Монтаж и ремонт оборудования электросетей

Электртораптарындағы қүрылғыларды монтаждау және жөндеу пәні бойынша оқу-әдістемелік материалдар
Учебно - методические материалы по дисциплине: Монтаж и ремонт оборудования электросетей

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын
студенттер үшін
Для студентов обучающихся по
специальностям

Жүмыс аты
Наименование работы

1 Оржанова Ж.К
Абдимуратов Ж.С
Сажин В.Н.

-Электрэнергетикалық жүйелер мен тораптар мамандығының күндізгі оқу түрі

Лабораториялық жүмыстарға әдістемелік нүсқаулар.
2 Сажин В.Н.

для студентов специальности очной и заочной форм обучения “Электроэнергетика”

Мет. указания к курсовой работе

Конспект лекций

для студентов специальности 5В071800 – Электроэнергетика Методические указания и задания по выполнению расчётно-графических работ

3 Баймухаметова Л.Б.
Сажин В.Н.
Электрэнергетикалық жүйелер мен желілер мамандығы бойынша күндізгі және сырттай бөлімде оқитын студенттер үшін

Курстық жұмысқа арналған әдістемелік нұсқаулар

4 Сажин В.Н. для студентов специальности 5В071800 - Электроэнергетика

Конспект лекций

5 Сажин В.Н.
Черемисинов Ю. Г.
для студентов специальности 5В071800 - Электроэнергетика

Методические указания к выполнению лабораторных работ

6 Черемисинов Ю. Г.
Тананова А.Д.
5В071800 – Электр энергетика мамандығының студенттеріне

Есептеу-сызбалық жұмысын орындау бойынша әдістемелік нұсқаулықтар

Электорнная библиотека АИЭСНазад