Коммерциялық емес акционерлік қоғам
АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ
Электр станциялары, тораптары және жүйелері кафедрасы

ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАДАҒЫ ӨТПЕЛІ ПРОЦЕССТЕР
(қысқа тұйықталу тогын есептеу)
№ 1 есептеу сызба жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар (5В071800 – Электр энергетикасы мамандығының студенттері үшін)

Алматы 2013

Құрастырушылар: Абдурахманов А.А., Мухашева-Рамазанова Т.У. Электр энергетикасындағы өтпелі процесстер. Қысқа тұйықталу тоғын есептеу бөлімі. № 1 есептеу сызба жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар (5В071800 – Электр энергетикасы мамандығының студенттері үшін). Алматы: АЭжБУ, 2013 - 45 бет.

Бұл әдістемелік нұсқауларда жұмыстың мақсаты, керекті теориялық мәселелері, жұмысқа әзірлік, жұмысты орындау тәртібі және есеп берудің мазмұны көрсетілген.

Осы әдістемелік нұсқаулар 5В071800 Электр энергетикасы мамандығының студенттеріне арналған.  

Без._23_, кесте_3_, әдебиет көрсеткіші _9_ атау.

Пікір беруші: техн.ғыл.канд. Тохтибакиев К.К

«Алматы энергетика және байланыс университеті», коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2012 ж. қосымша баспа жоспары бойынша басылады.

© «Алматы энергетика және байланыс университеті» КЕАҚ, 2013 ж.

Кіріспе

Әдістемелік нұсқаулықтар бакалавр дәрежесін алайын деп жүрген студенттердің қысқа тұйықталу токтарын есептеу бөлімінің «Өтпелі процестер» пәні бойынша студенттердің есептеу-графикалық тапсырмаларын орындау кезінде пайдалануға арналған.

Әдістемелік нұсқаулықтарға 1 кВ-тан жоғары қуатты электрэнергетикалық жүйелердегі симметриялық және симметриялық емес ҚТ токтарын есептеу әдісі кіреді.

Бұл нұсқаулықтар ерекше жағдайда (тізбекте сызықтық емес элементтердің, көлденең және бойлық қарымталау, электр берілістің ұзын желілерінің; ҚТ қосарланған, қайталанатын, өзгеретін және күрделі түрлерінің бар болғанда және т.б.) релелік қорғаныс пен автоматикада ҚТ токтарын есептеген кезде пайдалануға арналмаған.

Әртүрлі қоздыру жүйелері бар әртүрлі сериялы генераторлардың ҚТ токтарының уақытындағы қисық өзгерістер келтіріледі. Электр қондырғылардағы қысқа тұйықталулар саласындағы терминдер және анықтамалар туралы, шамалардың әріптік белгілері туралы материалдар, сондай-ақ ҚТ токтарын есептеу кезінде ЭЕМ қолдану туралы материалдар кіргізілген.

Әдістемелік нұсқаулықтың барлық негізгі бөлімдері ұқсас тапсырмалар шешімдерінің үлгілерімен бейнеленеді.

 

1 Ортақ мәліметтер

 

Қысқа тұйықталу үрдісінде ток тұрақты болып қалмай, өзгереді. Демек, бірінші уақыт аралығында ұлғайатын ток кейбір белгілерге дейін өшеді, содан кейін қоздырудың автоматты реттеуіш әсерінен орнатылған белгіге жетеді. Қысқа тұйықталу тогының белгілері өзгеру уақыт аралығы өтпелі үрдістің ұзақтығын анықтайды. Токтың белгісі өзгертілгеннен ҚТ ажырату уақытына дейін ҚТ орнатылған режімі жалғасады.

ҚТ кезінде токтың жедел өзгеруіне кедергі келтіретін желідегі индуктивті кедергілер болуынан жүктеменің ток белгілері секірмелі өзгермей, қалыптыдан апатты белгіге дейін анықталған заң бойынша өседі. ҚТ өтпелі үрдісі кезінде өтетін токтың сараптамасын және есебін жеңілдету үшін екі құраушыны қарастырады. Олар:апериодтты жәні периодтты.

ҚТ бірінші моментінде пайда болатын , және нөлге дейін салыстырмалы тез өшетін токты құраушы тұрақты белгіні апериодтты деп айтамыз.

Уақыттың бастапқы моментіндегі , ҚТ тогын периодтты құраушы ҚТ бастапқы тогы деп аталады. Оны анықтау үшін алмастыру сұлбасына генератордың аса өтпелі кедергісі және ЭДС енгізілетін болғандықтан, ҚТ бастапқы тогын аса жоғары өтпелі  деп атайды.

Өтпелі үрдістің аяқталғаннан кейінгі, апериодтты құраушының өшуімен және ҚАР әсерімен белгіленген ҚТ периодтты тогы орнықталған деп айтылады.

Қуаты шектелген энерго жүйеден немесе генератордан қоректенетін желілерде ҚТ үрдісінде шиналардағы кернеу қалыпты белгілі шекке дейін өзгереді, соның әсерінен бастапқы және орнықталған токтың мәні тең емес. Бірақ бұл жағдайда релелік қорғанысты есептеу үшін ҚТ тогының бастапқы мәнін пайдалануға болады. Бұл үлкен қателікке әкелмейді, себебі эксплуатация тәжірибесінің көрсетуі бойынша, бастапқы токқа қарағанда, орнықталған ҚТ  тогының зақымдалған жердегі өтпелі кедергінің ұлғаюы, жүктеме тогы және, ҚТ тогын есептеу кезіндегі ескерілмейтін, басқа да факторлардың  әсері анағұрлым көп.

 

2 Есептеу графикалық жұмысын орындауға арналған тапсырмалар

 

а) алмастыру сұлбасын құрау және есептеу сұлбасындағы (2.1 және 2.4 суретті қара) «К» нүктесіндегі ҚТ үш фазалы периодтты құраушының бастапқы мәнін анықтау, есептеу сұлбасының тармақтары бойынша  үш фазалы ҚТ тогын тарату. Есепті компютерьдегі бағдарламаның көмегімен жүргізу керек;

б) есептеу сұлбасы (2.1 және 2.4 суретті қара) «К» нүктесіндегі семетриялық емес ҚТ аса өтпелі тогын анықтау.

2.1 сурет – 1...10, 41...50 варианттары үшін есептеу сұлбасы

2.2 сурет – 11...20, 51...60 варианттары үшін есептеу сұлбасы

 

 

2.3 сурет – 21...30, 61...70 варианттары үшін есептеу сұлбасы

 

2.4 сурет 31...40, 71....80 варианттары үшін есептеу сұлбасы

 

2.1 Тапсырма нұсқаларын таңдау бойынша нұсқаулар

 

Есептеу-сызба жұмысы әрбір студентпен берілген нұсқасына сәйкес жеке орындалады. Нұсқа нөмірі 2.1 және 2.2 кестедегі соңғы санмен анықталады.

Тапсырмаларда қабылдаған белгілер

G – синхронды генератор;

T – трансформатор;

LR1 и LR2 – секциялы генератор;

W – электр беріліс желілері;

С – жүйе. Бастапқы есептеу сұлбасындағы қысқа тұйықталу тогынан ең алшақ орналасқан элекьтроэнергетикалық жүйенің бір бөлігі қабылданады;

Sн – номиналь қуат, МВ·А;

Uн – номиналь кернеу, кВ;

Uк – трансформатордың ҚТ кернеуі, %

Iн – номиналь ток, А;

n – байланыс трансформаторының трансформация коэффициенті, жоғарғы кернеудің (ЖК) төменгі кернеуге (ТК) қатынасы, кВ/кВ;

X//d – көлденең ось бойындағы синхронды генератордың аса өтпелі индуктивті кедергісі;

Xс(н) – жүйенің номиналь индуктивті кедергісі, о.е.;

X –реактордың индуктивті кедергісі, Ом;

Xуд – электр беріліс желісінің үлесті индуктивті кедергісі, Ом/км;

ℓ – электр беріліс желісінің ұзындығы, км;

Та – ҚТ тогын құраушысының апериодты өшуінің тұрақты уақыты, с;

tсек –  ҚТ басталғаннан есептелінетін уақыт, с;

К – қысқа тұйықталудың нүктесі (Қ.Т.)

 

 

3 Есептеу мысалдары және қысқа теориялық сипаттамалары

 

3.1 Эквивалентті алмастыру сұлбасын құрастыру және орын ауыстыру сұлбасы параметрлерін есептеу

 

Электр магниттік өтпелі процес есебі дегенде, әдетте, белгіленген шарттарда қарастырылып отырған сұлбалардағы токтар мен қуатты есептеу түсіндіріледі. Мұндай есепті тағайындауға байланысты уақыттың белгіленген сәті үшін көрсетілген шаманы табады немесе барлық өтпелі процес бойындағы олардың өзгерісін табады. Мұнымен шешім, әдетте, сұлбаның бір немесе бірнеше салалары мен нүктелері үшін келтіріледі.

Орын ауыстыру сұлбасы деп электрлік сұлбаны айтады, ол есептік сұлбаның бастапқы мәліметтерімен сәйкеседі, бірақ ондағы барлық трансформаторлық (магниттік) байланыстар электрліктермен алмастырылған. Қоректену көздерін ҚТ орнымен байланыстырушы электрмен қамту жүйесінің элементтері негізгі қателіктер есебімен орын ауыстыру сұлбасына қарсылықтармен кіргізіледі, ал көздер – қарсылықтармен және ЭҚК.

Орын ауыстыру сұлбасының қарсылығы мен ЭҚК-сі негізгі ретінде алынған қуат баспалдақтарының біріне келтірілуі керек. Тәжірибелік есептерде көбіне ҚТ нүктесі орналасқан баспалдақты негізгі ретінде  алады.

Тәжірибелік есептерде орын ауыстырудың жуықтатылған сұлбасын тезірек және оңай алуға мүмкіндік беретін жуықтатылған мысалдар жиі орындалады.

Сондай мысалдың негізін қарастырып көрейік.

Есеп жуықтатылған мысалдардың формулалары бойынша салыстырмалы бірліктерде (с.б.) келтіріледі.

Салыстырмалы бірліктердегі шамалар ұсынысы (үлестерде немесе пайыздарда) электрлік машиналарды зерттеу кезінде баяндалған болатын, мұнда реактивтіліктер бірлік (каталогтарда пайыздармен де келтіріледі) үлестерінде uк қуатты, трансформаторларды – пайызбен, қосу тоқтары мен қозғалтқыш сәттерін – олардың ең төменгі мәндерінен еселікпен көрсетеді және т.с.с.

Қандай да бір шаманың салыстырмалы мәндерінің астарында оның басқа да өлшемнің бір бірлігі үшін таңдалған және базалық бірлік деп аталатын аттас шамаларға деген қатынасы түсініледі

Қысқа тұйықталуларды есептеу кезінде электрлік желінің атаулық қуатының класы анықталған, бірақ көбіне (әсіресе жобалау кезінде) желінің апатқа дейінгі режімдік параметрлері және осыған орай трансформаторлардың немесе автотрансформаторлардың трансформациясының шынайы коэффициенттері белгісіз болып қалады. Сондықтан да трансформацияның әрбір баспалдағы үшін орташа атаулық қуат Uср сәйкес шкала бойынша бекітіледі (1150/1150; 750/750; 515/500; 340/330;  230/220; 154/150; 115/110; 37/35; 27,5/25; 24/24; 20/20; 18/ 18; 15,75/15,75; 13,8/13,8; 10,5/10; 6,3/6; 3,15/3; 0,69/0,66; 0,525/0,5; 0,4/0,38; 0,23/0,22; 0,127/0,127), бұл ЖР құрылғыларының трансформаторларындағы желідегі қуаттың түсуін және қуаттық атаулық шамасындағы айырмашылықты, мысалы, сызықтар және олармен байланысты трансформаторлардың орамдарын есептемеуге алып келеді. 

Онда трансформаторлардың және автотрансформаторлардың трансформациясының коэффициенті баспалдақтарды байланыстырушы Uср  қатынасына тең болады, ал  трансформаторлар каскадының трансформациясының нәтижелеуші коэффициенті шеткі баспалдақтардың Uср  қатынасымен анықталатын болады, мұны 3.1 суретінде келтірілген мысалды қарастырайық.  

 

 

3.1 сурет – Есептелетін электрлік сұлба

 

,

           (3.1)

 

.

                

 

(3.2)

 

Базистік токтар мен кедергілерді есептеу:

 

,

(3.3)

 

.

 

           (3.4)

 

Базистік салыстырмалы бірліктегі шамалардың өрнектері алғашқы деректердің өлшемдер бірлігінен байланысты. Егер олар атаулы бірліктерде берілген болса, онда алынған базистік шартта ЭҚК салыстырмалы мәндері, кернеу, ток, қуаттары мен кедергілері келесідей болады:

 

 

                                                                                                                 (3.5)

 

z*(б) =;  z ,

 

мұнда «жұлдызша»  салыстырмалы шаманы көрсетеді, индекс « б » – базистік шартқа әкеледі. Атаулы өлшем бірліктерімен  алғашқы берілгендерді токшектейтін реакторлар мен желілерді омда, эквиваленттік жүйелер кернеуін киловольтта және т.б. есептеу барысында жиі қолданады.

Салыстырмалы бірліктерде есептеулерді орындау үшін сұлбаның барлық ЭҚК және кедергілер элементтерін алынған базистік шартта көрсету керек. Шарттың берілгендерін есептеуге жеңіл болатындай  және сандық мәндерінің реті базистік шамаларға қатысты әрекет жасауға ыңғайлы болатындай болу керек. Базистік қуаты ретінде (МВА) Sб қарапайым бүтін санды (100, 1000 және с.с.) немесе осы сұлбада жиі кездесетін атаулы күштілікті қабылдау ұсынылады. Sб шамасының қуаттың барлық  сатысында бірдей екендігін ескере кетейік. Uб үшін Uном атаулы қуатты немесе Uср оның орташа шамасын алған орынды болады. Салыстырмалы базистік бірліктердегі алмастыру сұлбасының параметрлері екі тәсілмен анықталуы мүмкін. Бірінші тәсіл. Алдымен қуатының негізгі баспалдақтарына алып келген өлшемнің атаулы бірліктеріндегі орын ауыстыру сұлбасының параметрлерін анықтайды. Содан кейін негізгі баспалдақтан Sб, Uб базистік шарттарды таңдайды, Iб анықтайды және сәйкесті қайта есептеуді жасайды.

ҚТ уақытының алғашқы сәттеріндегі ЭЭС алмастыру сұлбасының әртүрлі элементтерінің электрлік кедергілер параметрлердің паспорттық мәндері бойынша анықталады, олар белгіленіп қою керек немесе олармен белгіленуі керек

Олар ЭЭС-тің келесі элементтері үшін анықталады:

1) G синхронды  генераторлар және GС компенсаторлары үшін, М синхронды  электр қозғалтқыштары үшін

 

(3.6)

 

мұндағы  – атаулы шарттарда салыстырмалы бірліктердегі синхронды машинаның (генераторлардың, компенсаторлардың және синхронды электр қозғалтқыштардың) өтпелі, индуктивті қарсылығы, Ом;

 - атаулы шарттарда салыстырмалы бірліктердегі синхронды машинаның (генераторлардың, компенсаторлардың және синхронды электр қозғалтқыштардың)  атаулы күштілігі, кВА.

2) Электр энергетикалық жүйее үшін GS

(3.7)

 

немесе

,

(3.7,а)

 

мұндағы  – , Ом тең жүйенің күштілігінде салыстырмалы бірліктердегі тура бір ізділік токтарына жүйенің қарсылығы;

 – GS, МВА   жүйесінен қысқа тұйықталудың күштілігі.

3) GS  қосылу түйініндегі  ҚТ белгіленген күшінде  күштілігі белгіленген түйінге қатысты барлық сұлбаның Х нәтижелеуші кедергісін анықтау қажет:

 

х

(3.8)

 

мұндағы  – GS, МВА жүйесінен қысқа тұйықталудың күштілігі  

 – ҚТ ( t = 0) пайда болған сәттегі мерзімдік құраушы апатты тоқтың бастапқы мәні.

Сонымен  шамасы (3.2) бойынша анықталатын х қорытындылаушы кедергінің құраушысы болып табылады (3.2 суретті қара) және

 

 

3.2 сурет - ЭЭС ауысым сұлбасы

 

ЭЭС басқа элементтерінің берілген мәндері келесі өрнек бойынша есептеледі:

                                                 х                                            (3.9)

 

немесе

 

                                              хGS.                                           (3.9,а)

 

4) Екіорамды трансформаторлар үшін (Т):

 

 

                                             ,                                        (3.10)

 

мұнда uк  - екіорамды трансформатордың қысқа тұйықталған кернеуі, %;

Sт. ном. – трансформатордың номинал қуаты, МВА.

5) Тарамдалған орамалары бар екіорамды трансформаторлар үшін

 

                                                                                   (3.11)

 

                                                                               (3.11,а)

 

төмен кернеулі екеуіне (үш сәулелі жұлдызшаның орын ауыстыру сұлбасы)

 

                                                                     (3.11,б)

 

мұнда u % - трансформатордың жоғарғы және төменгі кернеулі қос орамаларының ҚТ кернеуі, %;

хв – жоғарғы кернеулі орама кедергісі;

хн1 = хн2 – төменгі кернеулі орама кедергісі.

6) Үшорамды трансформатор немесе автотрансформатор (Т, АТ);

 

,

 

 

(3.12)

 

мұнда uкВ % , uкВС %, uкН % - жоғарғы, орта және төменгі орамалардың қысқа тұйықталу кернеуі.

Жоғарғы кернеулі ораманың қысқа тұйықталу кернеуі келесі өрнекпен анықталады: 

 

.

(3.13,а)

 

Орташа кернеулі ораманың қысқа тұйықталу кернеуі келесі өрнекпен анықталады:

 

.

(3.13,б)

 

Төменгі кернеулі ораманың қысқа тұйықталу кернеуі келесі өрнекпен анықталады:

 

.

(3.13,в)

 

Егер кез келген орамалардың ҚТ кернеуі нөлге тең немесе нөлден төмен болса, онда трансформатордың сәйкесті орамасының кедергісі нөлге тең етіп алынады.

7) (LR немесе Р) реакторы үшін:

 

,

(3.14)

 

 

мұнда Uср.р – реактор орнатылған сатының орта кернеуі, кВ;

 - реактордың номиналды кернеуі, кВ;

 – реактор кедергісі, %;

 – базистік ток, кА;

- реактордың номиналды тогына, кА.

8) Электр берілісінің әуе желілері үшін (W):

 

,

(3.15)

мұнда  – сымның меншікті индуктивті кедергісі, Ом/км;

 -  тартылған желі, км.

9) Электр берілісінің кәбілдік желілері үшін

 

,

(3.16)

 

мұнда  және  – тура тізбекті токтардың меншікті белсенді және индуктивті кедергісі, Ом/км;

ℓ - желі ұзындығы, км;

Uб – қарастырылған кәбілдік желі кернеуінің сатысындағы базистік кернеу.

10) Жүктеме үшін (Н):

 

,

(3.17)

 

мұнда  – ҚТ пайда болған уақыттағы жүктеменің индуктивтік кедергісі,

 жүктемесінің толық жұмыстық қуатындағы, МВ • А, және сол сатыдағы номиналдық орта кернеудегі салысытырмалы бірлікте өрнектелген 0,35 тен етіп алынады, мұнда бұл жүктеме біріктірілген болады.

11) С жүйесі үшін:

Қысқа тұйықталудың белгілі қуатында:

 

,

(3.18)

мұнда – жүйенің үшфазалы қысқа тұйықталу қуаты, МВА.

Белгілі номиналдық қуатта және салыстырмалы кедергіде:

 

,

(3.19)

 

мұнда – жүйенің номиналдық қуаты, МВА;

 – жүйенің атаулы бірліктегі кедергісі, Ом.

белгілі номиналдық қуатта және атаулы бірліктегі кедергіде:

 

.

(3.20)

шексіз қуаттағы жүйе үшін: .

Есептеулер жүргізген кезде сандық мәндері ретімен қойылған және алынған нәтижелері мен өлшемдері көрсетілген жалпы түрдегі формулалар келтірілу керек.

Орын ауыстыру сұлбаларында қоректендіру көздерінің электрлік кедергілері ретінде электр қозғалтқыш күштерді көрсеткен. Электр қозғалтқыш күштері туралы деректер (берілгендер) жоқ болған жағдайда, барлық жуықталған есептеулерде ЭҚК ортша мәндерін алған жөн, олар 3.1 кестеде келтірілген.

 

3.1 кесте - ҚТ пайда болғанда қалыпты жағдайдағы салыстырмалы бірліктегі ЭҚК орта мәндері

ЭЭС элементтер атауы

ЭДС, о.е.

электроэнергетикалық жүйелердің GS

1,0

100 МВт дейінгі қуатты турбогенераторлар

1,08

100-500 МВт қуатты турбогенераторлар

1,13

демпферлік орамалары бар гидрогенераторлар  

1,13

синхрондық компенсаторлар

1 ,20

синхрондық электр қозғалтқыштар

1,1

асинхрондық электрқозғалтқыштар

0,9

жалпыландырылған жүктеме

0,85

Орын ауыстыру сұлбаның әр электр кедергісі мен электр қозғалтқыш күшіне реттік нөмір беріледі (кедергіні бөлшек түрінде белгіленеді, оның алымы реттік нөмір, ал бөлімі – оның базистік шарттағы салыстырмалы бірліктегі мәні).

Орын ауыстыру сұлбасын эквиваленттік тізбектеп түрлендіру жолымен орын ауыстырудың қарапайым эквиваленттік сұлбасына әкеледі: эквиваленттік көз - эквиваленттік кедергі – ҚТ түйіні. Сонымен электротехниканың теориялық негіздері курсынан сұлбаны эквиваленттік түрлендірудің белгілі тәсілі пайдаланылады.

Кедергілерді n тізбектеп біріктірген кезде эквиваленттік кедергі

 

.

(3.21)

 

 

Кедергілерді n параллель біріктірген кезде 

,

(3.22)

мұнда - I тармағының өткізгіштігі.

уi = .

Кедергілерді n параллель біріктірген кезде  ЭҚК осы кедергілерінде салынған xэкв  (3.2) бойынша анықталады, ал эквиваленттік ЭҚК

,

(3.23)

 

мұнда – тармақтардың эквиваленттік өткізгіштігі

әртүрлі ЭҚК бар екі параллель кедергілерді қосқан кезде

,

(3.24)

 

.

(3.25)

 

Орын ауыстырудың кежергілер үшбұрышы  xAB,  xBC ,  xAC   кедергілердің эквиваленттік жұлдызшасына xA,  xB ,  xC  келесі өрнектер бойынша түрлендірілу мүмкін:

                                                                                  (3.26)

 

Орын ауыстыру сұлбасының кедергілер жұлдызшасын эквиваленттік кедергілер үшбұрышына түрлендірген кездегі жақтар    

 

                                                                         (3.27)

 

ЭЭС сұлбасын  параметрлері E , x, r қарапайым эквиваленттікке әкелген кезде  Iпо бойынша ҚТ тогын периодтық құраушысының алғашқы мәні келесі орнек бойынша анықталады:

 

;

(3.28)

 

;

(3.29)

 

(3.30)

 

3 ҚТ токтарын есептеу

 

3.2.1 Негізгі ұйғарымдар.

Қысқа тұйықталу токтарын есептеген кезде келесілер рұқсат етіледі:

Қысқа тұйықталған токтарды есептеген кезде:

1) егер ҚТ ұзақтығы 0.5 с аспайтын болса, онда түрлі синхрондық машиналардың ЭҚК фазасы бойынша ығысуы ескертілмеуі және олардың айналым жүйесі өзгермеу керек;

2) тұрақты ток электр берілісі (үстеме) арқылы жасалатын жүйе аралық байланысты ескермеу керек;

3) егер 110-220 кВ кернеулі әуелік электр берілісі жүйесінің ұзындығы 200 км аспаса және 330-500 кВ кернеулі әуелік электр беріліс жүйесінің ұзындығы 150 км аспаса, онда олардың көлденең сыйымдылығын ескермеу керек;

4) электрлік машиналардың магниттік жүйелерінің қанығуын ескермеу керек;

5) трансформаторлар мен автотрансформаторлардың магниттелген токтарын ескермеу керек;

6) егер ҚТ нүктесіне қатысты есептік сұлбаның қорытынды эквиваленттік кедергісінің белсенді құраушысы эквиваленттік қорытынды кедергінің индуктивтік құраушысынан 30 % аспаса, алғашқы есептелген сұлбаның түрлі элементтерінің белсенді кедергілері ҚТ тогының периодтық құраушы амплитудасына әсер ететінін ескермеу керек;

7) егер алғашқы есептелген сұлбада бірнеше кез келген контуры болса, онда ҚТ тогының апериодтық құраушыларының сөнетінін ескеру керек;

8) алғашқы есептелген сұлбаның жеке тораптарында жинақталған электр қабылдағыштарын ескеру керек.

 

3.2.2 ҚТ нүктесінде қуат пен токтың периодтық құраушыларының алғашқы кезеңге арналған қолданыстағы мәндерін есептеу.

1 кВ асатын кернеулі электр қондырғыларда үшфазалы ҚТ тогын периодтық құраушыларының қолданыстағы бастапқы мәндерін есептеген кезде алғашқы есептелетін сұлбада, егер электр қозғалтқыштар мен ҚТ нүктесі арасында ток шектейтін реакторлар мен күштік трансформаторлар болмаса, онда барлық синхрондық генераторлар мен компенсаторлар, сондай-ақ  100 кВт және одан жоғарғы қуатты синхрондық және асинхрондық электр қозғалтқыштары берілген болу керек.

Есептеу тәртібі.

1) Берілген ЭС есептік сұлбасы үшін орын ауыстыру сұлбасын құрастыру керек, онда синхрондық генераторлар мен электрқозғалтқыштар өздерінің асаөтпелі параметрлерімен ескеріледі, яғни ЭҚК - Еq'' және Хq' кедергісі'. ЭҚК модулі келесі формула бойынша анықталады:

 

Еq''= ,

(3.2.1)

 

ал синхрондық компенсаторлар үшін мына формула

 

Еq''= Uo ±Iox'',

(3.2.2)

 

мұнда Uo, - генератор шықпасындағы кернеу,

Io, - генератор тогы,

φо – генератор шықпасындағы кернеу мен ток арасындағы алғашқы режімдегі ығысу бұрышы.

Салыстырмалы бірлікте Uo=1,0 және Io, =1,0. «+» белгісі синхрондық машиналарға жатады, олар ҚТ уақытында қайта қозу режимінде жұмыс жасаған, ал «-» белгісі – толымсыз қозбағандарға жатады.

Асинхрондық электр қозғалтқыштардың аса өтпелі ЭҚК мына формула бойынша анықталады

 

Еq''=

(3.2.3)

Қажетті берілгендер болмаған жағдайда 3.2 кестеде көрсетілген Е' және х' салыстырмалы орта мәндерін пайдалануға болады [1].

 

3.2 кесте

Элемент атауы

Е'

х'

Демпферлі орамалы гидрогенератор

1,13

0,2

Демпферсіз орамалық гидрогенератор

1,18

0,27

100 МВт дейінгі қуатты турбогенератор

1,08

0,125

100-500 МВт  қуатты турбогенератор

1,13

0,2

Синхрондық компенсатор

1,2

0,2

Синхрондық қозғалтқыш

1,1

0,2

Асинхрондық қозғалтқыш

0,9

0,2

Жалпыландырылған жүктеме

0,85

0,35

 

2) Орын ауыстыру сұлбасын қарапайым түрге айналдырайық (4.1 суретті қара). Нәтижелеуші кедергіні Хрез. және нәтижелеуші эквиваленттік ЭҚК Ерез табайық.

 

3.1 сурет – Орын ауыстыру сұлбасының қарапайым түрі

 

Орын ауыстыру сұлбасын түрлендірген кезде эквиваленттік ЭҚК анықтауға тура келеді. Егер көздердің ЭҚК екі тең болмаса, онда эквиваленттік ЭҚК параллель тармақтар үшін (1.15) формуласы бойынша анықталады:

                                             Еэкв =,                                        (3.2.4)

мұнда Е1, Е2 – бірінші және екінші қоректендіру көздерінің ЭҚК,

х1, х2 – көздерден "А" нүктесіне дейінгі кедергілер (4.2 суретті қара).

 

 

3.2 сурет – Нәтижелеуші ЭҚК қарапайым орын ауыстыру сұлбасы

3) ҚТ нүктесіндегі токты периодтық құраушыларының қолданыстағы бастапқы мәндерін  кА-де келесі формула бойынша анықтау:

 

,

(3.2.5)

 

мұнда Iб  - кА ҚТ сатысындағы базистік ток.

ҚТ сатысындағы базистік токты мына өрнекпен анықтаймыз:

 

,

(3.2.6)

 

мұнда  – базистік қуат, МВА;

 - ҚТ сатысындағы базистік кернеу, кВ.

 

4) Қысқа тұйықталу қуатын МВА келесі формула бойынша есептеу:

 

.

(3.2.7)

 

1 мысал. Ұсынылған электрлік қосылыстар сұлбасының (3.3 суретті қара) және ЭЭС элементтер параметрлерінің алғашқы берілгендерін алып, электр энергетикалық жүйе үшін жуықталған салыстырмалы бірліктегі орын ауыстыру сұлбасын құрастырып, ҚТ тогын периодтық құраушысының алғашқы мәнін және 1 сұлбаның торабындағы ҚТ тогының қуатын есептеңіз.

 

 

3.3 сурет - Электрэнергетикалық жүйенің есептеу сұлбасы

 

Сұлбадағы белгілер:

GS – электрэнергетикалық жүйе;

G1, G2, G3- синхронды генераторлар;

T1,T2, T3, T 4 - трансформаторлар;

LR1, LR2- ток шектеуіш реакторлары;

W1 ,W2, W3 – электр беріліс желілері;

Н1, Н2, Н3, Н5, Н6 - жүктеме.

Есептеу сұлбасының параметрлері:

Генераторлар - G1, G2, G3: Sном=75 МВА; Uн=15,75 кВ; хd'=0,190.

Жүйе -  С:хс =15 Oм; Uн =230 кВ.

Трансформаторлар - T1, Т2: Sном =250МВА, Uном.Н =15,75 кВ, Uном.В =121 кВ, uк. в-с =10,5%;

Т3Т4: Sном=40,0 МВ·А; uк,вн=17,5 %; uк,вс=10,5 %; uк,сн=6,5 %;

Реакторлар - LR1, LR2:Uном.=10 кВ; хр=0,2

Электр беріліс желілері - W1:ℓ1 =40 км, худ. 0,4 Ом, n1 =2; W2: ℓ2 =20 км, худ.=0,4Ом, n2=1. W3: ℓ3=25 км, худ.=0,4 Ом, n3=1.

мұнда n1, n2, n3- электр беріліс желілерінің тізбек саны.

Жүктеме -  Н123=30МВА, Н5 =25 МВА, Н6=35 МВА.

 

Шешімі

Жуықтап келтірілген  формулалар бойынша салыстырмалы бірлікте есепті шығарайық. Ол үшін алмастыру сұлбасын келтіреміз (3.4 суретті қара).

3.4 сурет – Алмастыру сұлбасы

Базисті қуат ретінде Sб=1000 МВ А аламыз.

Сәйкесті трансформация сатысында базистік кернеу ретінде номиналдық орта кернеудің шкаласынан кернеуді аламыз: 

 

 

 

 

 

G1–G3 турбогенераторлардың индуктивтік кедергісі

 

==== • =.

 

Жүйенің индуктивті кедергісі GS

 

==15•=

 

Жүктеменің индуктивті кедергісі:

 

===14;

 

==0,35•=10;

 

====0,35•=11,7.

 

Трансформатордың индуктивті кедергісі  Т1, Т 2:

 

====0,42.

 

Реактордың индуктивті кедергісі  LR1, LR2:

 

===0,2=1,8.

 

Желінің индуктивті кедергісі W1–W3:

 

==•ℓ1=0,4•40•=1,2;

 

=•ℓ2=0,4•20•=0,6;

=•ℓ3=0,4•25•=0,76.

 

Т3, Т4, үшорамды трансформаторлар үшін әр орамдағы қысқа тұйықталудың кернеуін табамыз:

 

uк.В.=0,5•(uк.ВС+uк.ВН+uк.СН)=0,5•(10,5+17,5-6,5)=10,75%;

 

uк.С.=0,5•(uк.ВС+uк.СН+uк.ВН)=0,5•(10,5+6,5-17,5)=-0,25%≈0;

 

uк.Н. = 0,5•( uк.ВН + uк.СН + uк.ВС) = 0,5•(17,5+6,5-10,5)=6,75%.

 

Т3, Т4 орамасының индуктивті кедергісі:

 

====2,7;

 

====0;

 

====1,7.

 

Сұлба элементтері кедергілерінің есептелген барлық алынған мәндерін салып орын ауыстыру сұлбасын келтірейік (3.4 суретті қара).

 

 

3.5 сурет – Кедергінің есептеу мәндері бар орынбасу сұлбасы

3.3 суретте келтірілген есептелген электр энергетикалық жүйе мен орын ауыстыру сұлбасының берілгендері үшін ҚТ тогын периодтық құраушысының алғашқы мәнін және 1 сұлбаның торабындағы ҚТ тогының қуатын есептейміз.

Осы есепті шығарғанда 1 торапта ҚТ болған кезде қысқа тұйықталу тогы әсер етпейтін элементтерді елемейміз, олар бұл сұлбада 2, 3, 5, 6 жүктеме кедергілері және Т3 и Т4 трансформаторлар кедергілері болып табылады.

Осыларды ескере отырып орын ауыстыру сұлбасын келтіреміз, мұнда Т3 и Т4 трансформаторлар кедергілері, сондай-ақ 2, 3, 5, 6 жүктеме кедергілері болмайды. Орын ауыстыру сұлбасы 3.6 суретте келтірілген.

ҚТ тогын периодтық құраушысының алғашқы мәнін және 1 сұлбаның торабындағы ҚТ тогының қуатын есептейміз.

 

 

3.6 сурет – Есептелген орын ауыстыру сұлбасы

 

Түрлендірулерді орындайық:

х18 = х1617=0,6+0,76 =1,36;

 

х19 = =  = 0,766;

 

х20 = = = 0,6;

 

х21 = х204=0,6+1,13 =1,73.

 

Түрлендіргеннен кейін келесі орын ауыстыру сұлбасын аламыз (3.7 суретті қара).

 

 

3.7 сурет - Түрлендірілген орын ауыстыру сұлбасы

 

Х10, Х11, Х21 кедергілер жұлдызшасын Х22, Х23, Х24 кедергілер үшбұрышына түрлендірейік:

х22 = х10 + х21 +  =0,42+1,73 +  = 3,88;

 

х23 = х1011 +  = 0,42 + 0,42 +  =0,94;

 

х24 = х1121 +  = 0,42+1,73+  = 3,88.

 

Жүйе торабында Х22, Х23, Х24 кедергілер үшбұрышын кесеміз (3.8 суретті қара):

Х12, Х13, Х23 кедергілер үшбұрышын Х25, Х26, Х27 кедергілер жұлдызшасына түрлендіреміз (3.7 суретті қара):

х25 =  =  =0,38;

 

х26 =  =  =0,71;

 

х27 =  =  =0,38.

 

Түрлендіргеннен кейін келесі орын ауыстыру сұлбасын аламыз

 

3.8 сурет - Қарапайым орын ауыстыру сұлбасы

 

Сұлбаны ҚТ нүктесіне дейін түрлендіруді жалғастырайық;

 

х28 = х2 + х26 =2,53 + 0,71=3,24;

 

х29 =  =  =1,32;

 

Е5 =  = =1,048;

 

х30 = х27 + х29 =0,38+1, 32 = 1,7;

х31 =  =  =1,11;

 

Е6 =  = =1,06;

 

х32 = х31 + х25 =1,11 + 0,38=1,49.

 

Түрлендіргеннен кейін келесі орын ауыстыру сұлбасын аламыз (4.6 суретті қара).

 

3.9 сурет - Түрлендіргеннен кейінгі орын ауыстыру сұлбасы

 

ҚТ тогының периодтық құраушысының алғашқы мәнін анықтаймыз:

 

 

мұнда Еi – і эквиваленттік көздің ЭҚК;

хi – і тармағының сәйкесті кедергісі.

Токты салыстырмалы бірліктен атаулы бірлікке есептейік, кА:

 

 

мұнда – сол трансформация сатысындағы базистік кернеу, мұнда қысқа тұйықталу нүктесі бар, кВ,

Қысқа тұйықталу қуатының мәні, МВ·А,

 

ЭЭС 6 торабындағы үшфазалы ҚТ болған кезде W2 желісінде токтың периодтық құраушысының алғашқы мәндері мен ҚТ соққылық тогын есептеу керек. Сұлбаға талдау жасаймыз берілген нүктеде ҚТ тогының шамасына әсер етпейтін сұлба элементтерін анықтаймыз. Сол элементтер Н1, Н2 және Н3 жүктемелер болып табылады, демек,  біз оларды елемейміз.  Н1, Н2 және Н3 жүктемелерін ескермей орын ауыстыру сұлбасын келтіреміз (3.10 суретті қара).

 

 

3.10 сурет – 6 торабында ҚТ тогын анықтауға арналған орын ауыстыру сұлбасы

 

Сұлба симметриясын ескеріп, сұлбаны түрлендіреміз (3.10 суретті қара), яғни Т1, Т2  трансформаторларының жоғарғы кернеу шинасына қатысты Х1 = Х3, Х10 = Х11, Х12 = Х13, Е1 = E3. Сондай-ақ 1 және 3 тораптарындағы кернеу бірдей болатынын ескере отырып, олар үшін нәтижелеуші ЭҚК анықтау керек:

х24 = =  =1,265;

х25 = =  =0,21;

х26 = =  =0,9;

 

Е7 = =  =1,08;

 

х27 = =  =0,6;

 

х28 = =  =1,35;

 

х29 = =  = 0,65;

 

х30 = х226 = 2,53 +0,9 =3,43;

 

х31 = =  = 0,85;

 

Е8 = =  =1,08;

 

х32 = х3125 = 0,85 +0,21 =2,06.

 

Кедергілер мәнін түрлендіргеннен кейін алынған мәндерді салып түрлендірілген сұлбаны келтірейік (3.11 суретті қара).

 

 

3.11 сурет – Аралық түрлендірілген орын ауыстыру сұлбасы

 

Сұлбаны түрлендіруді жалғастырайық, Х16, Х17, Х27 кедергілер үшбұрышын Х33, Х34, Х35 кедергілер жұлдызшасына түрлендірейік:

 

х33 = =  =0,18;

 

х34 = =  =0,23;

 

х35 = =  =0,23.

 

Кедергілердің өзгертілген мәндерін сұлбаға түсіріп, түрлендірілген орын ауыстыру сұлбасын келтірейік (3.12 суретті қара).

 

 

3.12 сурет - Аралық түрлендірілген орын ауыстыру сұлбасы

 

Орын ауыстыру сұлбасына мәндерді түсіріп, одан әрі түрлендіруді жалғастырайық, эквиваленттік кедергілерді анықтаймыз:

 

х36 = х3332 =0,18+2,06=2,24;

 

х37 = х344 =0,23+1,13=1,36;

 

х38 = х3528 =0,23+1,35=1,58.

 

Кедергілердің өзгертілген мәндерін сұлбаға түсіріп, түрлендірілген орын ауыстыру сұлбасын келтірейік (3.13 суретті қара).

 

 

3.13 сурет - Аралық түрлендірілген орын ауыстыру сұлбасы

 

Орын ауыстыру сұлбасына мәндерді түсіріп, одан әрі түрлендіруді жалғастырайық, эквиваленттік кедергілері мен нәтижелеуші ЭҚК анықтаймыз:

 

х39 =  =  =1,9;

 

Е9 = =  =1,03;

 

х40 = х3938 =1,9+1,58=2,48;

 

х41 = = = 2,1;

 

Е10 = =  =1,0;

 

х42 = х2941 =0,65+2,1=2,75.

 

Кедергілер мен нәтижелеуші ЭҚК өзгертілген мәндерін сұлбаға түсіріп, түрлендірілген орын ауыстыру сұлбасын келтірейік (3.14 суретті қара).

 

 

3.14 сурет - Аралық түрлендірілген орын ауыстыру сұлбасы

          Келесі өрнектерден қысқа тұйықталу тогының периодтық құраушыларының бастапқы мәнін анықтаймыз:

 

Iпо =  +  =  -  = 0,45.

 

Салыстырмалы бірліктерден атаулы бірліктерге токты есептеп шығайық:

Iк(3) = Iпо = 0,45• = 24,7 кА.

 

Сұлба тармақтарындағы токтар саны орын ауыстыру сұлбаның кедергілер санымен сәйкес келеді, енді  ЭЭС орын ауыстыру сұлбасында ҚТ токтарының таралуын табамыз:

I42 = =  =0,36.

 

2.2, 2.3 суреттегі есептелген сұлбаның «а» тармағындағы кернеу:

 

Uа = Uк(3) + I42 • х29 = 0+0,36•0,65=0,234;

 

I28 = =  =0,32,

 

Ub = Ua + I28 • х28 = 0,234+0,32•1,35=0,667;

 

Uс = Ua + I28 • х38 = 0,234+0,32•1,58=0, 47;

 

I33 = =  = 0,27;

 

Ud = Uc + I33 • х33 = 0,47+0,27•0,18=0,52.

 

W2 электр ,беріліс желісіндегі ҚТ тогы

 

IпоW2 =  = = 0,088.

 

Салыстырмалы бірліктерден атаулы бірліктерге токты есептеп шығайық:

IW2 = IпоW2 =0,088• =442 А,

 

мұнда UбI – W2  желісіндегі трансформация сатысындағы базистік кернеу, кВ.

          Белсенді кедергілерді анықтау үшін 3.1 кестесінен келесі Х/r қатынастарды алайық: жүйе үшін GS-60; генератлар үшін  G1, G2, G3- 50; трансформатлар үшін Т1, Т2, Т3, Т4-40; реакторлар үшін  LR1 және LR2 -60; электр беріліс желілері үшін W1-4, W2-2, W3- 3,0; жүктемелер үшін  Н5, Н6 -2,5.

 Белсенді кедергілер: G1, G2 және G3 генераторлардікі.

 

3.3 кесте – Орын ауыстыру сұлбасының жеке элементтеріне арналған x/r  қатынастар мәні

Элемент атауы

Қатынастар  

100 МВт дейінгі турбогенераторлар

15-85

100-500 МВт турбогенераторлар

100-140

5-30 МВА трансформаторлар

7-17

60-500 МВА трансформаторлар

20-50

1000 А дейінгі реакторлар

15-70

1500 А басталатын реакторлар

40-80

ЭБЖ

2-8

Жалпыландырылған жүктеме

2,5

 

r1 = r2 = r3 =  = =0,0506.

GS жүйелері

r4 =  = =0,019.

 

Н5 және Н6 жүктемелер

r5 = = = 5,6,

 

r5 = = = 4,0.

 

Т1 және Т2 трансформаторлар

 

r10 = r11 =  = = 0,35.

 

LR1 және LR2 реакторлар

 

r12 = r13 =  = = 0,03.

W1 екітізбекті желісі

 

r14 = r15 =  = = 0,03.

W2 және W3 желісі

r16 =  = = 0,03,

 

r17 =  = = 0,025.

 

Т3 және Т4 трансформаторлардың жоғарғы, орта және төменгі кернеу орамалары

 

r18 = r19 =  = = 0,0675,

 

r20 = r21 =  = = 0,

 

r22 = r23 =  = = 0,0325.

 

Демек, белсенді кедергілі орын ауыстыру сұлбасы пішіні бойынша индуктивтік кедергілі орын ауыстыру сұлбасына сәйкес келеді, сонда  екі сұлбаға да арналған  ҚТ нүктесіне қатысты кедергілерді түрлендіру алгоритмі бірдей болады:

 

r24 = = =0,0253;

 

r25 = = =0,175;

 

r26 = = =0,015;

 

r27 = = =0,015;

 

r28 = = =0,033;

 

r29 = = =0,0167;

 

r30 = r2 + r26 =0,0506+0,015=0,066;

 

r31 = = =0,018;

 

r32 = r31 + r25 =0,018+0,175=0,193;

 

r33 = = =0,077;

 

r34 = = =0,098;

 

r35 = = =0,39;

 

r36 = r32 + r33 =0,193+0,077=0,27;

 

r37 = r4 + r34 =1,13+0,098=1,228;

 

r38 = r35 + r28 =0,39+0,0327=0,423;

 

r39 = = =0,22;

 

r40 = r38 + r39 =0,423+0,22=0,643;

 

r41 = = =0,615;

 

r42 = r29 + r41 =0,0167+0,615=0,6317.

 

Эквиваленттік (қосынды) белесенді кедергісі

r = = = 0,59.

 

Эквиваленттік (қосынды) индуктивті кедергісі

 

х = = = 2,16.

 

Апериодтық құраушысының сөну тұрақтысын анықтаймыз Та:

Та = = = 0,135с.

 

Соққылық коэффициенттін анықтаймыз kу:

kу = 1+ =1+ =1,612.

 

Соққылық токты анықтаймыз:

iу = Iпо•kу = =56,14кА.

“K” нүктесінде үшфазалы қысқа тұйықталудың қалыптасқан тогының периодтық құраушысының әрекеттік мәнін анықтау керек.

Өтпелі процесс уақытында ҚТ токтың периодтық құрауыштарын анықтау үшін типтік қисықтар әдісі қолдану ұсынылады. Сол әдіс үшін жүктемені орын ауыстыру сұлбасына енгізбейді және ҚТ тогының мәніне әсер етпейтін элемент кедергілеріне мән бермейді. Осы тапсырмада ҚТ тогының шамасына әсер етпейтін  Т3, Т4 трансформаторлардың кедергілеріне мән берілмейді. Осыны ескере тұрып орын ауыстыру сұлбасын құрастырамыз (3.15 суретті қара).

Демек, ҚТ 2 торапта келтірілген, мұнда энергия көзі ретінде G2 генераторы ұсынылған, сонда осы тораппен радиалды біріккен G1, G3 генераторлары мен GS көзі бірдей жағдайда болады және олар өзгермейтін кернеу шиналарымен келтірілген, сөйтіп есепті шығарған кезде негізгі және қосымша типтік қисықтарды пайдаланамыз. 

 

 

3.15 сурет - Алғашқы орын ауыстыру сұлбасы

 

3.15 суретте келтірілген орын ауыстыру сұлбасын түрлендіру үшін есептеуде типтік қисықтар әдісін қолданамыз (3.16 суретті қара).

 

 

х24 =  = = 1,265;

 

х25 =  = = 0,21;

 

х26 =  = = 0,9;

 

Е7 = =  =1,08;

 

х27 =  = = 0,6;

 

х2816 17 =0,6+0,76=1,36;

 

х29 =  = = 0,45;

 

х304 25 29 =1,13+0,21+0,45=1,79.

 

Түрлендірілгеннен кейін есептелген орын ауыстыру сұлбасын келтіреміз (3.16 суретті қара).

 

 

3.16 сурет - Типтік қисықтар бойынша ҚТ тогын анықтауға арналған орын ауыстыру сұлбасы

 

G2 генераторының ҚТ тогын периодтық құрауыштарының алғашқы мәнін анықтаймыз:

 

IпоG2* =  =  =0,427.

 

Салыстырмалы бірліктен атаулы бірлікке токты есептейміз:

IпоG2* = IпоG2* = 0,427• = 23,5 кА.

 

ҚТ тогына жеткізілген генератордың номиналдық тогын анықтаймыз:

 

Iном.G2 =  = =4,12 кА,

 

мұнда Sном.G2 – генератордың G2 номиналдық қуаты, МВ·А.

Негізгі типтік қисықтың нөмірін анықтауға мүмкіндік беретін (ki 0 G2) генератордың ҚТ алғашқы тогын анықтаймыз:

 

ki 0 G2 = = = 5,7.

 

Негізгі типтік қисықтың нөмірі бойынша (экстрополяция) t = 0,25 уақыты үшін kt мәнін негізгі қисық бойынша анықтаймыз:

kt = 0,53.

G2 генераторының t = 0,25 уақытында ҚТ тогын периодтық құрауыштарының әрекеттік мәнін келесі өрнекпен анықтаймыз:

 

kt= Int.G2 = kt • IпоG2 =0,53•23,5=12,455 кА.

 

ҚТ сатысына келтірілген G1, G3 генераторының номиналдық қосынды тогын  анықтаймыз

 

Iном.G1. G3.  = = = 8,26 кА,

 

мұнда Sном.G1 ,G3 – G1, G3  генераторларының қосынды номиналдық қуаты, МВ·А.

G1, G3 генераторлары мен GS көзінен ҚТ алғашқы тогын анықтаймыз.

Ол үшін сұлбаны одан әрі түрлендіреміз.

х31 =  + х26  = +0,9 = 1,64,

 

Е8 = =  =1,047.

 

Шығарылған есептің нәтижесін түсіріп  түрлендірілген орын ауыстыру сұлбасын келтіреміз (8.7 суретті қара).

 

 

3.17 сурет - Түрлендірілген орын ауыстыру сұлбасы

ҚТ тогын периодтық құрауышының бастапқы мәнін анықтаймыз:

I31* = Iк.о = = 0,64.

 

Салыстырмалы бірліктен атаулы бірлікке токты қайта есептейміз:

 

I31 = Iко = I31* =0,64•  = 35,2 кА.

 

а  торабындағы кернеуді анықтаймыз (3.17 суретті қара):

 

U31 = Uк + Iк.о х26=0+0,64•0,9=0,576.

 

G1, G3 генераторларының алғашқы тогын анықтаймыз:

 

IпоG1, G3* = = 0,4.

ҚТ жалпы тогынан Iк0 генераторлардың ҚТ алғашқы тогын анықтаймыз  :

 = =0,625.

 

Салыстырмалы бірліктен атаулы бірлікке токты есептейміз:

 

IпоG1, G3 = IпоG1, G3* =0,4•  = 22 кА.

 

G1, G3 генераторларының ҚТ алғашқы тогын анықтаймыз:

 

 =  = 2,66.

 

Негізгі, содан кейін қосымша типтік қисықтар бойынша t = 0,25 с уақыты үшін kt мәнін табамыз:

kt =0,84.

G1, G3 генераторлары мен GS  көзінен ҚТ тогын периодтық құрауышының әрекеттік мәнін  t = 0,25 с уақытына анықтаймыз, кА:

kt = .

Осыдан

 

Iкт= kt •Iко= 0,81• 35,2 =28,5 кА.

 

ҚТ басталғаннан бастап, 0,25 с  кейін болатын қарастырылатын үшфазалы ҚТ орнындағы ток

It = Int G2 + Iкт = 12,455+28,5 =40,955 кА.

 

Әдебиеттер тізімі

 

1. Ульянов, С. А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах :учеб. для вузов /С. А. Ульянов. – М.: Энергия, 1970. – 520 с.

2. РД 153-34.0-20.527–98. Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования /под ред. Б. Н. Неклепаева. – М.: Изд-во НЦ  ЭНАС, 2002. – 152 с.

3. Расчет коротких замыканий и выбор электрооборудования : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н. П. Крючков, Б.  Н. Неклепаев, В. А. Старшинов и др. – М. : Изд. центр «Академия», 2005. – 416 с.

4. Куликов,  Ю. А.  Переходные  процессы  в  электрических  системах : учеб. пособие / Ю. А. Куликов. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2003. – 283 с.

5. Зорин, В. Б. Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических  системах метод. указания/сост.  В.  Б.  Зорин. – Красноярск : ИПЦ  КГТУ, 2004. – 56 с.

6.  Бобров, А. Э. Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических системах: учеб. Пособие/А. Э. Бобров, А. М.: Дяков, В. Б. Зорин. – Красноярск: ИПЦ  КГТУ, 2006. – 127 с.

7. Рожкова, Л. Д. Электрооборудование станций и подстанций [Текст]: учеб. для техникумов / Л. Д. Рожкова, В. С. Козулин. – М.: Энергия , 1980. 600 с.

8. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий: Проектирование и расчет/А. С. Овчаренко, М. Л. Рабинович, В. И. Мозырский, Д. И. Розинский. – Киев.: Технiка, 1985. –279 с.

9. Электротехнический справочник / под общ. ред. профессоров МЭИ. Т. 3. Кн. I. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 878 с.

 

Мазмұны

 

Кіріспе

3

1 Ортақ мәліметтер

4

2 Есептеу графикалық жұмысын орындауға арналған тапсырмалар

4

3 Есептеу мысалдары және қысқа теориялық сипаттамалары

5

3.1 Эквивалентті алмастыру сұлбасын құрастыру және орын ауыстыру сұлбасы параметрлерін есептеу

2.1 Тапсырма нұсқаларын таңдау бойынша нұсқаулар

6

3 ҚТ токтарын есептеу

3.2.1 Негізгі ұйғарымдар

15

3.2.2 ҚТ нүктесінде қуат пен токтың периодтық құраушыларының алғашқы кезеңге арналған қолданыстағы мәндерін есептеу.

2.1 кесте - Тапсырма нұсқаулары                                                           

15

 

39

2.2 кесте – Тапсырма нұсқаулары                                                               

42

Әдебиеттер тізімі

          45

 

 

2013ж. қосымша жоспары, реті 44

 

Абдурахманов Абдугани Абдужалилович
Мухашева-Рамазанова Толкын Умирзаковна

 

ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАДАҒЫ ӨТПЕЛІ ПРОЦЕССТЕР
(қысқа тұйықталу тогын есептеу бөлімі)
№ 1 Есептеу сызба жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар (5В071800 – Электр энергетикасы мамандығының студенттері үшін)

 

Редактор Қасымжанова Б. С.
Стандарттау бойынша маман  Н.Қ Молдабекова 

 

Басылымға қол қойылды ____
Пішімі 60×84/16
Таралымы ___дана
№2 баспаханалық қағаз
Көлемі оқу __ баспа табақ
Бағасы      теңге
Тапсырыс___

"Алматы энергетика және байланыс университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамының
көшірмелі көбейткіш бюросы
050013 Алматы, А. Байтұрсынұлы көшесі, 126

1 кесте – Тапсырма нұсқаулары

№ варианта

Генератор

T1

T2

T3

T4

Sн, МВА

 X//d , Ом

сosφ

Uн, кВ

n

Sн, МВА

uк, %

kтт

Sн, МВА

uк, %

n

Sн, МВА

uк, %

n

Sн, МВА

uк, %

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

01

75

0.146

0,85

10,5

3

80

10,5

115/10,5

80

10,5

115/10,5

25

10,5

115/11

25

10,5

115/11

02

176.5

0.213

0,8

18

3

200

10,5

121/18

200

10,5

121/18

40

10,5

115/11

40

10,5

115/11

03

235

0.19

0,8

15,75

3

250

10,5

124/15,75

250

10,5

124/15,75

63

10,5

115/10,5

63

10,5

115/10,5

04

353

0.173

0,85

20

3

400

10,5

121/20

400

10,5

121/20

80

10,5

115/10,5

80

10,5

115/10,5

05

125

0.214

0,85

13,8

3

125

11

121/13,8

125

11

121/13,8

100

10,5

115/10,5

100

10,5

115/10,5

06

170

0.21

0,85

18

3

200

11

124/18

200

11

124/18

125

10,5

115/10,5

125

10,5

115/10,5

07

120

0.2

0,85

13,8

3

125

10,5

121/13,8

125

10,5

121/13,8

160

10,5

115/10,5

160

10,5

115/10,5

08

235

0.19

0,85

15,75

3

250

11

121/15,75

250

11

121/15,75

250

10,5

115/10,5

250

10,5

115/10,5

09

353

0.18

0,85

20

3

400

11

121/20

400

11

121/20

400

10,5

115/10,5

400

10,5

115/10,5

10

75

0.145

0,9

10,5

3

80

10,5

115/10,5

80

10,5

115/10,5

200

10,5

115/10,5

200

10,5

115/10,5

11

176

0.21

0,85

18

2

-

-

-

-

-

-

25

10,5

115/11

25

10,5

115/11

12

235

0.195

0,85

15,75

2

-

-

-

-

-

-

40

10,5

115/11

40

10,5

115/11

13

353

0.17

0,85

20

2

-

-

-

-

-

-

63

10,5

115/10,5

63

10,5

115/10,5

14

125

0.21

0,85

10,5

2

-

-

-

-

-

-

80

10,5

115/10,5

80

10,5

115/10,5

15

170

0214

0,8

18

2

-

-

-

-

-

-

100

10,5

115/10,5

100

10,5

115/10,5

16

120

0.2

0,8

10,5

2

-

-

-

-

-

-

125

10,5

115/10,5

125

10,5

115/10,5

17

120

0.212

0,85

10,5

2

-

-

-

-

-

-

160

10,5

115/10,5

160

10,5

115/10,5

18

235

0.19

0,85

15,75

2

-

-

-

-

-

-

250

10,5

115/10,5

250

10,5

115/10,5

19

353

0.18

0,85

20

2

-

-

-

-

-

-

400

10,5

115/10,5

400

10,5

115/10,5

20

75

0.146

0,9

10,5

2

-

-

-

-

-

-

200

10,5

115/10,5

200

10,5

115/10,5

21

170

0.21

0,9

18

3

-

-

-

-

-

-

25

10,5

115/11

25

10,5

115/11

22

78.75

0.139

0,9

10.5

3

-

-

-

-

-

-

40

10,5

115/11

40

10,5

115/11

23

235

0.181

0,9

15.75

3

-

-

-

-

-

-

63

10,5

115/10,5

63

10,5

115/10,5

24

235

0.181

0,9

15

3

-

-

-

-

-

-

80

10,5

115/10,5

80

10,5

115/10,5

25

353

0.19

0,85

20

3

-

-

-

-

-

-

100

10,5

115/10,5

100

10,5

115/10,5

26

120

0.2

0,85

10.5

3

-

-

-

-

-

-

125

10,5

115/10,5

125

10,5

115/10,5

27

230

15.75

0,8

0.18

3

-

-

-

-

-

-

160

10,5

115/10,5

160

10,5

115/10,5

28

78

0.14

0,85

10.5

3

-

-

-

-

-

-

250

10,5

115/10,5

250

10,5

115/10,5

29

125

0.22

0.85

10.5

3

-

-

-

-

-

-

400

10,5

115/10,5

400

10,5

115/10,5

30

170

0.215

0,8

18

3

-

-

-

-

-

-

200

10,5

115/10,5

200

10,5

115/10,5

31

78.5

0.14

0,85

10.5

2

-

-

-

-

-

-

25

10,5

115/11

25

10,5

115/11

 

2.1 кестенің жалғасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

32

235

0.18

0.85

15.75

2

-

-

-

-

-

-

40

10,5

115/11

40

10,5

115/11

33

235

0.18

0,8

15

2

-

-

-

-

-

-

63

10,5

115/10,5

63

10,5

115/10,5

34

353

0.195

0,85

20

2

-

-

-

-

-

-

80

10,5

115/10,5

80

10,5

115/10,5

35

120

0.212

0.85

10.5

2

-

-

-

-

-

-

100

10,5

115/10,5

100

10,5

115/10,5

36

230

0.18

0,8

15.75

2

-

-

-

-

-

-

125

10,5

115/10,5

125

10,5

115/10,5

37

78

0.145

0,85

10.5

2

-

-

-

-

-

-

160

10,5

115/10,5

160

10,5

115/10,5

38

125

0.22

0.85

10.5

2

-

-

-

-

-

-

250

10,5

115/10,5

250

10,5

115/10,5

39

230

0.185

0,8

15.75

2

-

-

-

-

-

-

25

10,5

115/11

25

10,5

115/11

40

170

0.125

0,85

18

2

-

-

-

-

-

-

40

10,5

115/11

40

10,5

115/11

41

78.75

0.139

0.85

10.5

3

80

10,5

121/13,8

80

10,5

121/13,8

63

10,5

115/10,5

63

10,5

115/10,5

42

230

0.18

0,8

15.75

3

250

10,5

121/15,75

250

10,5

121/15,75

80

10,5

115/10,5

80

10,5

115/10,5

43

235

0.18

0.85

15.75

3

240

11

121/15

240

11

121/15

100

10,5

115/10,5

100

10,5

115/10,5

44

235

0.18

0,8

15

3

400

11

121/20

400

11

121/20

125

10,5

115/10,5

125

10,5

115/10,5

45

353

0.195

0,85

20

3

125

11

124/13,8

125

11

124/13,8

160

10,5

115/10,5

160

10,5

115/10,5

46

120

0.212

0.85

10.5

3

80

10

121/13,8

80

10

121/13,8

250

10,5

115/10,5

250

10,5

115/10,5

47

230

0.18

0,8

15.75

3

125

10,5

121/18

125

10,5

121/18

400

10,5

115/10,5

400

10,5

115/10,5

48

78

0.145

0,85

10.5

3

200

10,5

121/18

200

10,5

121/18

200

10,5

115/10,5

200

10,5

115/10,5

49

125

0.22

0.85

10.5

3

250

11

121/15,75

250

11

121/15,75

25

10,5

115/11

25

10,5

115/11

50

160

0.18

0.85

15.75

3

400

11

121/20

400

11

121/20

40

10,5

115/11

40

10,5

115/11

51

75

0.146

0,85

10,5

2

-

-

-

-

-

-

63

10,5

115/10,5

63

10,5

115/10,5

52

176.5

0.213

0,8

18

2

-

-

-

-

-

-

80

10,5

115/10,5

80

10,5

115/10,5

53

235

0.19

0,8

15,75

2

-

-

-

-

-

-

100

10,5

115/10,5

100

10,5

115/10,5

54

353

0.173

0,85

20

2

-

-

-

-

-

-

125

10,5

115/10,5

125

10,5

115/10,5

55

125

0.214

0,85

10,5

2

-

-

-

-

-

-

160

10,5

115/10,5

160

10,5

115/10,5

56

170

0.21

0,85

18

2

-

-

-

-

-

-

250

10,5

115/10,5

250

10,5

115/10,5

57

120

0.2

0,85

10.5

2

-

-

-

-

-

-

400

10,5

115/10,5

400

10,5

115/10,5

58

235

0.19

0,85

15.75

2

-

-

-

-

-

-

200

10,5

115/10,5

200

10,5

115/10,5

59

353

0.18

0,85

20

2

-

-

-

-

-

-

25

10,5

115/11

25

10,5

115/11

60

75

0.145

0,9

10.5

2

-

-

-

-

-

-

40

10,5

115/11

40

10,5

115/11

61

176

0.21

0,85

18

3

-

-

-

-

-

-

63

10,5

115/10,5

63

10,5

115/10,5

62

235

0.195

0,85

15.75

3

-

-

-

-

-

-

80

10,5

115/10,5

80

10,5

115/10,5

63

353

0.17

0,85

20

3

-

-

-

-

-

-

100

10,5

115/10,5

100

10,5

115/10,5

64

125

0.21

0,85

10.5

3

-

-

-

-

-

-

125

10,5

115/10,5

125

10,5

115/10,5

                                                                                                                                                                                                                                                 

2.1 кестенің жалғасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

65

170

0214

0,8

18

3

-

-

-

-

-

-

160

10,5

115/10,5

160

10,5

115/10,5

66

120

0.2

0,8

10.5

3

-

-

-

-

-

-

250

10,5

115/10,5

250

10,5

115/10,5

67

120

0.212

0,85

10,5

3

-

-

-

-

-

-

400

10,5

115/10,5

400

10,5

115/10,5

68

235

0.19

0,85

15.75

3

-

-

-

-

-

-

200

10,5

115/10,5

200

10,5

115/10,5

69

353

0.18

0,85

20

3

-

-

-

-

-

-

25

10,5

115/11

25

10,5

115/11

70

75

0.146

0,9

10.5

3

-

-

-

-

-

-

40

10,5

115/11

40

10,5

115/11

71

170

0.21

0,9

18

2

-

10,5

121/18

-

-

-

63

10,5

115/10,5

63

10,5

115/10,5

72

78.75

0.139

0,9

10.5

2

-

10

115/10,5

-

-

-

80

10,5

115/10,5

80

10,5

115/10,5

73

235

0.181

0,9

15.75

2

-

11

121/18

-

-

-

100

10,5

115/10,5

100

10,5

115/10,5

74

235

0.181

0,9

15

2

-

10

115/10,5

-

-

-

125

10,5

115/10,5

125

10,5

115/10,5

75

353

0.19

0,85

20

2

-

11

121/18

-

-

-

160

10,5

115/10,5

160

10,5

115/10,5

76

120

0.2

0,85

10.5

2

-

10,5

124*15,75

-

-

-

250

10,5

115/10,5

 

 

 

77

235

0.18

0.85

15.75

2

-

-

-

-

-

-

25

10,5

115/11

25

10,5

115/11

78

235

0.18

0,8

15

2

-

-

-

-

-

-

40

10,5

115/11

40

10,5

115/11

79

353

0.195

0,85

20

2

-

-

-

-

-

-

63

10,5

115/10,5

63

10,5

115/10,5

80

120

0.212

0.85

10.5

2

-

-

-

-

-

-

80

10,5

115/10,5

80

10,5

115/10,5

 

2.2 кесте – Тапсырма нұсқаулары

Вар-а

LR1

LR2

W1, км

W2, км

AT1

AT2

GS

Точка

 кз

Ta,

сек

t,

сек

Uн, кВ

Iн, кA

X,Ом

Uн, кВ

Iн, кA

X,Ом

Sн, МВA

Uн, кВ

Sн, МВA

Uн, кВ

Sн, МВA

X(с)н,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

01

10,5

1,1

0,36

10,5

1,1

0,36

60

85

-

-

-

-

2000

0,8

К2

0,04

0

02

18

1,4

0,39

18

1,4

0,39

100

80

-

-

-

-

2500

0,85

К4

0,18

0,07

03

15,75

1,2

0,38

15,75

1,2

0,38

95

90

-

-

-

-

3000

0,9

К5

0,17

0,08

04

20

1,0

0,35

20

1,0

0,35

110

75

-

-

-

-

7000

0,9

К1

0,16

0,09

05

13,8

1,6

0,2

13,8

1,6

0,2

105

86

-

-

-

-

8000

1,0

К3

0,15

0,1

06

18

1,4

1,38

18

1,4

1,38

96

102

-

-

-

-

9000

1,1

К4

0,135

0,13

07

13,8

1,1

0,36

13,8

1,1

0,36

76

60

-

-

-

-

4000

0,9

К1

0,175

0,07

08

15,75

1,4

0,39

15,75

1,4

0,39

110

90

-

-

-

-

5000

0,8

К2

0,19

0,16

09

20

1,2

0,38

20

1,2

0,38

140

110

-

-

-

-

2000

0,9

К5

0,04

0

10

10,5

1,0

0,28

10,5

1,0

0,28

142

115

-

-

-

-

9000

1,4

К3

0,18

0,07

11

10,5

1,6

0,14

10,5

1,6

0,14

115

88

160

121/10,.5

-

-

10000

1,4

К1

0,17

0,08

12

18

1,2

0,38

18

1,2

0,38

115

87

125

121/18

-

-

8000

1,5

К5

0,16

0,09

13

15,75

1,1

0,36

15,75

1,1

0,36

118

68

40

121/15,75

-

-

2000

0,8

К3

0,15

0,1

14

20

1,4

0,39

20

1,4

0,39

94

101

40

121/20

-

-

3000

0,9

К4

0,135

0,13

15

13,8

1,2

0,38

13,8

1,2

0,38

150

105

63

121/13,8

-

-

7000

0,9

К2

0,175

0,07

16

18

1,1

0,36

18

1,1

0,36

125

108

100

121/18

-

-

8000

1,0

К5

0,19

0,16

17

13,8

1,4

0,39

13,8

1,4

0,39

156

106

125

121/13,8

-

-

9000

1,1

К1

0,04

0

18

15,75

1,2

0,38

15,75

1,2

0,38

160

145

200

121/15,75

-

-

10000

1,2

К4

0,18

0,07

19

20

1,1

0,36

20

1,1

0,36

125

106

63

121/20

-

-

4000

0,9

К3

0,17

0,08

20

10,5

1,4

0,39

10,5

1,4

0,39

107

95

63

121/10,5

-

-

5000

0,8

К2

0,04

0

21

10,5

1,2

0,38

10,5

1,2

0,38

165

1045

40

121/10,5

 

 

2000

0,9

К1

0,18

0,07

22

18

1,1

0,36

18

1,1

0,36

128

78

160

121/18

160

121/18

9000

1,0

К4

0,17

0,08

23

15,75

1,4

0,39

15,75

1,4

0,39

120

106

125

121/15,75

125

121/15,75

10000

1,4

К3

0,16

0,09

24

20

1,2

0,38

20

1,2

0,38

108

88

40

121/20

40

121/20

8000

1,5

К5

0,15

0,1

25

13,8

1,1

0,36

13,8

1,1

0,36

103

89

40

121/13,8

40

121/13,8

2000

0,8

К2

0,135

0,13

26

18

1,4

0,39

18

1,4

0,39

121

80

125

121/18

125

121/18

10000

1,2

К3

0,175

0,07

27

13,8

1,2

0,38

13,8

1,2

0,38

104

92

63

121/13,8

63

121/13,8

2000

0,8

К1

0,19

0,16

28

15,75

1,1

0,36

15,75

1,1

0,36

96

102

40

121/15,75

40

121/15,75

2500

0,85

К2

0,04

0

29

20

1,2

0,38

20

1,2

0,38

110

95

40

121/20

40

121/20

3000

0,9

К4

0,18

0,07

30

10,5

1,1

0,36

10,5

1,1

0,36

60

85

40

121/10,.5

40

121/10,.5

2000

0,8

К5

0,04

0

31

18

1,4

0,39

18

1,4

0,39

100

80

-

-

-

-

2500

0,85

К4

0,18

0,07

2.1 кестенің жалғасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

32

15,75

1,2

0,38

15,75

1,2

0,38

95

90

-

-

-

-

3000

0,9

К2

0,17

0,08

33

20

1,0

0,35

20

1,0

0,35

110

75

-

-

-

-

7000

0,9

К5

0,16

0,09

34

13,8

1,6

0,2

13,8

1,6

0,2

105

86

-

-

-

-

8000

1,0

К3

0,15

0,1

35

18

1,4

1,38

18

1,4

1,38

96

102

-

-

-

-

9000

1,1

К4

0,135

0,13

36

13,8

1,1

0,36

13,8

1,1

0,36

76

60

-

-

-

-

4000

0,9

К1

0,175

0,07

37

15,75

1,4

0,39

15,75

1,4

0,39

110

90

-

-

-

-

5000

0,8

К4

0,19

0,16

38

20

1,2

0,38

20

1,2

0,38

140

110

-

-

-

-

2000

0,9

К5

0,04

0

39

10,5

1,0

0,28

10,5

1,0

0,28

142

115

-

-

-

-

9000

1,4

К2

0,18

0,07

40

10,5

1,6

0,14

10,5

1,6

0,14

115

88

-

-

-

-

10000

1,4

К3

0,17

0,08

41

18

1,2

0,38

18

1,2

0,38

115

87

-

-

-

-

8000

1,5

К5

0,16

0,09

42

15,75

1,1

0,36

15,75

1,1

0,36

118

68

-

-

-

-

2000

0,8

К4

0,15

0,1

43

20

1,4

0,39

20

1,4

0,39

94

101

-

-

-

-

3000

0,9

К2

0,135

0,13

44

13,8

1,2

0,38

13,8

1,2

0,38

150

105

-

-

-

-

7000

0,9

К5

0,175

0,07

45

18

1,1

0,36

18

1,1

0,36

125

108

-

-

-

-

8000

1,0

К3

0,19

0,16

46

13,8

1,4

0,39

13,8

1,4

0,39

156

106

-

-

-

-

9000

1,1

К4

0,04

0

47

15,75

1,2

0,38

15,75

1,2

0,38

160

145

-

-

-

-

10000

1,2

К1

0,18

0,07

48

20

1,1

0,36

20

1,1

0,36

125

106

-

-

-

-

4000

0,9

К4

0,17

0,08

49

10,5

1,4

0,39

10,5

1,4

0,39

107

95

-

-

-

-

5000

0,8

К5

0,04

0

50

10,5

1,2

0,38

10,5

1,2

0,38

165

1045

-

-

-

-

2000

0,9

К2

0,18

0,07

51

18

1,1

0,36

18

1,1

0,36

128

78

125

121/18

-

-

9000

1,0

К3

0,17

0,08

52

15,75

1,4

0,39

15,75

1,4

0,39

120

106

160

121/15,75

-

-

10000

1,4

К1

0,16

0,09

53

20

1,2

0,38

20

1,2

0,38

108

88

40

121/20

-

-

8000

1,5

К2

0,15

0,1

54

13,8

1,1

0,36

13,8

1,1

0,36

103

89

63

121/13,8

-

-

2000

0,8

К4

0,135

0,13

55

18

1,4

0,39

18

1,4

0,39

121

80

100

121/18

-

-

10000

1,2

К5

0,175

0,07

56

13,8

1,2

0,38

13,8

1,2

0,38

104

92

40

121/13,8

-

-

2000

0,8

К1

0,19

0,16

57

15,75

1,1

0,36

15,75

1,1

0,36

96

102

40

121/15,75

-

-

2500

0,85

К4

0,04

0

58

10,5

1,1

0,36

10,5

1,1

0,36

110

95

40

121/20

-

-

3000

0,9

К2

0,18

0,07

59

18

1,4

0,39

18

1,4

0,39

60

85

63

121/10,5

-

-

7000

0,9

К3

0,04

0

60

10,5

1,1

0,36

10,5

1,1

0,36

100

80

63

121/10,5

-

-

8000

1,0

К3

0,18

0,07

61

18

1,4

0,39

18

1,4

0,39

95

90

125

121/18

125

121/18

9000

1,1

К4

0,17

0,08

62

15,75

1,2

0,38

15,75

1,2

0,38

110

75

40

121/15,75

40

121/15,75

4000

0,9

К2

0,16

0,09

63

20

1,0

0,35

20

1,0

0,35

105

86

40

121/20

40

121/20

5000

0,8

К5

0,15

0,1

64

13,8

1,6

0,2

13,8

1,6

0,2

96

102

40

121/13,8

40

121/13,8

2000

0,9

К1

0,135

0,13

65

18

1,4

1,38

18

1,4

1,38

76

60

100

121/18

100

121/18

9000

1,4

К2

0,175

0,07

2.1 кестенің жалғасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

66

13,8

1,1

0,36

13,8

1,1

0,36

110

90

125

121/13,8

125

121/13,8

10000

1,4

К1

0,19

0,16

67

15,75

1,4

0,39

15,75

1,4

0,39

140

110

100

121/15,75

100

121/15,75

8000

1,5

К4

0,04

0

68

10,5

1,1

0,36

10,5

1,1

0,36

60

85

40

121/10,5

40

121/10,5

2000

0,8

К3

0,04

0

69

18

1,4

0,39

18

1,4

0,39

100

80

40

121/18

40

121/18

2500

0,85

К5

0,18

0,07

70

15,75

1,2

0,38

15,75

1,2

0,38

95

90

40

121/15,75

40

121/15,75

3000

0,9

К5

0,17

0,08

71

20

1,0

0,35

20

1,0

0,35

110

75

-

-

-

-

7000

0,9

К4

0,16

0,09

72

13,8

1,6

0,2

13,8

1,6

0,2

105

86

-

-

-

-

8000

1,0

К2

0,15

0,1

73

18

1,4

1,38

18

1,4

1,38

96

102

-

-

-

-

9000

1,1

К5

0,135

0,13

74

13,8

1,1

0,36

13,8

1,1

0,36

76

60

-

-

-

-

4000

0,9

К3

0,175

0,07

75

15,75

1,4

0,39

15,75

1,4

0,39

110

90

-

-

-

-

5000

0,8

К4

0,19

0,16

76

20

1,2

0,38

20

1,2

0,38

140

110

-

-

-

-

2000

0,9

К1

0,04

0

77

10,5

1,0

0,28

10,5

1,0

0,28

142

115

-

-

-

-

9000

1,4

К4

0,18

0,07

78

10,5

1,6

0,14

10,5

1,6

0,14

115

88

-

-

-

-

10000

1,4

К5

0,17

0,08

79

18

1,2

0,38

18

1,2

0,38

115

87

-

-

-

-

8000

1,5

К2

0,16

0,09

80

15,75

1,1

0,36

15,75

1,1

0,36

118

68

-

-

-

-

2000

0,8

К3

0,15

0,1