,        (2.19)   

бұл жердегі  - ротордың пазасының оқшауламасының екіжақты

қалыңдығы (мм).

 

2.17 Ротордың орамасының орам санының орташа ұзындығы (м):

.                                         (2.20)

2.18 Ротордың орамасының жақтық бөлігінің шығуы (м):

.                                             (2.21)

 

2.19 Ротордың фазасының орамасының активті кедергісі (Ом):

.                               (2.22)

 

 

2.20 Статор орамасына ротор орамасын кедергісін келтіру коэффициценті:

.                               (2.23)

2.21 Статорға келтірілетін, ротор орамасының активті кедергісі (Ом):

,                                         (2.24)

салыстырмалы бірлікте

.                                    (2.25)

2.22 Трапециалық паза кезінде, ротордың пазалық тарқауыың магнит өткізігіштік коэффициценті (2.2, а суретті қара)

 

          ,          (2.26)

 

тікбұрышыты үшбұрыш паза болғанда (2.2, б суретті қара)

 

       ,       (2.27)

 

бұл жердегі 2.1, г суреті бойынша ораманың адымын қысқарту коэффициенті

 

2.23 Ротордың дифференциалды, тарқау өтімділік коэффициценті:

 

,                            (2.28)

бұл жердегі ;                                                                                            2ші кестесі бойынша таңдалады.

 

2.24 Ротордың жақтық бөлігінің, тарқау өтімділік коэффициценті:

.                                  (2.29)

  

 

 

2 кесте Дифференциалды тарқау коэффициценті

q2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

kД2

0,018

0,011

0,008

0,006

0,005

0,0043

0,0036

0,003

 

2.25 Ротор орамасының, тарқау өтімділік коэффициценті:

 

.                                     (2.30)

 

2.26 Ротор фаза орамасының индуктивті кедергісі (Ом):

.                                    (2.31)

2.27 Ротор фаза орамасының келтірілген индуктивті кедергісі  (Ом):

.                                             (2.32)

2.28 Ротор фаза орамасының келтірілген индуктивті кедергісі  (с.б.)

 .                                         (2.33)

 

3 Болаттағы, механикалық және қосымша шығындар

 

Болаттағы (магнитті шығындар) және механикалық шығындар жүктемеге тәуелді емес, сондықтан олар тұрақты шығандар және жұмыс сипаттамаларын  есептеуден бұрын анықталады.

 

3.1 Трапециалық паза болғандағы, статордың болат тістерінің есептелетін массасы (кг):

,                                    (3.1)

тік бұрышты паза болған  кездеде

 

,                                   (3.2)

 

3.2 Статордың тістеріндегі магнитті шығындары (Вт):

а) 2013 маркалы болаты үшін

;                                                (3.3)

б)  2312 маркалы болаты үшін

.                                                (3.4)

трапециалық паза үшін - ,

тік бұрышты пазалар үшін - ).

 

3.3 Статордың жармасының болат массасы:

.                                 (3.5)

 

3.4 Статор жармасындағы магниттік шығындар (Вт):

а) 2013 маркалы болаты үшін

;                                                  (3.6)

 

б) 2312 маркалы болаты үшін

.                                                 (3.7)

 

3.5 Болаттағы қосымша шығындарды қосатын, статордың өзекшесіндегі қосындылық магниттік шығындары (Вт):

.                     (3.8)

 

3.6 1COI салқындату амалы кезіндегі, радиалды канал болмағандағы, радиалды ауаалмасытыру жүйелі, IP23 қорғау дәрежесіндегі механикалық шығындар (Вт):

,                                   (3.9)

 

радиалды каналдарамен

,                             (3.10)

 

ICO141 ауаалмасытыру амалы кезідегі IP44  қорғау дәрежесіндегі шығын  

 

.

 

3.7 Номиналы жүктеме болғандағы қосымша шығындар эмпериалық формула бойынша анықталады (Вт) (қосымша шығындар дегеніміз ағыннан және өткізгіштердегі тоқтардың ығысуынан пайда болатын шығындар)

.

 

4 Асинхронды қозғалтқыштың жұмыс сипаттамалары

 

Асинхронды қозғалтқыштың жұмыс сипаттамалар дегеніміз келесі тәуелділіктерді айтамыз

.

Асинхронды қозғалтқыштың жұмыс испаттамаларын аналитикалық амалмен Г-тәріздес орынбасу сұлбасымен есептеледі (4.1суретті қара).

  

 

 

4.1 Ротордың және статордың орамаларының өзара индукция кедергісі (Ом):

.                                                     (4.1)

4.2 Параметірлерді  Т-тәріздес сұлбадан  Г- тәріздес сұлбаға келтіру коэффициценті:

.                                                  (4.2)

4.3 S=0 кезіндегі бос жүріс тоғының активті құрамы:

.                                           (4.3)

4.4 S=0 кезіндегі бос жүріс тоғының реактивті құрамы:

.                                                          (4.4)

 

4.5 Жұмыс испаттамаларын есептеудің формулалары  3ші кестесінде келтірілген.

Есептеу келесідей сырғанау ретімен жасалады

                     ,                                                 (4.5)

бұл жердегі   алайда номиналды сырғанау келесідей болады

.

  

3 кесте - Жұмыс сипаттамаларын есептеу

Есептеу формуласы

Бірліктер

Сырғанау S

1

Ом

 

 

 

 

 

 

2

Ом

 

 

 

 

 

 

3

Ом

 

 

 

 

 

 

4

Ом

 

 

 

 

 

 

5

А

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

А

 

 

 

 

 

 

9

А

 

 

 

 

 

 

10

А

 

 

 

 

 

 

11

А

 

 

 

 

 

 

12

кВт

 

 

 

 

 

 

13

Вт

 

 

 

 

 

 

14

Вт

 

 

 

 

 

 

15

Вт

 

 

 

 

 

 

16

кВт

 

 

 

 

 

 

17

кВт

 

 

 

 

 

 

18

-

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

20

айн/мин

 

 

 

 

 

 

21

Н·м

 

 

 

 

 

 

 

4.6 3-ші кестесіне сәйкес және есептеу нәтижелеріне сәйкес асинхронды қозғалтқыштың жұмыс сипаттамалары тұрғызылады (4.2 суретті қара).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Жұмыс сипаттамаларын тұрғызғаннан кейін абцисса осіне номиналды қуат салынады (А нүктесі), осы А нүктесі арқылы ординат осіне паралель АВ сызығы жүргізіледі, осы АВ нүктесімен қиылысқан жерде номиналды қуат , тоқ , айналу моменті , қуат коэффициенті  , ПӘК, ротордың айналу жылдамдығы   және сырғанау  анықталады.

4.8 Сырғанау максималды моментке сәйкес келеді:

 

.                                                   (4.5)

 

4.9 Асинхронды қозғалтқыштың жүктемелік қабілеттілігі

 

,                        (4.6)

 

бұл жердегі  

                          .                                              (4.7)

 

 

Асинхронды қозғалтқыштың жұмыс сипаттамаларын және жүктемелік қабілеттілігін есептегеннен кейін, курстық жоба аяқталады


Қосымша А

 

А. 1 кесте - Асинхронды қозғалтқыштардың тістерінің магниттелу қисығы. Болат 2013

В, Тл

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

Н,

0,4

124

127

130

133

136

138

141

144

146

150

0,5

154

157

160

164

167

171

174

177

180

184

0,6

188

191

194

198

201

205

208

212

216

220

0,7

223

226

229

233

236

240

243

247

250

253

0,8

256

259

262

265

268

271

274

277

280

283

0,9

286

290

293

297

301

304

308

312

316

320

1,0

324

329

333

338

342

346

350

355

360

365

1,1

370

375

380

385

391

396

401

406

411

417

1,2

424

430

436

442

448

455

461

476

473

479

1,3

486

495

504

514

524

533

536

547

584

585

1,4

586

598

610

622

634

646

658

670

683

696

1,5

709

722

735

749

736

777

791

805

820

835

1,6

850

878

906

934

962

990

1020

1050

    1080

1110

1,7

1150

1180

1220

1250

1290

1330

1360

1400

1440

1480

1,8

1520

1570

1620

1670

1720

1770

1830

1890

1950

2010

1,9

2070

2160

2250

2340

2430

2520

2640

2760

2890

3020

2,0

3150

3320

3500

3680

3860

4040

4260

4480

4700

4920

2,1

5140

5440

5740

6050

6360

6670

7120

7570

8020

8470

2,2

8920

9430

9940

10460

10980

11500

12000

12600

13200

13800

2,3

14400

15100

15800

16500

17200

18000

18800

19600

20500

21400

 

А. 2 кесте - Асинхронды қозғалтқыштардың тістерінің магниттелу қисығы. Болат 2211 және 2312

В, Тл

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

Н,

0,4

140

143

146

149

152

155

158

161

164

171

0,5

174

177

180

184

186

190

192

196

198

202

0,6

204

209

213

216

221

224

229

233

237

241

0,7

245

249

253

257

262

267

272

277

282

287

0,8

292

297

302

306

311

316

322

326

331

337

0,9

342

347

353

360

366

372

379

384

390

396

1,0

403

409

417

425

433

440

450

460

470

477

Подпись: 191,1

488

497

509

517

527

537

547

559

570

582

1,2

593

608

613

626

638

651

663

677

695

710

1,3

724

738

755

770

790

804

820

840

857

879

1,4

897

917

986

955

977

1000

1020

1040

1060

1090

1,5

1120

1150

1170

1210

1240

1270

1310

1330

1370

1410

1,6

1450

1490

1530

1560

1610

1650

1690

1780

1790

1840

1,7

1900

1840

2000

2070

2140

2220

2300

2380

2500

2600

1,8

2700

2800

2920

3060

3220

3330

3490

3610

3710

4000

1,9

4160

4350

4600

4800

5030

5330

5430

5790

6130

6420

2,0

6750

7170

7400

7790

8150

8520

9000

9400

9750

10200

2,1

10600

11000

11500

12100

12600

13000

13500

14100

14700

15400

2,2

15900

16500

17300

17400

17800

18500

19100

19600

20300

21100

2,3

23100

24300

2550

26800

28100

29500

30900

32400

33900

36400

 

Қосымша Б

 

         Б. 1 кесте– Асинхронды қозғалтқыштың жармасы магниттелу қисығы. Болат 2013

В, Тл

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

Н,

0,4

52

53

54

55

56

58

59

60

61

62

0,5

64

65

66

67

69

71

72

74

76

78

0,6

80

81

83

85

87

89

91

93

95

97

0,7

100

102

104

106

108

111

113

115

118

121

0,8

124

126

129

132

135

138

140

143

146

149

0,9

152

155

158

161

164

168

171

174

177

181

1,0

185

188

191

195

199

203

206

209

213

217

1,1

221

225

229

233

237

241

245

249

253

257

Подпись: 201,2

262

267

272

277

283

289

295

301

307

313

1,3

320

327

334

341

349

357

365

373

382

391

1,4

400

410

420

430

440

450

464

478

492

506

1,5

520

542

564

586

608

630

654

678

702

726

1,6

750

788

826

864

902

940

982

1020

1070

1110

1,7

1150

1220

1290

1360

1430

1500

1600

1700

1800

1900

1,8

2000

2160

2320

2490

2650

2810

2960

3110

3270

3420

1,9

3570

3800

4030

4260

4490

4720

4930

5140

5350

5560

2,0

5770

6000

6300

6600

7000

7400

7900

8400

9000

9700

 

Б. 2 кесте - Асинхронды қозғалтқыштың жармасы магниттелу қисығы. Болат 2211 және 2312

В, Тл

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

Н,

0,4

89

91

93

94

96

98

100

102

104

106

0,5

108

110

113

115

118

120

122

124

126

128

0,6

131

134

136

139

141

144

147

150

153

156

0,7

159

162

166

169

172

176

180

183

186

190

0,8

194

198

201

204

208

212

216

220

223

227

0,9

231

235

239

243

248

252

255

260

265

269

1,0

274

279

284

289

295

300

306

311

318

323

1,1

332

338

344

351

357

367

374

382

390

398

1,2

410

418

426

435

444

455

466

475

487

498

Подпись: 211,3

509

521

533

546

558

572

585

600

618

635

1,4

656

675

696

717

740

763

789

815

843

870

1,5

905

934

965

1000

1040

1090

1120

1190

1240

1290

1,6

1370

144

1520

1590

16610

1720

1820

1910

2010

2110

1,7

2180

2310

2410

2550

2610

2720

2840

2980

3130

3290

1,8

3460

3630

3800

3970

4140

4310

4490

4670

4850

5400

1,9

5220

5600

6000

6400

6900

7400

7900

8500

9100

9700

2,0

10400

11100

11800

12500

13300

14100

14900

15800

16700

17600

 

Әдебиеттер тізімі

 

1. Копылов И.П. Проектирование электрических машин. – М.: Энергия,  2002.

2. Копылов И.П. Электрические машины. – М.: Высшая школа, Логос, 2000. – 607с.

3. Лихачев В.А. Электродвигатели асинхронные. – М; 2002.

4. Кацман М.М. Расчет и конструирование электрических машин. – М.: Энергоатомиздат, 1984.

5. Гольдберг О.Д., Гурин Я.С., Свириденко И.С. Проектирование электрических машин. – М.: Высшая школа, 1984.

6. Кравчук А.Э., Шлаф М.М., Афонин Е.И., Соболевская Е.А. Справочник. Асинхронные двигатели серии 4А. – М.: Энергоиздат, 1982.

7. Государственные стандарты на электрические машины.

8. Жерве Г.К. Расчет асинхронного двигателя при перемотке. – М.; Л.: Госэнергоиздат, 1980.

9. Рубо Л.Г. Пересчет и ремонт асинхронных двигателей мощностью до 160 кВт. – М.; Л.: Госэнергоиздат, 1970.

10. Шидерова Р.М., Бестерекова А.Н Асинхронные двигатели с фазным ротором (Расчет геометрических размеров и обмоток).- Алматы.: АИЭС, 2005.

Мазмұны

1

Кіріспе

3

2

Магнит тізбегін есептеу

4

3

Статордың және ротордың орамаларының активті жіне индуктивті кедергілері

6

 4

Болаттағы, механикалық және қосымша шығындар

13

5

Асинхронды қозғалтқыштың жұмыс сипаттамалары

14

6

Қосымша

18

 

Әдебеиеттер тізімі

22

 

 

 

 

 

 

2012 ж. жиынтық жоспары, реті 32