КОММЕРЦИЯЛЫЌ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ЌОЃАМ

 

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖЄНЕ БАЙЛАНЫС ИНСТИТУТЫ

 

¤неркєсіп орындарын электрмен жабдыќтау кафедрасы

 

 

 

БЕКІТЕМІН

Оќу-єдістеме ж±мысы

жµніндегі проректор

 __________ Э.А.Сериков

“____” _________ 2006 ж.

 

 

 

 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА ЖЄНЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЛЫЌ ЖАБДЫЌТАР

 

Есептік-графикалыќ ж‰мысќа эдістемелік н‰сќаулар мен тапсырмалар

050718 – “Электроэнергетика”  мамандығы студентері ушін

(“Электротехнологиялыќ ќондырѓылар жєне ж‰йелер” пєні бойынша)

 

КЕЛІСІЛДІ

ОЄБ бастыѓы

_____________ О.З. Рутгайзер

«____» ___________ 2006 ж.

Стандарттау жµніндегі инженер

_____________ Н.М.Голева

«____» __________ 2006 г.

 

Редактор

_____________

«____»___________ 2006 ж.

¤неркєсіп орындарын электрмен жабдыќтау кафедрасыныњ отырысында ќаралды жєне маќ±лданды

Хаттама № ______

«____» _________  2006 ж.

 

Кафедра мењгерушісі, доцент

___________ М.В.Башкиров

 

Ќ‰растырушы:

техн. ѓыл. канд. , доцент

___________ Е.А.Абдрахманов

 

 

 

 

 

Алматы  2006


КОММЕРЦИЯЛЫЌ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ЌОЃАМ

 

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖЄНЕ БАЙЛАНЫС ИНСТИТУТЫ

 

¤неркєсіп орындарын электрмен жабдыќтау кафедрасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА ЖЄНЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЛЫЌ ЖАБДЫЌТАР

 

Есептік-графикалыќ ж‰мысќа эдістемелік н‰сќаулар мен тапсырмалар

050718 Электроэнергетика мамандығының студентері ‰шін

(“Электротехнологиялыќ ќондырѓылар жєне ж‰йелер” пєні бойынша)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы  2006


          ЌҰРАСТЫРУШЫ: Е.А.Абдрахманов. Электромеханика және электротехникалық жабдықтар. “Электротехнологиялық қондырғылар және жүйелер”  курсыныњ есептік-графикалыќ жұмысына єдістемелік н‰сќаулар мен тапсырмалар. (050718 – Электроэнергетика мамандығының студенттері ‰шін) –Алматы: АЭжБИ, 2006. –17 б.

 

 

 

 

 

 

 

          Есептік–графикалыќ ж±мысќа арналѓан әдістемелік н±сќаулар мен тапсырмалар электрлік кедергі пештерін, индукциялыќ оќбаќырлыќ жєне каналдыќ индукциялыќ, доѓалыќ болат балќыту жєне руднотермиялыќ пештерді ќамтитын 5 тапсырмадан, єдебиет тізімінен т±рады.

 

 

          Без. 5, кесте.9, библиогр. 11 атау

 

 

 

 

 

          Пікірші: Ќ.Сатпаев атындаѓы Ќаз¦ТУ ”Электр жетегі жєне технологиялыќ кешендердіњ автоматтандырылуы” кафедрасыныњ доценті, техн.ѓыл.канд. Е.Хидолда.

 

 

 

Алматы энергетика жєне байланыс институтыныњ ќосымша басылым жоспары бойынша басып шыѓарылды.

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы энергетикалыќ және байланыс институты, 2006 ж.

 

 

 

Кіріспе

 

Электротехнологиялыќ ќондырѓылар ж±мысы электр энергиясыныњ жылу, механикалыќ, химиялыќ энергияларѓа айналуына негізделген ќ±ралымдардыњ ‰лкен тобын ќамтиды. Олар µнеркєсіптіњ єр т‰рлі саласында кењінен ќолданылады: металлургияда, машина ќ±растыру, химия, ќ±рылыс, жењіл, тамаќ µндірісінде, ауыл шаруашылыѓында, т±рмыста т.б.  Бұл ќондырѓылар ж±мыс істеу принципі, технологиялыќ  таѓайыны, ќ±ралымы, ќуаты, температуралыќ режимі жєне басќа сипаттамалары бойынша бµлінеді.

Есептік-графикалыќ ж±мыстыњ маќсаты студентердіњ µз бетімен жұмыс істеу машыќтарын ‰йрену, ќондырѓылардыњ параметрлерін аныќтау жєне элементтерін тањдау єдістерін игеру арќылы пєнді оќыѓанда алѓан теориялыќ білімдерін бекіту болып табылады.

«Электротехнологиялыќ ќондырѓылар жєне ж‰йелер» курсы бойынша емтихан тапсыруѓа студенттер зертханалыќ жєне есептік-графикалыќ ж±мыстарды орындап-ќорѓаѓаннан кейін жіберіледі.

 

1.Есептік–графикалыќ ж±мысќа әдістемелік н±сќаулар мен тапсырмалар

 

1.1. Тапсырма 1

Ќуаты P, кернеуі U, ж±мыс температурасы Тж±м кезењдік кедергілі электр пешіне ќыздырѓыш тањдау керек. Ќыздырѓыштыњ ±зындыѓын жєне кµлденењ ќимасын аныќтау кажет.

 

1-тапсырмаѓа єдістемелік н±сќаулар

Тапсырма варианттары 1 жєне 2-ші кестелерден алынады:

а) пештіњ ќуаты Р мен кернеуі U шамалары студент фамилиясыныњ бірінші єрпі бойынша алынады;

є) пештіњ ж±мыс температурасы, беттік ќуаттыњ шектік шамасы Wшек сынаќ кітапшасыныњ нµмірініњ аќырѓы санымен аныќталады.

 

1-    кесте Кедергілі пештер параметрлері

 

 

Пара метр

Студент фамилия-ныњ

алѓашќы єріпі

А,И,С,Ц

Є,К,Т,Э

Б,Ќ,,У,Ю

В,Л,‡,Я

Г,М,¦,

Ѓ,Н,Ф,

Д,О,Х,

Е,¤,Ч,

Ж,П,Ш,

З,Р,Щ

Пеш ќуаты, кВт

3

5

8

10

12

15

18

20

22

25

Кернеу, В

220

220

220

220

380

380

380

380

380

380

 

Ќыздырѓыш материалы пештіњ ж±мыс температурасына байланысты 3-ші кестеден тањдап алынады [1,2].

 

2 - кесте Ќыздырѓыш параметрлері

 

 

Пара метр

Студент сынаќ кітапшасыныњ

соњѓы саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Tж±м, С

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

Wшек, Вт/м2 10

2

4

3

5

6

8

5

4

6

8

 

3 - кесте  Ќыздырѓыш материалдарыныњ негізгі ќасиеттері

 

 

Материал атауы, маркасы

 

Меншікті кедергісі, 10 Ом м

 

Максималдыќ ж±мыс температурасы, С

20 С

600 С

800 С

1000 С

Фехраль

Х13Ю4

Х25Н20 (ЭП-74)

 

‡ш ќат нихром

Х15Н60 (ЭХН60)

 

Ќос нихром

Х20Н80 (ЭХН80)

ОХ23Ю5А (ЭИ –595)

 

 

 

1,26

0,92

 

1,11

 

 

1,09

1,35

 

 

1,12

 

 

1,20

 

 

1,13

1,42       

                    

 

 

1,42

1,30

 

1,21

 

 

1.11

1,45

 

 

 

 

 

1,23

 

 

1,12

1,46

 

 

 

800

1000

 

1000

 

 

1100

1200

 

Дµњгелек сымнан жасалѓан ќыздырѓыш диаметрі [3,4]

 м,                                          (1.1)

м±нда - ќуат, Вт;

           U- ќыздырѓыш кернеуі, В;

- ќыздырѓыш материалыныњ ќызѓан к‰йіндегі меншікті кедергісі,

      ом м;

                   W- ќыздырѓыштыњ меншікті беттік ќуаты, Вт/м2.

 

Кµлденењ ќимасы тік б±рышты, ќабырѓаларыныњ ќатынасы b/a=m болатын (лента) ќыздырѓыш ‰шін

 м.                                (1.2) 

 

Ќыздырѓыш ±зындыѓы

 , м.                                                  (1.3) 

 

М‰нда R – ќыздырѓыш кедергісі, Ом;

                     Sќыздырѓыштыњ кµлденењ ќимасыныњ ауданы, м .

Ќыздырѓыштыњ µлшемдері аныќталѓаннан соњ тексеру есебі ж‰ргізіледі: наќты меншікті беттік ќуаты аныќталады.

, Вт/м .                                            (1.4) 

М‰нда F – ќыздырѓыш бетініњ ауданы, м .

Егер  W Wшек шарты орындалса, есеп нєтижесі ќойылѓан талаптарды ќанаѓаттандырады.

 

1.2. Тапсырма 2

Индукциялыќ оќбаќыр пештіњ геометриялыќ (оќбаќыр кµлемі, диаметрі, биіктігі т.б.) жєне электрлік параметрлерін (тоѓын, электрлік ПЄК, ќуат коэффициентін, толыќ жєне актив ќуатын) аныќтау керек. Реактивтік ќуатты компенсациялауѓа ќажетті конденсаторлар батареясыныњ ќуатын аныќтау керек.

2-тапсырмаѓа әдістемелік н±сќаулар

Тапсырма варианты 4-кестеден сынаќ кітапшасыныњ нµмірініњ аќырѓы санына сєйкес алынады.

4-кесте  Индукциялыќ оќбаќыр пештердіњ негізгі параметрлері [1,5]

 

Сынаќ кітапшасыныњ соњѓы саны

 

Пеш т‰рі

 

Пеш сыйымды

лыѓы, т

 

Балќыту уаќыты, саѓ.

Нєрлендіру кµзініњ  жиілігі, Гц

 

Индуктор кернеуі, В

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

ИСТ-1,0

ИЧТ-6,0

ИАТ-2,0

ИЛТ-1,5

ИСТ-2,0

ИЧТ-4,0

ИАТ-1,0

ИЛТ-2,5

ИСТ-4,0

ИЧТ-8,0

 

 

1,0

6,0

2,0

1,5

2,0

4,0

1,0

2,5

4,0

8,0

 

 

1,2

2,5

1,5

1,4

1,8

2,2

1,0

1,5

2,5

3,0

 

1000

500

50

50

1000

500

500

50

500

50

 

500

2100

800

510

1020

1050

510

1050

2100

2100

 

Барлыќ есептелетін параметрлер пештіњ металл ќ±ю режимі ‰шін аныќталады (5-кесте).

 

 

 

 

 

 

5-кесте Балќытылатын металдардыњ негізгі параметрлері

 

 

Металл не ќ±йма

 

Температурасы

С

 

Тыѓыздыѓы, Y,

кг/м 10

 

Электр кедергісі,

, Ом м 10

 

Жасырын балќу жылуы, q,

Ккал/кг

Балќу

Ќыздыру

Ќатты

к‰йі

С‰йыќ

к‰йі

Ќатты к‰йі

С‰йыќ к‰йі

 

Болат

Мыс

Латунь

Алюминий

Шойын

 

 

1520

 

 

660

1200

 

1650

 

 

760

1400

 

7,8

 

 

2,7

7,5

 

7,2

8,3

8,2

2,4

6,8

 

10

 

 

2,9

10

 

136

22

42

24

130

 

44,0

 

 

92,4

55,0

 

1.     Индукциялыќ оќбаќыр пештіњ геометриялыќ

     параметрлерін аныќтау

Оќбаќырдыњ сыйымдылыѓы m  мен кµлемі V берілген жаѓдайда с±йыќ металл ванна µлшемдері (диаметрі D2,  биіктігі h2 ) (1-сурет) келесі формуламен аныќталады [5]

V = m /р2 = 0,25 p D22 h2.                                      (2.1)

М±нда р2 - с±йыќ металл тыѓыздыѓы;

           D2 = Dо.орт – оќбаќыр ішкі диаматрі, м;

          h2 – оќбаќырдаѓы металл биіктігі (терењдігі), м.

Оќбаќыр формасы мына ќатынастан табылады 

                                   А = D2/h2 = fА (m)                                                               (2.2)

Алынѓан нєтижені А »0,8 m  0,005     формуласымен тексеруге болады

(1) мен (2) ден металл орташа диаметрі D2, м

                                   D2  = ,                                        (2.3)

Металл биіктігі (терењдігі) hм, м

                                   .                              (2.4)

Оќбаќыр биіктігі (терењдігі) h с±йыќ металдыњ электродинамикалыќ араласуы кезінде с±йыќ металл бетінде дµњес мениск пайда болатынын жєне металлошихта тиелгендегі биіктігін есепке алѓанда

h » (1,2 ¸ 1,4) h2                .                                                                                                    (2.5)

Оќбаќыр ќ±растырушысы мен осі арасындаѓы б±рыш a=2¸5° болу керек.

Индуктордыњ ішкі диаметрі D1

                                D1 = D2 + 2 D  .                                                     (2.6)

Мұнда Dфоќбаќыр ќабырѓасыныњ футерлеуініњ орташа ќалыњдыѓы.  


     
Футерлеу ќалыњдыѓы Dф минималдыќ жылу жоѓалу, оќбаќырдыњ жеткілікті механикалыќ беріктігі, максималдыќ электрлік пайдалы єсер коэффициенті мен металл мен индуктор аралыѓында тµмен реактивтік ќуатты ќамтамасыз ету шартымен аныќталады.

Сериялыќ индукциялыќ оќбаќыр пештер үшін

                                      Dф » 0,087mо0,175 .                                       (2.7а)

Алынѓан ќалыњдыќты ВНИИЭТО  формуласымен тексеруге болады.

                                      Dф » 0,08                                             (2.7б)

немесе Вайнберг A.M  формуласымен

                          Dф » 0,01 (mо + 6).                                              (2.7в)

Индуктор биіктігі h1 индуктор кесігі мањында магнит аѓыныныњ шашырауы мен магнит µрісініњ ќауырттылыѓыныњ бєсењдеуін есепке ала отырып аныќталады.

Индуктор мен оќбаќырдаѓы метал симметриялыќ орналасќан жаѓдайда:

                                        h1 = kh h2,                                                   (2.8)

         м±нда kh  =  h1 / h2  .

          Индуктордыњ симметриялы емес орналасќан жаѓдайында оќбаќырдан металдыњ шашырауын болдырмау жєне электродинамикалыќ циркуляциясы кезінде метал бетіндегі дµњес менискіні азайту маќсатында индуктор биіктігі (терењдігі) мына шарт бойынша алынады

h1 = (1,05 ¸ 1,15) h2 - (0,1 ¸ 0,2).                        (2.9)

Индуктор биіктігі h1 металл биіктігінен (терењдігінен) h2 кем болуы ммкін.

«Индуктор-металл» жйесініњ электрлік пайдалы єсер коффициенті неѓ±рлым жоѓары болуышін келесі лайыќтылыќ болуы кажет

D1 £  h1    или       (D1 / h1) £ 1.                             (2.10)

Сериялыќ индукциялыќ оќбаќыр пештері ‰шін

(D1 / h1) » 0,95 mо0,005.                                 (2.11)

 

2. Орын басу с‰лбесініњ параметрлерін есептеу [6]

«Индуктор-ж‰ктеме» ж‰йесі ортаќ магниттік аѓын бойынша орын басу с‰лбесімен алмастырылады (2-сурет).

Индуктордыњ активтік жєне ішкі реактивтік кедергісі, Ом

R1 = X1= p                                     (2.12)

М±нда  =503 - индуктор материалына электромагниттік толќынныњ       

                                    ену терењдігі, м;

    fэлектрмагниттік толќын жиілігі, Гц;

   D1 = D2+    - индуктордыњ есептік диаметрі, м;

   r  =  0,80-0,95 – индуктордыњ толтырылу коэффициенті.

 


 


2-сурет. Индукциялыќ оќбаќыр пешініњ магниттік жєне

                         электрлік орын басу с‰лбесі

R1, X1 - индуктордыњ активтік жєне ішкі реактивтік кедергісі;

R2, X2 - ж‰ктеменіњ активтік жєне реактивтік кедергісі;

X3 - сањылаудыњ реактивтік кедергісі; сањылаудаѓы реактивтік ќуатты аныќтайды;

X4 - кері т±йыќталу реактивтік кедергісі, электрмагниттік µрістіњ индуктордан тыс кењістіктегі реактивтік кедергісін аныќтайды. 

 

          Электромагниттік толќынныњ ж‰ктемеге ену терењдігі

 .                                              (2.16)

Ж‰ктеменіњ активтік  жєне реактивтік кедергісі

R =X2= p2 .                               (2.17)

Сањылаудыњ реактивтік кедергісі, Ом

X = .                            (2.19)

Кері т±йыќталу реактивтік кедергісі

х .                                         (2.15)

м‰нда  X =    - ±зындыѓы шексіз индуктордыњ h1 кесіндісініњ

                                                                   реактивтік кедергісі, Ом.                                  

 

3. Энергетикалыќ жєне электрлік параметрлерді есептеу

Пештіњ пайдалы ќуаты

Р = , Вт.                                         (2.14)

 

Р = , Вт                                            (2.15)

Параметрлерді  келтіру коэффициенті

С= .                                       (2.16)

 

Ж‰ктеменіњ келтірілген активтік жєне реактивтік кедергілері

X =C ,                         (2.17)

      R = .

 

Ж‰ктелген индуктордыњ эквиваленттік электрлік кедергілері

       Rи=R R ,

Xи=x +x ,                                        (2.18)

      Zи= .

Индуктордыњ электрлік ПЄК мен ќуаттыќ коэффициенті

.                                                      (2.19) cos .                                                 (2.20)

 

Индукторѓа жеткізілетін активтік ќуат

.                                         (2.21)

Индуктордаѓы жоѓалыс

.                                      (2.22)

Шартты бір орамды индуктор тоѓы

 .                                           (2.23)

Шартты бір орамды индуктордаѓы кернеу

.                                           (2.24)

Индуктор орамдар саны

                                          (2.25)

Индуктор тоѓы

                                            (2.26)

1.3 Тапсырма 3

Доѓалыќ балќыту пешініњ электрлік жєне ж±мыстыќ сипаттамаларын салып, сол негізінде рацианалдыќ режимдерін тањдау керек.

 

3-тапсырма әдістемелік н±сќау.

Тапсырма варианты 6-кестеден, сынаќ кітапшасыныњ соњѓысыныњ алдындаѓы санына сєйкес тањдалады (6-кесте).

6-кесте Доѓалыќ болат балќыту пештерініњ параметрлері

 

Сынаќ кітапшасы

нµмірініњ соњѓысыныњ алдындаѓы саны

 

Пеш т‰рі

 

Номинал ќуаты, кВА

 

Екінші  орама

кернеуі, В

 

Номиналдыќ ток, I , кА

 

К‰штік тізбектіњ кедергісі

актив,

Ом 10

реактив,

Ом 10

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

ДСП-1,5

ДСП-3,0

ДСП-6,0

ДСП-12

ДСП-20

ДСП-25

ДСП-40

ДСП-50

ДСП-80

ДСП-100

 

 

1000

1800

2800

5000

9000

16000

15000

20000

32000

45000

 

 

225-118

242-123

257-198

278-202

318-116

384-148

386-126

486-152

478-161

592-164

 

2,57

2,25

6,30

10,40

16,35

24,10

23,50

27,70

38,80

43,90

 

 

1,21

1,46

1,06

0,78

 

0,92

 

1,10

 

0,70

 

6,24

 

4,27

 

 

3,05

 

3,04

 

3,23

 

Доѓалыќ пештердіњ ж±мыс режимін реттеу ток бойынша ж‰ргізіледі.

Доѓалыќ болат балќыту пешініњ электр сипаттамасына толыќ актив ќуатыныњ Ракт, доѓа ќуатыныњ Рдоѓ, электрлік жоѓалту ќуатыныњ Рэл, электрлік  пайдалы єсер коэффициентініњ , ќуат коэффициентініњ , доѓадаѓы кернеудіњ Uдоѓ екінші контурдаѓы ток к‰шінен I тєуелділігі жатады (3-сурет).

Ж±мыстыќ сипаттамаѓа толыќ пайдалы єсер коэффициентініњ , балќу кезіндегі меншікті электр шыѓыныныњ Wмен, пештіњ меншікті µнімділігініњ , балќыту уаќытыныњ   ток к‰шіне тєуелділігі жатады.

Пеш ќондырѓыларыныњ электр сипаттамасы орын басу сұлбасы негізінде салынады (2-сурет).

Б±л орын басу сұлбасы ‰шін айналма диаграммасы салынады (4-сурет) [7]. Айналмалы диаграмма токтыњ  ден аралыќтаѓы мєндері ‰шін салынады.

7-кестеде пештік трансформаторлардыњ негізгі сипаттамалары келтірілген.


3-сурет.  Доѓалыќ пештіњ электрлік жєне ж‰мыстыќ сипаттамасы


 


4-сурет.  Доѓалыќ болат балќыту пешініњ ќарапайым орын басу сұлбасы

 

Ќысќа т±йыќталу кезінде доѓа кедергісі =0, ал ќысќа т±йыќталу тоѓы

                                     (3.1) 

м±нда - фазалыќ кернеу, В;

                    r, x -активтік жєне реактивтік кедергілер, Ом.

          Айналма диаграммасын салѓанда кернеу т‰суініњ активтік ќосылѓышы вертикаль, ал реактивтік ќосылѓышы кµлденењ алынады.


 


5-сурет. Доѓалыќ ќондырѓыныњ айналмалы диаграммасы

ОА - индуктивтік кернеу т‰суі ;

АВ  - активтік кернеу тусуі ;

ќысќа т±йыќталу кезіндегі кернеу мен ток фазаларыныњ ыѓысуы;

ОВ – желі кернеуі ;

ЕС -  кедергісіндегі кернеу т‰суі ;

ОС – x индуктивтік кедергісіндегі кернеу т‰суі ;

ДЕ- доѓадаѓы кернеу ;

- ток мен кернеу фазаларыныњ ыѓысуы.

 

Айналмалы диаграмманы ќолданып келесі формулалар бойынша пештік ќондырѓыныњ электрлік сипаттамалары  салынады (4-сурет).

  ,                                                                      (3.2)

,                     (3.3) 

P ,                             (3.4)

,                   (3.5)

S= ,                                                                        (3.6)

 .                                         (3.7)

М±нда  - ќондырѓыныњ электрлік жоѓалтуы;

                       - доѓада бµлінентін ќуат;

                     - ќондырѓыныњ активтік ќуаты;

                           - ќондырѓыныњ кµріну ќуаты;

                         - ќондырѓыныњ электрлік ќуаты.

 

 

 

7-кесте Электрпештік трансформаторларының параметрлері

 

Трансформатор агрегатыныњ

т‰рі

Номиналдыќ ќуаты,

МВА

С±лбасы жєне жалѓану тобы

ВН жаѓындаѓы кернеу, кВ

ВН жаѓындаѓы номиналдыќ ток, А

6

10

35

 

ЭТМПК-650/10

ЭТМПК-1000/10

ЭТМПК-1600/10

ЭТМПК-2000/10

ЭТМПК-2700/10

ЭТМПК-3200/10

ЭТМПК-4200/10

ЭТЦПК-6300/10

ЭТДЦПК-6300/10

ЭТЦПК-12500/10

ЭТЦПК-20000/10

ЭТЦКК-20000/35

ЭТЦК-32000/35

ЭТЦК-5200/35

АТЦН-63000/35

ЭТЦ-150000/220

 

0,4

0,63

1,0

1,25

1,8

2,0

2,8

4,0(+20%)

4,0(+20%)

8,0(+20%)

12,5(+20%)

12,5(+20%)

20,0(+20%)

32,0(+20%)

50,0(+20%)

125

 

Δ(Y)/Δ-0/(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ/Δ – 6

Y/Δ – 11

Δ(Y)/Δ-0/(11)

-

Y/авто

Y/Δ – 5

 

6 или 10

6 или 10

6 или 10

6 или 10

6 или 10

6 или 10

6 или 10

6 или 10

6 или 10

6 или 10

10

35

35

35

38,5

220

 

38,6

60,6

96,4

120,4

173,5

192,7

270

385

385

770

-

-

-

-

-

-

 

23,1

36,5

57,8

72,2

104

115,7

161,7

231

231

463

722

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

206

330

530

750

-

 

Доѓалыќ пештіњ ж±мыстыќ сипаттамаларын салу ‰шін оныњ келесі кµрсеткіштерін аныќтау кажет.

Меншікті электр шыѓыны, кВт саѓ/т

.                                                  (3.8)

Саѓаттыќ µнімділігі, т/саѓ

.                       (3.9)

1 тонна болаттыњ балќу уаќыты, саѓ/т

.                              (3.10)

Толыќ пайдалы єсер коэффициенті

.                      (3.11)

 

1.4 Тапсырма 4

Доѓалыќ болат балќыту пешініњ негізгі жабдыќтарын тањдау жєне нєрлендіру сұлбасын ќ‰растыру керек.

Тапсырма варианттары сынаќ кітапшасыныњ соњѓы алдындаѓы саны бойынша 8-кестеден алынады.

Доѓалыќ болат балќыту пештерініњ нєрлендіру сұлбалары мен негізгі жабдыќтарды тањдау жµніндегі ұсыныстар [8-10] берілген.


8-кесте  Руднотермиялыќ пештердіњ сипаттамалары

 

Сынаќ кітапшасы  нµмірініњ соњѓысыныњ алдындаѓы саны

Параметрі

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ОКБ-55Н

РКЗ-3М2

РКЗ-48Ф

РПЗ-63

ОКБ-2126А

ОКБ-2130

РКЗ-4

РКЗ-6

РКЗ-72Ф

РКЗ-16,5

 

Ќондырылѓан ќуаты, кВА

 

Трансформатор т‰рі

 

 

Екінші кернеуді реттеу шектері, В

 

Электродтаѓы максималдыќ ток, А

 

Электродтардыњ ыдырау диаметрі,мм

 

Электродтар диаметрі, мм

 

 

1 200

 

ЭТМН-1600/10

 

80-117

 

 

6 600

 

 

600

 

 

200

 

 

 

40 000

 

ЭТМН

1600/10

 

70-117

 

 

 

 

50 000

 

ЭТМПК

2700/35

 

100-500

 

 

70 800

 

 

 

 

1800

 

ЭТМПК

2700/10

 

123-244

 

 

4300

 

 

 

 

1800

 

ЭТМПК

2700/10

 

123-244

 

 

4260

 

 

800

 

 

250

 

2800

 

ЭТМПК

4200/10

 

114-267

 

 

6300

 

 

350

 

 

250

 

4000

 

ЭТМПК

6300/10

 

118-281

 

 

8220

 

 

1200

 

 

300

 

8000

 

ЭТЦПК

12500/10

 

120-318

 

 

11000

 

 

1300

 

 

400

 

80 000

 

/110

 

 

149-649

 

 

92 500

 

 

         

 

 

 

3 х 8330

 

3хЭОЦНК 16500/35

 

141-422

 

 

40 000

 

 

2 600

 

 

710

 

 


1.5 Тапсырма 5

Индукциялыќ оќбаќыр немесе арналыќ пештердіњ негізгі электржабдыќтарын тањдау жєне электрмен жабдыќтау сұлбасын ќ±растыру керек.

 

5-тапсырмаѓа єдістемелік н±сќаулар.

Тапсырма варианттары  сынаќ кітапшасыныњ соњѓы санына сєйкес 9-кестеден тањдалынады.

Индукциялыќ пештердіњ электрмен жабдыќтау мысалдары мен негізгі жабдыќтарын тањдау жµніндегі ±сыныстар [6,7-10] берілген.

 

9-кесте Индукциялыќ пештер параметрлері

 

Сынаќ кітапшасы нµмірініњ соњѓы саны

 

Пеш т‰рі

 

Орналастырылѓан ќуаты, кВА

Жоѓарѓы жаѓындаѓы кернеу, В

Табиѓи ќуат коэффициенті

Индукциялыќ бірліктердіњ ќуаты мен саны

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

ИЧТ-6

ИЧТ-10

ИАТ-2,5

ИАТ-10

ИЛТ-25

ИЦК-40

ИЧКМ-25

ИЛК-16

ИЛКМ-6

ИЛК-16

 

1600

2500

1000

2500

6300

1000

2000

2400

800

1600

 

 

 

10

10

10

10

10

6,10

10

6,10

6,10

6,10

 

0,170

0,170

0,164

0,105

0,090

0,680

0,650

0,460

0,320

0,206

 

-

-

-

-

-

-

500х4

400х6

400х2

400х4

 

 


Єдебиеттер тізімі

          1. Мукажанов В.Н. Методические указания и задания к расчетно-графической работе по курсу «Электротехнологические установки» для студентов специальности 21.04 – Электроснабжение и электрификация (по отраслям). – Алматы: АИЭС, 1999. –14 с.

          2. Свенчанский А.Д. Электрические промышленные печи: Учебник для вузов. ч.1. -Электрические печи сопротивления. - М.: «Энергия», 1975. -384 с.  

3. Болотов.А.В., Шепель Г.А. Электротехнологические установки: Учебник для вузов по специальности «Электроснабжение промышленных  предприятий». -М.: Высшая школа, 1988. –336с.

          4. Евтюкова И.П., Кацевич Л.С., Некрасова Н.М. и др. Электротехнологические промышленные установки: Учебник для вузов. -М.: Энергоиздат, 1982. –400с.

          5. Абдрахманов Е.А. Электротермические установки. -ч.3. -Установки индукционного и диэлектрического нагрева. Методические указания и задания к курсовой работе (для студентов всех форм обучения специальности 330400 – Электротехнологические установки и системы). – Алматы: АИЭС, 2004. –36 с.

          6. Егоров А.В. Расчет мощности и параметров электропечей черной металлургии. –М.: Металлургия, 1990. –280 с.

7. Слухоцкий А.Е., Немков В.С., Павлов Н.А. и др. Установки индукционного нагрева: Учебное пособие для вузов. –Л.: Энергоиздат, 1981. – 328 с. 

          8. Свенчанский А.Д., Жердев И.Т., Кручинин А.М. и др. Электрические промышленные печи: Дуговые печи и установки специального нагрева: Учебник для вузов. –М.: Энергоиздат, 1981. –296 с.

9. Слесарев Ю.А. Электрооборудование и электроснабжение электротермических установок. –М.: МЭИ, 2000. –44 с.

10. Свенчанский А.Д., Трейзон З.Л., Мнухин Л.А. Энергосбережение и автоматизация электротермических установок. – М.: Энергия, 1981. –320 с.

11. Электрооборудование и автоматика электротермических установок: Справочник /А.П.Альтгаузен, Бершицкий И.М., Бершицкий М.Д. и др. -М.: Энергия, 1978. – 304 с.

         

Мазм±ны

Кіріспе ………………………………………………………………….………... 3

1 Есептік-графикалыќ ж‰мысќа єдістемелік н±сќаулар мен тапсырмалар .…3

1.1 Тапсырма 1 …………………………………………………………….. ……3

1.2 Тапсырма 2 …………………………………………………………….. ……6

1.3 Тапсырма 3 ………………………………………………………………….12

1.4 Тапсырма 4 ………………………………………………………………….15

1.5 Тапсырма 5 …………………………………………………………… ……15

Єдебиеттер тізімі ………………………………………………………………16


2006 ж. қосымша жоспары реті 83

 

 

 

 

 

 

Абдрахманов Еркеш Абдрахманович

 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР

Есептік-графикалыќ ж±мысќа єдістемелік н±сќаулар мен тапсырмалар

(050718 Электроэнергетика мамандығының студенттері үшін)

 

 

 

 

 

 

Редакторы                               Ж.А.Байбураева

 

 

 

 

 

 

 

 

Басуға қол қойылды  ___ _____ ____      Пішімі 60х84 1/16

Тиражы 70 дана                                         № 1 типографилық қағазы

Көлемі 1,1 оқу-басп. Т.                             Тапсырыс _______

Бағасы 110 теңге

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы энергетика жєне байланыс институтының

көшірмелі -көбейткіш бюросы

0500013, Алматы, Байт±рсын ±лы к-сі, 126