АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

«Өндіріс кәсіпорындарын электрмен жабдықтау» кафедрасы

 

                                                                 

 

 

Электрэнергетикадағы математикалық есептер және компьютерлік моделдеу 

5В071800 – Электр энергетика мамандығының студенттерінің №1 есептік-графикалық жұмыстарына әдістемелік нұсқаулар

 

 

 

Алматы 2010 

ҚҰРАСТЫРУШЫ:  К.А.Бакенов, M.А.Тергеусизова. Электрэнергетикадағы математикалық есептер және компьютерлік моделдеу. 5В071800 – Электр энергетика мамандығының студенттерінің №1 есептік-графикалық жұмыстарына әдістемелік нұсқаулар. – Алматы: АЭжБУ, 2010.-20 б.

 

Мазмұны 

Кіріспе

4

1 Тапсырма №1. Графикалық    әдіспен    сызықты   теңдеулер   жүйесін шешу. Фунция экстремумының нүктесін анықтау және рұқсатты шешім ауданыны тұрғызу

4

2 Тапсырма №2. Синхронды қозғалтқыштардың оңтайлы реактивті қуатын  Лагранждың анықталмаған көбейткіштер әдісімен анықтау

7

3 Тапсырма №3.  Қореқтендіретін қосалқы стансаның трансформатор жүктемесінің ықтималдығын анықтау; математикалық күту, дисперция, трансформатор жүктемесінің лездік шамасының ортаквадраттық ауытқуы; 0,4 кВ шинасына қатысты электржабдықтау жүйесінің сенімділік көрсеткіштері; 0,4 кВ шинасына қатысты бір жылғы жіберілмеген электроэнергия шамасы

12

Әдебиеттер тізімі

17

 

Кіріспе

 

Оқу жоспарына сәйкес, 5В071800 – Электрэнергетика  мамандығы бойынша оқытылатын  студенттер «Электроэнергетикадағы компютерлік моделдеу және математикалық есептер»  курсын оқиды, онда студенттердің өткен пәндер бөлімінен өзіндік қайталауға мүмкіндік беретін әрқайсысы үш тапсырмадан тұратын екі есептік-графикалық жұмыс қарастырылған.

Курс бойынша  емтиханға тек  есептік-графикалық жұмысты  жақсы орындап қорғаған студенттер жіберіледі.

 

1  Тапсырма №1. Графикалық әдіспен  сызықты теңдеулер жүйесін шешу. Тапсырмаға сәйкес функция экстремумының нүктесін анықтау және рұқсатты шешім ауданын тұрғызу

 

Есепке алғашқы мәліметтер 1.1, кесте бойынша нұсқаларды таңдау ережесіне сәйкес жүргізіледі.

 

Кесте 1.1 – Алғашқы мәліметтер

Студент тегінің алғашқы әрпі

А,

Д

Б,

Е

В,

Г,

Я

Ж,

З,

И,

Л

К,

Ю

М,

О

Н,

П

Р,

Т,

У,

Ф

С,

Ч,

Ц

Х,

Ш,

Щ,

Э

Мақсаттық

функция

элементтері

С1

1

2

1

-1

5

2

2

1

-4

5

С2

-2

1

5

3

2

1

3

-2

5

1

С3

3

-1

4

2

-1

-1

6

-3

6

3

С4

10

-1

-6

-

-

-1

3

-

-

1

f(х)

max

min

max

min

max

min

max

min

max

min

 

1.1 Әдістемелік нұсқаулар

 

Сызықты теңдеулер жүйесін графикалық әдіспен шешу. х2×х1 координат жүйесінде теңсіздікті а1х12х2шекті түзу жарты жазықтықты анықтайды. 

Егер теңсіздіктер жүйесі берілген болса, онда  рұқсатты шешімдер ауданын (РША) тұрғызу үшін шекаралық  түзулер тұрғызады, содан  теңсіздіктер мәліметтері орындалатын  жартылай жазықтықтар орындалады.

РША  (төбе) координаттарын алу үшін, осы төбелерде түйісетін түзулер теңдеулер жүйесін шешу керек.

n>2  санынында теңсізді

а1х1+ а2х2 +........+ аnхnатеңдеуге эквивалентті

а1х1+ ........+ аnхnn+1 = а0; хn+1 ≥0 және

а1х1+ ........+ аnхn0.

сәйкесінше  а1х1+ ........+ аnхnn+1 =0.

хn+1 айнымалысын қосымша ( баланстық) деп атайды.

Егер теңсіздік жүйесі берілсе

 

онда  оны  эквиваленнті сызықты теңдеулер жүйесінің (n+m) айнымалылармен алмастыруға болады.

 

 

мұнда

 

Вектор–потенциал , тура басизті айнымалыларға перпендикуляр, ол f функциясының жылдам өсу бағытын көрсетеді, ал вектор   f функциясының жылдам төмендеуіне бағытталған.

Берілген есеп  Mathcad программасының көмегімен шешіледі. Бұл үшін функция теңдеуіне сәйкес 1.1, кестесінен берілген мәліметтерді енгізу қажет, ал 1.2, кестесінен шектеу теңдеуіне сәйкес мәліметтерді алу қажет. Алынған шешімдерді теріс емес принцип бойынша орындауға талаптар қою.

 

1.2 кесте – Алғашқы мәліметтер

 

Сынақ кітапшасының соңғы  № мәні

Элеменнтер

Аi.Bi.Cii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тұтыну қуаты және қуат бірлігінің  берілу құны

Қорек көздері нің қуаты, Аi.j

а11

1

2

1

1

2

1

2

-1

1

6

а12

1

3

-1

1

1

1

-1

1

2

-1

а13

2

-4

2

2

1

2

1

2

-3

4

а14

-6

-5

-1

-

-

-1

2

-

-

2

а21

1

5

2

2

3

2

2

1

4

-9

а22

1

-6

1

-3

2

1

1

-5

6

8

а23

4

1

-3

1

1

-3

1

-1

2

7

а24

-8

-1

1

-

-

1

1

-

-

1

а31

4

4

1

2

5

1

-1

1

2

4

а32

2

1

1

-5

3

1

4

1

-3

5

а33

1

-2

1

6

4

1

-2

3

1

6

а34

-4

3

1

-

-

1

-2

-

-

1

Тұтынушылар қуаты

B j

b1

1

1

2

-5

5

2

1

2

4

5

b2

1

3

6

3

6

6

2

1

10

7

b3

3

2

7

5

7

7

3

5

1

8

b4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Шектеу белгілері

(    )

1

=

=

=

=

2

=

=

=

=

=

3

=

=

=

=

Графикте рұқсатты шешімдер және векторпотенциал ауданын тұрғызу, оның бағыты бойынша функцияның экстремум нүктелерін және оның координаттарын анықтау. Экстремум нүктесінде айнымалыларды және функция мәнін анықтау.

 

1.2  Мысал

f( х4,х5)= 4х45

Given

1-2х2+2х345 = 13

1-2х2345 = 5

х1+2х2+4х4-2х5 = 5

 

Find1, х2, х3, х4, х5)      

 

Ары қарай  х4 және х5 тәуелділігінен шектеулі теңдеу өрнегін тұрғызу қажет.

График бойынша потенциал-вектор бағытын анықтаймыз, қазіргі жағдайда оның координаттары (0,0) және (4,1); содан кейін осы векторға перепендикуляр тұрғызамыз, ол арқылы біз функцияның жылдам өсу бағытын анықтаймыз.

Перпендикулярдың ОДР мен қилысқан бірінші нүктесі min функция болып табылады, ал соңғысы – max.  Біздің жағдайда: min ƒ (0,0), ал max ƒ (1,1). 

Алынған мәндермен барлық айнымалылар және экстремум нүктесіндегі фунция мәні анықталады.

 

График саламыз.

  

 

 

х14,х5) = 3: х24,х5) = 0: х34,х5) = -1;

махƒ(х4,х5)→ 5; minƒ(х4,х5) = 0.

 

 

2 Тапсырма №2. Синхронды қозғалтқыштардың оңтайлы реактивті қуатын  Лагранждың анықталмаған көбейткіштер әдісімен анықтау

 

Өндірістік өнеркәсіптің ТҚ 6-10 шиналарына  N синхронды электрқозғалтқыштар қосылған, Лагранждың анықталмаған көбейткіштер  әдісі арқылы  кәбілдер кедергісін ескермей әрбір синхронды қозғалтқышының тиімді реактивті қуатын анықтау керек. 6-10 кВ жағындағы  компенсацияға жататын реактивті жүктеме  есеп нұсқасымен анықталады.

Әрбір нұсқаның есепке берілген мәліметтері 2.1, 2.2 және 2.3 кестесінен анықталады. Қозғалтқыштардың техникалық сипаттамалары 2.4 кестесінде берілген.

 

2.1 Кесте – Алғашқы мәліметтер

Меншікті құн

Сынақ  кітапшасының соңғы нөмірінің алдындағы сан

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

с0 (ш.б./кВт)

55

60

65

70

75

50

72

68

80

73

 

2.2 Кесте – Алғашқы мәліметтер

Компенсацияға

жататын қуат

Сынақ  кітапшасының соңғы саны

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

QA,Мвар

1,4

1,6

1,3

1,5

1,2

0,8

0,9

1,5

1,2

0,8

 

 

2.3 Кесте – Алғашқы мәліметтер

СҚ параметрі және саны

Студент тегінің алғашқы әрпі

А,

Д

Б,

Е

В,

Г,

Я

Ж,

З,

И,

Л

К,

Ю

М,

О

Н,

П

Р,

Т,

У,

Ф

С,

Ч,

Ц

Х,

Ш,

Щ,

Э

N

4

5

6

4

5

5

4

4

4

4

Uн(кВ)

6

6

10

6

6

10

10

10

6

6

Рн(кВт)

1000

2500

3200

6300

800

1250

4000

1600

400

6300

n айн/мин

1000

750

750

1000

750

1000

750

1000

500

1000

600

500

600

750

500

600

600

600

300

750

500

600

500

600

375

500

500

375

187

600

250

250

375

500

300

300

1000

250

167

500

 

300

300

 

167

250

 

 

 

 

 

 

250

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Әдістемелік нұсқау

Есепті  Лагранж көбейткіштері тәсілімен шығарғанда  f  мақсаттық функциясы және φi  шектуі беріледі.  Есеп  шектеулі  φi (х1.........хn ) = bi   функция экстремум нүктесінде х1,  х2........., хn,  табу болып табылады.

Әдістің  негізгі мақсаты фунция кейбір бір шешімге түрлендіру, ол үшін есеп шешімі шығарылып және шартты экстремум анықталады. Функцияны, айнымалылар саны екіге тең кезінде қарастырамыз.

 

                                                  f(x1, x2),                                                               (2.1)

                                             φi 1.........хn ) = 0.                                                       (2.2)

 

Берілген шартқа Лагранж функциясының  түрі келесідей болады

 

                                           L (x1, x2, λ)= f(x1, x2 )+ λ[b-φ(x1, x2 )]                        (2.3)

 

мұнда  λ – Лагранж  көбейткіші, шартсыз экстремум, ол шартты экстремуммен  f (x1, x2) және λ мән саны шектеу санына тәуелді.

 

2.4 Кесте – Алғашқы  мәліметтер

Кернеу

Uн,кВ

Айналу жиілігі n, айн/мин

Номиналды қуат

Шамалар (кВт)

Активті

Рн, кВт

Реактивті

Qн, квар

Д1

Д2

1

2

3

4

5

6

10

1000

1250

1600

4000

645

817

2010

6,77

7,58

10,6

6,98

7,56

11,8

750

4000

3200

2010

1615

14,2

12,2

13,0

12,3

            2.4 кестенің жалғасы

1

2

3

4

5

6

10

600

1250

1600

3200

4000

637

820

1620

2010

8,6

9,43

10,3

11,3

6,05

8,24

13,6

13,6

500

1250

3200

4000

642

1620

2039

9,08

9,72

16,4

8,53

11,2

15,4

375

1600

3200

825

1625

10,3

14,7

10,4

14,7

300

1250

3200

645

1620

9,71

14,0

8,07

15,1

250

1250

1600

3200

650

825

1635

9,96

11,1

18,2

8,83

9,51

14,4

6

1000

1000

6300

511

3150

5,09

14,6

3,99

13,1

750

6300

2500

800

3150

1265

407

18,1

11,2

4,9

14,8

10,2

4,57

600

6300

2500

1000

3150

1265

511

17,1

10,9

7,66

14,4

8,46

5,38

500

6300

2500

1000

800

400

3160

1265

511

412

209

21,0

11,5

6,61

6,48

3,88

16,3

9,36

5,88

5,54

2,97

250

1000

2500

520

1270

10,0

15,9

7,19

11,7

300

2500

800

400

1270

416

211

15,3

7,76

5,13

10,7

6,00

5,08

375

800

415

7,07

5,25

187

400

216

5,97

5,38

167

800

400

423

216

10,5

7,64

8,3

4,25

 

Осындай жағдайда  f(x1, x2) шартты функция экстремумының анықтауда, жылдам L функциясының экстремумын табу болып табылады, өйткені ОДР-де  f(x1, x2) функциясын Лагранж функциясымен ауыстыруға болады.

Лагранж функциясын шешу үшін x1, x2, λ  жеке туындылары алынады және 0-ге теңестіріледі. Бұл экстремумның қажетті шарты.

                                                .                                     (2.4)

 

(2.4) жүйесін шешу есепті шығаруға қажеттті шарттты береді. Экстремум нүктесін табу үшін 2-ші туындыны талдау қажет d2L < 0 (max), d2L > 0 (max). Бұл әдістің кемшілігі мақсатты функцияны теңсіздік ретінде шектеулі шешу мүмкіндігі жоқ.

Шығару реттілігі:

а) Лагранж функциясы құрылады      

L (x1……..xn, λ1……, λm)= f (x1….xn)+[bi-φi(x1….xn)];

б) экстремум нүктесін табу үшін жеке туындылар теңдеу жүйесі құрылады:

 

;

                                                                      ;

;

 

в) ары қарай барлық нүктелерден,  берілген  шектеуде экстремум нүктесі бар функция таңдап алынады.

Энергетикада  Лагранж көбейткіштері әдісі  реактивті қуат компенсациясы сұрақтарында, электрэнергия өндірісіндегі  шығындарға т.б. қолданылады;

а) жалпы жағдайда реактивті қуат өндіруге кеткен шығынның айнымалы бөлігі  анықталуы мүмкін болады.

 

                                                                                    (2.5)

мұнда  Qi - қорек  көздерден өндірілетін реактивті қуат;

   З1i - 1 Мвар өндірілетін қуаттың меншікті шығыны (у.е./Мвар);

   З2i - 1 Мвар2 өндірілетін қуаттың меншікті шығыны (у.е./Мвар2);

б)  Синхронды қозғалтқыштан алуға болатын реактивті қуаттың максималды шамасы

                                      

                                                   QMi= MMQMi                                                    (2.6)

 

мұнда M 1,39

М-қуаты және айналу жылдамдығы бірдей топтағы синхронды қозғалтқыштар саны;

в) шығынды құраушылар келесі формулалар бойынша анықталады

 

,

                                                                                            

                                                   ;                                                (2.7)

 

г) есепті шешу үшін Лагранж функциясын келесі түрде құру қажет:

                   (2.8)

мұнда  m-шектеу теңдеуінің саны.

Берілген есепке Лагранж функциясының түрі келесідей болады.

 

                    .                          (2.9)

 

Экстремумның шартты нүктесін табу үшін  жеке туындыларды анықтаймыз

 

                                                   ,                              (2.10)

 

          .

 

Алынған теңдеулер жүйесінен анықтаймыз

 

                                                                                               (2.11)

  

және

 

                                                  ;                                            (2.12)

 

 

д) Тиімді реактивті қуатты Qoпmi-ді  Qmi-мен салыстыру қажет. Егер кезкелген СҚ үшін QoптК>QМК, онда  QoптК ретінде QМК алынады. Мұндай жағдайда қалған СҚ–тар үшін анықталмаған Лагранж көбейткішін λ1 қайта  анықтау қажет.

 

                                                                                                      (2.13)

 

мұнда Q1A=QA-QМ   және қалған СҚ-дан тиімді реактивті қуатты  анықтаймыз

 

                                                        .                                       (2.14)

 

Егер QioптQim, онда Qioпт мәнінің шамасы алынады. Бұл кезде Лагранж көбейткішінің шамасы λ өзгермейді;

е)  Qioпт есебінің  дұрыстығы түйіндегі реактивті қуаттың теңдік шарты бойынша тексеріледі

 

.                                        (2.15)

3 Тапсырма №3. Қореқтендіретін қосалқы стансаның трансформатор жүктемесінің ықтималдығын анықтау; математикалық күту, дисперция, трансформатор жүктемесінің лездік шамасының ортаквадраттық ауытқуы; 0,4 кВ шинасына қатысты электржабдықтау жүйесінің сенімділік көрсеткіштері; 0,4 кВ шинасына қатысты бір жылғы жіберілмеген электроэнергия шамасы

 

Кіші кернеу шинасынан (3.1 суретті қара) цех қосалқы стансасынан (ТҚС) үш топ (n1,n2,n3) электрқозғалтқыштары қоректенеді, тұтынатын қуаты n1хS1,n2 хS2,n3 хS3 (3.1 кестені қара) және бірдей cosφ=0,85. Әрбір қозғалтқыштың қосылу ықтималдығы  бірінші топ – р1, екінші топ – р2, үшінші топ- р3, (3.2 кестені қара). Жұмысқа қосылу оқиғасы және әрбір топтағы кезкелген қозғалтқыштың өшіп қалу оқиғасы  тәуелсіз ретінде қарастырылады. Электр жабдықтаудың жүйесінің сенімділік элемент көрсеткіштері  3.4 және 3.5, кестелерінде көрсетілген.

Анықтау қажет:

а)  қоректендіретін қосалқы стансаның  (ТҚС) трансформаторларының жүктемелерін:

1) S1=0кВА;

2) S2=60кВА;

3) S3=100кВА;

4) тұтынушының максималды қуат шамасына;

 

б)  математикалық күту, дисперсия, трансформатор жүктемесінің кезкелген шамасының ортаквадраттық ауытқуы;

в)   3.1, суретте көрсетілген  0,4 кВ шинасына қатысты  (алдын-ала ажыратуды ескермей) электржабдықтау жүйесінің сенімділік көрсеткіштерін анықтау.

1) істен шығу жиілігі λс, 1/г;

2) қалыптасудың орташа уақыты taвc, сағ;

3) істен шығу орташа жұмысы Тс, жыл ;

4) тоқтап қалу коэффициенті gc, дайындық коэффициенті рс;

 

г)  0,4 кВ шинаға қатысты жіберілмей қалған электрэнергияның шамасын  бір жылға (8760сағ)  анықтау.

 

 

 

                                              3.1 сурет – Электржабдықтау сұлбасы

 

3.1 Әдістемелік нұсқаулар:

 

а)  трансформатордың берілген жүктеме ықтималдығын анықтау үшін тәуелсіз сынау сұлбасы қолданады-биноминалды таралу заңы

 

                                                                                    (3.1)

 

мұнда  n – тәуелсіз  сынақ саны;

            к – А оқиғасы n-тәуелсіз  сынақ  сериясынан шыққан сынақ саны;

            р – қозғалтқышты қосу ықтималдығы;

                      g – қозғалтқышты өшіру ықтималдығы.       

         б)  математикалық күту, дисперсия, трансформатор жүктемесінің кезкелген шамасының ортаквадраттық ауытқуын  анықтау үшін келесі өрнектер қолданылады;

, кВА,

 

                                             , кВА2,                                   (3.2)

                                                 

                                                , кВА

 

мұнда mэлектрқозғалтқыштар тобының саны;

в)  0,4 кВ шинасына қатысты тізбектей жалғанған сұлба элементтеріне  электржабдықтау жүйесінің сенімділік көрсеткіштерін анықталады:

1) істен шығу жиілігі

 

                                                   ;                                               (3.3)

 

2) қалыптасудың орташа уақыты

 

                                                       ;                                     (3.4)

 

3) істен шығу орташа жұмысы

                                        

;                                        (3.5)

 

4) тоқтап қалу коэффициенті

 

                                        ;                              (3.6)        

 

5) дайындық коэффициенті

 

                                                    .                                 (3.7)

 

г)  0,4 кВ шинаға қатысты жіберілмей қалған электрэнергияның шамасын  бір жылға анықтау.

 

                                           .                     (3.8)

3.1 Кесте – Алғашқы мәліметтер

Сынақ кітапшасы ның соңғы саны

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

n1xS1,кВт

3x10

3x15

2x15

4x10

4x15

3x40

3x40

2x25

4x35

4x25

n2xS2,кВт

2x20

3x20

3x10

2x20

2x20

3x20

3x20

4x15

4x10

5x10

n3xS3,кВт

3x30

2x40

3x40

3x30

2x40

4x10

4x10

2x35

3x20

2x20

 

3.2 Кесте – Алғашқы мәліметтер

Сынақ  кітапшасының соңғы нәмірінің алдындағы сан

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

р1

0,6

0,9

0,5

0,7

0,9

0,8

0,4

0,4

0,3

0,5

р2

0,7

0,8

0,6

0,6

0,5

0,7

0,3

0,9

0,8

0,6

р3

0,5

0,7

0,7

0,5

0,8

0,6

0,5

0,6

0,5

0,4

 

3.3 Кесте – Алғашқы мәліметтер

Студент тегінің алғашқы әрпі

А,

Д

В,

Г,

Я

Б,

Щ,

Е

Ж,

З,

И,

 

К,

Ф

Э

Л М,

О

Н,

П

Ю

Р,

Т,

У,

 

С,

Ч,

Ц

Х,

Д

Ш,

 

Жүйе кернеуі,кВ

330

220

110

35

330

220

110

35

220

110

ЭБЖ ұзындығы,км

110

150

200

30

150

100

80

20

100

140

а) Ауа ажыратқышы

ВВ

ВВ

ВВ

ВВ

ВВ

-

-

-

-

-

б) Майлы ажыратқышы

-

-

-

-

-

МВ

МВ

МВ

МВ

МВ

Кәбіел желі (КЖ) ұзындығы, км

1

2

3

4

5

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Кәбіелді желілерді

төсеу

тәсілдері

траншеяда

туннелде

блокта

траншеяда

туннелде

блокта

траншеяда

туннелде

блокта

траншеяда

3.4 Кесте – Электржабдықтау жүйе элементтерінің істен шығу жиілігі , 1/жыл

Электржабдықтау

жүйесінің элементтері

Кернеу, кВ

330

220

110

35

6-10

1-дейін

Біртізбекті ЭБЖ

(100 км-ге)

1,23

1,4

2,1

2,2

2,5

 

КЖ  (100 км-ге)

 

 

 

 

 

 

- траншеяда

-

-

-

-

8,0

 

-туннелде

-

-

-

-

1,3

 

-блокта

-

-

-

-

10,0

 

Трансформаторлар

0,03

0,02

0,02

0,018

0,023

 

Ауа ажыратқыштар

0,05

0,06

0,04

0,02

0,02

 

Майлы ажыратқыштар

-

0,02

0,05

0,05

0,05

 

Айырғыштар және қысқа тұйықтағыштар

0,03

0,03

0,02

0,01

-

 

Айырғыштар

0,03

0,03

0,03

0,02

-

 

Автоматтар

-

-

-

-

-

0,14

 

3.5 Кесте- Электржабдықтау жүйесінің элементтерінің қалыптасуының орта уақыты tавi, сағ

Электржабдықтау

жүйесінің элементтері

Кернеу, кВ

330

220

110

35

6-10

1-дейін

Біртізбекті ЭБЖ

8,1

6,5

4,2

5,6

12,0

 

КЖ :

 

 

 

 

 

 

- траншеяда

-

-

-

-

7,0

 

-туннелде

-

-

-

-

11,5

 

-блокта

-

-

-

-

4,0

 

Трансформаторлар

200

150

100

90

15

 

Ауа ажыратқыштар

60

40

30

24

20

 

Майлы ажыратқыштар

-

24

20

10

10

 

Айырғыштар және қысқа тұйықтағыштар

15

15

15

10

-

 

Айырғыштар

15

15

15

10

10

 

Автоматтар

-

-

-

-

-

4,0

 

Әдебиеттер тізімі

1.  Электрические системы. Математические задачи электроэнергетики        /Под ред, В.А. Веникова. - М.: Высшая школа, 1981. - 288 с.

2.  Веников        В.А.        и        др.        Регулирование        напряжения        в электроэнергетических системах. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 216 с.

3.  Вентцель    Е.С.    Исследование    операций:         задачи,    принципы, методология. - М.: Наука, 1988. - 208 с.

4.  Вентцель Е.С., Овчарова Л.А. Теория вероятности и ее инженерные приложения. - М.: Наука, 1988. - 480 с.

5.  Кузнецов А.В., Холод Н.И., Костевич Л.С. Руководство к решению задач по математическому программированию. - Минск: Высшая школа, 1978. - 256 с.

6. Гук Ю.Б. Анализ надежности электроэнергетических установок. - Л.: Энергоатомиздат, 1988. - 224 с.

7.       Гордиевский И.Г., Лордкипанидзе В. Д.  Оптимизация  параметров электрических сетей / Под ред. Г.В. Сэрбйновского. - М.: Энергия, 1978.

8.       Фокин Ю.А. Вероятностно-статические методы  в расчетах систем электроснабжения. - М.: Энергоатомиздат, 1985.

9.       Арзамасцев Д.А.,  Липес А.В., Мызин А.Л. Модели  оптимизации развития энергосистем. - М.: Высш. шк., 1987.

10.  Электрические сети и системы в примерах и иллюстрациях: Учеб.пособие для электроэнерг. спец. / В.В. Ежков. Г.К., Зарудский. Э.Н., Зуев и др.; Под ред. В.А. Строева. - М.: Высш. шк., 1999. - 352 с.

11.  Беллман А. Динамическое программирование / Пер. с англ. - М.; Изд-во иностр. лит., 1960.

12. Строев В.А., Рокотян И.С. Методы математической оптимизации в задачах электроснабжения. - М.: МЭИ, 1993.