АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ИНСТИТУТЫ 

Коммерциялық емес акционерлік қоғам 

Электр станциялар, тораптар мен жүйелер кафедрасы

         

 

 ЭЛЕКТР ЖҮЙЕЛЕР МЕН ТОРАПТАР 

5В0718 Электр энергетикасы мамандығы бойынша барлық оқу түрінің студенттері үшін зертханалық жұмыстарды орындауға  арналған әдістемелік нұсқаулар.

 

Алматы 2010 ж.

ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР: В.Н.Сажин, Н.А.Генбач, Ш.Т.Дуйсенова. Электр жүйелер мен тораптар. Зертханалық жұмыстар үшін  әдістемелік нұсқаулар  5В0718- Электр энергетика мамандығының күндізгі және сырттай оқыту түрлерінің студенттері үшін. -Алматы: АЭжБИ,

         Әдістемелік нұсқауларға зертханалық жұмыстар үшін жалпы ережелер, жұмыстарды орындау мен қамдандыру нұсқаулары кірген.

            Зертханалық жұмыстардың түсіндірмелерінің ішінде жұмыстардың аттары, жұмыс мақсаты, оларды жүргізу мен ПЭЕМ арқылы алынған есеп мәліметтердің талдау әдісі бар. Зертханалық жұмыстарды орындау үшін бастапқы мәліметтер және программамен ПЭЕМ арқылы жұмыс істеу ережесі келтірілген. 

 

Кіріспе 

         Электр жүйелер мен тораптар пәні инженер-электр энергетиктерді даярлаудағы ең маңыздыларының  біреуі болып табылады.

         Зертханалық жұмыстардың мақсаты- студенттердің  естерінде бұрын алынған теориялық білімді бекіту. Жұмысты орындауға кіріскенде студент алдына қойған мақсаттарын  және зерттелінген физикалық пішіндерді айқын түсіну керек.

         Электр тораптар зертханасында оқылатын нәрселер- электр тораптар және едәуір созылатын мен үлкен қуаттар берілетін электр берілісінің желілері. Зертханалық жұмыстарда үлкен мән электр беріліс желілердің және әртүрлі үлгілі электр тораптардың жұмыс режімдерін есептеуге беріледі.        

        

         Жұмысқа дайындық және оның мазмұны

 

Зертханалық жұмыстарға дайындалғанда осы әдістемелік нұсқаулардың

тараулары мен ұсынылатын әдебиетті оқып білу қажет.

Айтылған деректерді оқып білген соң студент әдістемелік жұмыстың мақсаты мен оны жүргізу тәртібін жақсы елестету керек. Содан соң зерттелінетін тораптың математикалық үлгісін дайындау керек, яғни:

          -электр берілісінің немесе электр торабының алмастыру сұлбасын  құрастыру керек;

          - алмастыру сұлбасының параметрлерін анықтау керек;

          -  қажетті алдын-ала есептерін жүргізу керек;

          - берілген формат бойынша қолданылатын бағдарламаның ережесіне сәйкес ЭЕМ арқылы есептеу үшін бастапқы ақпаратты дайындау керек.

Есептің нәтижелерін кесте мен график түрінде көрсету  керек.

Әрбір зертханалық жұмысты орындауға мұғалім теретикалық білім мен сәйкес алдын-ала есептеулері бар студенттерді ғана жібереді.

 

 Зертханалық жұмысты қорғау

 

Жұмысты қорғауға зертханалық жұмыстың бүкіл көлемін орындаған

және баяндаманы қамдандырған студент жіберіледі. Баяндама жалпы түрде  ақ қағаздың стандартты (А4 форматты) парақтарда дайындалады. Жазулар қара жазумен, суреттер-қарындашпен орындалады. Баяндамада міндетті түрде көрсетілетін тараулар:

         - зертханалық жұмыстың мақсаты;

          - жұмысты орындауға дайындалу процессі;

          -  жұмысты жүргізудің тәртібі;

          - ЭЕМ-мен есептелініп алынған нәтижелер;

Есеп нәтижелері бойынша талдау және қорытынды шығару. Егер оқытушының қойған сұрақтарына толық жауап болса, теориялық білімді білуі және жұмыс түгел орындалса, зертханалық жұмыс жақсы қорғалды деп есептелінеді.

         1 Зертханалық жұмыс. 220кВ электр берілісінің жұмыс режімдерін зерттеу

 

1.1            Жұмыс мақсаты

 

         Бұл жұмыста желінің бос жүріс режімі және электр берілісіндегі (желісіндегі) жүктеме қуатына байланысты кернеудің өзгеру заңдылығы мен қуат шығыны зерттелінді.

 

         1.2 Зерттелінген электр берілісінің сұлбасы желінің соңындағы төмендеткіш трансформаторлары бар екі тізбекті электр желісінің жұмыс режімімен зерттеледі. (1.1-сурет).

        

Желінің және трансформаторлардың параметрлері мен жүктеме қуат мәндерін оқытушы береді.


                                                 

1.1-сурет

 

1.3            Жұмыстың мазмұны мен алдын ала дайындық

 

         а) «Электр стансалары және жүйелері» сабағы бойынша керекті

теориялық мәліметтерді оқу.  «RASTR» бағдарламасының жұмыс нұсқауымен танысу.

         б) 1.1- кестедегі келтірілген бастапқы деректер бойынша зерттелінетін электр берілісі үшін желінің және трансформаторлардың параметрлерін есептеу.

         с) Электр берілісінің алмастыру сұлбасын құрастыру.

         д) Бос жүріс режімінің есебін, tgφ = 0 болғандығы актив жүктемесінің өзгеруінің есептерін жүргізу және желінің басындағы кернеу тұрақты мен жүктеменің қуаты тұрақты актив болғандағы tgφ2(Q)-нің желінің соңындағы кернеуге әсерін білу. Сонда tg φ2  шамамен tgφ2 = -1 ден tgφ2 = 1 шегіне дейін өзгереді.

         е) Желі соңындағы кернеудің, актив қуатының шығынын және  tgφ2 функциясында электр берілісінің  ПӘК-тің тәуелдіктері алынған есептік нәтижелері бойынша тұрғызу.

1.4             Жұмыстың орындалу тәртібі

 

1.4.1 ЭЕМ-нің жадына дайындалынған есептік мәндерді енгізу («RASTR» бағдарламасының нұсқауына сәйкес).

1.2.2 Бос жүріс режимінің есептерін жүргізу. Алынған есеп нәтижелерін компьютер экранынан көшіріп алу. Векторлық диаграммасын тұрғызу.

1.4.3 Жүктеменің актив қуаты өзгергенде және tgφ2=0 болғанда есептер жүргізу (жүкткменің қуатын  1.0Р2; 0.8Р2; 0.6Р2; 0.4Р2 шектерінде өзгереді). Желінің басында кернеу тұрақты ұсталынады. Есеп нәтижесін алу, оны компьютер экранынан көшіріп алу. U2 = f(Р2),  ΔР = f(Р2) тәуелдіктерін тұрғызу.

1.4.4 Желі басындағы тұрақты кернеу мен тұрақты актив қуат болғанда жүктеменің реактив қуаттың мөлшері мен сипатының өзгеруі кезіндегі электр берілісінің режімін есептеу (жүктеменің реактив қуаты 1.0Q2; 0.8Q2; 0.6Q2; 0.4Q2  до  -1.0Q2; -0.8Q2; -0.6Q2; -0.4Qшектерінде өзгереді). Реактив қуатының өзгеруі желінің п.ә.к.-не әсерін білу. η = f(tgφ2) тәуелділігін тұрғызу.

1.4.5 Алынған нәтижелерді талдау және қорытынды шығару. 

 

1.1 - к е с т е  Жұмысты орындауға қажетті бастапқы деректер

 

Нұсқаның

 

L,

км

Сым маркасы

Трансформатордың

түрі

Жүктеме,

  МВА

 

 

 

 

 

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

 200

 190

 180

 170

 160

 150

 140

 130

    АС 400/51

    АС 300/39

    АС 300/39

    АС 240/32

   АС 300/39

   АС  240/32

   АС 240/32

   АС 240/32

ТРДЦН- 100000/220

 ТДЦ – 80000/220

 ТРДЦН – 63000/220

 ТРДЦН –100000/220

 ТДЦ – 80000/220

 ТРДЦН 63000/220

 ТРДЦН- 63000/220

 ТДЦ-  80000/200

  150+J80

  110+j60

  90+j40

  140+j70

  100+j50

  80+j30

  90+j40

  120+j 60

 

2  Зертханалық жұмыс. Тұйықталған электр тораптарының жұмыс режімдері

 

2.1 Жұмыс мақсаты

 

         Бұл жұмыста екі жақты қоректенген желінің жұмыс режімі зерттелінеді.

Жұмыстың әртүрлі жағдайларында тораптағы кернеудің режімі, актив және

 реактив қуатының ағын таралуы мен балансы қаралады.

        

         2.2 Зерттелінетін тораптың сұлбасы

 

                               2.1 –сурет

 

2.3 Жұмыстың мазмұны мен алдын ала дайындығы

         а) Керекті теориялық мәліметтерді оқу.

         б) Бастапқы деректердің нұсқасына сәйкес қарастырылатын тораптың желі учаскелерінің параметрлерін анықтау.

         в) Тұйықталған тораптың алмастыру сұлбасын құрастыру.

         г) Торап учаскесіндегі актив және реактив қуатының таралуын анықтау және қоректендіруші түйіндердегі кернеу теңелгендегі жүктеме түйіндердің кернеу деңгейін анықтау. Қуаттың бөліну нүктесін табу.

         д) Апаттан кейін жүктемелі түйіндерде кернеудің және торап учаскесіндегі актив және реактив қуатының таралуын анықтау.

 

2.4 Жұмыстың орындалу тәртібі

2.4.1 Дайын есептік мәндерді ЭЕМ-нің жадына енгізу.

2.4.2 Қоректендіруші түйіндердегі кернеу теңелгенде кәдімгі режімді есептеу. Тораптың режімінің нәтижелерін алып, компьютер экраннынан көшіріп алу.

2.4.3 Апаттан кейінгі режімді есептеу (ең жүктелген басты торап учаскесі өшірілгенде). Тораптың жұмыс режімінің нәтижесін шығару және компьютер экранынан көшіріп алу.

2.4.4 Есептің шыққан нәтижесін торап сұлбасына салу. Алынған   нәтижелерді талдау және қорытынды шығару.

2.5 Жұмысты орындауға қажетті бастапқы деректер.

 

                  2.1 – кесте.  Жұмысты орындауға қажетті бастапқы деректер

 

Нұсқа

ның

Uн,

кВ

Аймақ ұзындығы, км

             Сым маркасы

     Жүктеме, МВА

А-1

 1-2

 2-3

 3-Б

 А-1

 1-2

  2-3

 3-4

    S1

     S2

    S3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 220

 220

 220

 110

 110

 110

 220

 220

 

 50

 40

 45

 30

 25

 30

 60

 50

 

 40

 50

 40

 25

 20

 25

 55

 40

 

 60

 55

 35

 35

 25

 35

 50

 45

 50

 45

 40

 30

 20

 20

 60

 55

АС 300/39

АС 300/29

АС 240/32

АС 150/24

АС 120/19

АС 95/16

АС 300/39

АС 240/32

АС 240/32

АС 240/32

АС 240/32

АС 120/19

АС 95/16

АС 70/11

АС 240/32

АС 240/32

АС 240/32

АС 240/32

АС 240/32

АС  70/11

АС 95/16

АС 70/11

АС 240/32

АС 240/32

АС 300/39

АС 300/39

АС 240/32

АС 150/24

АС 120/19

АС 95/16

АС 300/39

АС 240/32

 90+j50

110+j60

 80+j40

 30+j15

 40+j20

 20+j10

 120+j60

 80+j 45

 100+j60

   90+j50

  70+j40

  25+j15

  30+j 15

  25+j12

 100+j55

 70+ j30

 80+j50

 100+j60

 85+j 45

 35+j20

 35+j 20

 20+j12

 110+j60

 85+j 50


         3 Зертханалық жұмыс. Күрделі-тұйықталған тораптардың жұмыс режімдерін зерттеу

3.1 Жұмыс мақсаты

          Күрделі – тұйықталған тораптардың жұмыс режімдерін зерттеу.

Тораптың түйін нүктесіндегі актив және реактив қуатының ағын таралуы мен кернеу деңгейін анықтау.

 

3.2 Зерттелінетін тораптың сұлбасы

Тораптың әрбір учаскесінде П-түрдегі алмастыру сұлбасы бар. Желілердің,

 қоректендіруші көзі кернеулері мен жүктеменің қуаттарының

параметрлерінің мәндерін мұғалім береді.

 


                           

                                               3.1- сурет 

         3.3 Жұмыстың мазмұны мен алдын ала дайындығы

а) Керекті теориялық мәліметтерді оқу.

б) Бастапқы деректердің нұсқауына сәйкес қарастырылатын тораптың желі учаскелерінің параметрлерін анықтау.

в) Күрделі-тұйықталған тораптың алмастыру сұлбасын құрастыру.

г) Торап учаскесіндегі актив және реактив қуатының таралуын анықтау және жүктеме түйініндегі кәдімгі режімдегі кернеу деңгейін анықтау.

д) Апаттан кейін жүктемелі түйіндерде актив және реактив қуатының таралуын және кернеудің деңгейін анықтау.

 

3.4 Жұмыстың орындалу тәртібі

3.4.1 Дайын есептік мәндерді ЭЕМ-нің жадына енгізу.

3.4.2 Күрделі-тұйықталған торабын кәдімгі режімді есептеу. Есептің нәтижелерін, компьютер экранынан көшіріп алу.

3.4.3 Апаттан кейінгі режімді есептеу (ең жүктелген басты торап учаскесі өшірілгенде).

3.4.4 Есептің шыққан нәтижесін торап сұлбасына салу. Алынған нәтижелерді талдау және қорытынды шығару.

 

      3.1- к е с т е.  Жұмысты орындауға қажетті бастапқы деректер

 

Нұс

қа

 Uн,

кВ

                   Аймақ ұзындығы , км

             Жүктеме қуаты, МВА

 А-1

 1-2

 2-3

 1-4

 4-3

  А-3

   S1

     S2

      S3

       S4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

220

220

110

110

110

110

220

220

 50

 45

 25

 20

 20

 30

 60

 55

  60

  55

  30

  25

  15

  22

   55

  60

  40

  60

  20

  15

  25

  25

  45

  50

   35

   50

  25

  20

  18

  20

   50

   55

  45

  40

  15

  25

  14

  25

  40

  45

  40

  35

  20

  20

  23

  18

  35

  40

   40+j20

   50+j25

   25+j10

   15+j7

   25+j12

   20+j10

   60+j35

   65+j40

  35+j15

  45+j20

  15+j8

  20+j10

  20+j8

  25+j12

  50+j30

  60+j30

  45+j20

  50+j20

  20+j12

  25+j12

  25+j10

  18+j10

  45+j20

  55+j30

  30+j18

   30+j10

   25+j15

   15+j6

   15+j10

   20+j8

   55+j25

   45+j 25

 

  Ескерту: - Тораптың барлық учаскілерінде сымдардың қималары тең деп алынады. Uн= 110 кВ

 нұсқалары  үшін қималары АС 120/19, с Uн = 220 кВ нұсқалары үшін сым қималары АС 240/32 тең

деп алынады.


4  Зертханалық жұмыс. Электр тораптардағы кернеуді реттеу

 

4.1 Жұмыс мақсаты

Жұмыста электр тораптағы кернеу режіміне қойылатын талаптар қаралады. Кернеуді реттейтін әртүрлі амалдарды қолданғанда тораптың техникалық көрсеткіштерінің  анализі жүгізіледі. Желілер мен трансформаторлардың, жүктеменің қуаттарының параметрлерінің мәндерін оқытушы береді. 


           4.2 Зерттелінетін электр берілісінің сұлбасы

                  

                                               4.1-сурет

 

         4.3 Жұмыстың мазмұны мен алдын ала дайындығы

         а) Керекті теориялық мәліметтерді оқу.

         б) Бастапқы деректердің нұсқасына сәйкес қарастырылатын желі учаскелерінің және трансформаторлардың параметрлерін анықтау.

         в) Электр берілісінің алмастыру сұлбасын құрастыру.

         г) Реттеу амалдарын қолданбай, максимал және аппатан кейінгі жұмыс режімінде тораптың сәйкес нүктелеріндегі кернеу мен қуатын анықтау.

Торап пен трансформаторларда актив қуатының шығынын анықтау.

         д) Трансформаторлардың трансформация коэффициентін өзгертіп, қосалқы стансаның 10кВ шиналарда керекті немесе соған жақын қуат мәндерін алу.

         е) Трансформаторлардың трансформация коэффициентін өзгертіп және СКБ-ны (синхронды компенсатордың батареясы) орнатып, 10 кВ шиналарда керекті қуат мәндерін алу.

 

         4.4  Жұмыстың орындалу тәртібі

4.4.1 Дайын есептік мәндерді ЭЕМ-нің жадына енгізу.

4.4.2 Кернеуді реттеу амалдарын қолданбай, максимал және кәдімгі режімдерді есептеу. Есептің нәтижелерін  компьютер экранынан көшіріп алу.

4.4.3 Трансформаторлардың трансформация коэффициенті өзгергендегі режімін есептеу.

4.4.4  Трансформаторлардың трансформация коэффициенті өзгергенде және СКБ (синхронды компенсатордың батареясы)  орнатылғандағы режімін есептеу.

Сол кездегі екі мысалды қарау:

         а) СКБ 6-шы түйінде орнатылған;

         в) СКБ 5-ші және 6-шы түйінде орнатылған.

4.4.5 Алынған нәтижелерді талдау және кернеуді реттейтін әртүрлі әдістердің электр торабының элементтеріндегі актив қуатының шығынына әсері туралы қорытынды шығару.    

 

4.1 к е с т е - Жұмысты орындауға қажетті бастапқы деректер

Нүсқа

 

  Л-1

 L,

км

 

Тізбек

маркасы

  Л – 2

 L,

км

Тізбек

маркасы

 Автотр-р

  АТ - 1

Тр-тр

Т -2

 

тр-тр

саны

    Жүктеме,

         МВА

Сым

маркасы

Марка

 

  S5

     S6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 

АС 300/39

 

АС 240/32

АС 300/39

АС 240/32

АС 300/39

АС 240/32

АС 240/32

АС 300/39

 

 50

 

 50

 40

 65

 55

 45

 35

 45

 2

 

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

АС 70/11

 

АС 120/19

АС 95/16

АС 150/24

АС 120/19

АС 70/11

АС 95/16

АС 150/24

10

 

 15

 20

 8

 12

 22

 25

 20

2

 

 1

 2

 1

 2

 2

 2

 1

 

АТДЦТН-

200000/220

--«---«---«--

  -- -- -- --

-- -- -- --

-- -- --  --

  -- -- -- --

ТРДН-40000/

110

ТРДН-40000

ТРДН-25000

ТРДН- 63000

ТРДН- 63000

ТРДН- 25000

ТРДН- 25000

ТРДН- 63000

  2

 

  1

  2

  1

  2

  1

  2

  1

60+j35

 

30+j20

40+j18

50+j25

100+j60

 20+J12

 35+j20

 45+j 25

50+j25

 

 40+j20

 48+j23

 45+j25

55+j30

 35+j20

 50+j30

 40+j20

 


А Қосымша

 

Бағдарламамен  жұмыс істеу және қосу

Rastr  бағдарламамен Rastr  каталогында орналасқан. Бағдарламамен іске қосу үшін курсорды Rastr. ехе файылына әкеліп  <ENTER> басамыз.

Rastr енгізгеннен кейін сіз менюдің бас комплексіне кірдіңіз, онда негізгі бұйрықтар көрсетіледі. Менюде жылжу үшін қолданамыз.

         а) курсордың жылжу клавишаларымен, таңдалған бұйрыққа кіру үшін <ENTER>, шығу үшін <ESC> .

         б) функционалды клавишалар – бір мезгілде  Alt клавишасымен көлденең менюдағы белгіленген әріптермен белгіленеді. Қай жерде болсаңыз да, тігінен тұрған әріптерді басқанда, сол бұйрықтың орындалу басына өтуге болады (орыс әріптерін қолдану керек). Мысалы, Alt Д/ В/У –«Түйін» кестесіне бағдарламаның кез-келген орыннан кіруге болады. F1- F10 клавишаларын менюға кірмейтін бұйрықтарды орындау үшін қолданамыз, олардың анықтамасы – экранның соңында  Alt F1- F10 клавишаларына анықтаманы  Alt  клавишасын басу арқылы алуға болады.

         в) тінтуір - инветорлы бағыттаушысы бар екі кнопкалы тінтуір қолданылады, тінтуірдің  курсорын бағыттап және тінтуірдің сол клавишасын басу арқылы бағдарламаның курсорын белгілі жерге әкелеміз, сол клавишаны екі рет жылдам басу арқылы таңдалған бағдарламаны іске қосамыз, сол клавишаны экранның соңына басу арқылы белгіленген бағдарламаны орындауға болады. Тінтуірдің оң клавишасы Esc бұйрығын орындайды.

Кез келген жағдайда бағдарламада контексті көмек жүйесі F1 клавишасын басу арқылы қоздыруға болады, ал F1 қайта басу арқылы көмек аты шығады.

Кейбір бұйрықтарды орындау барысында сізден қосымша мәлімет талап етіледі (файл, каталог аттары және т.б) барлық жағдайда сіз енгізу үшін курсордың бағыттау клавишасын қолдана аласыз, сондай-ақ:

 

        Ins – пробелді қою,

        Del – белгіні өшіру,

        Bs – курсор алдындағы белгіні өшіру,

        Ctrl^ Bs –тексті толығымен өшіру,

        Home – курсор басына,

        End – курсор  аяғына.

 

Басты менюмен функционалды клавиштері

 

        F1 – көмек

        F2 -   режімді файлды сақтау

        F3 – режімді файлды енгізу

        F4 –дискті өзгерту

        F5 – каталогты өзгерту

        F6 – бейне режімді өзгерту

        F7 – сұлбаның атын енгізу

F10 – жұмысты аяқтау.

 

         F2, F3 – бұйрықтарын орындағанда файлдың атын кеңейтусіз MS DOS

ережесіне сәйкес (1 ден 8 ге дейін белгі) енгізуге болады. Атында маска

(символы* ?), болу мүмкін, бұл жағдайда экранда режімді файлдар туралы

мәлімет  шығады, таңдаған маскаға сәйкес және жұмыс каталогында

орналасқан. Енгізілген файлдың мінездемесі экранның бірінші сөйлемінде

шыққан соң  келесі мәліметтер пайда болады: файл, сұлба аттары, түйін,

тармақ, аудан сандары, килобайтта мөлшері, құру құны және уақыты.

Енгізілген файлды жұмыс каталогында сақтау үшін  F2 басып, керек болса атын өзгерту қажет.

Тінтуір  курсоры экранда крест түрінде болғанда, бұйрықты клавиатура арқылы таңдау керек. Егер курсор менюда болса, онда бұйрықты таңдау қызыл рамкамен, жоғарыда айтылған тәсілмен жүзеге асырылады.

 

 

 Alt F1- енгізу                        Alt/1- түйін модулі

 Alt F2 – блок                        Alt/2 – түйін көшірмесі

 Alt F3- жылжыту                  Alt/3  - сызық эталоны

Alt F4  - өшіру                       Alt/4  - шина

Alt F5  - редакциялау              Alt/5 - жүктеме

Alt F6  - желіні қосу               Alt/6 – генератор

Alt F7 - белгілеу                     Alt/7  - реактор

Alt F8  - үлкейту                      Alt/8 – түйінді өшіру

Alt F9 – кішірейту                  Alt/9 – желіні ажырату

Alt F10 – режімді есептеу     Alt/10 – түйін мәні.

Alt/- желінің мәні

 

         Клавишаны басқан кезде, бұйрықты анықтағыш, курсор менюдегі сары түсті рамкада керекті бұйрыққа ауысады, ол үшін бұйрықтың дұрыстығын дәлелдеп алу қажет. Берілген мәндер керекті мәндердің кез келген операцияларын жасатады. Мәндердің енгізілуі алдын ала дайындалған және де баланстағы сұлба бойынша, энергия жүйесінің негізгі моделі бар.

Мәндерін енгізу үшін Мәндер бұйрығында Ввод/кор : осында кіші бұйрықтар

Түйін; Тармақ; Аудан; Полином; Сіздің сұлбаңызға сәйкес келетін.

 

Бұйрық ішіндегі Ввод/кор

Экранды енгізу, түзету, берілген мәліметті шығару орындалады. Бұл бұйрықты енгізгеннен кейін, сізге қызықтарын объектіні таңдаңыз – «Түйін», «Тармақ», «Аудан», «Полином», сосон  ENTER-ді  басып  керекті кестеңізге кіресіз. Кез келген жағдайда енгізу бұйрығын тоқтатып Esc функционалды клавишасымен бас менюге өте аласыз.

Бас менюдің басқару клавишаларына қосымша «кілттер» басқару клавишалар бар:

                 TAB –  келесі бағана;

                 Shift TAB –  алдындағы бағана ;

                

                 PGDN  – бір рет алға; 

                 Ctrl PGUP –  кесте басы;

                 Ctrl PGDN – кесте соңы;

                

 

                                             Функционалды клавишалар

 

F2 – түзету/ көру режімін ауыстыру, ал көру режімінде түзету  тәсілдері

тоқтатылады;

F3 – бағына атрибуттар менюіне көшу, бұл менюде Ins ауыстырғыш

 арқылы экрандағы кез келген  бағананы белгілейді, ENTER –

колонканын енін өзгертеді  және сандардың турасын көрсетеді; Esc –

 менюден шығу;

 

                 F4 – түйін немесе тармақты іздеу;

                 F5 – базисті түйінді  қосу;

                 F6 –таңдалған түйін мен тармақты қосу/ өшіру ;

                 F7 – жол белгісін өшіру / алып тастау;

                 F8 –  бос жол қосу;

                 F9 –жолды қайталау;

                 F10 – кестеден шығу;

                 Esc -  алдындағы менюге шығу;

 

 

Мәліметтер форматы

                

Бағдарлама үшін мәліметтер құрастырылған сұлбадан және келесі формат

түрінде  алынады (F2 функционалды  клавиша көмегімен, басқан кезде

енгізу / түзету мәліметтер жүзеге асырылады): «ТҮЙІН»

 

Аты – түйін аты (0-12);

Uном – номиналды кернеу немесе кернеу модулі;

Pнаг, Qнаг- жүктеме қуаты;

Pген, Qген – генератор қуаты;

Qmin, Qmax – реактивті қуаттың генерация шегі, түйінде модуль ұстатады,

егер Qmin < Qmax;

                

Gшунт, Bшунт – шунттың жерге өтуі (мкСим);

V, Delta – модуль және кернеу бұрышы (базистік бұрыштар үшін өзгерту

маңызды болады);

Xг – генератор кедергісі  (ары қарай қолдану үшін)

«Тармақтар»

N-басы, N-аяғы – түйін номері;

Nп – параллелдің  нөмірі;

R, X- кедергі;

G, B - өткізгіштік (мкСим), ЭӨЖ үшін – (В<0) П-тәрізді сұлбаның толық

өткізгіштігі, (В<0) Г-тәрізді сұлба шунтының трансформатор үшін өткізгіштік;

Кт\в , Кт\m-  трансформация коэффициенттінің заттық және мәндік құраушысы;

Тармақтардың кедергілері Uбас, кернеуге келтірілуі керек, ал

коэффициент трансформациясының  Uаяғы/Uбасы.  қатынасымен анықталады.

«Аудандар»

Нөмір – аудан нөмірі ;

Аталуы – аудан аты ( 0-12 белгілі);

dPн, dQн, dPг – керекті аудан қуатын көбейтілетін  коэффициенттер

 (берілген мәндер өзгермейді,  есептеулер және қорытынды осы

коэффициенттерге байланысты);

«Полиномдар»

СХН-СХН нөмірі;

Р0, Р1, Р2, Р3 – жүктеменің активті қуатынын полинома коэффициенттері;

Q0, Q1, Q2, Q3 – жүктеменің реактивті қуатының полинома коэффициенті;

Полиномдар төртінші дәрежелі коэффициенттерге дейін беріле алады.

 

Сұлбаның барлық параметрлері енгізілгеннен кейін режім  есеп

бұйрықшасы көмегімен  орнықты режімді есептеу және анализ жасау.

Есептеудің қорытындысын бас менюдегі нәтиже бұйрығында

Түйін, Аудан, Шығындар бұйрықшаларын таңдау арқылы көруге болады.

                      

Әдебиеттер тізімі

 

   1.  Сажин В.Н. Генбач Н.А. Электрические системы и сети. Конспект лекций

для студентов специальности 050718 -Электроэнергетика.- АИЭС, 2007.

    2.  Блок  В.М. Электрические сети и системы.- М.: Высшая школа, 1986.

    3.  Идельчик В.И. Электрические системы и сети: Учебник для вузов.- М.:

        Энергоатомиздат, -1989.

    4.  Электрические системы: Электрические сети / Под ред. В.А. Веникова.

        - М.: Высшая школа, -1997.

   5.  Электрические системы и сети в примерах и иллюстрациях:

         Учеб. пособие для электроэнергетич. спец/ Под ред. В.А. Строева.- М.:

         Высш. шк., -1999.

   6.   Евдокунин Г.А. Электрические системы и сети:

         Учебное пособие для электроэнергетических спец. вузов. –

         СПб.: Издательство Сизова М.П.,-2001. 

 

Мазмұны 

Кіріспе                                                                                                                  3

Жұмысқа дайындық және оның мазмұны                                                             3

1 Зертханалық жұмыс                                                                                          4

2 Зертханалық жұмыс                                                                                          6

3 Зертханалық жұмыс                                                                                          8

4 Зертханалық жұмыс                                                                                        11

Қосымша                                                                                                          14

Әдебиеттер тізімі                                                                                              18