Коммерциялық емес акционерлік қоғам

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ

Еңбек және қоршаған ортаны қорғау кафедрасы

 

 

 ГЕОЭКОЛОГИЯ

 5В073100 – «Өмір тіршілігі қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» мамандығының студенттеріне арналған есептік-сызба жұмысына тапсырмалар және әдістемелік нұсқау

  

 

 

Алматы 2012ж.

 

ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР: Н.Г. Приходько, А.К. Расилова. Геоэкология 5В073100 – «Өмір тіршілігі қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» мамандығының барлық студенттеріне арналған есептік-сызба жұмысына тапсырмалар және әдістемелік нұсқау. – Алматы, АЭжБУ, 2012 ж. –     бет.

 

         Әдістемелік нұсқауда есептік- сызба жұмысының шығарылу жолдарына мәліметтер берілген. Есептік сызба жұмысында тапсырма нұсқалары берілген және қолданылатын әдебиеттер көрсетілген.

 

Әдістемелік нұсқау – «Өмір тіршілігі қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» мамандығының барлық бакалавр студенттеріне арналған есептік-сызба жұмысы.

  

Пікір беруші:  тех.ғыл.д-ры, профессор Қ. М. Қасенов

  

«Алматы энергетика және байланыс университетінің» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2012 ж. баспа жоспары бойынша басылады.

  

                  © Приходько Н.Г., Расилова А.К., 2012 ж.

    © «Алматы энергетика және байланыс университеті» КЕАҚ, 2012 ж.

 

 

Кіріспе 

XIX ғасырдағы радиоқабылдағыштың ойлап табылғанына 100 жыл уақыт өтсе де, сол үлкен тарихи ашылу ғылыми-техникалық дамудың қарқынды түрде жүзеге асуына өзіндік септігін тигізді. Электромагниттік толқындар түрлі салаларда қолданыс тапты оның ішінде: өндірісте, денсаулық сақтау саласында, сонымен қатар, алыс қашықтықтан хабар жеткізу үшін өте қолайлы жағдай туғызуда. Жер бетінде тіршіліктің дамуын табиғи электромагниттік толқындар қалыптастырды, оған қоса қазіргі кезде арнайы ойлап табылған жасанды электромагниттік толқындарда пайда болды. Олар түрлі таратқыш құрылғылар арқылы таратады. Оның ішінде радиобайланыс жүйесіндегі радиотаратушы құрылғылардың антенналары телеарналар және радиотаратушы құрылғыларды жатқызуға болады. Бәрімізге белгілі болғандай электромагниттік толқын биологиялық белсенді фактор болып табылады. Сонымен қатар, электромагниттік толқындардын көмегімен  адам ағзасындағы түрлі ауруларды да емдеуге болатынын білеміз, бірақ зерттеулер нәтижесі радио жиіліктердің пайдасы мен қатар зиянды тұстарында байқатты, толқындар адам ағзасына және қоршаған ортаға жағымсыз әсер қалдыратындығын дәлелдеген.

Соңғы он жылдықта электромагниттік өрістердің қолданыста қажеттілігі артып отыр. Қоршаған ортаны электромагниттік қуатпен қамту түрлі телекоммуникациялық құрал жабдықтар арқылы жүзеге асады.

Оған мысал ретінде 1-кестеде көрсетілген. Жетілдірілмеген құрал-жабдықтардан электромагниттік энергиялардың ағып кету қаупі көп болады. Әр генератор электромагниттік өріс көзі болып табылады, генератор қуат ашу деңгейіне тәуелді жағымсыз эффектілердің себепшісі болуы да мүмкін.

         Қоршаған ортаға электромагниттік өрістің ЭМӨ негізгі жеткізушісі ол телекоммуникациядағы радиотехникалық жүйелер болып табылады.

         Барлық аймаққа бірдей деңгейде радиохабарлар мен көрсетілетін ақпараттардың жеткізілуі үшін радиобайланыстар, телеарналар аймақтарға бірқалыпты орналастарылуы қажет, ал барлық аймаққа бірдей қызмет жасайтын техникалық құрал ол антенналар, сондықтан антенналардың орналасқан жерлері басты рөл атқарады, олар биік ғимараттар, дінгектер т.б.

         Жоғары деңгейдегі электромагниттік өрістердің арқасында көптеген аймақтарға таратушы техникалық құралдар қол жетімді болды, айтып өтер болсақ қалалар шекарасына, халық тығыз орналасқан аймақта телеорталықтарда т.с.

         Қазіргі уақытта электромагниттік факторлардың әсерінен экологиялық жағдайлардың нашарлауы байқалуда. Өйткені электромагниттік құрал жабдықтар зерттеліп тексерілмей, халық көп шоғырланған аймақтарда және үй шатырларының үстіне орналастырылған.

Берілген есептік сызба жумыста қуат ағынының тығыздығын берілген нуктедегі және алынған шаманы энергия ағынының тығыздығын (ЭАТ) есептеу, сонымен қатар, шыққан дәрежесін берілген аралықтағы деңгейімен салыстыру (БАД).

 

1 кесте - Өндіруші электромагниттік өріс, телекоммуникациялық сала және құрал-жабдықтар тізіміне мысал келтірген

Жиілік өріс

Толқын

ұзын. жиілігі

қолданылатын аймағы

300 Гц дейін

1000 км дейін

Бейнедисплейлік терминалдар, электротаратушы желілер, қуат қондырғылары, түрлі жағдайда жасалған статикалық өрістер

0,3..3 кГц

1000..100 км

Тазарту, еріту, балқыту, шыңдау, индукциялық жылытқы электірлік пештер, медициналық құрал-жабдықтар, радио таратқыш датчиктер модуляторы

3..30 кГц

100..10 км

Балқыту, тазарту, бейнедисплейлік терминалдар, шыңдау, еріту,  индукциялық жылытқы электрлік пештер, мединицалық құрал-жабдықтар, радио таратқыш датчиктер модуляторы, радио навигациялық жүйелер, ОНЖ-дегі байланыс

30..300 кГц

10..1 км

Индукциялық жылыту және металды балқыту, электрофорез, бейнедисплейлік терминалы, радиолакация, радионавигация, теңіз және әуе байланысы. ОНЖ

0,3..3 МГц

1..0,1 км

Радиотарату, байланыс, радионавигация, теңіз радио желісі, жеке радиобайланыс, радиожиіліктік индустриалды жабдықтар, амплитудалық модуляциялық таратқыштар, шыңдағыш құрылғылар, жартылай өткізгіш материалдар өндірісі, мединицалық жабдықтар

3..30 МГц

100..10 м

Радиотарату, жеке радиобайланыс, жер шары байланысы, ЖЖ терапия, магнитті резонансты қыздырғыштар, диэлектрикалық жылыту, ағашты кептіру және жапсыру, плазмалық жылытулар

30..300 МГц

10..1 м

Жылжымалы байланыс, жылыту, модулденген-жиіліктік радиотарату, телеарналық тарату, жедел жәрдем, диэлектрлік жылыту, магнитті резонансты қыздырғыш, пластмассаларды шыңдау, плазмалық жылыту

0,3..3 ГГц

100..10 см

Радиорелелік желілер, жылжымалы байланыс, радиолакация, радионавигация, телеарналық тарату, толқынды пештер, мединицалық құрал-жабдықтар, плазмалық жылыту, бөлшектерді жылдамдату

3..30 ГГц

10..1 см

Радиолакация, спутникті байланыс, жылжымалы байланыс, метеорологиялық байланыс, радиорелелік желілер, қорғаныс дабылы, плазмалық жылыту, термоядерлік синтез қондырғы

30..300 ГГц

10..1 мм

Радиолакация, спутникті байланыс, радиорелелік желілер, радионавигация

 

Әр студент есептік-сызба жұмысында өз нұсқасын топтың журналындағы көрсетілген реттік фамилиясы бойынша шығарады.

 

1 Есептік-сызба жұмысы: СВЧ техникалық жабдықтар өрісі маңындағы электромагниттік жағдай

 

1.1 Радиорелелік жүйелер тарату станциясының маңындағы ҚАТ қуат ағынының тығыздығының тікелей көрінісін есептеу  (РРЖТ ТК)

 

Есептің шарты

 

         А.1-кестесінде берілген нұсқа бойынша А қосымшасынан берілгенде алынады:

 - РРЖТ ТК жабдығының түрі;

 - жұмыс жасайтын оқпандар саны;

 - антена биіктігі, НА;

 - есептеу нүктесінің биіктігі, НТ;

 - антенна оқпанынан нүктенің өшірілуі , ρМ;

 - антенна әйнегінің ашылу бұрышы, ψ0о.

M нүктесіндегі ҚАТ есептеу және оны БАД салыстыру. Жер бетінде ρМ деңгейінен ажыратылған түрінде M нүктесі НТ биіктігінде көрші станцияға қарама қарсы орналасқан.

 

 

Жұмыс ретінде аймақтық шешім тәртібі келтірілген әдіс бойынша [1].

1) А.2 кестесінде (А қосымшасын қараңыз) берілген нұсқа бойынша алынған құрал-жабдықтарға қолданылатын:

         λорт  - толқынның орташа ұзындығы;

          р - бір бағанның таратқыш күші;

             -  антенна түрі;

          d - (апература) антеннаның диаметрі;

   -  БӘК (бағытталған әсер коэффиценті);

D0 - (эллиптикалық сәулешығарғыш екі әйнекті антенна) антенна түрі ЭЕА.

2) Антенна арқылы шығарылған сәуленің, жалпы қуаты анықталады, ВТ;

 

Р = n ´ p

 

Мұнда n-жұмыс жасайтын бағандардың саны.

р- бір бағанның таратқыштың күші (фидерлік тракт антеннасы КПД 1-ге тең).

3) Апература оратасынан М нүктесіне дейін есепке алынған Rm  аралығын табылады, м:

.

            Мұнда НА – антенна  биіктігі;

          НТ – есепке  алынған нүкте биіктігі;

          ρм – антенна  бағанынан нүктенің алынуы.

4) “Апература ортасы- есепке алынған нүкте М”, максималды бағыттағы сәуле шығару мен бағытталған сызық арасындағы бұрышты θм есептейміз.

 

.

 

Мұнда бұрыш α= 0 – жазық  горизонтта максималды сәуле шығарудың ауытқуын көрсетеді;

φ = 0 – орталық  осьтегі сәуле шығарудың есепке алынған нүктесінің ауытқуын суреттейді.

5) Аралық шегі Rшек анықталады:

 Rшек = 2d2/λорт;

 

6) u, x параметрлері мына формула арқылы есептеледі:

 

   u = (πdsinqм)/λ  және  х = RM/Rшек;

.

7) Берілген график бойынша, А.1 суретте келтірілген А қосымша, функциясының мағынасы анықталады, 20 дБ.

8) F(u,x) функцияларының мағынасын А.3 кестесі және А.4 (А қосымшасы) арқылы анықталады.

9) ҚАТ (қуат ағынының тығыздығы) апературалық  құраушылары мына формула арқылы анықталады:

 

, дБ;.

10) БӘК (бағытталған әсер коэффциенті) сәулелендіруі А.2 – суретінде көрсетілгендей және А қосымшасында берілген, график арқылы анықталады:

 

 Dобл ,дБ =10lg Dобл; дБ.

 

 11) ҚАТ сәулелендіру құраушысы анықталады:

 

 , дБ;

 12) М-нүктесіндегі ҚАТ-ның жалпы саны келесі формула бойынша есептеледі:

, мкВт/см2.

 

ҚАТ-ның жалпы алынған саны, аралық шектік деңгей мен салыстырылады, ол 10 мкВт/см2 теѕ (А.5 кестесі. А қосымшасын) қарап қорытынды жасалады.

 

2 Тапсырма №1. Өндірістегі кауіпсіздік категорияларын есептеу

 

2.1 Есептеуге арналған әдістемелік нұсқау

 

Атмосфералык ауаға шығарылатын заттардың кұрамы және көлемі жұмыс уакыты бойынша жасалған анализге сүйене отырып аныкталады.

Материалдарды механикалық өңдеу кезінде шаң, тұман, май булары және салкындатқыш сұйық, әртүрлі газтәріздес заттар шығарылады.

Зиянды заздардың біліктік шығыиы станок паркі жұмысының норма сағатына байланысты анықталады. 3.1-кестеде заттардың шығынының уакыт бірлігі материалдарды мехаикалық өңдеу негізгі технологиялық кұрылғылардың бірлігіне сәйкес үдемелі көрсеткіштері көрсетілген.

Механикалық өңдеу кезіндегі заттар шығарылуын мына формуламен есептейді

                                М = 3600 · q · t · N · 10-6,                                                  (2.1)

 

мұндағы q- шаңның меншікті шығыны, г/с, (2.1, 2.2 кестелерді қара);

t- күнделікті жұмыс уақытының саны,сағат;

N- жылдық жұмыс күнінің саны.

Металлдарды кесу және балкытып біріктіру учаскелері мен цехтары. 3.2-кестеде балқыту және балқытып біріктіру кезінде қолданылатын материалдарды ескере отырып зиянды заттар шығарылуының үдемелі көрсеткіштері көрсетілген. Заттар шығарылуы мына формуламен анықталады

 

                                         Мi = qi · m · 10-6,                                                         (2.2)

 

Мұңдағы  qi - і зиянды заттың меншікті шығыны, г/кг (2.2 кестені қара);

m - шығарылатын материалдардын массасы, кг/жыл.

 

2.1 кесте - Металлдарды механикалык өңдеу кезіндегі шаңның үдемелі шығыны, (г/с)_______________________________________________

Құрылғы

Құрылғы сипаты

зат

саны

1

2

3

4

Дөңгелектегі істегіштер

 

 

 

 

 

 

 

Дөңгелектегі істегіштің  диаметр мм

150

300

350

400

600

750

900

Абразивті және металл. шаң

 

 

0,117

0,155

0,170

0,180

0,235

0,270

0,310

Ұштағыш станок

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

 

0,040

0,062

0,085

0,110

0,135

0,160

0,182

0,205

0,230

0,255

Токарлық станок:

 

 

 

- орташа өлшемдегі

-үлкен өлшемдегі

-револьверді

ербегіш-токарлық станок

-вертикалдық-егейтін станок

-жонатын станоктар

-Фрезерлік станок

Құрылғы  қуаты кВт

 

 

 

0,65-14

10-200

2,8-14

20-150

1-10

 

40-100

2,8-14

 

Май мен суыткандағы майдың аэрозолі

 

0,13-2,80

2,0-40,0

0,56-2,80

4,0-30,0

0,2-20

 

8,0-36,0

0,56-2,80

СОЖ бен суыткандағы майдың аэрозлі

0,004-0,088

0,063-1,260

0,017-0,088

0,126-0,945

0,06-0,063

 

0,252-1,134

0,017-0,088

 

2.2 кесте - Металлдарды балқыту және балкытып біріктіру кезіндегі зиянды заттардын меншікті шыгарылуы, (г/кг)

Электроды (пісірілген немесе балкытылған материалдар және оның маркасы)

Пісіру аэрозолі

Олардың ішінде

Газ

Марганец және оның оксидтері

Хром оксидтері

Кремнии қоспалары

басқалары

Фторлы сутегі

Азот оксиді

Көміртек оксиді

атауы

саны

Қолмен доғалық пісіру

ИОНИ-13/45

ИОНИ-13/55

ИОНИ-13/65

ИОНИ-13/80

ЭА-606/11

ЭА-395/9

ЭА-981/15

АНО-1

АНО-3

АНО-4

АНО-5

АНО-6

АНО-7

АНО-9

АНО-11

АНО-15

ОМЛ-2

КНЗ-32

ОЭС-3

ОЭС-4

ОЭС-6

Э/18-М/18

14,0

18,6

7,5

11,2

11,0

17,0

9,5

7,1

17,0

6,0

14,4

16,3

12,4

16,0

22,4

19,5

9,2

11,4

15,3

10,9

13,8

10,0

0,51

0,95

1,41

0,78

0,68

1,10

0,70

0,43

1,85

0,69

1,87

1,95

1,45

0,90

0,87

0,99

0,83

1,36

0,42

1,27

0,86

1,00

 

 

 

 

0,60

0,43

0,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,43

1,40

1,0

0,80

1,05

фторидтері

фторидтері фторидтері фторидтері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фторид

 

 

 

 

 

фторид

1,40

2,60

0,80

1,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,13

2,62

2,28

 

 

 

 

 

1,50

1,00

0,93

1,17

1,14

0,004

 

0,80

2,13

 

 

 

 

 

0,47

0,96

0,43

 

 

 

 

1,53

0,001

 

 

 

 

1,30

 

 

 

 

1,40

 

Гальваникалык цехтар. Гальваникалык өндеу кезінде шығарылатын зиянды заттардын санын есептегенде, гальваникалык ваннаның беттік ауданына берілетін меншікті кљрсеткіш q алынған (3.3 кестені қара). Технологиялык жабдыктың бірлігінен тыс келетін ластандырғыш заттар саны мына тендеумен аныкталады

 

                                 М = 10-6 * q * Т * F * К3 * Ку,                                             (2.3)

 

мұндағы Ғ— ванна айнасынын ауданы, м2.

Ку- ваннаны жабу коэффициентінің кұрамындағы беттік активті заттар (БАЗ) бар болса, Ку = 0,5; ал жок болса Ку= 1; Кз- ваннаны жүктеу коэффициенті.

 

2.3 кесте - Түрлі технологиялық процесс кезінде гальваникалық ванналардың бетінен шығатын зиянды заттардың меншікті саны_______

Процесс

Зат

Саны

 г/(сағ·кв.м)

1.       Заттарды майсыздандыру:

а) органикалық еріткіштермен

 

 

 

 

 

 

б) химиялық ерітінділермен

в) сілтілер

г) электрохимиялық

2.       Химиялық уландыру:

а) хромды қышқылмен және ондағы тұз ерітінділермен  t > 50 C.

б) сілті ерітіндісі t >50 C.

в) қыздырылған концентратты күкірт қышқылының ерітіндісінде

г) концентраты тұз қышқылы, г/л.

                                    < 200

200-250

250-300

300-350

350-500

500-1000

 

 

Бензин

Керосин

Уайт-спирт

Бензол

Трихлорэтилен

Тетрахлорэтилен

Трифтортрихлорэтан

 

Өткір сілті

Өткір сілті

 

 

Хромды ангидрид

Өткір сілті

күкірт қышқылының

 

 

 

 

Хлорлы сутек

 Хлорлы сутек

 

Хлорлы сутек

Хлорлы сутек

Хлорлы сутек

Хлорлы сутек

 

 

4530

1560

5800

2970

3940

4200

14910

 

1,0

39,6

 

 

0,02

198,0

25,2

 

 

 

 

1,1

3,0

10,0

20,0

50,0

288,0

 

Өндірістегі автокөліктердін ластауы. Әр түрлі топтағы отындарды (жанармай, дизельді, газды) пайдаланатын автомобильдер бар болған жагдайдағы есептеу кезіндегі шығарылатын зиянды заттардың массасын мына тендеумен анықтайды:

 

                                        Мi = qi · t· n · R · 10-6,                                               (2.4)

 

мұндагы qi - автожүргізушінің шығаратын меншікті зиянды заттары, г/км, (2.4 кестені қара).

t- есептелетін уакыттағы автомобильдін жүрген жолы, км;

п- орташа шамадағы парктің автомобильдің шығаратын заттарына эсер етуші коэффициент;

R- автомобильдін техникалык жағдайына эсер етуші коэффициент.

 

2.4 кесте -1990 жылғы автомобильдер тобының қоршаған ортаға әсер ету коэффиценті және меншікті шығарылымы

Автомобильдер тобы

Меншіктк шығарылатын зиянды заттар,  г/км

Әсер етуші коэффициент

СО

СН

NOx

n

R

Төмендетілген мұнай газында жумыс істейтін жүк және арнайы жүк жанармайы ДВС (пропан, бутан)

Жүк және арнайы жизельді жүк

Табиғи газда жұмыс істейтін жүк және арнайы жүк таситын автомобильдер

жанармайы ДВС автобустар

дизельді автобустар

жеңіл арнайы және кәсіби

жеңіл жеке қолданушыға

 

 

 

55,5

15,0

 

 

25,0

51,5

15,0

 

16,5

 

16,1

 

 

 

12,0

 

6,4

 

 

7,5

9,6

6,4

 

1,6

 

1,6

 

 

 

6,8

 

8,5

 

 

7,5

6,4

8,5

 

2,23

 

2,19

 

 

 

1,33

 

1,33

 

 

-

1,32

1,27

 

1,28

 

1,28

 

 

 

1,69

 

1,80

 

 

-

1,69

1,80

 

1,63

 

1,62

 

Қазанда өнімділігі 30 т/сағ дейін кұрайтын отын жанғанда шығарылатын зиянды заттарды есептеу.

Әдістеме өндірістік және коммуналдық казан агрегаттары жэне тұрмыстық жылу генераторлары әсер ететін оттыктардағы катты отын, мазут жэне газ жанғанда газ тәріздес өнімдермен шығатын зиянды заттарды есептеуге арналған.

Қатты бөліктер. Күл пештерінің шығаратын затгарын және қазан агрегатының түтінді газбен бірге атмосфераға шығарылатын қатты отын және мазут бірлік уакытында есептеу мына формуламен анықталады

 

,                                                                           (2.5)

мұндағы В- табиғи отынның шығыны (т/жыл, г/с);

Аr '- жұмыс массасындағы отынның күлдігі (%);

ŋ- қатты заттардың бөлігі;

X = аун /(100 - Гун); аун -кететін отын күлінің бөлігі;

Гун - кететін жанғыштардың кұрамы (%);

Аг, Гун, ауи, мәндері орташа фактілі көрсеткіштермен алынады: егер ол мәндер жоқ болса, онда Аг жанатын отын сипаттамаларымен анықталады (3.7 кестені қара);

rj- күл пайдаланатын техникалық берілулерден, ал X 3.5-кесте бойынша алынады.

 

2.5 кесте - Оттық және отын түріне тәуелді X және Ксо коэффиценттерінің мәндері

Оттық түрі

Отын

            Х

Ксо,кг/ГДЖ

1

2

3

4

Отынды қолмен лақтыратын жылжымайтын тор

Қоңыр және тас көмірлер

0,0023

1,9

Шахталық

Қатты отын

0,0019

2,0

 

Күкірт кышқылы. Қазан агрегаттарының атмосфераға түтінді газбен шығаратын күкірт оксидін S02-re (т/жыл, т/саг, г/с) бірлік уақытында есептеу мына тендеумен аныкталады

 

                       ПSO2=0,02·В·Sr(1-ηSO2 )·(1 - ηsо2),                                       (2.6)

      

 мұндағы Sr - жұмыс массасы отындағы кукірт кұрамы (X); газ тәрізді

отынға мг/куб.м;

ηsо2 - отынның ұшатын күлімен байланысты күкірт оксидінің бөлігі. Сланец үшін- 0,5%, торф үшін -0,15; екібазстұз көмірі үшін -0,02; баска көмір үшін - 0,1; мазут үшін -0,02; Sra3 үшін - 0,0 rjsol - күлаулағыштағы күкірт кышкылынын кұрамы. Құрғақ күлаулағыштар үшін нөлге тең, ал ылғал үшін - суға байланысты.

Отында күкіртсутегі бар болған жағдайда күкірт оксидінің косымша сан шығынын есептеу мына формуламен анықталады

 

                                     П SO2 = 1,88 · 10-2 [H2S],                                                (2.7)

 

мұндағы [Н2S]В - отындағы күкіртсутегінің кұрамы (%).

Көміртегі қышқылының шығаратын заттарының негізгі бағасы (т/жыл, г/с) мына теңдеумен есептеуге болады:

 

                            Псо = 0,001·В·Qri ·Ксо·(1 – q4/100) ,                                      (2.8)

 

мұндағы Ксо - отын жанғанда шығатын көміртегі оксидінің жылу бірлігіне сәйкес мөлшері (кг/ГДж), ол 3.5-кестесінен алынады.

Азот кышкылы. Азот қышқылының уақыт бірлігінде шығарылатын мөлшерін мына формуламен есептейді

 

                             ПNO2 = 0.001 ·B· Qri KNO2(1-β),                                            (2.9)

 

мұндағы Qf -табиғи отынның жылу жануы (МДж/кг, МДж/куб.м); К N02 -1 ГДж жылу (кг/ГДж) кезіндегі пайда болатын азот кышқылының санын көрсететін шама;

β - техникалық шешімдер колданған жағдайда азот қышқылының шығынын төмендетілетін дәрежесіне тәуелді коэффициент.

 

2.6 кесте - Кіші қуаттағы оттык қазандардың сипаттамасы

Оттық түрі

Отын

α

g 3

g 4

1

2

3

4

5

Отынды қолмен лақтыратын жылжымайтын тор

Қоңыр және тас көмірлер Антрациттер

1,6

1,5

1,7

2,0

2,0

1,0

8,0

7,0

10,0

 

Пневмомеханикалық лақтырғыштары мен түзу жолдағы шынжыр торы бар оттық

 Кузнецк көмірлер

 Донецк көмірлер қоңыр көмір

1,3-1,4

1,3-1,4

1,3-1,4

0,5-1

0,5-1

0,5-1

5,5/3

6/3,5

5,5/4

 

 

Иілген торы бар шахталық оттық

Қоңыр және тас көмірлер

1,4

2

2

 

2.7 кесте - Казакстан Республикасындағы отынның сипаттамасы

Бассейн, туылған жері

Марка, класс

Wr,%

Ar,%

Sr, %

Qi r, МДж/кг

Uro

м3/кг

1

2

3

4

5

6

7

Сарыадыр қоры

Қарағанды бассейні

Куучекиндық қор Екібастұз бассейні

   -   толығымен

   -   топтап

   -   күлділігі

Ленгер қоры 

Сарыкөл қоры

ГР

 

КР

КСШ

 

К2Р

 

 

ССР-1

ССР-2

ССР-3

Б3Р, Б3СШ

 

Б3

5,0

 

8,5

9,5

 

7,0

 

 

6,0

5,0

5,0

 

28,0

 

23,3

41,8

 

37,5

32,6

 

40,9

 

 

42,3

40,4

45,6

 

14,4

 

23,0

0,66

 

0,82

0,81

 

0,74

 

 

0,56

0,56

0,57

 

1,80

 

0,18

15,57

 

17,12

18,55

 

16,79

 

 

15,49

16,12

14,61

 

15,33

 

14,53

4,78

 

4,89

5,33

 

4,90

 

 

4,47

4,65

4,23

 

4,87

 

4,54

 

 

Өнеркәсіпте кауіпті категорияны мына формуламен есептеп шығарамыз;

                                                          ,                                               (2.10)

 

мұндағы МБШ - шығарылым заттың массасы, т/жыл;

МБШ - ші заттың орта тәулік бойынша мэні, мг/м2;

n-өнеркәсіпке кірмейтін заттардың шығарылымының саны;

аі - тұрақты бұл і-ші зиянды заттың зиянды күкірт диаксидіне сәйкестігі, 2.5 -кестеде көрсетілген.

 

2.8 кесте - Қауіпсіздік класы

Константа, аі

1

2

3

4

 

1,7

2,3

1

0,9

 

ККК-ң физикалық шамасы мынада, ол өндірісте қолданатын ауаның мөлшерін көрсетеді, оның санитарлық гигиеналарға дейінгі атмосферадағы зиянды заттардың араласуын көрсетеді, оны кауіпті заттар классына косады.

Мі/ШРК>1 ККК - теңдік шықса ККК-ң мәні есептелінеді, ал егер Мі/ПДК<1 болса. ККК -ң мәні нөлге тенестіреді.

 

3.9 кесте

Өндірістегі қауіпсіздік категориясы

ККК мәні

1

2

3

4

ККК ≥ 106

         106>ККК≥104

         104>ККК≥103

ККК < 103      

 

Егер зиянды заттардың кай класка жатуы туралы мағлұмат болмаса. онда 3-ші класқа жатқызады, ал мәнін 1-ге тең деп алады.

 

          2.2 Есептеу - графикалык жұмыстың мазмұны

 

1.    Тапсырманың нұсқа нөмері фамилияның бірінші әрпі бойынша және сынақ кітапшасының соңғы нөмері бойынша таңдап алынады.

2.    Кәсіпорындағы валды шығарылымды анықтау.

3.      Кәсіпорындағы ККК-ң мәнін цехтарға түгелімен анықтау. Алынған нәтижені 3.10-кестесіне толтыру керек.

4.      Жұмысқа қорытынды жасай отырып, талдау жасау керек.

 

Цехтар атауы

 

Заттардың атауы

Заттардың жататың қауіпсіздік

классы

ПДКмр мг/м3

ПДКсс мг/м3

Шығарылым т/жыл

!

ККК

I

 

 

 

 

 

 

 

 

А қосымшасы

 

 А.1 кесте – РРЖТ ТК типтік жабдығының сипаттамасы

№ пп

РРЖТ ТК типі

Толқынның орташа узындығы, λср, см

Бір таратқыш оқпанның қуаты, р, Вт

Антенна типі

Апература диаметрі, d, м

КНД, D0, дБ

1

Курс-2М

15,8

1,6

АДЭ-5

5

37,9

2

Курс-4

8,2

0,5

АДЭ-5

5

43,5

3

Курс-6

5,07

7,5

АДЭ-3,5

3,5

44,8

4

Курс-8

3,7

0,4

АДЭ-2,5

2,5

44

5

Радуга-4

8,2

4

АДЭ-3,5

3,5

40,7

6

Радуга-6

5,07

3

АДЭ-3,5

3,5

44,8

7

Ракета-8

3,07

0,6

АДЭ-2,5

2,5

44

8

Курс-4

8,2

0,5

АДЭ-3,5

3,5

40,7

9

Радуга-4

8,2

4

АДЭ-5

5

43,5

 

 А.2 кесте – Функция F(u,x) –  дөңгелек апература, u = 0…100

u

 

 

 

х параметрі

 

 

 

 

0.005

0,01

0,02

0,03

0,04

0,1

0,15

1,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

-2,32

2,35

2,36

2,36

-1,1 1

-2,87

-4,12

-4,60

4

-3,75

2,66

2,66

2,66

-1,46

-5,65

-9,46

-16,2

6

-4.25

1,42

1,43

1,43

-2,0

-9,16

-15,1

-21,9

8

-3.86

0,53

0,66

0,66

-2,46

-12,1

-19,6

-25,4

10

-3.35

-0.35

0,76

0,76

-3,28

-15,3

-22,3

-27,5

12

-3,67

-0,91

1,36

1,36

4,50

-19,1

-24,7

-29,4

14

-5,10

-1,08

2,17

2,17

-6,96

-21,9

-26,6

-30,9

16

-5,75

-0,91

2,31

0,96

-10,3

-24,2

-28,7

-32.3

18

-6,00

-0,12

2,16

-0,78

-14,1

-26,0

-30,1

-33,5

20

-6,36

0,64

1,67

-2,71

-14,3

-27,9

-31,7

-34,8

22

-5,89

1,72

0,71

-4,36

-16,0

-29,2

-32,8

-35,8

24

-4,32

2,28

0,10

-5,93

-18,3

-30,0

-34,2

-36,9

26

-3,07

2,37

-0,11

-7,46

-20,2

-32,0

-35,4

-38, I

28

-2,25

2,14

-0,63

-10,0

-22,8

-33,7

-36,9

-39,4

30

-1,78

1.71

-1,18

-12,2

-25,0

-35,4

-38,4

-41,0

32

-1,28

0,90

-3.53

-14,4

-26,9

-36,6

-40,1

-42,6

34

-1,07

0,14

-5,50

-16,8

-29,1

-37,7

-41,4

-43,7

36

-1.21

0,22

-7,48

-19,4

-30,0

-38,6

-42,6

-45,8

38

-1,53

0

-9,28

-20,6

-31,0

-39,4

-43,8

-46,9

40

-1.67

0

-10,7

-21,9

-31,6

-40,3

-44,7

-47,8

42

-1,28

0,07

-12,3

-22,2

-32,2

-40,8

-45,2

-48,0

44

-1.07

0,30

-13,8

-23,1

-32,4

-41,1

-45,0

-47,7

46

-1,10

0,32

-15,4

-23,8

-32,9

-41,2

-44,7

-47,0

48

-1,35

0,17

-16,5

-24,1

-33,1

-41.1

-44,7

-46,8

50

-1,46

0,05

-17,4

-24,4

-33,2

-41,2

-44,5

-46,9

52

-1,57

0,00

-18,2

-24,8

-33,5

-41,1

-44,5

-46,9

54

-2,10

-0,25

-19,1

-25,5

-33,9

-41,2

-44,8

-47,0

56

-3,35

-0,70

-20,0

-26,2

-34,3

-41,6

-45,3

-47,4

58

-3,35

-1,20

-21,1

-26,8

-34,8

-42,0

-45,9

-47,8

60

-3,21

-1,50

-22,1

-27,3

-35,4

-42,9

-46,6

-48,5

62

-2,78

-2,02

-23,2

-28,1

36,3

-44,0

-47,7

-49,5

64

-2,57

-2,78

-24,4

-29,4

-37,6

-44,7

-48,7

-50,6

65

-2,35

-3,59

-25,5

-30,4

-39,0

-45,9

-49,7

-51,6

66

-2,46

-4,50

-26,6

-31,1

-40,1

-46,9

-50,4

-52,6

67

-2,82

-5,23

-27,5

-32,0

-41,4

-47,8

-51,3

-53,5

72

-3,21

-6,28

-28,1

-32,3

-41,8

-48,3

-52,0

-54,2

74

-3,46

-7,37

-28,7

-32,8

-42,0

-48,7

-52,2

-54,6

76

-3,37

-8,61

-29,0

-33,0

-42,4

-48,7

-52,6

-55,0

78

-3,4б

9,75

-29,2

-33,2

-41,7

-48,4

-52,5

-55,7

80

-3,72

-11,0

-29,5

-32,9

-41,2

-48,1

-52,5

-54,7

82

-3,89

-l2,1

-29,3

-33,0

-41,2

-48,0

-52,2

-54,2

84

-3,64

-12,9

-29,4

-33,0

-41,2

-48,1

-52,2

-53,9

86

-3,60

-14,4

-29,6

-33,1

-41,3

-48,2

-52,0

-53,9

88

-3,78

-15,8

-30,1

-33,4

-41,6

-48,4

-52,2

-53,8

90

-4,00

-16,9

-30,7

-33,8

-42,2

-48,9

-52,1

-54,1

92

-4,14

-18,1

-31,2

-34,3

-42,б

-49,3

-52,4

-54,4

94

-4,25

-19,3

-31,9

-35,0

-43,2

-49,9

-52,9

-55,3

96

-4,42

-20,4

-32,5

-35,7

-43,8

-52,0

-53,9

-55,7

98

-4,89

-21,б

-33,2

-36,4

-44,4

-50,б

-55,0

-56,8

100

-4,46

-22,8

-33,0

-37,7

-45,б

-51,2

-56,4

-58, I

 

А.4 кесте – Функция F(u,x) –  дөңгелек апература, u = 100…300 (760)

u

 

 

 

Параметр х

 

 

 

 

0,005

0,01

0,02

0,03

0,04

0,1

0,15

1,0

100

-4,46

-22,8

-33,0

-37,7

-45,6

-51,2

-56,4

-58,1

110

-4,71

-24,3

-33,5

-37,0

-46,1

-51,9

-56,5

-57,9

120

-5,14

-25,8

-33,9

-37,5

-46,3

-53,0

-56,9

-58,1

130

-6,89

-27,1

-34,8

-38,2

-46,7

-53,9

-58,1

-59,1

140

-9,48

-28,5

-35,6

-38,9

-47,3

-54,9

-58,9

-60,4

150

-13,3

-29,9

-36,б

-39,7

-48,3

-55,9

-59,7

-61,2

160

-17,5

-30,8

-37,4

-40,5

-49,2

-56,9

-60,5

-61,9

170

-21,9

-31,8

-38,3

-41,3

-50,2

-57,9

-61,3

-62,7

180

-24,9

-32,7

-39,2

-42,1

-51, I

-58,9

-62,1

-63,5

190

-27,3

-33,7

-40,1

-42,9

-52,1

-59,9

-62,9

-64,3

200

-29,1

-34,7

-40,9

-43,9

-53,0

-60,8

-63,8

-65,1

710

-30,8

-35,7

-41,8

-44,6

-53,9

-61,8

-64,5

-65,8

220

-32,4

-36,6

-42,7

-45,5

-54,9

-62,8

-65,4

-66,6

230

-33,4

-37,6

-43,7

-46,3

-55,9

-63,7

-66,2

-67,4

740

-34,1

-38,4

-44,5

-47,3

-56,8

-64,7

-66,9

-68,2

250

-34,8

-39,3

-45,3

-48,2

-57,8

-65,7

-67,7

-68,9

260

-35,7

-40,0

-46,1

-49,1

-58,7

-66,6

-68,6

-69,7

270

-36,9

-40,7

-46,9

-49,8

-59,7

-67,5

-69,4

-70,5

280

-38,1

-41,7

-47,9

-50,7

-60,6

-68,4

-70,2

-71,3

290

-39,4

-42,7

-48,7

-51,6

-61,6

-69,2

-70,9

-72,0

300

-41,1

-44,4

-49,9

-52,8

-61,7

-70,1

-71,8

-72,8

 

 

 

 

 

 

 

 

760

-51,0

-54,0

-58,0

-63,0

-71,0

-78,0

-83,0

-88,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А.1 сурет – Иілменің кепілдемелі функциясы 20lg[B(x)/x]

(дөңгелек апература)

  

А.5 кесте – Электромагниттік өрістің берілген аралықтағы деңгейі (тәулік бойы үзіліссіз сәуле шығару)

Диапазон реті

Радиотолқын түрі

Диапазон частот  Жиілік диапазоны

Толқын узындығының диапазоны

БАД

5

километрлік толқындар (төменгі жиіліктер)

30…300 кГц

10…1 км

25 В/м

6

гектометрлік толқындар (орташа жиіліктер)

0,3…3 МГц

1…0,1 км

15 В/м

7

декаметрлік толқындар (жоғарғы жиіліктер)

3…30 МГц

100…10 м

10 В/м

8

метрлік толқындар (өте жоғарғы жиіліктер)

30…300 МГц

10…1 м

3 В/м

9

дециметрлік толқындар (ультражоғарғы жиіліктер)

0,3…3 ГГц

1…0,1 м

10 мкВт/см2

10

сантиметрлік толқындар (асажоғарғы жиіліктер)

3…30 ГГц

10…1 см

10 мкВт/см2

11

миллиметрлік толқындар (шектен тыс жоғарғы жиіліктер)

30…300 кГц

10…1 мм

10 мкВт/см2

 

БАД тиімді жолмен көрсетілген, ал қуат ағынының тығыздығында орташа мөлшермен алынған. Кестеде көрсетілген диапазондары, төменгі жағынан алып және жоғарғы жағына жиілік шегін қосып отырады.

 

 

Б қосымшасы

 

Есептеу - графикалық жұмысқа тапсырма

 

Кәсіпорында төмендегі өндіріс орындары және әр түрлі цехтар бар, олар: ошақтық, гальваникалық және механикалық цехтар, балқытып-біріктіру жүргізетін аймақ және гараж. Кәсіпорынның қауіпсіздік категориясын анықтау керек. Ескерту: кәсіпорындағы қызметкерлер 8 сағат бойынша екі сменамен жылына 260 күн жұмыс істейді. Тапсырмаға бастапқы деректер 3.11-кестеде көрсетілген.

 

         Б.1 кесте - Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасының бастапқы деректері көрсетілген

 

цех

Фамилияның бас әрпі, сынақ кітапшасының соңғы саны

А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, Р, С

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Механикалық

Станок аты мен саны

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дөңгелектегістегіштер

100

120

98

200

50

175

30

140

160

150

Ұштағыштар

20

25

23

40

15

51

20

75

70

50

Токарлар

50

150

130

50

100

125

50

80

110

80

 

Жұмыс уакыты

2000

1850

1700

1300

1500

2100

4000

3500

3000

3400

Балқыту

электрод маркасы

УОНИ-13/45

АНО-1

АНО-3

АНО-4

АНО-5

АНО-6

АНО-7

АНО-9

АНО-11

АНО-15

Шығын-н матер-р массасы, кг/год

1000

800

850

350

450

500

1200

1400

900

970

 гальваникалық

Майланбау процесіндегі ванна ауданы; м2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) орг еріткішпен

80

70

90

100

85

75

65

60

55

70

б) электрохим-қ

80

65

55

60

85

70

80

110

95

70

в) жұмыс уақыты

4300

3260

4160

4000

3900

4100

3950

3500

3600

3650

гараж

Жүгіру , км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) жүк машинасы жанармайы. ДВС

15000

20000

16000

17000

18000

19000

21000

22000

23000

24000

б) автобустар. ДВС

13500

17000

18000

19000

20000

13000

14000

15000

16000

12000

г) автобус дизель

10000

12000

11000

13000

11500

12500

13500

14000

14500

15000

в) кәсіби жеңіл машиналар

35000

25000

27000

28000

29000

30000

31000

32000

33000

34000

     От жағатын жер

Табиғи отын шығыны

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

Отын маркасы

БЗ

ГР

КР

КСШ

К2Р

ССР-1

ССР-2

ССР-3

БЗР

БЗСШ

Ауа тазал.коэф. ЗУ

0

75

63

64

68

70

71

72

73

74

Оттық түрі:

а) шахталық

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

б) отынды қолмен лақтыратын жылжымайтын тор

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

КNO2

0.25

0,2

0,15

0,17

0,19

0,21

0,23

0,24

0,16

0,17

 

 

Б.1 Кестенің жалғасы

цех

Фамилияның бас әрпі, сынақ кітапшасының соңғы саны

Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Механикалық

Станок аты мен саны

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дөңгелектегістегіштер

95

115

93

185

70

160

45

147

151

90

Ұштағыштар

40

37

34

31

29

27

25

23

39

36

Токарлар

65

68

72

75

77

80

83

86

89

92

 

Жұмыс уакыты

2000

1850

1700

1300

1500

2100

4000

3500

3000

3400

Балқыту

электрод маркасы

УОНИ-13/45

АНО-1

АНО-3

АНО-4

АНО-5

АНО-6

АНО-7

АНО-9

АНО-11

АНО-15

Шығын-н матер-р массасы, кг/год

800

850

900

950

1000

500

550

600

650

700

 гальваникалық

Майланбау процесіндегі ванна ауданы; м2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) орг еріткішпен

95

120

115

105

95

98

87

93

48

53

б) электрохим-қ

87

40

43

45

47

49

51

53

55

57

в)жұмыс уақыты

4150

3160

4460

4010

3950

4150

3950

3500

3600

3650

гараж

Жүгіру , км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) жүк машинасы жанармайы.ДВС

25000

27000

29000

31000

43000

50000

44000

45000

46000

47000

б) автобустар.ДВС

12500

17500

18500

19500

20500

13500

14500

15500

16500

12500

г) автобус дизель

15500

30000

32000

33000

34000

35500

36500

37000

38000

39000

в) кәсіби жеңіл машиналар

36000

37000

38000

39000

40000

41000

42000

43000

44000

45000

     От жағатын жер

Табиғи отын шығыны

90

43

41

43

47

49

51

53

57

59

Отын маркасы

БЗ

ГР

КР

КСШ

К2Р

ССР-1

ССР-2

ССР-3

БЗР

БЗСШ

Ауа тазал.коэф. ЗУ

78

80

83

85

87

89

91

69

67

65

Оттық түрі:

а) шахталық

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

б) отынды қолмен лақтыратын жылжымайтын тор

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

КNO2

0,23

0,25

0,24

0,22

0,21

0,2

0,19

0,18

0,17

0,23

 

 Әдебиеттер тізімі

 

1. Сподобаев Ю.М., Кубанов В.П. Основы электромагнитной экологии. –М.: Радио и связь, 2000. – 240 с.

2. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96. - М.: СР, 1996.–28 с.

         3. ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. – М.: Госкомгидромет, 1987. - 94 с.

 

  2011 ж. негізгі жоспар бойынша, реті  195