АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖЄНЕ БАЙЛАНЫС ИНСТИТУТЫ

 

Єлеуметтік пєндер кафедрасы

 

 

 

 

 

 

ФИЛОСОФИЯ

 

Семестрлік ж±мыстарѓа арналѓан єдістемелік н±сќаулар

 (бакалавриат, мамандыќтардыњ барлыќ к‰ндізгі бµлімінде оќитын ст‰денттері ‰шін)

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2005

 

 

Ќ¦РАСТЫРУШЫ: Е.Е. Жарќынбаев. Семестрлік ж±мыстарѓа арналѓан єдістемелік н±сќаулар (бакалавриат, мамандыќтардыњ барлық к‰ндізгі бµлімінде оќитын  студенттері үшін)  – Алматы: АЭжБИ, 2005 – 14 б.

 

 

 

 

 

          ¦сынылып отырѓан єдістемеде философия пєнінен семестрлік ж±мысты орындауѓа арналѓан н±сќаулар мен таќырыптардан жєне єдебиеттер тізімінен т±рады.

 

 

 

 

 

 

         Пікір жазѓан: аѓа оќытушы Б.Ж.Ќабдµшев

 

 

 

 

 

 

 

          Алматы энергетика жєне байланыс институтыныњ  2005 жылѓы баспа жоспары бойынша басылды.

 

 

 

 

 

 

ã    Алматы энергетика жєне байланыс институты, 2005ж.

 

 

 

Кіріспе

 

Философия пєні бірінші жєне екінші курс студенттерініњ барлыќ мамандыќтары бойынша оќытылады. Курсты оќу барысында студент философия пєнініњ ±ѓымы мен мєні, маќсаты туралы жалпы білімді игереді. Философия пєні арќылы біз табиѓаттыњ ќ±пияларын терењ т‰сіну, єлеуметтік шындыќты, адам ойыныњ т±њѓиыѓын тану, оныњ єлеммен араќатынасы, адамныњ Ќ±дайѓа деген ќатынасы жайлы ±ѓымдарды мењгереміз. Б‰гінгі тањда б±л мєселелердіњ µзектілігі ќайта жањѓыруда…

Лекция мен семинарларда тек басты мєселелер ѓана ќарастырылады. Ал пєнді толыќќанды игеру студенттіњ µзіндік ізденістерініњ нєтижесінде м‰мкін болмаќ. Осындай студенттердіњ белсенді µзіндік ж±мыстарыныњ бірі семестрлік ж±мыс болып табылады. Єдістемелік кітапшада семестрлік ж±мыстыњ таќырыптары, єдебиеттер тізімі мен деректер, сонымен ќатар єр таќырыпшаѓа єдістемелік н±сќаулар берілген.

 

 

 

1 Семестрлік ж±мысты жазуѓа арналѓан єдістемелік н±сќаулар

 

Философия пєнін оќу барысында студент ‰ш семестрлік ж±мысты орындауѓа тиісті. Ењ мањызды жєне белсенді µзіндік ж±мыстардыњ ішінде семестрлік ж±мысты орындаѓанда студент µз алдына бірнеше  мєселелер ќойып, оны шешудіњ жолдары сияќты талаптар ќояды. Ењ алдымен семестрлік ж±мыстыњ таќырыбыныњ мањыздылыѓын ашып алуы тиіс. Егер де терминдер кездессе философиялыќ сµздіктен толыќтай аныќтап алуыњыз ќажет. ¤йткені философияныњ µзіндік тілі немесе терминдерді ќолданып с±хбаттасуды ќалайды. Семестрлік ж±мыс ѓылыми-зерттеу мен ізденістердіњ негізінде ѓана толыќтай маѓынаѓа ие  болады. Ж±мыстыњ кітабын сµзбе-сµз кµшірілген жаѓдайда, студентке ќайтарылып, ќайта ќарастыру жобасындаѓы талаптар ќойылады.

Семестрлік ж±мыс ќатањ графикпен ќабылданады. Ж±мысты µткізу уаќыты: бірінші ж±мыс – 6, 7 апта; екінші ж±мыс – 11, 12 апта; ‰шінші ж±мыс – 16, 17 апта. Ж±мысты µткізу графигін ќадаѓалау студенттіњ аттестациясы мен емтиханѓа жолдама алуыныњ шарты болып табылады. Жазылатын семестрлік ж±мыстыњ кµлемі 13-15 беттіњ аралыѓында болады. Берілген ж±мыстыњ жоспары ‰лкен кµрсеткішке ие болады. ¤йткені жоспар таќырыпты толыѓымен ќамтып жєне б±л студенттіњ таќырыпты ќаншалыќты мењгергендігініњ белгісі ретінде баѓаланады.

Студенттіњ семестрлік ж±мысты тањдауы сынаќ кітапшасыныњ соњѓы екі номерімен кестеден аныќтайды. А кестесінен №1, ал Б кестесінен №2, кейін В кестесінен №3-ші семестрлік ж±мысты таба алады. Кестеге сєкес келмеген ж±мыстар ќабылданбайды.

Ж±мыстыњ кµркемдеу талаптары тµмендегідей:

        а) cеместрлік ж±мыс т‰сінікті ќол жазбамен немесе компьютермен басылуы ќажет;

    є) єр параќ номерленіп жєне жазылѓан параќтыњ сол жаѓынан оќытушы ескерту жања алатындай орын ќалдырылуы тиіс;

        б) семестрлік ж±мыстыњ сыртќы бетінде ж±мыстыњ таќырыбы, факультеті, тобы, студенттіњ аты-жµні, оќу орны, кафедрасы, пєнніњ аты, оќытушыныњ аты-жµні жєне орындалѓан жылы мен µткізген к‰нін жеке ќолтањбасымен ќалдырады;

       в) студент логикалыќ талдау жасай отырып ќорытынды бµліміне аса назар аударуы ќажет;

         г) єдебиеттер тізімінде тек наќты пайдаланѓан єдебиеттерді, шыќќан жылын, ќосымша философиялыќ журналдарѓа мєліметтердіњ шыќќан жылы мен беттерін кµрсету керек;

                   Семестрлік  ж±мыс оќытушыныњ ќолына тапсырылады. Оќытушы ж±мыспен толыѓымен танысып, егер ескертулер болса сыртќы бетіне жазылып студентке ќайта ќайратылады. Таѓы бір ескерте кететін жаѓдай студент ж±мысты ќайта ќарастырып, толыќтырып, сол ескерту жазылѓан бетін алып тасталмаѓан к‰йінде µткізуі тиіс.

                   Тек ќана ‰ш семестрлік ж±мысты уаќытымен µткізіп, семинарлыќ сабаќтардан ешќандай ќарызы жоќ студент ќана емтиханѓа кіруге толыќ м‰мкіндік ала алады.

 

 

 

2 Философия пєні бойынша семестрлік тапсырма таќырыптары

 

2.1 Веда жєне Упанишады – ежелгі ‡ндістандаѓы философиялыќ ойлардыњ ќайнар кµзі

2.2 Ежелгі ‡нді мифологиясы

2.3 Киниктер

2.4 Аристотелдіњ метафизикасы (болмыс мєселесі)

2.5       Эллинизм философиясы

2.6       Стоя мектебі

2.7       Патристика: Ориген. Тертуллан. Августин

2.8       Аверрозим – Ибн Руштыњ философиясы

2.9       Италян гуманизмі: Ф.Петрарна. Данте амогери

2.10  Субъективті идеализм: Дж.Беркли, Д.Юм

2.11      Ф.Бэконныњ таным теориясы

2.12      Гегельдіњ ќ±ќыќ философиясы

2.13      Канттыњ этикасы

2.14      С.Кьеркегор - µмір философиясыныњ белесі

2.15      Валюнтаризм: Шопенгауэр, Ницше

2.16      Ш.Ќ±дайберді±лы “‡ш аныќ”

2.17      К‰лтегін: Орхон-Енисей жазбаларындаѓы философиялыќ ойлар

2.18      Орыс космизмі (циалковский, Вернадский)

2.19      Славянофилдер мен Батыстыќтар

2.20            Философиялыќ антропология: Плеснер, Гелен, Шегер  

2.21            Прагматизм

2.22            Постпозитивзм: Карл Поппер

2.23            Зигмунд Фрейд – психоанализм

2.24            Материяныњ ќазіргі заманѓы ѓылыми т‰сінігі

2.25            Орыс философиясыныњ революциялыќ дєст‰рлерініњ ерекшеліктері. Оныњ µкілдері: Толстой, Белинский, Чернышевский

2.26            ХІХ ѓасырдаѓы орыс дін философиясы жєне олардыњ негізгі кµзќарастары

2.27            19-20 ѓ. Ќазаќ аѓартушыларыныњ философиялыќ кµзќарастары

2.28            А.И.Герценніњ философиялыќ жєне ѓылыми шыѓармашылыѓы

2.29            В.Г.Белинский жєне оныњ философиясы мен эстетиканы дамытудаѓы рµлі

2.30            Н.А.Добролюбов жєне оныњ философиялыќ кµзќарасы

2.31   Толстой, Достоевскийдіњ философиялыќ кµзќарасы

2.32      В.Соловьевтіњ философиялыќ кµзќарасы

2.33      Єл-Фарабидіњ философиясымен шыѓыс ѓылымыныњ дамуындаѓы рµлі

2.34            Ќазаќ халќыныњ рухани мєдениеттіњ дамуындаѓы Абайдыњ рµлі

2.35            Алтынсарин мен Уалихановтыњ аѓартуышылыќ ќызметініњ философиялыќ негізі

2.36      С.Торайѓыровтыњ шыѓармашылыќ адам мєселесі

2.37      Ж. Баласаѓ±нныњ жєне М.Ќашќаридіњ философия жєне ѓылым ерекшеліктері

2.38            Ќожа Ахмет яссауи орта ѓасыр шыѓыс кезењініњ ойшыл аќыны, философ

2.39      Абай Ќ±нанбаевтыњ µмірі жєне шыѓармашылыѓы

2.40      Жыраулыќ философия

2.41      Б±ќар жырау жєне оныњ философиясы

2.42      Аѓартушылар философиясы М.Дулатов, М.Ж±мабаев, А.Байт±рсынов, А.Бµкейханов

2.43            Орта ѓасырдаѓы шыѓыс философиясы (Єл-Хорезм, Єл-Бахарѓали т.б.)    

2.44      Философиядаѓы адам мєні, оныњ бастапќы міндеті

2.45      Адам, индивид (дара т±лѓа), т±лѓа

2.46      Философиядаѓы адам мєселесі. Адамдаѓы табиѓаттыќ жєне ќоѓамдыќ, биологиялыќ жєне єлеуметтік бастамалардыњ бірлігі

2.47      Адам мифтер туралы. Мифтер адам туралы

2.48      Жеке т±лѓа жєне ќоѓам, олардыњ бір-бірімен єрекеттестігі

2.49      Жеке т±лѓаныњ дамуыныњ єлеуметтік жєне биологиялыќ факторлары

2.50      Жеке т±лѓаныњ т‰рі. Тарихтаѓы жеке т±лѓаныњ орны

2.51      Техногендік µркениет жєне адам болмысы

2.52      Философиядаѓы µмір мен µлім, дін мен µнер мєселелері

2.53            Экологиялыќ жєне єлеуметтік стресс жаѓдайындаѓы адам

2.54   Философия мен діндегі жеке т±лѓаныњ концепциясы

2.55   Компьютерлік революция жаѓдайындаѓы адам проблемалары жєне болашаѓы  

2.56   Адам µмірініњ єлеуметтік жєне биологиялыќ ±заќтыѓы, µлім жєне мєњгілік

2.57   Ќазіргі ѓылыми-техникалыќ революцияныњ адамѓа, оныњ єлеуметтік сапасына тигізетін ыќпалы

2.58   Адам µмірініњ мєні. Философия мен діндегі µлім мен мєњгіліктік (µлім жоќтыќ) проблемасына пікірлер

2.59   адам жєне адамзат. Адам таѓдырыныњ планетарлыќ жалпылыѓы

2.60   Парыз адам µмірініњ мањызы ретінде

2.61   Адам жєне табиѓат: биосфера, ноосфера, этосфера

2.62   Жеке т±лѓа, µнер жєне инженерлік іс-єрекет

2.63   Философиядаѓы мєдениет ±ѓымы. Мєдениет адам дамуыныњ µлшемі

2.64    Мєдениетті философия т±рѓыдан т‰сінік пайымдау. Мєдениет  жєне гуманизм (биік парасаттылыќ)

2.65   Мєдениеттегі дєст‰рлі жєне жањашылдыќ мєселелер.  Мєдениеттіњ єлеуметтік ќызметтері

2.66   Ќазіргі заманѓы жєне философия тарихындаѓы µркениеттілік ±ѓым

2.67   Мєдениет жєне µркениеттілік: Тепе-тењдік жєне µзгешелік

2.68   Табиѓат жєне мєдениет

2.69   Ќоѓамдыќ ж‰йелер жєне µркениеттілік. ¤ркениеттіліктіњ б‰гінгі сєтте даѓдарысќа ±шырау мен ерекшеліктері

2.70   Мєдениет – адамныњ жан д‰ниесі, µркендеудіњ жолы, єдісі

2.71   Мєдениеттіњ бірлігі, жан-жаќтылыѓы, µзара байланыстылыѓы

2.72   Антик жєне Ежелгі Рим мєдениетініњ ерекшеліктері

2.73   XVII-XVIII ѓ.ѓ. философиядаѓы мєдениет проблемалары

2.74   Мєдениет жєне адам: руханилыќ мєселелер

2.75   Ѓылыми-техникалыќ революция ѓасырындаѓы мєдениет ќазыналары

2.76   Идеология мен мєдениет

2.77   Мєдениет жєне ќоѓам

2.78   Ќазіргі заман дамуы жєне µрлеу дєуіріндегі мєдениеттіњ µзгешілігі

2.79   Философия тарихындаѓы кµзќарастардыњ єсемдікке дамуы. Єсемдіктіњ мєні. Болмысќа эстетикалыќ кµзќарас

2.80   Ќ±ндылыќтыњ ±ѓымы жєне оныњ ќоѓамдаѓы рµлі. Ќазіргі заманѓы ќ±ндылыќтардыњ µзгеруі жєне оныњ  негізгі себептері

2.81   Рухани µмір мен адамгершілік ќазыналар эволюциясыныњ даму баѓыттары

2.82   Ќазаќ халќыныњ ±лттыќ рухани мєдениетініњ мєселелері

2.83   Ќ±лыќтылыќ сана жєне оныњ µзгешілігі. Моралдаѓы жалпы адамдыќ принциптері

2.84   Кµшпенді µмір салты жєне оныњ ќазаќ халќыныњ рухани жєне материалдыќ мєдениетінде бейнеленуі

2.85  ХХ ѓасыр басындаѓы ќазаќтардыњ саяси-єлеуметтік ойлары

2.86  Философиялыќ мєселелер табиѓаты

2.87  Мєдениет пен Ѓылым єлеміндегі философия

2.88  Аѓартушылар философиясындаѓы адам мєселесі (Вольтер, Руссо)

2.89  Технократиялыќ жєне антитехнократиялыќ утопиялар

2.90   Рухани µндірістіњ мєні

2.91  Кµне Шыѓыстыњ мєдениеті мен философиядаѓы адам

2.92  Индивидуалдыњ жєне ќоѓамдыќ сана

2.93  ХХ ѓасыр Батыс философиясындаѓы адам мєселесі

2.94  Антика философиясындаѓы болмыс мєселесі

2.95  Неопозитивизм эволюциясыныњ негізгі этаптары

2.96  Гегель: оныњ ж‰йесі мен диалектикалыќ єдісі

2.97   Сананыњ пайда болуы жєне оныњ ќоѓамдыќ табиѓаты

2.98  Экзистенциализмдегі жайтану мєселесі

2.99   Ќазаќ халќыныњ µзіндік ±лттыќ санасыныњ оянуы мен µсуі

2.100       Президент Н.Є.Назарбаевтыњ Ќазаќстандыќтарѓа жолдауыныњ рухани дамудаѓы мєні мен єсері

 

 

 

Єдебиеттер тізімі

 

1.  Абай. Энциклопедия. – Алматы: Атам±ра баспасы, 1995.

2.  Єл-Фараби философиялыќ трактаттар. – Алматы, 1973.

3.  Акбаева Л.Н. Проблема  человека в мировозрении.– Алматы, 1991.

4.  Єлеуметтік философия: Хрестоматия. – Алматы: Аќыл кітабы, 1997.

5.  Асмус В.Ф. Мировоззрение. Л.Толстого. – М., 1961.

6.  Валиханов Ч. Избранные произведения. – М., 1986.

7.  Єлеуметтік философия. Хрестоматия. – Алматы: Аќыл кітабы, 1997.

8.  Є.Нысанбаев, Т.Абжанов. Адамѓа ќарай бет б±рсаќ (Ежелгі грек философиясы туралы ой толѓаулары). – Алматы: Ќазаќ университеті, 1982.  

        9. Назарбаев Н.Є. Єділеттіњ аќ жолы. – Алматы, 1991.

        10. Назарбаев Н.Є Тарих толќынында. – Алматы: Ата м±ра, 1999.

        11. Назарбаев Н.Є. Бейбітшілік кіндігі. – Алматы-Астана: Ќызылорда, 2001.

    12. Назарбаев Н.Є. Ѓасырлар тоѓысында. – Алматы: ¤нер, 1996.

    13. Сєтбай Д. Т±лѓалар // Аќиќат. – 1997. - №3.

14.   Алиев Ж. из истории взаимовлияния и развития общественной мысли и культуры народов Средней Азии и Казахстана. – Алматы, 1993.

15.       Орынбеков М.С. Ежелгі ќазаќтыњ д‰ниетанымы. – Алматы: Ѓылым, 1996.

16.       Григорьев В.И. Человек. Культура. Творчество. Природа: гармония или конфликт. – Человек как философская проблема. – Восток-Запад: Сборник. – М., 1991. – С. 180-195.

17.       Карасев Л.В. Гоголь и онтологический вопрос // Вопросы философии. – 1993. - №8. – С.84-94.

18.       Петрова А.М. Проблемы человека в философии. – Спб., 1994.

19.       Радугин Н.П. Философия: Курс лекций. – М., 1995.

20.       Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. – М., 1991.

21.       Симкин Г.Н. Рождение этосферы // Вопросы философии.- 1992. - №3.

22.       Салин Ю. Фундаментальные ценности человечества // общественные науки и современность. – 1995. - №4. – С.125-130.

23.       Столович Л.Н. Жизнь- творчество – человек. – М., 1995

24.       Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество // Пер. с англ. – М., 1992.

25.       Понятие личности. Нравственные основы личности. – Введение в философию. – Ч.П. – С.556-562.

26.       Тейяр де Шарден. Феномен человека. – М., 1987.

27.       Утембаева К.Х. Общество. Человек. Техника: Конспект лекций спецкурса. – Алматы, 1994. – С. 3-6.

28.  Франк С.Л. Смысл жизни // Вопросы философии. – 1990. - №11.

29.  Франк С.Л. Духовные основы общества: Мыслители ХХ века. – М., 1992.

30.  Хорки К. Невротическая личность нашего времени Самоанализ / Пер. с англ. – М., 1993.

31.       Человек: мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмерти. – Древний мир – эпоха Просвещения. – М., 1991.

32.       Человек в мире и мир человек. Культура личности. – Алматы, 1991.

33.       Биѓожанов Т. Жастар жєне этика аралыќ ќатынас мєдениеті // Аќиќат. – 1998. -№8.

34.       Ѓабитов Т. Мєдениеттануѓа кіріспе. – Алматы: Санат. – 1996.

35.  М‰слімов Є., К‰лімбетов М. ¤ркениет – ереннен µріс алады. // Аќиќат. – 1997. - №8.

36.  Маданов Х. Ќазаќ мєдениетініњ ќалыптасу кезењдері. – Алматы, 1995.

37.       Энгельс Ф. Происхождение семьи частной собственности и государства. – Маркс К., Энгельс Ф. Соч. В. 55 т. Т.21. Гл. І. ІХ.

38.       Будожник Г.С. Материальные основы многообразия цивилизаций // Вопросы философии. – 1998. - №4.

39.       Гуляев В.И. Загадки погибших цивилизаций: Проблемы философии культуры. – М.,1984.

40.       Ерасов В.С. О сравнительной типологии цивилизаций: Проблемы философии культуры. – М., 1984.

41.       Ильенков Э.В. Философия и культура. – М., 1991. – С. 10-35.

42.  Каган М.С., Холостова Г.В. Культура. Философия. Искусство. // Знание. - М., 1988.

43.  Лобковиц Н. Христианство и культура // Вопросы философии. – 1993. - №3.

44.  Межуев В.М. Культура и история. – М., 1983.

45.                 Наука, техника, культура: проблемы гуманизации и социальной ответственности // Вопросы философии. – 1989 - №1.

46.                 Новикова Л.И. цивилизация и исторический процесс. // Знание. – М., 1983. – С. 64-78.

47.  Одинцов Н. Личность. Политика. Мораль // Мысль. – 1995. - №3.

48.  Радугин А.А. Философия: Курс лекций. – М., 1995. – С. 257-297.

49.  Родословная красоты: Прекрасное и целосообразность. – М., 1988.

50.  Скрипник А.В. Моральное зло в истории этики и культуры. – М., 1992.

51.  Сулейменов О.О. Народная культура – летопись мира. // Вопросы философии. – 1988. - №8.

52.  Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / Пер. с англ. – М., 1992.

53.  Угринович Д.М. Искусство и религия. – М., 1983.

54.  Философия. Основные идеи и принципы. Популярный очерк / под. Общ. Ред. А.И.Ракитова. – Гл. XVII. – М., 1990.

55.  Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. – М., 1995.

56.  Шалабаев Ж. Политическая культура и ценность общества // Мысль. – 1995. - №5.

57.  Философия: Учеб. пособие. – М., 1996. – С. 420-434.   

58.  Хамидов А.А. Диалектика дегеніміз не? – Алматы, 1984.

59.  Энегльс Ф. Людвиг Фейербах жєне неміс классикалыќ философиясыныњ аќыры. – Алматы, 1986.

60.  Ењсегенов Ќ. Ќоѓамдыќ сана формаларыныњ даму диалектикасы. – Алматы, 1994.

61.  Есім Ѓ. Сана болмысы. – Алматы, 1994.

62.  Батыс философиясыныњ антологиясы. – Алматы, 2000.

63.   Конфуций даналыѓы. – Алматы, 1998.

64.   Нысанбай А.Н. Адам жєне ашыќ ќоѓам. – Алматы, 1998 . 

65.  Нысанбай А.Н. Ежелгі грек философиясы. - Алматы, 1992.

66.   Нысанбай А.Н. Ќысќаша философия тарихы. – Алматы, 1995.

67.  Поппер Карл. Тарих шындыќ ж±тымдыѓы. - Алматы, 1992.

68.   ¤мірѓазин Дін жєне жауапкершілік. – Астана, 2002.

69.   Балѓымбаев А.С. Субъектініњ ѓылыми танымдыѓы белсенділігі. - Алматы, 1987.

70.   Раев Д.С. Ќазаќтыњ шешендік µнері. - Алматы, 2001.

71.   Философиялыќ сµздік. - Алматы,1996.

72.   Ежелгі шыѓыстыњ рухани ќайнарлары. - Алматы, 1999.

73.   Классикалыќ неміс философиясы-маркстік философияныњ ќайнар б±лаѓы. - Алматы, 1990.

74.   Лао-цзы. Дао Дэ Цзин. - Алматы, 2003.

75.   Маккиавели. Патша. – Алматы, 2003.

76.   Алтай Ж. Философия тарихы. - Алматы, 1999.

77.    Аќназаров Х.З. Философия тарихыныњ дєрістер курсы. - Алматы, 1992.

78.   Ќасабеков А. Ќазаќ философиясыныњ тарихына кіріспе. - Алматы, 1994.

79.   Ќасабеков А. Ќазаќ философиясы. – Алматы, 1996.

80.   Єбішев К.Є. Философия тарихындаѓы таным теориясы жєне метод проблемасы. - Алматы, 1990.

81.  Бейсенов К.Ш. Философия тарихы. - Алматы, 1992.

82.  Бекежан ¤.К. Ќоѓам жєне миф. - Алматы, 2002.

83.   Есім Ѓ. Адам-зат. – Астана, 2002.

84.   Жамалов Ќ. Философия тарихы. – Жезќазѓан, 2000.

85.   Кішібеков Д.  Ќазаќ менталитеті. – Алматы, 1999.

86.   Ќ±дайберді±лы Шєкєрім. ‡ш аныќ. – Алматы, 1991.

87.   Ќ±лсариева А. ХХ ѓасырдаѓы Батыс философиясыныњ тарихы. – Алматы, 2001.

88.   Н±рм±ратов С.Е. Рухани ќ±ндылыќтар єлемі. – Алматы, 2000.

89.  Толысбай К. Асан Ќайѓы д‰ниетанымы. – Ќызылорда, 2002.

90.  Философия. - Алматы, 1991.

91.  Конфуций. Кењес пен талѓам. - Алматы, 1980.

92.   М±ќанов М. Аќыл-ой, µріс. - Алматы, 1980.

93.  Абайдыњ д‰ниетанымы мен философиясы. - Алматы, 1985.

94.   Айтбаева А. Ќазаќ ойшылдарына кіріспе. - Алматы, 1998.

95.  Ќазаќ даласыныњ ойшылдары. ІХ-ХХ ѓѓ. - Алматы, 1995.

96.   Єл-Фараби. Єлеуметтік –этникалыќ трактаттар. - Алматы, 1975.

97.   М±хамеджан Ќ.Ш. Философия. Оќу ќ±ралы. – Алматы: АЭжБИ, 2005. – 88б.

98.  Глой К. Проблема последнего обоснование динамических систем // Вопросы философии.  – М., 1994. №3.

99.    Диалектика познания.- Ленинград, 1983.

100.             Налимов В.В. Спонтанность сознания. – М., 1989

101.             Проблема человека в западной философии. – Прогресс. - М., 1988.

102.            Теория познания. Мысль. – М., 1991. Т. 1-2.

103.             Гулыга А.Б. Принципы эстетики. – М., 1987.

104.             Гусейнов А.А. Великие моралисты. – М., 1995.

105.            Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры // Искусство. – М., 1991.

106.            Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. // Политиздание. – М., 1992.

107.            Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. // Наука. – М., 1998.

108.            Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. – М.,1990.

109.            Панченко А.И. Философия, физика, микромир. // Наука. – М., 1988.

110.            Философия природы: коэволюционная стратегия. – М., 1995.

111.            Традиции и революции в истории науки. // Наука. – М., 1991.

112.            Введение в философию. – М., 1989.

113.            Лосев А.Ф. Дерзание Духа. – М., 1988.

114.            Мир философии. – М., 1991. – ч.1.

115.            Сагатовский В.Н. Вселенная философа. // Молгвардия – М., 1972.

116.            Аристотель. Метафизика. // Мысль. Соч. Т. 4. т.1. – М., 1975.

117.            Асмус В.Ф. Античная философия. // Высшая школа. – М., 1976.

118.            Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном положении. // Мысль. – М., 1989.

119.            Платон. Государство // Соч. В. 3т. – М., 1971

120.            Гвардини Р. Конец нового Времени // Вопросы философии. – 1990. №4.

121.            Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. // Мысль. - М., 1979.

122.            Соколов В.В. Средневековая философия. //Высшая школа. – М., 1979.

123.            Блинников Л. Краткий словарь философов. // Наука. – М., 1974.

124.            Бэкон Ф. Новый органон. // Соч. В.2т. Мысль. – М., 1972. –т.2.

125.            Лейбниц Г.В. Монадология.  // Соч. В.4т. Мысль. – М., 1982. –т.2.

126.   Спиноза Б. Этика // Избранные произведения. В-2т. Госполитиздат. – М., 1957. –т.1.

127.  Вольтер Философские сочинения. // Наука. – М., 1983.

128.  Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII веков. // Высшая школа. – М., 1984.

129.   Кант И. Критика чистого разума. // Мысль. – М., 1994.

130.   Мир философии. – М.,1991. –т.2.

131.   Нарский И.С. Западноевропейская философия XVIII века. // Высшая школа. – М., 1973.

132.   Вопросы философии. – М., 1995. №1.

133.   Гегель В.Ф. Энциклопедия философских наук. // Мысль. – М., 1974. –т.1.

134.  Гадамер Х.Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. // Прогресс. – М., 1988.

135.   Ницще Ф. Сочинения В 2 т. // Мыль. – М., 1990. –т.1-2.

136.   Сартр Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. – М., 1989.

137.   Ясперс К. Смысл и назначения истории. – М., 1991.

138.  Аналитическая философия: Избранные тексты. // изд. МГУ. – М., 1993.

139.   Кун Т. Структура научных революции. – М., 1977.

140.   Поппер К. Логика и рост научного знания. – М., 1983.

141.   Современная философия науки: Христоматия.// Наука. – М., 1994.

142.   Бердяев Н.А. Самопознания. Опыт философской автобиографии. – М., 1991.

143.  . Замалеев А.Ф. Курс истории русской философии. // Высшая школа. – М., 1991.

144.   Лосский Н.О. История русской философии. // Высшая школа. – М., 1991.

145.   Соловьев В.С. Сочинения В-3т. // Мысль. – М., 1990. –т.1-2.

146.   Яковлев В.А. Диалектика творческого процесса и науке. // Наука. -  М., 1989.

147.   Канке В.А. Этика. Техника. Символ.– Обнинский институт атомной энергетики. – М., 1996.

148.   Ракитов А.И. Философия компьютерной революции // Политиздат. – М., 1991.

149.   Философия техники В ФРГ // Прогресс. – М., 1989.

150.   Глобальные проблемы и общечеловеческие  ценности. //Прогресс. – М., 1990.

151.   Торосян В.Г. Ценность философии. Вопросы философии. - 1993.– №9.

 

 

Ќосымша А

                    Семестрлік таќырыптарды тањдаудыњ  № 1 кестесі

 

Шифр

Таќырыбы

Шифр

Таќырыбы

Шифр

Таќырыбы

01

1

34

34

67

67

02

2

35

35

68

68

03

3

36

36

69

69

04

4

37

37

70

70

05

5

38

38

71

71

06

6

39

39

72

72

07

7

40

40

73

73

08

8

41

41

74

74

09

9

42

42

75

75

10

10

43

43

76

76

11

11

44

44

77

77

12

12

45

45

78

78

13

13

46

46

79

79

14

14

47

47

80

80

15

15

48

48

81

81

16

16

49

49

82

82

17

17

50

50

83

83

18

18

51

51

84

84

19

19

52

52

85

85

20

20

53

53

86

86

21

21

54

54

87

87

22

22

55

55

88

88

23

23

56

56

89

89

24

24

57

57

90

90

25

25

58

58

91

91

26

26

59

59

92

92

27

27

60

60

93

93

28

28

61

61

94

94

29

29

62

62

95

95

30

30

63

63

96

96

31

31

64

64

97

97

32

32

65

65

98

98

33

33

66

66

99

99

 

 

 

 

00

100

 

 

 

 

 

 

 Ќосымша Б

                    Семестрлік таќырыптарды тањдаудыњ   2 кестесі

 

 

Шифр

Таќырыбы

Шифр

Таќырыбы

Шифр

Таќырыбы

01

100

34

67

67

34

02

99

35

66

68

33

03

98

36

65

69

32

04

97

37

64

70

31

05

96

38

63

71

30

06

95

39

62

72

29

07

94

40

61

73

28

08

93

41

60

74

27

09

92

42

59

75

26

10

91

43

58

76

25

11

90

44

57

77

24

12

89

45

56

78

23

13

88

46

55

79

22

14

87

47

54

80

21

15

86

48

53

81

20

16

85

49

52

82

19

17

84

50

51

83

18

18

83

51

50

84

17

19

82

52

49

85

16

20

81

53

48

86

15

21

80

54

47

87

14

22

79

55

46

88

13

23

78

56

45

89

12

24

77

57

44

90

11

25

76

58

43

91

10

26

75

59

42

92

9

27

74

60

41

93

8

28

73

61

40

94

7

29

72

62

39

95

6

30

71

63

38

96

         5

31

70

64

37

97

4

32

69

65

36

98

3

33

68

66

35

99

2

 

 

 

 

00

1

 

 

 

 

 

 

 

Ќосымша В

                    Семестрлік таќырыптарды тањдаудыњ 3 кестесі

 

 

Шифр

Таќырыбы

Шифр

Таќырыбы

Шифр

Таќырыбы

01

2

34

69

67

38

02

1

35

68

68

37

03

100

36

67

69

36

04

99

37

66

70

35

05

98

38

65

71

34

06

97

39

64

72

33

07

96

40

63

73

32

08

95

41

62

74

31

09

94

42

61

75

30

10

93

43

60

76

29

11

92

44

59

77

28

12

91

45

58

78

27

13

90

46

57

79

26

14

89

47

56

80

25

15

88

48

55

81

24

16

87

49

54

82

23

17

86

50

53

83

22

18

85

51

52

84

21

19

84

52

51

85

20

20

83

53

50

86

19

21

82

54

49

87

18

22

81

55

48

88

17

23

80

56

47

89

16

24

79

57

46

90

15

25

78

58

45

91

14

26

77

59

44

92

13

27

76

60

43

93

12

28

75

61

42

94

11

29

74

62

41

95

10

30

73

63

40

96

         9

31

72

64

39

97

8

32

71

65

38

98

7

33

70

66

37

99

6

 

 

 

 

00

5

 

 

 

 

 

 

 

Алматы энергетика жєне байланыс институты
Факультет таќырыбы

 

         

 

 

                                                                       Єлеуметтік пєндер кафедрасы

 

 

 

 

 

                                    Семестрлік ж±мыс

 

               Таќырыбы: ………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Орындаѓан:   студенттіњ аты-жµні

                                                                 тобы: БРЭу-04

                                                                 Тексерген: м±ѓалімніњ аты-жµні 

 

 

 

 

 

 

                                                   Алматы, 200…

 

 

 

 

Мазм±ны

 

 

Кіріспе ………………………………………………………………….… 3

 

1 Семестрлік ж±мысты жазуѓа арналѓан єдістемелік н±сќаулар …….. 4

 

2 Философия пєні бойынша семестрлік тапсырмалардыњ

таќырыптары …………………………………………………………..…. 6

 

3 Єдебиеттер тізімі ………………………………………………………. 9

 

4 Семестрлік таќырыптарды тањдаудыњ кестесі 6

 Ќосымша №1 ………………………………………………………….….15

 Ќосымша №2……………………………………………………………...16

 Ќосымша №3……………………………………………………………   17

            

 

 

 

 

                                                                       2005 ж. жиынтыќ жоспары, реті 65

 

 

 

Елзат Еркін±лы Жарќынбаев

 

 

 

 

 

ФИЛОСОФИЯ

 

Семестрлік ж±мыстарѓа арналѓан єдістемелік н±сќаулар

акалавриат, мамандыќтардыњ барлық күндізгі бµлімінде оќитын студенттері үшін)

 

 

 

 

Редакторы Ж.А.Байбураева

 

 

Басуѓа -------------- ќол ќойылды.                                     Пішімі 60х84         1/16

Таралымы ----- дана.                                                         № 1  типография ќаѓазы                                                                                                                          

Оќу-баспа таб. - ------                                                            Тапсырыс -------

Баѓасы 38 тенге

 

 

Алматы энергетика жєне байланыс институтыныњ кµшірмелі-кµбейткіш бюросы  050013 Алматы, Байт±рсынов к., 126