АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖЄНЕ БАЙЛАНЫС ИНСТИТУТЫ

 

Єлеуметтік пєндер кафедрасы

 

 

 

 

 

ФИЛОСОФИЯ

 

Семинар сабаќтарына арналѓан єдістемелік н±сќаулар

(бакалавриат мамандыќтардыњ барлық к‰ндізгі бµлімінде оќитын студенттері үшін )

 

 

 

 

 

Алматы 2005

 

 

 

Ќ¦РАСТЫРУШЫ: Е.Е. Жарќынбаев. Семинар сабаќтарына арналѓан єдістемелік н±сќаулар (бакалавриат, мамандыќтардыњ барлық к‰ндізгі бµлімінде оќитын студенттері үшін ) – Алматы: АЭжБИ, 2005 – 18 б.

 

 

 

 

         Єдістемелік н±сќаулар «Философия» пєні бойынша семинар сабаќтарыныњ жоспарынан, єдебиет кµрсеткіштерінен жєне єрбір таќырыпќа єдістемелік н±сќаулардан т±рады.

 

 

 

 

 

        Пікір жазѓан: аѓа оќытушы Б.Ж.Ќабдµшев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Алматы энергетика жєне байланыс институтыныњ  2005 жылѓы баспа жоспары бойынша басылды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ã   Алматы энергетика жєне байланыс институты, 2005ж.

 

 

 

                                                        

 

          Кіріспе

 

          Ќазіргі µмірдегі адам жєне болмыстыњ т‰бірлі мєселелерін жан-жаќты терењ талќылауѓа м‰мкіндік беретін жєне д‰ниетанымның ќалыптасуы мен белсенді сана методологиясыныњ ќорытылуы, сайып келгенде философияныњ мањыздылыѓы осы мєселелерді шешумен сипатталады. Философия курсын ж‰ргізудіњ маќсаты – студент бойында ѓылыми д‰ниетанымды ќалыптастыру, логикалыќ ойлау мєдениеті, адам µмірініњ мєні мен маќсатын т‰сіндіру, философиялыќ мєдениеті жоѓарѓы жетістіктерін мењгерту болып табылады.

          Кµз алдымызда µтіп жатќан ќ±былыстарды философиялыќ пайымдау ескі ж‰йеден бас тарту, д‰ниеге жањаша кµзќарас. Философиялыќ білімге терењ талдау жасау, ќоѓам дамуындаѓы динамикалыќ процестерді жањаша т‰сіну, адам белсенділігі мен сананыњ объективті зањдарыныњ ќызметі мен соѓан сєйкес ж‰йе дамуын диалектикалыќ єдіспен, шыѓармашылыќпен игеру.

 

 

Студенттердіњ µзіндік ж±мыстарына енгізілген таќырыптар мазм±ны

 

¤зіндік ж±мыстар тµмендегі екі таќырып негізінде ќарастырылады:

а) диалектикалыќ даму. Дамудыњ т‰рлері мен категориялары

б) болмыс жєне материя. Д‰ниені онтологиялыќ т‰сіну

Єдісті µњдеуде б±л екі таќырып студенттердіњ µзіндік ж±мысы ретінде енгізілген, сондыќтан да оларѓа µзін-µзі тексеру ‰шін ќосымша с±раќтар мен негізгі ќарастырылатын с±раќтар беріледі. Б±л берілген ќосымша таќырыптар студенттердіњ µтілген материалдарды терењірек т‰сініп, толыќќанды мењгеруіне ыќпал етеді. Таќырыптарѓа жеткілікті т‰рде єдебиеттер тізімі кµрсетілген.

 

 

Болмыс пен материя д‰ниені онтологиялыќ т‰сінудіњ алѓышарттары

 

1 Болмыс философияның фундаменталд категориясы. Болмыстыњ формалары мен ќасиеттері

2 Философия тарихындаѓы материя мєселесі. Материяныњ жіктелуі. Биорганикалыќ, органикалыќ ±ймдасќан єлеуметтік материя

3 Кењістік, уаќыт жєне ќозѓалыс материяныњ µмір с‰ру формалары

 

 

¤зін-µзі тексеру с±раќтары

 

1 Болмыс ±ѓымын кім алѓаш рет философияѓа енгізді?

2 Материя терминініњ этимологиясын аныќтањыз?

3 Кењістік пен уаќыттыњ ќасиеттерін атап кµрсетіњіз?    

 

 

Єдебиеттер тізімі

1.     Спиркин Н.А. Философия. – М., 1996

2.     Философиялыќ сµздік. – Алматы, 1996

3.     Есимов Ѓ. Сана болмысы. – Алматы,1987

4.       М±хамеджан Ќ.Ш. Философия. Оќу ќ±ралы.- Алматы: АэжБИ, 2005. – 88 б.

5.     Трубников Н.Н. Время человеческого бытия. – М., 1974

6.     Дубровский В.Н. Концепции пространство и времени. – М., 1991

7.     Канке  Философия. // Логос. – М., 1996

 

 

Диалектика

 

1 Даму ±ѓымы

2 Дамудыњ т‰рлері; прогресс, регресс эволюция жєне революция

3 Диалектиканыњ категориялары

¤зін-µзі тексеру с±раќтары

 

1.     Алѓаш рет диалектикалыќ ойларды ќозѓаѓан кім?

2.     Диалектиканыњ негізгі зањын атап µтіњіз?

3.     Детерминизм дегеніміз не?

 

 

Єдебиеттер тізімі

1.     Хамидов А.А. Диалектика дегеніміз не? – Алматы, 1984

2.     Ќариев З. Даму. – Алматы, 1993

          3.  М±хамеджан Ќ.Ш. Философия. Оќу ќ±ралы.- Алматы: АэжБИ, 2005. – 88 б.

3.     Диалектика познания. – Ленинград, 1983

4.     Введение в философии. – М., 1989. Т. 2

5.       Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М: Политиздат, 1992

6.     Диалектика познания. – Ленинград. Издательство ЛГУ, 1983

7.     Теория познания. // Мысль. – М., 1991. –т 1.2

8.      Мамджин К.Х. Социум. Общество. История. // Наука. – М., 1994  

 

 

1 Таќырып Философия пєні жєне ќызметі

 

1.1  Философия пєні. Философиялыќ танымныњ µзгешелігі

1.2            Д‰ниеге кµзќарастыњ ±ѓымы, негізгі белгілері жєне ќасиеттері

1.3  Д‰ниеге кµзќарастыњ типтері: олардыњ жалпы белгілері  

1.4            Философиядаѓы єдіс мєселелері. Диалектика жєне метафизика

1.5  Философияныњ мєдениеттегі орны

 

 

Баяндамалар мен рефераттар таќырыбы

 

1.1  Философиялыќ танымныњ ерекшелігі

1.2  Мифология жєне дін

1.3   Философия – Д‰ниеге кµзќарас

1.4  Философияныњ наќты ѓылымдармен байланысы

1.5  Философиялыќ мєселелер шењбері

 

 

¤зін-µзі тексеру с±раќтары

 

1.1  Д‰ниеге кµзќарастыњ т‰рлерін атањыз?

1.2  Адамныњ µз шењберінен шыѓуы дегенді ќалай т‰сінесіз?

1.3            Философияны ѓылымдардыњ бастамасы дегенге келісесіз бе?

 

Єдебиеттер тізімі

1.     Килібеков Д. Философия. Оќулыќ. – Алматы, 1994

2.   Философиялыќ сµздік. – Алматы, 1996

3.  Нысанбаев А.Н. Ежелгі Грек философиясы. – Алматы, 1992

4.  Бекежан О.К. Ќоѓам жєне миф. – Алматы, 2002

5.  История философии. Энциклопедия. – М., 2002

6.  Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991

7.  Мырзалы С. Философия єлеміне саяхат. – Ќостанай, 1999

8.  Серікќали±лы З. Д‰ниетану даналыѓы. – Алматы, 1994

9.  Хамидов А.А. Диалектика дегеніміз не? – Алматы, 1984

10.   Аќназаров Х.З. Философия тарихыныњ дєрістер курсы. – Алматы, 1992

 

 

        2 Таќырып  Философиялыќ ойдыњ дамуы жєне оныњ тарихи т‰рлері

 

        2.1 Ежелгі Шыѓыс елдеріндегі философияныњ негізгі мєселелері

        2.2 Ежелгі ‰ндістанныњ философиялыќ ілімдері. Кµне Ќытай философиялыќ µзгешелігі. Даосизм жєне Конфуцишілдік

        2.3 Кµне Грек философиясыныњ мектептері: Милет, Элей, Атомизм, Софизм

        2.4 Платон мен Аристотель Грек философиясыныњ биік шыњдары

        2.5 Ежелгі Шыѓыс философияныњ Грек философиясынан айырмашылыѓы

 

 

        Баяндамалар мен рефераттар таќырыбы

 

        2.1 Веда – ‰нділердің ежелгі мєдениет м±расы

        2.2 Конфуцийдіњ философиялыќ этикалыќ ілімі

        2.3 Сократ философиядаѓы адам мєселесі

        2.4 Аристотельдіњ логикасы мен Платонныњ жан туралы ілімі

        2.5 Гаутама Будда жєне оныњ этикалыќ ілімініњ т‰бірі

 

 

        ¤зін-µзі тексеру с±раќтары

 

        2.1 ‡нді Ќытай философиясындаѓы Ќ±дай мєселесініњ ерекшелігі неде?

        2.2 Шыѓыс философиясындаѓы д‰ниетаным бастамасы

        2.3 ‡ндініњ философиялыќ ж‰йелерін атањыз?

        2.4 Зенонныњ апорияларын талќылањыз?

        2.5 Антикалыќ идеализм

 

 

Єдебиеттер тізімі

1.     Ежелгі Шыѓыстыњ рухани ќайнарлары. – Алматы, 1999

2.     Молдабеков Ж.Ж. Шыѓыс философиясы. – Алматы, 2001

3.     Конфуции. Кењес пен Талѓам. – Алматы, 1980

4.     Лао-цзы. Дао Де Цзин. – Алматы, 2003

5.     Ежелгі Шыѓыстыњ рухани ќайнарлары. - Алматы, 1999

6.     Боннар Андре. Греческая цивилизация. – М., 1992. Т.1-2

7.       Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991

8.       Богамолов А.С. Античная философия. – М., 1985. Т.1-2

9.       Бейсенов К.Ш. Философия тарихы. – Алматы, 1992

10.  История философии энциклопедия. – М., 2002

11.  Дін жєне ойшылдыќ. – Ќазаќ университеті. Алматы, 1993

  

 

        2-ші сабаќ

 

1.  Орта ѓасыр философиясыныњ ерекшелігі, кезењдері жєне дамуы

2.     Фома Аквинский философиясы – схоластиканыњ ж‰йесі

3.     Араб тілдес орта ѓасыр философиясыныњ ерекшелігі

4.       Аль-Кинди, Ибн-Рушд, Аль-Фараби, Ибн-Синаныњ философиялыќ ойлары

5.       Ќайтаµрлеу ѓылымы. Коперник, Дж. Бруно, И.Кеплер, Г.Галилей жєне Леонардо Да Винчидіњ ілімдері 

 

 

Єдебиеттер тізімі

1.     Жамалов Ќ. Философия тарихы. – Жезќазѓан, 2000

2.       Т±рѓынбаев Є.Х. Философия. – Алматы, 2001

3.     Молдабеков Ж.Ж. Шыѓыс философиясы. - Алматы, 2001

4.     Кµбесов А. Єль-Фараби. – Алматы, 1971

5.     Ермеков Ќ. Философия негіздері. – Алматы, 2000

6.     Есім Г. Фєлсафа тарихы. – Алматы, 2000

7.     Спиркин А.Р. Философия. – М., 2000

8.     Канке В.Л. Основы философии. – М., 2001

9.     Краткая история философии. – М., 1992

10.   Єл-Фараби. Єлеуметтік – этикалыќ трактаттар. – Алматы, 1975

11.   Лосев Д.Ф. Эстетика возрождения. – М., 1978

12.   Алексеев П.В. Философия. – М., 1999

13.   История философии энциклопедия. – М., 2002

 

 

Баяндамалар мен рефераттар таќырыбы

 

1 Ф.Аквинский философиядаѓы Ќ±дай болмысын дєлелдеу

2         Ибн-Рушидныњ діни философиясы

3         Ортаѓасыр м±сылман философиясындаѓы жетілген адам мєселесі

4         Ортаѓасырлыќ батысеуропалыќ философиясындаѓы универсалилер мєселесі

 

 

¤зін-µзі тексеру

 

1 Сенім мен аќыл ойдыњ араќатынасы

2 Ортаѓасырлыќ дін жєне философия

3 Ќайта µрлеу кезењініњ жаратылыстануы

4 Антикалыќ философияныњ ќайта жањѓаруы

5              Батыс еуропалыќ философияныњ ќалыптасуымен м±сылман философиясыныњ ыќпалы ќандай болды?

 

 

3-ші сабаќ

 

1 Жања заман философиясыныњ ерекшеліктері

2 Ф.Бэкон, Р.Декарт, Б.Спиноза философиясындаѓы таным єдісініњ мєселесі

3 XVIII ѓасырдаѓы Француз материализмі

4 Неміс классикалыќ философиясындаѓы И.Фихте. Шеллинг, И.Кант философиялыќ ойлары мен Гегельдіњ диалектикасы

5 Л.Фейербахтыњ антропологиялыќ материализмі 

 

 

Баяндамалар мен рефераттар таќырыптары

 

1 Шеллингтіњ натурфилософиясы

2 Жања заман философиясындаѓы єдіс философиясы

3 Дж Беркли мен Д.Юмныњ субъективті идеализмі           

      4 Т.Гоббстыњ «ќоѓамдыќ келісім концепциясы»

      5 И.Канттыњ таным туралы ілімі

      6 Ф.Вольтер мен Ж.Ж.Руссоныњ аѓартушылыќ жєне философиялыќ кµзќарастары

     

 

      ¤зін-µзі тексеру с±раќтары

 

      1 Жања дєуір философиясы несімен ерекшеленеді?

      2 Ф.Бэконнныњ философия методологиясыныњ принциптерін атањыз?

      3 Жања заман философияныњ дамуына Ренесеанс дєуірініњ ыќпалы ќандай болды?

     4 И.Кант танымныњ ќандай типтерін айќындайды?

     5 Ф.Ницще ±станѓан принциптері ќандай µзгерістер єкелді?              

Єдебиеттер тізімі

1.     Алтай Ж. Философия тарихы. – Алматы, 1999

2.       Єбилев К.Є. Философия тарихындаѓы таным теориясы жєне таным мєселесі. – Алматы, 1990 

3.   Классикалыќ неміс философиясы – Маркстік философияныњ ќайнар б±лаѓы. – Алматы, 1990

4.     Ермеков Ќ. Философия негіздері. – Алматы, 2000

5.     Кариев З. Даму. – Алматы, 1993

6.    Гегель Г.Ф. В. Энциклопедия философских наук. – М., 1974. Т.-1

7.   Гегель Г.Ф. В. Лекций по истории философии В – 2х Кн. С-Петербург наука, 1993

8.   Канке В.А. Основы философии. – М., 2001

9.   Совершенная философия: Словарь и Хрестоматия. – Ростов-на-Дону, 1996

10.    Хамидов А.А. Диалектика дегеніміз не? – Алматы, 1984

11.  Энегльс Ф. Людвиг Фейербах жєне неміс классикалыќ философиясыныњ аќыры. – Алматы, 1986

12.  Енсегенов Ќ. Ќоѓамдыќ сана формаларыныњ даму диалектикасы. -–Алматы, 1994

13.  Мырзалы С. Философия єлеміне саяхат. – Ќостанай, 1999

14.  Т±рѓынбаев Є.Х. Философия. – Алматы, 2001 

 

 

 

3 Таќырып ХІХ-ХХ ѓасырлар тоѓысындаѓы Ќазаќ жєне Орыс философиясы

 

3.1 ХІХ ѓасыр орыс философиясы: славянофильдік жєне батыстыќ

3.2 Ф.М.Достаевский, Л.Толстой, В.Соловьев жєне Н.Бердяевтіњ діни философиялыќ ойлары

3.3 Орыс космизмі: А.Федоров. Вернадский, Циалковский

3.4 Ш.Уалиханов пен Ы.Алтынсаринніњ саяси єлеуметтік кµзќарастары

3.5 Шєкєрімніњ философиялыќ ойлары. Алаш-Орда µкілдерініњ єлеуметтік философиялыќ ойлары

 

 

Баяндамалар мен рефераттар таќырыптары

 

3.1 Революционер – демократтардыњ философиялыќ ойлары

3.2 В.Соловьевтіњ с‰йіспеншілік философиясы

3.3 Ќазаќтыњ халыќ-ауыз шыѓармашылыѓындаѓы єлем бейнесі

3.4 Алаш-Орда µкілдерініњ мемлекетті ќ±ру баѓдарламасы

3.5 Абай ойшыл жєне аќын

 

 

¤зін-µзі тексеру с±раќтары

 

3.1 Славянофильдіктердіњ философиялыќ идеологиялыќ аѓымы?

3.2 Батысшылдыќ ‰лгіні ќолдаѓан орыс философиялыќ µкілдерін атањыз?

3.3 Орыс діни философиялыќ ерекшеліктері неде?

3.4 Ќазаќ аѓартушылыѓыныњ кµрнекті µкілдері кімдер?

3.5 Ќазаќ аѓартушыларына орыс революционер демократтарыныњ єсері ќандай?

3.6 Ы.Алтынсаринніњ ќоѓамдыќ-саяси кµзќарастары

 

 

Єдебиеттер тізімі

1.     Раев Д.С. Ќазаќтыњ шешендік µнері. – Алматы, 2001

2.     Ќасабеков А. Ќазаќ философиясыныњ тарихына кіріспе. – Алматы, 1994

3.     Ќ±дайберді±лы Шєкєрім. ‡ш аныќ. – Алматы, 1991

4.     Абайдыњ д‰ниетанымы мен философиясы. – Алматы, 1985

5.     Айтбаева А. Ќазаќ ойшылдарына кіріспе. – Алматы, 1998

6.     Алексеев П.В. Философия. – М., 1999

7.     Ермеков Ќ. Философия негіздері. – Алматы, 2000

8.     Ќазаќ даласыныњ ойшылдары ІХ-ХХѓ. – Алматы, 1995

9.     М±ќанов М. Аќыл-ой, µрісі. – Алматы, 1980

10.                       Серікќали±лы З. Д‰ниетану даналыѓы. – Алматы, 1994

11.                       Нысанбаев А.Н. Адамѓа ќарай бет б±рсањ. – Алматы, 1992

12.                       Есім Ѓ. Адам-зат. – Астана, 2002

13.                       Н±рм±ратов С.Е. Рухани ќ±ндылыќтар єлемі. – Алматы, 2000

14.                       Нысанбаев А.Н. Ќысќаша философия тарихы. – Алматы, 1995

      15. Назарбаев Н.Є. Єділеттіњ аќ жолы. – Алматы, 1991

      16. Назарбаев Н.Є Тарих толќынында. – Ата м±ра: Алматы, 1999

             17. Назарбаев Н.Є. Бейбітшілік кіндігі. – Алматы-Астана: Ќызылорда, 2001

             18. Назарбаев Н.Є. Ѓасырлар тоѓысында. - ¤нер: Алматы, 1996 

19.  Канке В.А. Основы философии. – М., 2001  

 

 

 

4      Таќырып Классикалыќ емес Батыс философиясы

 

4.1  Позитивизм жєне оныњ тарихи формалары

4.2   Феноменология, прагматизм жєне структурализм философиялыќ мектептері

4.3   ¤мір философиясы мен экзистенциализм

4.4   Герменевитика мен постмодерн философиясы

 

 

Баяндамалар мен рефераттар таќырыптары

 

4.1  К.Ясперстіњ тарих философиясы

4.2   Структурализм К.Леви-Стростыњ концепциясы

4.3   Прагматизм Ч.Пирс. У.Джемс. Дж.Дьюи

4.4      ¤мір мен µлім туралы экзистенциализм философиясы

 

 

¤зін - µзі тексеру с±раќтары

 

          4.1 Экзистенциализм философиясыныњ µзіндік ерекшелігі неде?

          4.2 Технократиялыќ толќын ±ѓымын ќалай т‰сінесіз?

          4.3 Классикалыќ философияныњ жања т‰рлері

          4.5 Б‰гінгі философияныњ мєдени-философиялыќ негізі болѓан философияныњ аѓымдары

 

 

Єдебиеттер тізімі

1.     Батыс философиялыќ онтологиясы. – Алматы, 2000

2.     Философиялыќ сµздік. – Алматы, 1996

3.       Ќ±лсариева А. ХХ ѓасырдаѓы Батыс философияныњ тарихы. – Алматы, 2001

4.       Балѓымбаев А.С. Субъектініњ ѓылыми танымдаѓы белсенділігі. – Алматы, 1987

5.       Ењсегенов Ќ. Ќоѓамдыќ сана формаларыныњ даму диалектикасы. – Алматы, 1994

6.   Сартр Ж.П. Бытия и время // Вопросы философии. – М., 1989. № 9.

7.      Камю А. Бунтующий человек. – М., 1999

8.                 Ясперс К. Духовная ситуация времени // Философские науки, 1988. № 11,12

9.      Барулин В.С. Социальная философия. – М., 2001

10.      Канке В.А. Основы философии. – М., 2002

11.       История философии. Энциклопедия. – М., 2002

12.   Внешняя энциклопедия философия ХХ века. – Минск, 2002

 

 

5 Таќырып Адам мен ќоѓам философиясы

 

5.1  Философиядаѓы адам мєселесі антропосоциогенез

5.2 Ќоѓам ±ѓымы. Ќоѓам дамуыныњ негізгі факторлары

5.3 Техносфера, техногенез. Биосфера жєне ноосфера

5.4 Географиялыќ детерменизм мен геосаясат ±ѓымы

         5.6 Адамдаѓы табиѓи жєне єлеуметтік бірлігініњ мєселесі

 

                

Баяндамалар мен рефераттар таќырыптары

 

5.1  Ќоѓамныњ єлеуметтік ќ±рылымы жєне єлеуметтік мобилділік

5.2   Философия тарихындаѓы адам мєселесі

5.3   Ќоѓам µзіндік дамитын ж‰йе

5.4   Єлемніњ єрт‰рлі аймаќтарындаѓы жєне Ќазаќстандаѓы ќазіргі демографиялыќ жаѓдай

5.5   Табиѓат ортасыныњ ќоѓам µміріндегі рµлі

5.6   Ќоѓам дамуындаѓы технократиялыќ тенденциялар

 

 

         ¤зін-µзі тексеру с±раќтары

 

         5.1 “Ќоѓамдыќ µмір” деген не?

         5.2 Табиѓатынан адамныњ барлыѓы бірдей болуы м‰мкін бе?

         5.3 Ќазаќстандаѓы ќазіргі єлеуметтік мєселелерді жіктењіз?

         5.4 Географиялыќ ортаныњ ќоѓам µмірінде алатын орны

5.5            Ќоѓамдыќ зањдылыќтар мен Табиѓат зањдылыќтарыныњ айырмашылыѓы неде?

5.6            Адам µзініњ ќоѓамдыќ болмысы формасын ќ±ра отырып неге ±мтылады неге жетуі м‰мкін?

5.7            Адамныњ ќоѓамдыќ µмірі Єлемдік, ѓарыштыќ болмыста ќандай орын алады?

5.8            Ќоѓамдыќ µмір болмыстыњ ќай саласына жатады?

5.9            Адам бойындаѓы єлеуметтік жєне биологиялыќ араќатынас немен байланысты?

5.10       Адамныњ µмір с‰руініњ формалары

 

 

Єдебиеттер тізім

1.     М±ќанов М. Аќыл-ой µрісі. – Алматы, 1980

2.  Нысанбаев А.Н. Адамѓа ќарай бет б±рсаќ. – Алматы, 1992

3.   Нысанбаев А.Н. Адам жєне ашыќ ќоѓам. – Алматы, 1998

4.  Назарбаев Н.Є. Єділеттіњ аќ жолы.– Алматы, 1991

5.   Назарбаев Н.Є Тарих толќынында. Алматы:Ата-М±ра, 1999

6.  Назарбаев Н.Є. Бейбітшілік кіндігі. – Алматы-Астана: Ќызылорда, 2001

7.   Назарбаев Н.Є. Ѓасырлар тоѓысында. – Алматы:  ¤нер, 1996 

8.   Бекжан ¤.К. Ќоѓам жєне миф. – Алматы, 2002

9.   Есім Ѓ. Адам – зат. – Астана, 2002

10.  Н±рм±ратов С.Е. Рухани ќ±ндылыќтар єлемі. – Алматы, 2000

11.   Серікќали±лы З. Д‰ниетану даналыѓы. – Алматы, 1994   

12.  Ењсегенов Ќ. Ќоѓамдыќ сана формаларыныњ даму диалектикасы. – Алматы, 1994

13.            Єлеуметтік философия. Христоматия. – Алматы, 1997 

14.  Карпинская Р.С. Человек и природа. Проблемы коэволюции. – М., 1989

15.   Утембаева К.Х. Общество. Человек. Техника. Конспект лекций. – Алматы,1994

16.   Андреев А.А. Происхождения человека и общества. – М., 1988

                  

 

         6 Таќырып  Адамныњ рухани µмірі. Сана т‰рлері

        

         6.1 Сананыњ мєні мен пайда болуы

         6.2 Сана, бейнелеу мен іс-єрекет: шыѓармашылыќ жєне интуиция мєселесі

         6.3 Сананыњ т‰рлері формалары. Ќоѓамдыќ жєне индивидуалды сана жєне олардыњ µзара байланысы

         6.4 З.Фрейд пен К.Юнгтыњ бейсаналыќ концепциясы

         6.5 Сана жєне адамныњ рухани єлемі жайлы философиялыќ, діни жєне ѓылыми кµзќарастар

        

 

         Баяндамалар мен рефераттар таќырыптары

 

         6.1 ¤зіндік сана жєне д‰ниеге кµзќарас

         6.2 ¤зіндік сананыњ авторитарлы жєне релятивистік моделі

         6.3 ¤негелік жєне эстетикалыќ сана

         6.4 Діни жєне саяси сана

         6.5 Адам санасыныњ ќалыптасу жолдары

         6.6 Ќазіргі кездегі дінге адамныњ кµзќарасы

         6.7 Демократиялыќ сананыњ ерекшеліктері

         6.8 Б±ќаралыќ сана мєселелері жайында

         6.9 Рухани сананыњ б‰гінгі к‰ндегі дењгейі

 

 

         ¤зін-µзі тексеру с±раќтары

 

         6.1 Сананыњ жетілуі мен Рухани кемелдену дегенді ќалай т‰сінесіз

         6.2 Информацияныњ санадан айырмашылыѓы неде?

 

 

Єдебиеттер тізімі

1.       Н±рм±ратов С.Е. Рухани ќ±ндылыќтар єлемі. – Алматы, 2000

2.       Нысанбаев А.Н. Адамѓа ќарай бет б±рсаќ. – Алматы,1992

3.  Абдильдин Ж.М., Балгинбаев А.С. Диалектика активности субъекта в научном познание. – Алматы,1999

4.   Алексеев Г.В., Панин А.С. Теория познание и Диалектика. – М., 1991.

5.  Есімов Ѓ. Сана болмысы. Саясат пен мєдениет туралы ойлар. – Алматы, 1994

6.  М±ќанов М. Аќыл-ой µрісі. – Алматы, 1980

7.  Киікбаев Д. Ќазаќ менталитеті. – Алматы, 1999

8.  Серікќали±лы З. Д‰ниетану даналыѓы. – Алматы, 1994

9.  ¤мірѓазин С. Дін жєне жауапкершілік. – Астана, 2002

10.  Ќариев З. Даму. – Алматы, 1993

11.  История философии. Энциклопедия. – М., 2002

12.  Петров Ю.А. Азбука логического мышления. – М., 1991

13.  Канке В.А. Основы философии. – М., 2001

14.  Новейши энциклопедический словарь. – Минск, 2001

 

 

7  Таќырып Таным, ѓылыми таным

 

         7.1 Танымныњ формалары жєне дењгейлері

         7.2 Танымныњ субъектісі мен объектісі

         7.3 Сезімдік жєне рационалды, теоретикалыќ жєне эмпирикалыќ таным. Ѓылыми танымныњ єдістері

         7.4 Аќиќат танымныњ маќсаты. Аќиќаттыњ аспектілері. Абсолютті жєне салыстырмалы аќиќаттыњ диалектикасы

         7.5 Гносеология жєне эпистемология ±ѓымы

 

                

         Баяндамалар мен рефераттар таќырыптары

 

         7.1 Таным шындыќты бейнелеу тізімі

         7.2 Ѓылыми танымныњ арнайы ерекше формасы

         7.3 Аќиќат жєне жалѓан

         7.4 Ѓылым жєне оныњ ќоѓамдаѓы рµлі

         7.5 Философия тарихындаѓы таным мєселесі

         7.6 Єлемді тану немесе білу деген не?

         7.7 Білім деген не?

         7.8 Абсолютті аќиќатты білімніњ ќандай дењгейіне жатќызасыз

 

 

         ¤зін-µзі тексеру с±раќтары

 

         7.1 Таным процесініњ диалектикалыќ сипаттамасы

         7.2 Таным объектісіне нелер жатады?

         7.3 Теория деген не?

         7.4 Ќазіргі ѓылыми танымныњ ќалыптасу жолдары

         7.5 Абстрактіліктен наќтылыќќа кµшу єдістерін атањыз?

 

 

Єдебиеттер тізімі

1.  Есімов Ѓ. Сана болмысы. Саясат пен мєдениет туралы ойлар. – Алматы, 1994

2.  Спиркин А.Ќ. Сознание и самосознание. – М., 1972

3.  Ењсегенов Ќ. Ќоѓамдыќ сана формаларыныњ даму диалектикасы. – Алматы, 1994

4.  Бейсенов Ќ. Ќазаќ топыраѓында ќалыптасќан ѓаќлиятты ой кешу ‰рдістері. – Алматы, 1994 

5.  Фрейд З. Тотем и Табу. – М,1992

6.   Шєкєрім Ќ. М±сылманныњ шарты. – Алматы, 1993

7.   Юнг К. Архетип и символ. – М, 1991

8.   Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992

9.  Внешняя энциклопедия. Философия ХХ века. – Минск, 2002

10.   Франк С.Л. Духовные основы общества. – М., 1992

11.  Фрейд З. Психология бессознательного. – М., 1992

12.   Спиркин А.Г. Философия. – М., 2002   

 

        

         8  Философия курсы бойынша семинар сабаќтары

 

         8.1 Философия пєні жєне ќызметі

         8.2 Философиялыќ ойдыњ туындауы жєне оныњ тарихи даму т‰рлері

         8.3 ХІХ-ХХ ѓасырлар тоѓысындаѓы Ќазаќ жєне Орыс философиясы

         8.4 Классикалыќ емес Батыс философиясы

         8.5 Адам мен ќоѓам философиясы

         8.6 Таным, ѓылыми таным

         8.7 Адамныњ рухани µмірі. Сана т‰рлері 

 

 

 

 

2005 ж. жиынтыќ жоспары реті 64

 

Елзат Еркін±лы Жарќынбаев

 

 

ФИЛОСОФИЯ

 

Семинар сабаќтарына арналѓан єдістемелік н±сќаулар

(бакалавриат , мамандыќтардыњ барлық к‰ндізгі бµлімінде оќитын студенттері үшін)

 

 

 

 

 

 

 

Редакторы Ж.А.Байбураева

 

 

Басуѓа -------------- ќол ќойылды.                                    Пішімі 60х84         1/16

Таралымы ----- дана.                                                        № 1  Типография ќаѓазы                                                                                                                          

Оќу-баспа таб. - ------                                                       Тапсырыс -------

Баѓасы 32 тг.

 

 

 

 

 

Алматы энергетика жєне байланыс институтыныњ

кµшірмелі-кµбейткіш бюросы 050013 Алматы, Байт±рсынов к., 126