Коммерциялық емес акционерлік қоғам

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ

Өнеркәсіп қондырғыларының электржетегі және

автоматтандырылуы кафедрасы

                                                                                                                                  

 

 

 

 ЭЛЕКТРМЕХАНИКА ЖӘНЕ ЭЛЕКТР ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАРЫ

 5В071800 – Электр энергетикасы мамандығының

барлық оқу түрлерінің студенттері үшін  есептеу – графикалық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау

 

 

 

Алматы 2011

ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР: М.А. Мустафин, Р.М. Шидерова, С.Б. Алексеев, Н.К. Алмуратова. Электрмеханика және электр техникалық жабдықтары. 5В071800 – Электр энергетикасы мамандығының барлық оқу түрлерінің студенттеріне арналған есептеу – графикалық жұмысы .

– Алматы: АЭжБУ, 2011. - 12 б. 

 

Әдістемелік нұсқауда есептеу – графикалық жұмысын орындаудың жалпы жағдайлары, рәсімдеу және орындау реттері келтірілген.

Әдістемелік нұсқау 5В071800 – Электр энергетикасы мамандығының барлық оқу түрлерінің студенттеріне есептеу – графикалық жұмысын орындауға арналған.

Сур.7, кес.7, әдебиеттер – 5 аталу

 

Пікір беруші: техн. ғыл. д-р., проф. К.К. Жумагулов

 

“Алматы энергетика және байланыс университетінің” коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2010 ж. баспа  жоспары бойынша басылады.

 

 

 © “Алматы энергетика және байланыс университетінің” КЕАҚ, 2011 ж.

Электр механикасы

 

         Электр механикалық түрлендіргіштер өнеркәсіпте, ауыл шаруашы-лығында, авиацияда, көлікте, әскери істе, тұрмыста және қазіргі заманғы автоматты басқару жүйесінде және синхронды байланыс жүйелерінде өте кең қолданыс тапты. Осыдан байқайтынымыз, электр механикалық теория негіздері білімінің барлық электр техникалық мамандығының студенттері үшін маңыздылығы.

         Курстың негізгі бөлімдерін игеруді бастау алдында электрлік машиналар түрлерін және конструкциясын толығымен ұғып алу керек және жұмыс істеу принципін түсіндіре білу керек және де энергияның электрлік және электр механикалық түрлендірілу процесі негізделген электр техниканың негізгі заңдарын қайталау.

         Есептеу-графикалық жұмыс үшін тапсырмаларды құрастырғанда, электр механикалық түрлендіргіштердің әр түрлі түрлері үшін жалпы сұрақтарды қарастыру керек. Оларға электрлік машиналардың жұмыс істеу принципі мен құрылысы, қолдану өрісі және айнымалы ток машинасы теориясының жалпы сұрақтары қатысты.

 

1.1  Тапсырма

 

Есептеу-графикалық жұмыс екі бөлімнен тұрады:

а) тапсырмаға сәйкес электрлік машинаның жұмыс істеу принципі және қолдану өрісі;

б) ораманың сұлбасы.

 

Нұсқаны таңдау

 

Тапсырма нұсқалары келесі кестелерден 1.1, 1.2 және 1.3, студенттің фамилиясының бірінші әрпі мен сынақ кітапшасының нөмірі бойынша таңдалады.

 

а) тапсырмасының нұсқасы 1.1 кесте бойынша таңдалады

 

1.1 К е с т е

Фамилиясының

бірінші

әрпі

 

Нұсқалар

А,Б,В,Г

Трансформаторлар

Д,Е,Ж,З

Тұрақты ток машинасы

И,К,Л,М

Асинхронды машиналар

О,П,Р,С

Турбогенераторлар

Т,У,Ф,Х,Ц,Ч,Ш,Щ,Э,Ю,Я

Гидрогенераторлар

 

         б) тапсырмасының нұсқасы 1.2 және 1.3 кестелер бойынша таңдалады

1.2 К е с т е

Шифрының соңғысының алдындағы сан

Нұсқалар

0,2,3,4,5

Екіқабатты орам

6,7,8,9

Бірқабатты орам

 

 

          

         1.3  К е с т е

Шифрдың соңғы саны

р полюс

терінің саны

q фаза және полюске паза саны

Параллель орналасқан бұтақтардың саны  а

Бірқабатты орам

Екіқабатты орам

0

3

2

1

0,5

3

1

1

3

1

0,6

1

2

2

2

1

0,7

2

3

1

3

1

0,8

2

4

3

2

1

0,9

2

5

2

3

1

1,1

2

6

3

2

1

1,2

2

7

1

3

1

1,3

2

8

2

2

1

0,8

2

9

2

3

1

0,7

2

 

1.2 Есептеу-графикалық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау

 

Айнымалы тоқ машиналарының жұмыс істеу процесстері әр түрлі болғанмен, екі типтегі машиналар үшін жалпы жағдай қатары бар. Сол үшін, асинхронды және синхронды машинаны оқып үйрену бастамай тұрып, келесі сұрақтарды қарастыру керек:

-         айналып тұрған магнит өрісінің пайда болу принципі;

-         статор орамының құрылғысы;

-         статор орамына керекті ЭҚК-ті енгізу;

-         статор орамының МҚК анықтау;

-         индуктивті кедергіні есептеу;

-         қыздыру және суыту.

ЭҚК мен МҚК жасау орам құрылғысымен тығыз байланыста, сондықтан бұл сұрақтар бірге қарастырылады. Сонымен қатар, бұл бөлімде: пазалық ЭҚК жұлдызша тұрғызылуы; бірқабатты, екіқабатты орамдардың орындалу принципі және оларға ЭҚК енгізілуі; қадамның қысқартылуының және ЭҚК өлмешіне паза бойынша орамдардың таралуы оқытылуы керек. Орам құрылысынан МҚК қисығының формасы тәуелді. Әдетте, бұл қисықтың мүмкіндік бойынша синусоидаға жақын болуына жол береді. Сонымен қатар, статор орамындағы катушкада индуктивтендірілген ЭҚК синусоидалы түрге жақын болады, яғни, қисықтағы жоғары гармоникалар аз. Және де, негізгі және жоғары гармоникалы ЭҚК өрнегінің шығу жолын білу керек.

Студенттің есептеу-графикалық жұмысты орындауға дайындық кезіндегі теориялық материалды үйрену деңгейі, келесі сұрақтарға толығымен жауап алынғанда белгілі болады:

-         орамның қысқару және таралу коэффициенті дегеніміз не?

-         екіқабатты орамның артықшылығы неде?

-         қандай жағдайларда таралу, қысқару және паза скостары бірге тең  болады?

-         пазаның ашылуы ауа саңылауына қалай әсер етеді?

-         орамның ЭҚК жиілігі және қисықтың формасы, өлшемі неден тәуелді?

-         орамның МҚК айналу жылдамдығы тор жиілігі мен полюстер санынан қалай тәуелді?

-         айналып тұрған магнит өрісі қалай пайда болады?

-         электр машиналарының қандай ауа ауыстыру жүйелері бар?

 

         1.3 Әдебиеттер тізімі

 

1. Копылов И.П. Электрические машины: Учебник для вузов. – 3-е изд. испр. – М.: Высшая школа, 2002. – 608 с.

2. Вольдек А.И. Электрические машины переменного тока. Учебник для вузов. -СПб.: Питер, 2007. – 352 с.

3. Вольдек А.И. Введение в электромеханику. МПТ и трансформаторы. Учебник.:– СПб.: Питер, 2007. – 320 с.

4. Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины. - М.: Энергия, 1980.- 986 с.

5. Копылов И.П. Электрические машины. – М.: Высшая школа, Логос, 2000. – 607 с.

6. Вольдек А.И. Электрические машины. - Л.: Энергия, 1978.-  832 с.

7. Копылов И.П. Проектирование электрических машин. М.: Высшая школа, 2002.

9. Абрамов А.И., Иванов-Смоленский А.В. Проектирование гидрогенераторов и синхронных компенсаторов. Учебник для вузов. – М.: Высшая школа. 1978. – 312 с.

10. Абрамов А.И. и др. Проектирование турбогенераторов. Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа. 1990. Костенко М.П., Пиотровский Л.М. Электрические машины. Ч.I.- Л.: Энергия, 1972.-  544 с.

  

         Электржетегі

 

         Қазіргі замандағы электр жетегінде электр қозғалтқышы, электр энергиясының жартылай өткізгішті түрлендіргіші (масылға, асинхронды қозғалтқыштар үшін жиілік түрлендіргіші) және басқару жүйесі болады. Асинхронды қозғалтқыштар кеңінен таралған, сенімді және құны да өте жоғары емес, пайдалану сапасы да жақсы. Электрониканың жақсы дамуының және жиіліктің қымбат емес түрлендіргіштерінің пайда болуының арқасында асинхронды қозғалтқыштардың кең диапазондағы айналу жылдамдығын реттеуге мүмкіндік бар. Асинхронды қозғалтқыштар үшін жиілік түрлендіргішінің нарығының тез жоғарылауы – бірнеше килоампер токқа, бірнеше киловольтқа дейін есептелген кернеуге және 30кГц немесе одан жоғары коммутациялы жиілігі бар, IGBT транзисторларының (Insulated Gate Bipolar Transistor – ысырмалары оқшауландырылған биполярлы транзистор) базасындағы күштік жартылай өткізгіш модульдердің – жаңа элементтік базасының пайда болуына байланысты.

         Асинхронды қозғалтқыш электр жетегінің ең көп таралған және жаппай қолданылатын түрі болып табылады. Асинхронды қозғалтқышы бар барлық жетектерді қозғалысқа келтіру үшін қолданылатын электр энергиясының жалпы көлемі, барлық тұтынылатын электр энергиясының 50 пайызынан артық.

         Статор полюс жұптарының санын, қоректейтін кернеу амплитудасын, қоректейтін кернеу жиілігін өзгерту арқылы асинхронды электр қозғалтқышының роторының жылдамдығын реттеуге болады.

         Келтірілген кернеудің амплитудасын және жиілігін өзгертуге мүмкіндік беретін құрылғылар – жиіліктің жартылай өткізгіштік түрлендіргіштері, асинхронды электр қозғалтқышының айналу жылдамдығын реттеу үшін кеңінен қолданылады. Жиілікті реттеудің қарапайым жағдайында айналу жылдамдығын басқару үшфазалы қорек көзінің кернеу амплитудасын және жиілігін өзгерту жолымен іске асырылады. Өзіміз білетіндей, асинхронды қозғалтқыш жылдамдығын реттеу, статорға келтірілген кернеудің жиілігін өзгерту арқылы да жылдамдықтың номиналдыдан жоғары кезінде де мүмкін. Жиілікті номиналдыдан төмендеткендегі реттеу кезінде машинаның магнит ағыны өзгермейтін (ең қарапайым жағдайда U/f=const) жиіліктік басқарудың (асинхронды қозғалтқыштың статорына келтірілген қоректеуші кернеудің амплитудасының және жиілігінің арасындағы қатынас) заңын таңдауға болады. Онда қозғалтқыштың максималды моменті өзгермейді, және осылайша жүктеменің өзгермейтін моменті кезінде реттеудің барлық аралығындағы жүк тиейтін қасиетінің тұрақтылығы қамтамасыз етіледі. Аралық контурлы тұрақты токтың жиілік түрлендіргіштерінде болуы мүмкін жиіліктің номиналдыдан жоғары реттелуі кезінде, оның мәні номиналды деңгейде кернеу амплитудасы өзгермейтін болып қалатындықтан, қозғалтқыштың магнит ағынының төмендеу режімі орын алады. Жиілік түрлендіргіштерінің екі негізгі түрлері бар: тікелей байланысты және аралық контурлы тұрақты тоқ. Бірінші жағдайда синусоидалы форманың шығыс кернеуі түрленген кіріс кернеуінің синусоида бөлімшелерінде құралады. Сонымен қатар шығыс кернуінің максималды мәні қорек торының жиілігіне тең болуы мүмкін емес. Бұл типтегі түрлендіргіш шығысындағы жиілік әдетте 0-ден 25-33 Гц аралығында жатады. Бірақ аса көп таралуды кернеу инверторының базасында орындалған аралық контурлы тұрақты тоқты жиілік түрлендіргіштері алды. Мұндай түрлендіргіштің құрылымдық сұлбасы 1-суретте көрсетілген. Тордың айнымалы кернеуі диодтық түзеткіштің көмегімен жасалады, сосын аралық шынжырдың индуктивті-сыйымдылықты фильтрінде тегістеледі. Және, сонымен қатар, әдетте шығыс каскады IGBT-модуль негізінде орындалатын инвертор шығыс сигналының кернеуі мен жиілігінің қажетті мәндерін қамтамасыз ете отырып, тұрақты тоқтан айнымалыға кері түрлендіруді іске асырады. Инверторларда көбінесе жоғарыжиілікті кең-импульсті модуляция (КИМ) әдісі қолданылады. Бұл жағдайда түрлендіргіштің шығыс сигналы тұрақты амплитуда және индуктивті жүктемедегі синусоидалы тоқ жасайтын, статор орамы сияқты болып келетін, ұзақтығы өзгергіш кернеу импульстерінің кезектесуін ұсынады (2 суретті қара).

 

 

                        

 

 

1сурет – Аралық контурлы тұрақты тоқты жиілік түрлендіргішінің құрылымдық сұлбасы

 

 

кернеу

 

2 сурет – Жиілік түрлендіргішінің шығыс сигналы

 

         2. 1 ЖТ-АҚ жүйесінсң механикалық сипаттамаларын есептеу

 

         2.1.1 f=50 Гц кезіндегі АҚ-тың табиғи механикалық сипаттамасы.

         Қозғалтқыштың айналу моментін мына өрнектен анықтауға болады

 

                            ,                       (1.1)

 

мұндағы Uф – қоректің фазалық кернеуі;

         R1, R2, X1, X2 – /1/ орналастыру сұлбасына сәйкес қозғалтқыштың мәндері.  dM/ds = 0 теңестіре отырып, қозғалтқыштың максималды (критикалық) иін күшін көбейтетін  критикалық сырғанау мәнін табуға болады:    

                                                                     (1.2)

 

         «+» белгісі қозғалтқыштық режімге қатысты.  мәнін асинхронды қозғалтқыш иін күшінің өрнегіне қоямыз және максималды (критикалық) иін күші мәнін табамыз:

                                       ,                     (1.3)

 

         мұндағы - бұрыштық синхрондық жылдамдық;

                                       

 

         n0 – айн/мин-дегі синхронды айналу жылдамдығы.

         Алынған өрнектерден қозғалтқыш режіміндегі асинхронды қозғалтқыш иін күшін табу үшін және табиғи механикалық сипаттама тұрғызуға теңдеу аламыз:

 

                         ,                                      (1.4)

 

         мұндағы  - қозғалтқыштың максималды (критикалық) иін күші;

          - критикалық сырғанау;

         Сырғанау өлшемін 0-ден 1-ге дейін деп алып және (1.3) қойып табиғи механикалық сипаттаманы  M = f(S) есептейміз. Бұрыштық жылдамдық және сырғанау S= (ω0 ω )/ω0 арасындағы тәуелділікті біле отырып ω=f (M) координатындағы қозғалтқыштың механикалық сипаттамасын есептейміз. Есептелген мәндер негізінде сызба тұрғызамыз.

         2.1.2 Түрлендіргіштің берілген шығыс жиілігінде және жиілік реттеу заңы кезіндегі АҚ-тың жасанды механикалық сипаттамасы.

Активті кедергісін елемеуге болатын идеалданған электр қозғалтқыш үшін, жиілікті реттеу кезіндегі статордың негізгі заңы өрнекпен сипатталады:

                  

 

         ,                                    (1.5)

 

 

мұндағы МС1  и МС2 –  жиіліктері f1 и f2  кезіндегі қозғалтқыш жұмысына сәйкес статикалық жүктеме иін күші;

U11 U12 – жиіліктері сондай мән қозғалтқыштағы кернеу.

Статикалық жүктеме иін күшінің тұрақтылығында қорек көзінің кернеуі оның жиілігіне пропорционалды өзгеруі керек. Бұл жағдайда идеалданған қозғалтқыш үшін жүк тиейтін қасиеті к=const)  сақталады және кернеуді өзгерту заңы мынадай болады:

 

U1/ f1 = const.                                           (1.6)

 

         Бұл жағдай үшін асинхронды қозғалтқыштың механикалық сипттамалары 3-суретте көрсетілген.

         Жылдамдық реттеу процесінде қозғалтқыш білігіндегі қуат тұрақты кезіндегі кернеуді өзгерту заңы:

 

                                    (1.7)

 

         Сәйкесінше сипаттамалар 4-суретте көрсетілген.

         Статордағы кернеу желдеткіш жүктемеде төмендегідей заң бойынша өзгеруі керек:

                                      (1.8)

 

         Сәйкесінше сипаттамалар 5-суретте көрсетілген.

         fn  берілген жиіліктегі механикалық сипаттаманы есептеу үшін, реттеу заңы есебімен қозғалтқыштағы кернеуді есептеп алу керек және түрлендіргіштің жаңа шығыс жиілігі үшін қозғалтқыштың индуктивті кедергісін қайта есептеу керек:

 

                                   X = ωL= 2πfL;        Xf1 = ω1 L= 2πf1 L.

 

         Қозғалтқыштың өзгерген параметрлерінің есебімен жаңа жиілік үшін механикалық сипаттамаға есеп жүргізіледі – 1.2; 1.3; 1.4.

         M = f(S)  барлық берілген жиіліктер үшін механикалық сипаттамалар бір сызбада тұрғызылады. Жеке сызбада ω=f (M) сипаттамалары тұрғызылады.

 


3 сурет – Статикалық жүктеменің тұрақты иін күші кезінде

4 сурет – Біліктегі тұрақты қуат кезінде

5 сурет – Желдеткіш жүктемесі кезінде

         Тапсырма

         Жиілік түрлендіргішінен қоректенетін қысқа тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыш үшін механикалық сипаттамасын есептеп және тұрғызу:

         1) f = 50Гц кезінде – табиғи;

         2) жасандыны жиілікті реттеу заңында және берілген жиіліктерде.

         Электр қозғалтқыштың түрін, оның қуатын, синхронды жылдамдығын және жиілікті басқару заңын оқытушы белгілейді. Басқа мәндерін студент «4А сериялы асинхронды қозғалтқыштар» анықтамасынан жазып алады.

        

2.2 Қысқа тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқышты жүргізу

 

Қысқа тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқышты тікелей іске қосуға есептеу және құру:

а) статикалық механикалық сипаттамасын;

б) динамикалық механикалық сипаттамасын;

в) өтпелі үрдістер қисығы

АҚ іске қосу уақытын анықтау. Кернеудің және   мәніне есептеу жүргізу

  1 К е с т е  – Есептеу тапсырмалары

Берілгені

Р(н), кВт

n(o)айн/мин

SH

Jp/кг*м(2)

Фамилиясының бірінші әрпі

А

1,5

3000

0,011

0,042

Б

2,2

3000

0,012

0,052

В

3,2

3000

0,014

0,09

Г

4,5

3000

0,016

0,116

Д

6

3000

0,018

0,15

Е

11

3000

0,011

0,008

Ж

19

3000

0,012

0,14

З

32

3000

0,014

0,25

И

2,2

1500

0,018

0,116

К

3,2

1500

0,018

0,15

Л

4,5

1500

0,011

0,18

М

6

1500

0,012

0,35

Н

8

1500

0,014

0,4

О

11

1500

0,016

0,56

П

14

1500

0,018

0,65

Р

19

1500

0,011

1,4

С

25

1500

0,012

1,6

Т

32

1500

0,014

2,7

У

42

1500

0,016

3,1

Ф

55

1500

0,018

5,9

Х

3,2

1000

0,011

0,35

Ц

4,5

1000

0,012

0,4

Ч

6

1000

0,014

0,56

Ш

8

1000

0,016

0,65

Щ

10

1000

0,018

1,4

Э

12,5

1000

0,011

1,6

Ю

19

1000

0,012

2,7

Я

25

1000

0,014

3,1

 

1.1 К е с т е

Берілгені

Мк*

Исходные данные

Мс*

Сынақ кітапшасының соңғы саны

Сынақ кітапшасының соңғы санының алды

0

2

0

0,5

1

2,1

1

0,6

2

2,2

2

0,7

3

2,3

3

0,8

4

2,4

4

0,9

5

2,5

5

1

6

2,6

6

0,5

7

2,7

7

0,9

8

2,8

8

0,7

9

2,9

9

0,8

 

 

2.1 Өндірістік механизмдердің электржетектерін дұрыс жобалау және пайдалану үшін механикалық сипаттаманың сәкестігін тексерген жөн.  Өндірістік механизмдердің механикалық сипаттамасы деп қозғалтқыштың білігіне келтірілген жылдамдық пен механизмнің кедергі иін күшінің қатынасын айтамыз MС =f(ω). Әртүрлі өндірістік механизмдер түрлі механикалық сипаттамаларға ие болады. Оларды жалпы түрде былай жазуға болады

 

Mc=Mo+( Mc.ном – Мо)(ω/ω ном)α,                                   (1)

 

         мұндағы Mc - ω жылдамдығы кезіндегі механизмнің иін күші;

Mo  - механиизмнің қозғалатын бөліктеріндегі үйкеліс иін күші;

Mc.ном - ωном кезіндегі иін күші.

Берілген формула бойынша өндірістік механизмдерді келесідей бөлуге болады (6 суретті қара):

               

6 сурет - Өндірістік механизмдерің механикалық сипаттамалары

 

- жылдамдыққа тәуелсіз мезаникалық сипаттама (1 сурет 1 сызық  α= 0), көтергіш крандар, лебедкалар, металл өңдейтін станоктар механизмдері, поршенді сорғылар, конвейерлер және т.б.;

- сызықты өсетін механикалық сипаттамалар (2 сызық α = 1) тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток генераторлары;

- сызықты емес өсетін «желдеткіштік» механикалық сипаттама (3 қисық α≈2) ортадан тепкіш механизмдері (желдеткіштер, ортадан тепкіш сорғылар, ескек винттары және т.б.);

- сызықты емес құлдырайтын механикалық сипаттама (4 қисық α =-1), метал өңдейтін кейбір станоктарға тән механикалық сипаттама.

Тапсырмада көтергіш – транспорттардың жылдамдыққа тәуелсіз механикалық сипаттамалар келтірілген (α=0).

Электр қозғалтқыштарының механикалық сипаттамасы деп  ω =f(Mэ) қатнасын айтамыз. .

Халық шаруашылығының барлық өндірістік салаларында асинхронды қозғалтқыштарды пайдалану кең қолдау тапқан. Асинхронды қозғалтқыштың механикалық сипаттамасын жалпы түрде былай қарастыруға болады

 

,                                               (2)

          мұндағы  - қозғалтқыштың максималды иін күші;

- максималды иін күшіне сай критикалық сырғу.

 

Статор өрісінің бұрыштық жылдамдығы

 

                                                     (3)

 

Ротордың номиналды бұрыштық жылдамдығы

 

.                                                  (4)

Рн и wН  арқылы номиналды иін күші

                                                        (5)

Механизмнің асинхронды қозғалтқышының критикалық иін күші және кедергі иін күші бірлікке қатнасы ретінде берілген    

                                                   (6)

 

         Критикалық сырғанауды (ауытқу) анықтаймыз. Мәндердің номинальды мәндері үшін критикалық сырғанау шамасы Клосс теңдеуінен анықтаймыз.  

,

Осы жерден  SK  қиямыз.

         , квадраттық теңдеу, сол сияқты екі түбірден

 

,

 

немесе

 аламыз.

 

АҚ статикалық  механикалық сипаттамасы  М(s) өрнегі бойынша сырғанау диапазоны 1-ден 0-ге дейін (қозғалтқыш режімде) тұрғызылады. 

;        .

Динамикалық  иін күші

,                                  (7)

 

n аумағында өседі. Әр аумақта динамикалық иін күші  Мдинi тең болады.  Шексіз аз өсуден соңғы өскенге өткенде iаумағы үшін төмендегідей жазамыз

,                                                (8)

әр аумақтағы уақытты жіберу

.                                                (9)

 

    Динамикалық сипаттаманың тұрғызылуы 7 суретте көрсетілген.

7

 сурет

 

        Төмен кедергі жіберген жағдайда есеп аналитикалық болады, төмендеуін есепке алсақ  МК статор кедергісінің квадратына пропорционал болады.  

Есепті ЭЕМ-да математикалық қосымша (Mathcad, Maple және  аналогтық), электронды кесте Excel немесе калькуляторда жасауға болады.   

 

Әдебиеттер тізімі 

1. Москаленко В.В. Автоматизированный электропривод. – М.: Энерго-атомиздат, 1986. - 416 с.

2. Ковчин С.А., Сабинин Ю.А. Теория электропривода.- СПб.: Энерго-атомиздат. Санкт – Петербургское отд – ние, 2000.- 496 с.

          3. Ключев В.И. Теория электропривода.- М.: Энергоатомиздат, 1985. –560 с.

       4. И.Ф Ильинский. Учебное пособие для ВУЗов - М.: «Изд.дом МЭИ» 2007.

       5. М.Г. Чиликин, А.С. Сандлер.  Общий курс электропривода. Учебник

для вузов  - М.: Энергоатомиздат, 1986г.

 

Мазмұны

1 Электр механикасы

1.1 Тапсырма

1.2 Есептеу-графикалық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау

1.3 Әдебиеттер тізімі

2 Электржетегі

2. 1 ЖТ-АҚ жүйесінсң механикалық сипаттамаларын есептеу

2.1.1 f=50 Гц кезіндегі АҚ-тың табиғи механикалық сипаттамасы

2.1.2 Түрлендіргіштің берілген шығыс жиілігінде және жиілік реттеу заңы кезіндегі АҚ-тың жасанды механикалық сипаттамасы

2.2 Қысқа тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқышты жүргізу

2.3 Әдебиеттер тізімі 

 

                        2010 жиын. жосп., реті 113