Коммерциялық емес

акционерлік қоғам                                                            

 

Подпись: АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ label_черный                                      

                                                                     Электр жетегі және

                                                                     автоматтандыру кафедрасы                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТР ЖЕТЕГІ

 

5В081200-Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету мамандығының студенттері үшін есептеу-сызба жұмыстарын орындау бойынша әдістемелік нұсқаулықтар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2017

ҚҰРАСТЫРҒАНДАР: С.Б. Алексеев, К.Ж. Калиева, Д.М. Чныбаева. Электр жетегі. 5В081200 - Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету мамандығының студенттері үшін есептеу-сызба жұмыстарын орындау бойынша әдістемелік нұсқаулықтар. – Алматы: АЭжБУ. 2017. – 21 б.

 

 

 

 

«Электр жетегі» пәнінен есептеу-сызба жұмыстарын орындау бойынша әдістемелік нұсқаулықтар теориялық мағлұматтардан, есептерді шешу мысалы мен әдістемесін қамтыған.

Сур.9, кесте 6, әдеб.- 6 атау.

 

 

 

 

 

 

 

 

Пікір беруші: аға оқытушы Курпенов Б.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

«Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2017 жылғы баспадан шығару жоспары бойынша басылады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© «Алматы энергетика және байланыс университеті» КЕАҚ, 2017 ж.

 

2017 жиынтық жоспар, реті.17

 

 

 

Сергей Борисович Алексеев

Казима Жанбырбаевна Калиева

Данна Максуткановна Чныбаева

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТР ЖЕТЕГІ

 

5В081200-Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету мамандығының студенттері үшін есептеу-сызба жұмыстарын орындау бойынша әдістемелік нұсқаулықтар

 

 

 

 

 

 

Редактор Ж.Н. Изтелеуова

Стандарттау бойынша маман Н.К. Молдабекова

 

 

 

 

Басуға___қол қойылды

Таралымы ____ дана

Көлемі 1,38 оқу. – бас.әд.

 

Пішіні 60х84 1/16

Баспаханалық қағаз №1

Тапсырыс___Бағасы 690 тг

 

 

 

 

Алматы энергетика және байланыс университеті»

коммерциялық емес акционерлік қоғамының

 көшірмелі-көбейткіш бюросы

050013, Алматы, Байтұрсынұлы көшесі, 126

Мазмұны

 

Кіріспе.....................................................................................................

4

1 Түсіндірме жазбасын жазуға және мазмұнына, құрылымына қойылатын негізгі талаптар.............................................................................

 

5

1 Есептеу-сызба жұмыс №1. Тұрақты ток электрқозғалтқышының механикалық сипаттамасын есептеу………..................................................

 

5

2 Есептеу-сызба жұмыс №2. Жиілік реттегішті электр жетегінің механикалық сипаттамасын есептеу …………............................................

 

8

3 Есептеу-сызба жұмыс №3. Жиілік реттегішті электр жетегін модельдеу…………………………………………..................................

 

10

А қосымшасы

16

Б қосымшасы

18

Әдебиеттер тізімі

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіріспе

 

5В081200 - Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету мамандығының барлық білім беру түрлеріне студенттерді дайындау үшін «Электр жетегі» пәнінен есептеу-сызба жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқау.

Есептеу-сызба жұмысының басты мақсаты – ол студенттердің дәрістік, зертханалық жұмыстарда алған білімдерін теориялық қағидаларын тереңірек түсінуге, сонымен бірге студенттердің электр жетегінен қолданбалы есептерді шешу тәжірибелерін жетілдіру.

Пән бойынша үш есептеу-сызба жұмысын (ЕСЖ) орындау қарастырылған, оларда тұрақты және айнымалы токтағы электрқозғалтқыштарын басқару принциптері қарастырып, сонымен қатар берілген режимдерде механикалық сипаттамаларды есептеу және тұрғызу орындалады.

Электрқозғалтқыштардың табиғи және жасанды сипаттамаларын есептеу және тұрғызу студенттерге электр жетегінің жұмыс режимдерінің сараптамасын игеруіне және олардың түрлеріне сәйкес реттелетін шамаларының өзгерістерін көрнекі бағалауға көмектеседі.

Әдістемелік нұсқауда студенттерге өз бетінше тапсырмаларды орындау үшін қысқаша теориялық мағлұматтар, жазба түсініктемесінің мазмұнына және жазылуына, құрылымына, ұсынылған библиографиялық көздерге қойылатын негізгі талаптар келтірілген.


 

1 Жазба түсініктемесінің мазмұнына және жазылуына, құрылымына қойылатын негізгі талаптар

 

Жазба түсініктемесі (ЖТ) А4 (297×210) мм форматтағы бетте орындалады. Жазба түсініктемесінің мәтіні КЕАҚ СТ 56023-1910-04-2014 [6] талаптарына сәйкес жазылуы тиіс.

Есептеу-сызба жұмыс негізгі мынадай компоненттерден тұрады:

1) КЕАҚ СТ 56023-1910-04-2014 (қосыша С) [6] формасындағы мұқаба.

2) Есептеу-сызба жұмысының арнайы бланкасындағы (қосымша В) тапсырма ЖТ-нің екінші парағы болып табылады.

3) КЕАҚ СТ 56023-1910-04-2014 формасындағы мазмұны ЖТ-нің үшінші парағы болып табылады.

4) Кіріспе, мазмұны: есептеу-сызба жұмыс тақырыбының өзектілігі; жұмысты орындау кезіндегі тапсырмалар тізімі; осы есептерді шығарардағы қолданылған әдістер және құрылғылар.

5) Жұмыс тақырыбы бойынша қысқаша теориялық мағлұмат.

6) Әрбір есептер бойынша сұлба, есептеулер, сызбалар, модельдеу нәтижесі және қорытындысы бар есептеу-сызба бөлік.

7) Қорытынды негізгі нәтижелерден және қысқаша түйіндемеден тұру керек.

8) Әдебиеттер тізімі жұмысты орындау барысында қолданылған ғылыми техникалық көздердің тізімі авторларының тектері альфавиттік тәртіпте КЕАҚ СТ 56023-1910-04-2014 [6] талаптарына сәйкес орындалуы керек. Жазбаша түсініктеме мәтінінде библиографиялық көздерге сілтемелер болуы керек.

Есептеу-сызба жұмысты қорғау кезінде ескеріледі: жұмыстың бекітілген оқу үрдісі сызбада көрсетілген қорғауға мезгілінде тапсырылғаны; тапсырылған жұмыстың мазмұны берілген тапсырмаға сәйкестігі; есептеу-сызба жұмыстың жазылуы [6] және ҚҚБЖ талаптарына сәйкестігі; есептеу-сызба жұмысты қорғау кезінде қойылған сұрақтарға жауаптары.

 

 

2 Есептеу-сызба жұмыс №1

 

2.1 Тапсырма 1

 

Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышы үшін:

1) 2IН деңгейінде қозғалтқыштың орнынан қозғау тогын шектейтін орнынан қозғау резисторының (RП) мәнін анықтау керек.

2) Электрқозғалтқышының якорь тізбегінде қала отырып оның номинал ток және жылдамдығы Кωн (К коэффициентін оқытушы береді) тең жұмысын қамтамасыз ететін қосымша резистор (RД) мәнін анықтау керек.

3) Егерде якорь тізбегінде орнынан қозғау және қосымша резисторлар қосылған болғанда жұмыс істейтін электрқозғалтқышының жылдамдығын анықтау керек.

4) (, I=IH) нүктесінен өтетін және тізбектей жалғанған резисторларға (RД +RП) сәйкес табиғи электрмеханикалық, орнынан қозғау электрмеханикалық сипаттамаларын бір сызбада тұрғызу керек.

Электрқозғалтқыштың типін және шамаларын оқытушы қосымша А бойынша береді және 1.1-кестесіне толтырылады.

 

1.1 кесте – Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының шамалары

Атауы

Белгіленуі

Өлшем бірлігі

Мәндері

1

Электрқозғалтқышының номинал қуаты

Рн

кВт

 

2

Якор тогы

Iя

А

 

3

Номинал кернеу

U

В

 

4

Актив кедергі

Rя

Ом

 

5

Индуктив кедергі

Lя

Гн

 

6

Айналу жиілігі

ωн

рад/с

 

7

Номинал момент

Мн

Н·м

 

8

Инерция моменті

Jя

кг·м2

 

9

Коэффициент

К

 

 

 

Алға қойылған тапсырманы орындау үшін, тәуелсіз қоздырылған тұрақты ток электрқозғалтқышының электрмеханикалық сипаттамасын түсіндіретін формуланы қолдану қажет [1]:

 

                                                                                      (2.1)

 

мұндағы UH – номинал кернеу, В;

IЯ – якорь тогы, А;

RЯ – якордің актив кедергісі, Ом;

kқұрылымдық коэффициент;

Ф – магниттік ағын, Вб.

 

С коэффициенті мына формуламен анықталынады:

 

.                                                             (2.2)

 

2IН деңгейінде қозғалтқыштың орнынан қозғау тогын шектейтін орнынан қозғау резисторының (RП) мәнін (2.3) формуласымен анықталынады.

Электрқозғалтқышты қосқан кезде оның жылдамдығы ω=0 тең.  Барлық белгілі шамаларды электрмеханикалық сипаттама теңдеуіне қойып, орнынан қозғау резисторы RП  мәнін анықтаймыз:

 

                                   .                                    (2.3)

 

Электрқозғалтқышының якорь тізбегінде қала отырып оның номинал ток I=IН және жылдамдығы ωωН  тең жұмысын қамтамасыз ететін қосымша резистор (RД) мәнін (2.4) формуласымен анықтаймыз:

 

,                                  (2.4)

 

мұнда К-коэффициент, берілген тапсырмаға сәйкес.

 

Электрмеханикалық сипаттамасын тұрғызу үшін идеал бос жүріс жылдамдығын анықтаймыз:

 

                                               (2.5)

 

Табиғи электрмеханикалық сипаттама мына нүктелер бойынша: (ω=ω0, I=0),  (ω=ωН, I=IH); орнынан қозғау электрмеханикалық сипаттамалары мына нүктелер бойынша: (ω=ω0, I=0),  (ω=0, I=2IH) тұрғызылады. Якорь тізбегіндегі қосымша кедергілерді ескере отырып, дәл осылай жасанды сипаттамалар тұрғызылады [2].

Төменде электрмеханикалық сипаттамаларды тұрғызу мысалы көрсетілген.

2.1 сурет - Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток электрқозғалтқышының электрмеханикалық сипаттамалары

2.2 Тапсырма 2

 

Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток электрқозғалтқыш жылдамдығын реттеудің екі сұлбасы 2.2 және 2.3 суреттер үшін электрмеханикалық сипаттамаларын ω=f(I) есептеу және тұрғызу. Бірінші сұлба үшін электрқозғалтқыштың номинал кернеуінде және кернеуі 0,5UН болғанда, екінші сұлба үшін шығыс кернеуінің номинал мәні 0,2UН  болғанда коммутация жиілігі 1000 Гц. Сипаттамаларды бір сызбада тұрғызу керек. Қозғалтқыштың типі және шамалары 2.1 тапсырмасына сәйкес келеді.

 

 

2.2 сурет Үшфазалы көпірлі түзеткіш негізіндегі электр жетегі

 

2.3 сурет Импульсті реттелмелі электр жетегі

Сериялық тұрақты ток электржетектерінде бұрыштық жылдамдықты якорь тізбегіндегі кернеумен реттеу әдетте бірфазалы және үшфазалы тиристорлық түзеткіштер және ендік-импульсті реттегіштер көмегімен орындалады, оларда қозғалтқыштың айналу жиілігін тиімді реттеу кең диапазонда орындау қамтамасыз етіледі [3].

Кері байланысы жоқ реттеу жүйесіндегі басқарылатын түзеткіштен 2.2 сурет қоректенетін тұрақты ток электрмеханикалық сипаттамасының теңдеуін келесі түрде болады:

,                                             (2.6)

 

α – БЖ басқару сұлбасы құрастыратын тиристорлы түрлендіргіштің басқару бұрышы (α= 0 ÷ 900).

2.2 суреттегі ендік-импульсті түрлендіргіш үшін сипаттама теңдеуі келесі түрде болады:

 

,                                               (2.7)

                      

мұнда ε=tи /Tреттеу коэффициенті (tи- имрульс ұзақтығы, T- период).

 

 

2.4 сурет ЕИР әдісін қолданғандағы жүктеменің шығыс кернеуі

 

Электрмеханикалық сипаттамаларды тұрғызу үшін координаталары келтірілген формулалар бойынша анықталынады, ал сипаттамалар әрбір сұлбалар үшін жеке-жеке сызбаларда тұрғызылады.

 

 

2.5 сурет – Тәуелсіз қоздырылған тұрақты ток электрқозғалтқышының әртүрлі кернеулер мәндеріндегі электрмеханикалық сипаттамалары


 

3 Есептеу –сызба жұмыс №2

 

3.1 Тапсырма

 

Жиілік түрлендіргіштен қоректенетін берілген қуаттағы асинхронды электрқозғалтқыш үшін табиғи сипаттамасын (f=50Гц) және жасанды механикалық сипаттамалары U/f=const жиілік реттеу заңдылығында берілген жиіліктерде (f1=f2=f3) есептеу және тұрғызу керек. ω=f(M) сипаттамаларын барлық жиіліктер үшін бір сызбада тұрғызу керек.

Электрқозғалтқыштың типін және шамаларын оқытушы қосымша Б бойынша береді және 3.1-кестесіне толтырылады.

 

3.1 кестеАсинхронды қозғалтқыштың шамалары

Атауы

Белгіленуі

Өлшем бірлігі

Мәндері

1

Қозғалтқыш типі

 

 

 

2

Электрқозғалтқышының номинал қуаты

Рн

кВт

 

3

Номинал ток

Iн

А

 

4

Номинал кернеу

Uн

В

 

5

Синхронды айналу жылдамдығы

nн

айн./мин

 

6

Номинал сырғанау

sном

с.ө.б.

 

7

Негізгі магнит ағынының индуктив кедергісі

с.ө.б.

 

8

Статор орамының актив кедергісі

R1

с.ө.б.

 

9

Статор орамының индуктив кедергісі

Х1

с.ө.б.

 

10

Статор орамына келтірілген ротор орамының актив кедергісі

R2'

с.ө.б.

 

11

Статор орамына келтірілген ротор орамының индуктив кедергісі

X2'

с.ө.б.

 

12

Қуат коэффициенті

cosφ

с.ө.б.

 

 

Асинхронды қозғалтқыштың механикалық сипаттамалары абсолюттік өлшем бірлікте орындалады. Ол үшін электрқозғалтқыштың каталогтан көшірілген салысырмалы өлшем бірліктегі кедергілер шамалары абсолюттік бірлікке базалық кедергіге көбейту арқылы келтіріледі [4].

Базалы кедергі кернеу мен токтың белгілі номинал мәндер бойынша анықталынады:

 

.                                                   (3.1)

 

Асинхронды электрқозғалтқышының айналмалы моменті орын басу сұлбасына сәйкес, келесі теңдеумен анықталынады [1]:

 

.                          (3.2)

 

М=f(s) механикалық сипаттаманы есептеу үшін Клосс теңдеуі қолданылады:

 

                                             ,                                   (3.3)

 

мұнда  - қозғалтқыштың максимал (критикалық) моменті, Н∙м.

 

                                      ,                             (3.4)

         

мұнда   - критикалық сырғанау.

 

                                  ,                                         (3.5)

         

мұнда -бұрыштық синхронды жылдамдық, рад/с.

 

                               .                                                 (3.6)

  

                                    .                                                (3.7)

 

Есептелінген МК, SК және α  шамаларын (3.3) формуласына қойып, және сырғанау S 0 ден 1-ге шейін мәндер бере отырып электрқозғалтқышының М=f(s) механикалық сипаттамасын алуға болады (3.2 кесте).

Сырғанау мәндері S 0 ден 1-ге шейін мәндер бере отырып, электрқозғалтқыштың тиесілі моменттері анықталынады (3.2 кесте).

ω=f(M) механикалық сипаттамасын тұрғызу үшін сырғанаудың берілген мәніндегі бұрыштық жылдамдық былай анықталынады:

 

                                         .                                                      (3.8)

 

3.2 кесте – Қозғалтқыштың жиілік f1=50 Гц болғандағы механикалық сипаттама координаталары

S

 

 

 

 

 

 

M, Н∙м

 

 

 

 

 

 

ω, рад/с

 

 

 

 

 

 

 

Берілген жиіліктердің жасанды механикалық сипаттамалары U/f=const жиілік реттеу заңдылығында табиғи сипаттамасы сияқты есептелінеді, бірақта қозғалтқыштың индуктив кедергісі берілген жиіліктерде есептелініп отырылуы тиіс:

 

                                                   ,                                   (3.9)

 

мұндағы L- индуктивтілік, Гн;

          f – жілік, Гц.

 

Механикалық сипаттаманың мысалдық түрі 3.1-суретінде көрсетілген.

 

3.1 сурет - Үш жиіліктегі асинхронды қозғалтқыштың механикалық сипаттамасы


 

4 Есептеу-сызба жұмыс №3

 

4.1 Тапсырма

 

Жиілік түрлендіргіш-асинхронды қозғалтқыш (ЖТ-АҚ) жүйесінде U/f=const реттеу заңдылығында Matlab бағдарламалық ортада модель құру, берілген үш жиілікте шамаларды есептеу және механикалық сипаттамаларды тұрғызу керек. Қозғалтқыштың жүктемелік үрдісінде механикалық сипаттамаларды тұрғызу кезінде осциллограмалау.

Электрқозғалтқыштың типін және шамаларын оқытушы қосымша Б бойынша береді және 4.1-кестесіне толтырылады.

 

4.1 кесте Асинхронды қозғалтқыштың шамалары

Атауы

Белгіленуі

Өлшем бірлігі

Мәндері

1

Қозғалтқыш типі

 

 

 

2

Электрқозғалтқышының номинал қуаты

РН

кВт

 

3

Номинал ток

IH

А

 

4

Номинал кернеу

В

 

5

Синхронды айналу жылдамдығы

nн

айн./мин

 

6

Номинал сырғанау

sном

с.ө.б.

 

7

Негізгі магнит ағынының индуктив кедергісі

с.ө.б.

 

8

Статор орамының актив кедергісі

R1

с.ө.б.

 

9

Статор орамының индуктив кедергісі

Х1

с.ө.б.

 

10

Статор орамына келтірілген ротор орамының актив кедергісі

R2'

с.ө.б.

 

11

Статор орамына келтірілген ротор орамының индуктив кедергісі

X2'

с.ө.б.

 

12

Қуат коэффициенті

cosφ

с.ө.б.

 

 

КИМ жиілік реттегіш электр жетегінің құрлымы 4.1-суретінде көрсетілген.

 

 

4.1 сурет – КИМ жиілік реттегіш электр жетегінің құрылымы

Matlab Simulink функционалды блоктарынан тұрғызылған ПЧ-АД моделі, 4.2-суретте келтірілген.

Электр жетегі моделімен жұмыс жасау үшін электрқозғалтқышының шамаларын абсолюттік өлшем бірлікте алдыңғы тапсырма бойынша қайта есептеп және оларды модел элементтеріне енгізу қажет.

Жиілік түрлендіргішінің күштік сұлбасы (4.1 сурет) диодтар негізіндегі басқарылмайтын түзеткіштен, конденсатордан С және транзистор кілттеріндегі (IGBT) инверторлардан тұрады. Шығыс кернеуінің модуляциясы КИМ әдістемесімен синусоидалық заңдылықпен орындалынады. Инвертордың шығыс кернеуінің модуляция коэффициентіне тәуелділігі мына формуламен анықталынады:

 

.                                               (4.1)

 

мұндағы μ – модуляция тереңдік кэффициенті;

ωs модуляцияның шеңберлік жиілігі.

 

 

4.2 сурет - Matlab Simulink фукционалды блоктарынан құралған ЖТ-АҚ моделі

 

Берілген жиіліктік реттеу заңдылығын орындау үшін PWM блогына берілген шығыс жиілігі және осы жиілікте есептелген модуляция коэффициенті μ енгізіледі. Алып жүретін жиілік 2000 Гц қойылады. Механикалық сипаттамаларды алу әдісі [5] келтірілген. Төменде 4.3 суретте модельдеу үрдісінде алынған механикалық сипаттаманың мысалы келтірілген.

 

 

4.3 сурет Асинхронды қозғалтқыштың қоректендіруші кернеудің әртүрлі жиіліктерінде модельде алынған механикалық сипаттамалары


А қосымшасы

 

А.1 кесте - Тұрақты ток электрқозғалтқышы

Нұсқа

Қуат,

Р, кВт

Номинал кернеу, Uн, В

Якор тогы, Iн, А

Актив кедергі,

Rя, Ом

Индуктив кедергі, Lя, Гн

Айналу жиілігі, ωн рад/с

Номинал момент, Мн, Н·м

Инерция моменті, Jя, кг·м2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1,5

220

9

1,99

0,446

314

4,6

0,042

2

2,2

220

12,5

1,03

0,321

314

6,8

0,052

3

3,2

220

17,5

0,642

0,229

314

10

0,09

4

4,5

220

24,3

0,352

0,165

314

14

0,116

5

6

220

33

0,36

0,122

314

18,6

0,15

6

11

220

59

0,121

0,068

314

34

0,008

7

19

220

98,6

0,054

0,041

314

59

0,14

8

22

220

116

0,128

0,055

314

18,6

1,0

9

37

220

192

0,124

0,039

314

34

2,0

10

55

220

280

0,128

0,055

314

59

3,6

11

1,5

220

9

0,124

0,039

157

18,6

3,6

12

2,2

220

12

1,205

0,335

157

13,6

0,116

13

3,2

220

18,4

1,032

0,218

157

20

0,15

14

4,5

220

25,4

0,78

0,158

157

28

0,18

15

6

220

33,2

0,472

0,121

157

37,2

0,35

16

8

220

43,5

0,269

0,092

157

49,7

0,4

17

11

220

59,5

0,187

0,067

157

68,3

0,56

18

14

220

73,5

0,128

0,055

157

87

0,65

19

19

220

103

0,124

0,039

157

118

1,4

20

22

220

116

0,128

0,055

157

37,2

0,35

21

37

220

192

0,124

0,039

157

49,7

0,4

22

55

220

280

0,128

0,055

157

37,2

0,35

23

1,5

220

9

0,124

0,039

104,7

49,7

0,4

А.1 кестенің жалғасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

24

2,2

220

12,5

1,205

0,335

104,7

13,6

0,116

25

3,2

220

17,5

1,032

0,218

104,7

20

0,15

26

4,5

220

24,3

0,78

0,158

104,7

28

0,18

27

6

220

33

0,472

0,121

104,7

37,2

0,35

28

8

220

43,5

0,269

0,092

104,7

49,7

0,4

29

11

220

59,5

0,187

0,067

104,7

68,3

0,56

30

14

220

73,5

0,128

0,055

104,7

87

0,65

31

19

220

103

0,124

0,039

104,7

118

1,4

32

22

220

116

1,205

0,335

104,7

13,6

0,116

33

37

220

192

1,032

0,218

104,7

20

0,15

34

55

220

280

0,78

0,158

104,7

28

0,18

35

1,5

220

9

0,472

0,121

78,5

37,2

0,35

36

2,2

220

12,5

0,269

0,092

78,5

49,7

0,4

37

3,2

220

17,5

0,187

0,067

78,5

68,3

0,56

38

4,5

220

24,3

0,128

0,055

78,5

87

0,65

39

6

220

33

0,124

0,039

78,5

118

1,4

40

8

220

43,5

0,472

0,121

78,5

37,2

0,35

41

11

220

59,5

0,269

0,092

78,5

49,7

0,4

42

14

220

73,5

0,187

0,067

78,5

68,3

0,56

43

19

220

103

0,128

0,055

78,5

87

0,65

44

22

220

116

0,124

0,039

78,5

118

1,4

45

37

220

192

0,128

0,055

78,5

37,2

0,35

46

55

220

280

0,124

0,039

78,5

49,7

0,4

 


 

Б қосымшасы

 

Б.1 кесте - 4А сериялы электрқозғалтқыштарының техникалық берілімдері

Қозғалтқыш

типі

Электрқозғалтқышының номинал қуаты

Номинал ток

Номинал кернеу

Синхронды айналу жылдамдығы

Синхронды бұрыштық жиілік

 

Номинал сырғанау

Негізгі магнит ағынының индуктив кедергісі

Статор орамының актив кедергісі

Статор орамының индуктив кедергісі

Статор орамына келтірілген ротор орамының актив кедергісі

Статор орамына келтірілген ротор орамының индуктив кедергісі

Қуат коэффициенті

РН, кВт

IH, А

UН, В

nн, об/мин

ω, с-1

sном, о.е.

, о.е.

R1. о.е.

Х1, о.е.

R2', о.е.

X2', о.е.

сosφ, о.е.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

4A 71B2У3

1,1

5,5

220

3000

314

0,063

2,8

0,13

0,054

0,069

0,084

0,87

2

4A 80А2У3

1,5

6,5

220

3000

314

0,05

2,5

0,084

0,051

0,049

0,081

0,85

3

4A 80B2У3

2,2

6,5

220

3000

314

0,05

2,7

0,076

0,05

0,049

0,087

0,87

4

4A 90L2У3

3,0

6,5

220

3000

314

0,054

3,4

0,072

0,057

0,047

0,01

0,88

5

4A 100S2У3

4,0

7,5

220

3000

314

0,04

3,4

0,054

0,055

0,036

0,099

0,89

6

4A 100L2У3

5,5

7,5

220

3000

314

0,04

3,8

0,050

0,054

0,036

0,11

0,91

7

4A 112M2У3

7,5

7,5

220

3000

314

0,026

3,7

0,046

0,058

0,028

0,14

0,88

8

4A 132M2У3

11,6

7,5

220

3000

314

0,031

4,2

0,040

0,061

0,025

0,12

0,9

9

4A 160S2У3

15,0

7,5

220

3000

314

0,023

4,0

0,052

0,092

0,022

0,12

0,91

10

4A 160M2У3

18,5

7,5

220

3000

314

0,023

4,5

0,049

0,092

0,022

0,12

0,92

11

4A 180S2У3

22,0

7,5

220

3000

314

0,02

3,6

0,039

0,091

0,020

0,11

0,91

12

4A 180M2У3

30,0

7,5

220

3000

314

0,019

3,8

0,030

0,073

0,018

0,11

0,9

13

4A 200M2У3

37,0

7,5

220

3000

314

0,019

4,1

0,029

0,074

0,021

0,12

0,89

14

4A 200L2У3

45,0

7,5

220

3000

314

0,018

4,9

0,027

0,088

0,020

0,13

0,9


Б.1 кестенің жалғасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4A 80A4У3

1,1

5,0

220

1500

157

0,067

1,7

0,12

0,078

0,068

0,12

0,81

16

4A 80B4У3

1,5

5,0

220

1500

157

0,067

1,9

0,12

0,078

0,060

0,12

0,83

17

4A 90L4У3

2,2

6,0

220

1500

157

0,054

2,1

0,098

0,076

0,060

0,13

0,83

18

4A 100S4У3

3,0

6,5

220

1500

157

0,053

2,2

0,078

0,079

0,053

0,13

0,83

19

4A 100L4У3

4,0

6,5

220

1500

157

0,053

2,4

0,057

0,079

0,053

0,14

0,84

20

4A 112M4У3

5,5

7,0

220

1500

157

0,05

2,8

0,064

0,078

0,041

0,13

0,86

21

4A 132S4У3

7,5

7,0

220

1500

157

0,03

3,0

0,048

0,085

0,033

0,13

0,86

22

4A 132M4У3

11,0

7,0

220

1500

157

0,028

3,2

0,043

0,085

0,032

0,13

0,86

23

4A 160S4У3

15,0

7,0

220

1500

157

0,027

4,0

0,047

0,085

0,025

0,13

0,88

24

4A 160M4У3

18,5

7,0

220

1500

157

0,027

4,3

0,042

0,085

0,024

0,13

0,88

25

4A 180S4У3

22,0

7,0

220

1500

157

0,02

4,0

0,041

0,080

0,021

0,12

0,9

26

4A 180M4У3

30,0

7,0

220

1500

157

0,02

3,9

0,034

0,088

0,018

0,12

0,89

27

4A 200M4У3

37,0

7,0

220

1500

157

0,017

4,4

0,039

0,086

0,018

0,14

0,9

28

4A 200L4У3

45,0

7,0

220

1500

157

0,018

4,6

0,034

0,082

0,017

0,14

0,9

29

4A 80B6У3

1,1

4,0

220

1000

104,7

0,08

1,6

0,12

0,11

0,11

0,19

0,74

30

4A 90L6У3

1,5

5,0

220

1000

104,7

0,064

1,8

0,11

0,11

0,088

0,21

0,74

31

4A 100L6У3

2,2

5,5

220

1000

104,7

0,051

1,9

0,090

0,11

0,067

0,21

0,73

32

4A 112MA6У3

3,0

6,0

220

1000

104,7

0,055

1,9

0,085

0,074

0,063

0,10

0,76

33

4A 112MBУ3

4,0

6,0

220

1000

104,7

0,051

2,0

0,077

0,073

0,062

0,11

0,81

34

4A 132S6У3

5,5

7,0

220

1000

104,7

0,041

1,9

0,067

0,072

0,041

0,11

0,8

35

4A 132M6У3

7,5

7,0

220

1000

104,7

0,032

2,1

0,060

0,070

0,040

0,11

0,81

36

4A 160S6У3

11,0

6,0

220

1000

104,7

0,03

3,0

0,073

0,11

0,030

0,15

0,86

37

4A 160M6У3

15,0

6,0

220

1000

104,7

0,03

3,0

0,062

0,10

0,028

0,16

0,87

38

4A 180M6У3

18,5

6,0

220

1000

104,7

0,027

2,9

0,056

0,11

0,026

0,13

0,87

39

4A 200M6У3

22,0

6,5

220

1000

104,7

0,025

4,1

0,050

0,11

0,024

0,14

0,9

40

4A 200L6У3

30,0

6,5

220

1000

104,7

0,023

3,7

0,046

0,12

0,022

0,13

0,9

41

4A 90B8У3

1,1

6,5

220

750

78,5

0,07

1,4

0,13

0,15

0,11

0,29

0,68

 


 

Б.1 кестенің соңы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

42

4A 100L8У3

1,5

3,5

220

750

78,5

0,07

1,5

0,11

0,16

0,093

0,32

0,65

43

4A 112MA8У3

2,2

5,5

220

750

78,5

0,06

1,5

0,093

0,11

0,083

0,17

0,71

44

4A 112MB8У3

3,0

6,0

220

750

78,5

0,065

1,6

0,080

0,11

0,083

0,17

0,74

45

4A 132S8У3

4,0

6,0

220

750

78,5

0,041

1,6

0,068

0,1

0,058

0,17

0,7

46

4A 132M8У3

5,5

6,0

220

750

78,5

0,045

1,8

0,070

0,11

0,061

0,19

0,74

47

4A 160S8У3

7,5

6,0

220

750

78,5

0,027

2,0

0,075

0,14

0,032

0,18

0,75

48

4A 160M8У3

11,0

6,0

220

750

78,5

0,027

2,0

0,066

0,13

0,031

0,18

0,75

49

4A 180M8У3

15,0

6,0

220

750

78,5

0,026

2,4

0,064

0,13

0,030

0,17

0,82

50

4A 200M8У3

18,5

6,0

220

750

78,5

0,025

2,6

0,057

0,13

0,026

0,18

0,84

51

4A 200L8У3

22,0

6,0

220

750

78,5

0,027

3,1

0,062

0,14

0,029

0,18

0,84

 Әдебиеттер тізімі

 

1     Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода. Учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1981.- 576 с.

2     Вишневский С.Н. Характеристики двигателей в электроприводе. - М.: Энергия, 1977. – 416 с.

3     Москаленко В.В. Автоматизированный электропривод. - М.: Энергоатомиздат, 1985. – 416 с.

4     Асинхронные двигатели серии 4 А: Справочник. А.Э. Кравчик и др. - М.: Энергоатомиздат, 1985. – 416 с.

5     Алексеев С.Б. Электропривод. Методические указания к выполнению виртуальных лабораторных работ специальности 050718-Электроэнергетика. - Алматы: АИЭС, 2009.

6     Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию учебно-методических и учебных работ. СТ НАО 56023-1910-04-2014. - А.: НАО АУЭС. -  А., 2014.- 43 с.