АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖЄНЕ БАЙЛАНЫС ИНСТИТУТЫ

 

 

 

Єлеуметтік пєндер кафедрасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ

 

Семестрлік жұмысқа арналған әдістемелік нұсқаулар
(барлық мамандықтардың күндізгі бөлімінде оқитын
1 курс студенттері үшін)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2004


ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР: М.Д. Жұмағұлов, Є. Б. Мергенбаев, Қазақстан тарихы семестрлік жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар (барлық мамандықтардың күндізгі бөлімінде оқитын 1-ші курс студенттері үшін)

- Алматы: АЭжБИ, 2004. – 17 бет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Қазақстан тарихы бойынша ұсынылған әдістемелік нұсқаулар семестрлік жұмысты орындауға арналған нұсқаулар мен тақырыптардан тұрады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пікір жазѓан: тарихи ғылымдарының кандидаты, доцент,

Д.С. Орынбекова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Алматы энергетика және байланыс институты, 2004 ж.


Кіріспе

          Қазақстан тарихы - жоғарғы оқу орындарында міндетті түрде оқытылатын күрделі пән. Ел тарихын оқып үйрену тек қана ертедегі өткен өмірді еске түсіру және оны қайта қалпына келтіру үшін ғана емес, сондай-ақ қазіргі замандағы қоғамның даму процестерін жете түсінуге мүмкіндік береді. Отан тарихын оқу, әсіресе зерттеу, ең алдымен жеткіншек ұрпақ үшін жаңа саяси-тарихи ахуалды, саяси мәдениетті түсіну үшін және дербес ел мүддесіне сай көзқарастар жүйесін қалыптастыру мақсатында өте қажет екенін өмір шындығы дәлелдеп отыр.

          Қазіргі таңда ұлттық санадағы терең өзгерістер, тәуелсіз мемлекетіміздің әлеуметтік-саяси жүйесінің қалыптасуы, қоғамдық дамудағы тың серпіндер тарихымыздағы "ақтаңдақ" беттерді қайтадан зерделеуге, бұрмаланған, шашыранды зерттелген тарихи оқиғалар мен құбылыстарға жаңаша көзқарасты талап етеді.

          Сондықтан да біздің институтымызда Қазақстан тарихын оқыту мен оқып-үйрену төрт бағытта жүргізіледі. Оқу жүктемесінің бағдарламасы бойынша: дәріс (лекция), практикалық сабақ (семинар), семестрлік жұмыс және өз бетімен оқып дайындалатын тақырыптар.

          Студенттер оқу жоспары бойынша Қазақстан тарихы курсынан 2 семестрлік жұмысты жазбаша түрде орындап уақытында тапсыруы қажет.

          Төмендегі ұсынылып отырған әдістемелік нұсқаудың негізгі мақсаты - семестрлік жұмысты дайындау барысында туындайтын мәселелердің көрсеткіші, көлемі мен безендіруі, тақырыптары мен арнайы ерекшелігі туралы көмекші әдістемелік құрал.

 


       1. Семестрлік жұмыстың мәні мен мақсаты

 

1.1                Семестрлік жұмыс - белгілі бір тақырып бойынша өзіндік ізденіс пен сол тақырып туралы деректер мен әдебиеттерді оқып-үйрену нәтижесінде орындайтын жазбаша жұмыс.

1.2                Семестрлік жұмыс - студенттің деректер мен әдебиеттерді терең оқуы мен жүйелі пайдалануының және алғашқы қарапайым ғылыми-зерттеу тұрғысында болуы шарт.

1.3                Семестрлік жұмыс - оқулықтан тыс, кез-келген тарихи-әдеби деректер мен әдебиеттерді салыстыра отырып жүйелі пайдалану қабілетін, ізденісін көрсететін тарихи творчестволық шығарма болуы шарт.

1.4                Семестрлік жұмысты жазу барысында тарихи оқиғалар мен қоғамдық қ±былыстарға немесе тарихи тұлғалардың ролі туралы студент жеке өз көзқарасы мен пікірін білдіруі шарт.

 

 

 

        2. Семестрлік жұмыс тақырыбын таңдау

 

        2.1 Семестрлік жұмыстың тақырыптары  Қазақстан тарихының оқу-бағдарламасына сәйкес, төмендегі берілген тақырыптар тізімі бойынша  таңдалады.

        2.2 Семестрлік жұмысқа арналған тізбеде 62 тақырап берілген. № 1 семестрлік жұмысты жазу үшін Б қосымшасындағы кесте бойынша студент сынақ кітапшасының соңғы екі цифрына (шифр) қарай кестедегі көрсетілген тақырыпты таңдайды. Ал № 2 семестрлік жұмысты жазу үшін В қосымшасындағы кестені пайдаланады.

         2.3 Көрсетілген ретпен тақырып таңдаған соң студент, пән оқытушысымен ақылдасып, туындаған мәселелер жөнінде кеңесуі керек.

 

 

 

 

        3. Семестрлік жұмысты дайындау

 

        3.1 Студент тиісті тақырыпты алған соң, сол тақырыпқа қатысты деректер мен әдебиеттерді жинақтап, оқып шығуы керек. Деректер мен әдебиеттер әр түрлі болғандықтан, ондағы пікірлер мен көзқарастар, тұжырымдар  да алуан түрлі болуы мүмкін. Сондықтан семестрлік жұмыстың мазмұнын неғұрлым тереңірек ашу үшін пайдаланған деректердегі тұжырымдарды қысқаша конспект ретінде жазып алу немесе цитата ретінде сөзбе-сөз көшіріп алған жөн. Мұндай әдіс жұмыстың мазмұнын жүйелеу, айтылатын пікірлерді топтастыру  және жазу барысында толықтырып отыру үшін тиімді.

 

        3.2 Семестрлік жұмыстың құндылығы оның құрылымына байланысты, сондықтан жұмыстың мазмұны оның жоспарына сәйкес жүйелі түрде, байланыстырып жазылуы керек. Жұмысты жазу барысында алғашқы құрылған жоспар өзгеріске түсіп, жинақтаған деректер мен материалдың ыңғайына байланысты, студент түпкілікті жоспар құрып, сол бойынша жазылады.

        3.3 Жоспар - жұмыстың жүйелілігінің кепілі. Семестрлік жұмыстың құрылымы шамамен төмендегідей болады:

а) Кіріспеде - тақырыптың құндылығы мен өзектілігі туралы және мәселенің қысқаша тарихнамасына шолу жасалады.

б) Негізгі бөлім - тараулардан немесе тақырыпшаларға бөлінген тараулардан құрылуы тиіс. Әрбір тараудың негізгі тақырыппен байланысты атауы болуы керек.

в) Қорытындыда автор тақырыпқа байланысты материалдарды оқу нәтижесінде жеткен шешімдері туралы тұжырымдар жасауы керек, әр түрлі пікірлерді салыстырып өз көзқарасын білдіруіне болады.

г) Семестрлік жұмыстың соңғы бетінде пайдаланған деректердің, тарихи әдебиеттердің, мерзімді баспасөздегі мақалалардың тізімі болуы керек.

Әрбір басылымның авторы, атауы, баспасы, шыққан жылы, реттік саны, беті міндетті түрде көрсетілуі керек.

 

 

 

 

        4. Семестрлік жұмыстың безендірілуі

 

        4.1 Семестрлік жұмыстың көлемі қолмен жазғанда 15-20 бет, ал компьютермен тергенде 2 интервалдық аралықты сақтап 10-15 бет көлемінде болуы шарт. Жұмысты мектептік дәптердің парағына жазуға болмайды.

         4.2 Семестрлік жұмыстың мұқабасы (титулды беті) болуы керек 

(А қосымшасын қараңыз).

Жұмыстың 2-ші бетінде жоспар жазылуы керек және әрбір тараумен тармақшалардың беттік көрсеткіші болуы шарт.

Әрбір беттің төменгі жағында парақтың сандық рет белгісі цифрмен көрсетілуі керек. Тараулар мен тармақтардың атауы жазылып жаңа парақтан бастап жазылуы тиіс.

Семестрлік жұмыстың соңғы беттерінің бірінде пайдаланған әдебиеттер тізімі болуы керек. Әдебиеттер мен деректер тізімі автордың бас әріпіне байланысты немесе басылымның алғашқы сөзінің бас әріпіне қарай алфавиттік ретпен: автор, басылымның атауы, шыққан жері, жылы, баспасы, беті көрсетілуі керек. (Әдебиеттер тізімін қараңыз)

        4.3 Студент семестрлік жұмысты белгілеген уақытта оқытушының өз қолына әкеліп тапсыруы керек. Мұғалім жұмыспен танысып, оның теориялық және творчестволық деңгейін анықтап, жоғарыда көрсетілген талаптарға сай болуын тексеріп бағалайды, қысқаша пікірін жазады.

Егер талапқа сай болмаған жағдайда, қателіктерді көрсетіп, қайтадан өңдеп жазу үшін студентке қайтарады.

4.4 Семестрлік жұмысты орындамаған немесе мұғалімге өткізбеген студент Қазақстан тарихынан сынаққа және емтиханға жіберілмейді.  

   

   

 

Қазаќстан тарихынан семестрлік ж±мыстардыњ                                       таќырыптары

 

1.                 Қазақстан тарихы туралы көне жазба деректер. (Иран, Грек, Қытай).

2.                 Ұлы Жібек жолы және түркілердің наным-сенімдері. (Ислам, Христиан, Буддизм, Иудаизм).

3.                 Сақтардың дүниетанымы, өнері, мәдени ескерткіштері.

4.                 Ғұн империясы және олардың Евразия тарихындағы ролі.

5.                 Қазақстан территориясындағы ежелгі көшпелі мәдениеттің пайда болуы, дамуы, ерекшеліктері.

6.                 Сақтардың Иран, Грек басқыншыларына қарсы күресі және Қытаймен қарым-қатынасы.

7.                 Түркілердің руникалық жазба ескерткіштері: қайнар көзі, тарихы және қазіргі зерттелуі.

8.                 Ерте ортағасырлық қала мәдениеті: географиялық орналасуы мен архитектуралық ерекшеліктері. (VI-XIII ғ.)

9.                 Қазақстан территориясындағы ежелгі монета сарайы: шақа соғу, ақша айналымы, оның таралуы. (XVIII ғ. дейін)

10.            Қазақстанға ислам дінінің келу тарихы және оның таралу кезеңдері.

11.            Шығыс ғұламалары: Аль-Фараби, Ж.Баласағұни, М.Қашқаридың дүниежүзілік ғылым мен мәдениет тарихындағы орыны.

12.            Қыпшақтардың мәдениеті: тілі, жазуы, өнері.

13.            Отырар, Тараз, Түркістан - орта ғасырлық ғылым мен мәдениет орталықтары.

14.            Шыңғыс ханның тарихтағы орыны туралы түрлі көзқарастар.

15.            Көшпелі халықтардың әскери өнерінің ерекшеліктері.

16.            Алтын Орданың этникалық-саяси құрылымы және  мемлекеттік - әкімшілік құрылысы.

17.            Тарихи әдебиеттердегі "қазақ" этнониміның тарихы.

18.            Қазақстан Европа саяхатшылары: П.Карпини, Г.Рубрук, М. Поло көзімен.

19.            Қазақстан орыс ғалымдары: И.А.Левшин, В.Даль, В.Радлов көзімен.

20.            Қ. Жалаири, М. Х.Дулати, Өтеміш қажы - алғашқы қазақ тарихшылары.

21.            Шежіре - қазақ тарихының дерек көзі.

22.            Ортағасырлық мәдениет және мемлекет қайраткерлері: Асан қайғы Қазтуған, Шалкиіз және Жиенбет жыраулар.

23.            Қазақ халқының жоңғар басқыншылығына қарсы азаттық күресі және Аңырақай шайқасының тарихи маңызы.

24.            Қазақ қоғамындағы билер институтының қалыптасу және даму тарихы.

25.            XVIII ғ. басындағы Ресейдің сыртқы саясатындағы Қазақстан.

26.            Абылайдың Жоңғариямен, Қытаймен және Ресеймен қарым-қатынастағы дипломатиялық шеберлігі.

27.            Ресейдің Қазақстанды отарлаудағы негізгі кезеңдері мен әдіс-тәсілдері.

28.            XVIII ғ. қазақ халық шығармашылығындағы азаттық күрестің бейнеленуі.

29.            Қазақ мемлекетіндегі құқықтық нормалар. (XVI-XVIII ғ.ғ.)

30.            Қазақстан территориясындағы әскери бекіністердің салынуы және қазақ әскерлерінің орналастырылуы.

31.            Жәңгір ханның ағартушылық қызметі.

32.            С.Датұлы және И.Тайманұлы бастаған шаруалар көтерілісінің салыстырмалы себебі, мәні және ерекшелігі.

33.            К.Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық күрес барысындағы біртұтас қазақ мемлекеттігін қалпына келтіру жолындағы қадамдар, көтерілістің таптық және ұлттық құрамы, жеңілу себептері.

34.            Ш.Уәлихановтың тарих, география, экономика және мәдениет жөніндегі ғылыми мұрасы.

35.            Абай Құнанбаев шығармашылығына шығыс ғұламаларының әсері.

36.            Күйшілік өнер: қалыптасуы, дамуы. (XVIII-XX ғ.ғ.)

37.            XIX ғ. екінші жартысындағы Қазақстандағы капиталистік қатынастардың енуі және дамуы.

38.            XIX ғ. 50-жылдарындағы қазақ шаруаларының азаттық күресі.

39.            XIX ғ. аяғы - XX ғ. басындағы Қазақстанда темір жол құрлысының салынуы: мақсаты, маңызы.

40.            Орыс шаруаларын Қазақстанға жаппай қоныс аудару және оның негізгі кезеңдері. (XIX-XX ғ.ғ. басы)

41.            Қазақстанда 1917 жылғы қазан төңкерісіне дейінгі мерзімді баспасөздің қалыптасуы, қоғамдық ролі, саяси-идеялық мазмұны.

42.            Бірінші орыс революциясы және ұлттық-демократиялық қозғалыстың өрістеуі.

43.            Ресей мемлекеттік Думасына сайланған қазақтар және олардың саяси-қоғамдық қызметі. (ХХ ғ. басы)

44.            Столыпин реформасы және қазақ шаруаларының тағдыры.

45.            1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалысқа қазақ зиялыларының қарым-қатынасы, саяси ұстанымдары.

46.            Ресей жоғарғы оқу орындарында оқыған қазақтар, олардың қоғамдық-саяси қызметі.

47.            "Әскери коммунизм саясаты" және ЖЭС: мәні, мақсаты, ерекшелігі.

48.            Қазақ кеңес мемлекетінің қалыптасуы, даму кезеңдері.

49.            "Кіші қазан идеясы" және қазақ ауылын күштеп ұжымдастыру.

50.            1929-1931 ж. Қазақстандағы шаруалар көтерілісі және оның салдары.

51.            ХХ ғ. 20-30 ж. мәдени құрылыс: жағымды және келеңсіз жақтары.

52.            ХХғ. 30-50 ж. басындағы жаппай қуғын-сүргін: себебі, салдары.

53.            Қазақтың ұлттық театр және кино өнерінің қалыптасуы, және даму тарихы.

54.            Б.Момышұлының әскери-патриоттық мұрасы.

55.            Тың игерудің Қазақстанның этнодемографиялық құрылымына әсері.

56.            Қазақстандағы экологиялық проблема: шындық пен даңпырт.   

57.            ХХ ғ. 60-70 ж. Қазақстанның саяси-экономикалық өміріндегі жетістіктері мен тоқырауы.

58.            Д.А. Қонаев мемлекет және қоғам қайраткері.

59.            Қазақстан Республикасының астаналары; тарихы мен болашағы.

60.            Қазіргі кездегі республикадағы демократиялық процестердің қалыптасуы, дамуы және қиыншылықтары.

61.            Қазіргі кездегі саяси партиялар мен қоғамдық қозғалыстардың ролі.

62.            Қазақстан энергетикасыныњ қалыптасуы мен даму тарихы.

 


Әдебиеттер тізімі

1.  Абылай хан. Тарихи жырлар. -Алматы: Жазушы, 1993.

2.              Абдиров М. Хан Кучум: известный и неизвестный. -Алматы: Жалын, 1996.

3.              Абдиров М. История казачества Казахстана. -Алматы, 1996.

4.              Абулгазы. Родословное древо тюрков. -Алма-Ата: Ана-тілі, 1991.

5.              Абусеитова М.Х. Казахстанское ханство во второй половине XVI века. -Алма-Ата, 1985.

6.              Абжанов А. Сельская интеллигенция  Казахстана в условиях совершенствования социализма. -Алма-Ата, 1968.

7.              Агаджанов С.Г. Очерки истории огузов и туркмен Средней Азии IX-ХШвв. -Ашхабад, 1969.

8.              Агапов П. Қадырбаев М. Сокровища древнего Казахстана. -Алма-Ата: Жалын, 1979.

9.              Акишев А.К. Искусство и мифология саков. -Алма-Ата,1983.

10.      Ақынжанов М.Б. Қазақтың тегі туралы. -Алматы, 1957.

11.      Алексеенко Н.В. Население дореволюционного Казахстана. -Алма-Ата: Наука, 1981.

12.      Алексеенко А.Н. Население Казахстана 1920-1990 гг.-Алматы: Ғылым, 1993.

13.      Алаш орда. Сборник документов. -Алма-Ата: Айқап, 1992. Аманжолова Д.А. Казахский автономизм и Россия (История движения Алаш). -М., 1994.

14.      Асылбеков М.Х. Железнодорожники Казахстана в первой половине русской революции (1905-1907гг.). -Алма-Ата, 1965.

15.      Асылбеков М.Х., Козина В.В. Демографические процессы современного Казахстана. -Алматы, 1995.

16.      Асылбеков М.Х., Галиев А.Б. Социально-демографические процессы в Казахстане (1917-1960). -Алма-Ата, 1991.

17.      Ахинжанов СМ. Кыпчаки в истории средневекового Казахстана. -Алма-Ата, 1989.

18.      Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. –М., 1965.

19.      Байпақов К.М., Ерзакович Л.Б. Древние города Казахстана. -Алма-Ата, 1971.

20.      Байпақов К.М. По следам древних городов Казахстана. -Алматы: Ғылым, 1990.

21.      Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Соч. т.I.-M., 1963; т.2„1964; т.3, 1965.

22.      Бекмаханов Е.Б. Казахстан в 20-40 годы XIX века. Изд. второе, -Алма-Ата: Қазақ университеті, 1992.

24.  Бекмаханова Н.Е. Формирование  многонационального населения Казахстана и Северной  Киргизии. Последняя четверть XVIII-60-e годы ХІХв. -М.: Наука, 1981.

25.              Бехмаханова Н.Е. Многонациональное население Казахстана и Киргизии в эпоху капитализма (60-с годы  ХІХв.-1917г.) - М., 1986.

26.              Белан П.С. Казахстанцы в боях за Ленинград. -Алма-Ата, 1973.

27.              Белан П.С. Казахстанцы-кавалеры "Золотой Звезды". -Алма-Ата, 1982.

28.              Валиханав Ч.Ч. Сборник сочинений в пяти томах. -Алма-Ата, 1984, 1985.

29.              Восстание   1916  г.   В  Средней Азии и   Казахстане:   Сборник документов. -М., 1960.

30.              Востров    В.В.,    Муканов    М.С.    Родоплеменной    состав    и расселение казахов (конец ХІХ-начало XX вв.).-Алма-Ата, 1968.

31.              Воспитание культуры межнациональных отношений. -Алма-Ата, 1988.

32.              Голод казахской степи. -Алма-Ата, 1991.

33.              Галиев        В.З.        Медицинская       деятельность        ссыльных революционеров в Казахстане. -Алма-Ата: Казахстан, 1982.

34.              Гумилев Л.Н.  Ежелгі түріктер. -Алматы, 1986.

35.              Гумилев Л.Н. Хұндар. -Алматы, 1998.

36.              Джанибеков   У.   Культура  казахстанского  ремесла. -Алма-Ата: Өнер, 1982.

37.              Дахшлейгер       Г.Ф.       Турксиб-первенец       социалистической индустриализации. -Алма-Ата, 1953.

38.              Еренов    А.    Очерки    по    истории    феодальных    земельных отношений у казахов. -Алма-Ата: Изд-во АН Каз.ССР, 1961.

39.              Жұртбаев Т. Дулыға. -Алматы, 1995. - 1-2 том.

40.              Зиманов С.З. Общественный строй казахов первой половины XIX в. -Алма-Ата, 1958.

41.              Зиманов С. Россия и Букеевское ханство. -Алма-Ата, 1982.

42.              Златкин И.Я.   История Джунгарского ханства (1633-1758). Изд. 2-е.-М.,1983.

43.              Игибаев    С.К.    Промышленные    рабочие    дореволюционного Казахстана (1861-1917гг.). -Алма-Ата: Ғылым, 1991.

44.              Ирмуханов Б.Б. Казахстан: историко-публицистический взгляд.- Алматы, 1996.

45.              Исмагулов   О.   Население   Казахстана   от   эпохи   бронзы   до современности. -Алма-Ата: Наука, 1970.

46.              Исмагулов      О.       Этническая      геногеография      Казахстана (серологические исследования). -Алма-Ата, 1977.

47.              Исмагулов О. Этническая антропология Казахстана. -Алма-Ата, 1977.

48.              Исмагулов    О.,    Сихимбаева    К.Б.    Этническая    одонтология Казахстана. -Алма-Ата, 1989.

49.      История Казахстана: белые пятна. -Алма-Ата, 1991.

50.             Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г.  Каз.ССР.-М., 1962.

51.             Итоги Всесоюзной переписи населения   1970 г.,т.4.-М., 1973.

52.             Кабдиев Д. Развитие экономической мысли в Казахстане (конец ХІХ-начало XX века). -Алма-Ата, "Наука", 1989.

53.             Кабдиров   М.Н.   Переселение   илийских  уйгур   в   Семиречье.- Алма-Ата, 1951.

54.             Кадырбаев М.К., Марьяшов А.Н. Наскальные рисунки хребта Каратау. -Атма-Ата, 1992.

55.             Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж. Культура древних скотоводов и металлургов Сары-Арки. -Алма-Ата, 1992.

56.             Казахская национальная одежда. -Алма-Ата: Жалын, 1976.

57.             Кани М. Қазақтың көне тарихы. -Алматы: Жалын,   1993.

58.             Книга Марко Поло. -М., 1956.

59.             Касымбаев Ж.К. Города Восточного Казахстана в 1861-1917 гг. (социально-экономический аспект). -Алма-Ата, 1990.

60.             Касымбаев Ж.К. О роли отходничества в расширении рынка наемного   труда   в   Казахстане:   Вт.   - пол,   XIX   в.   В   сб.//(Взаимосвязи города и деревни в их историческом развитии). - М., 1989.

61.             Касымбаев Ж.К.   Кенесары хан.  Саясатшы және қолбасшы. - Алматы:  “Казахстан”, 1993.

62.             Кішібеков Д. Қазақ менталитеті; кеше, бүгін, ертең. -Алматы, 1998.

63.             Кляшторный С.Г. Древнетюркские рунические памятники. -М., 1964.

64.             Кляшторный  С.Г.,   Султанов Т.И.   Казахстан.   Летопись трех тысячелетий.-Алма-Ата; Рауан, 1992.

65.             Козыбаев М.К. История и современность.-Алма-Ата, 1991.

66.             Козыбаев М.К. Ақтандықтар ақиқаты.-Алматы. 1992.

67.             Козыбаев М.К. Казахстан-арсенал фронта.-Алма-Ата, 1970.

68.             Козыбаев М.К. История и современность.-Алма-Ата, 1991.

69.             Конституция Республики Казахстан.-Алматы, 1993.

70.             Кудайберды-улы Ш. Родословная тюрков, киргизов, казахов и ханских династий.-Алма-Ата; “Казахстан” , 1991.

71.             Кулмухамед М. Патриот, политик, правовед (Жакып Акпаев). - Алматы, 1995.

72.             Кумеков  Б.   Государство  кимаков  в  ГХ-ХТ  вв.   По   арабским источникам. -Алма-Ата: Наука, 1972.

73.             Курбангали Халид. Тауарих Хамса.-Алматы: Казахстан, 1992.

74.             Кунаев Д.А. О моем времени.-Алма-Ата, 1992.

75.             Қазақ тарихынан. Құраст. Е. Аққошқаров-Алматы, 1996.

76.             Қаратаев Т. Жүз жылдың ақ-қарасы.-Алматы, 1993.

77.             Қасымбаев Ж.К. Старший султан Кунанбай Оскенбаев и его окружение.-Алматы: Өлке, 1995.

78.             Қасымбаев Ж.К. Казахстан-Китай: Караванная торговля в XIX - начале XX вв.-Алматы: Өлке, 1996.

79.             Қасымбаев Ж.К.   Государственные  деятели   казахских  ханств. XVIII в. Том 1.-Алматы: Билим, 1999.

80.             Қасымбаев    Ж.К.     Казахи-генералы     Российской     империи. Генерал  султан-правитель   Баймухамед  Айшуаков   (1790-1847). Кн. первая.-Алматы, 2000.

81.             Қойгелдиев М.К. Алаш қозғалысы.-Алматы: Санат, 1995.

82.             Қойгелдиев    М.К   Тұтас   Түркістан   идеясы   жене    Мустафа Шоқайұлы.-Алматы, 1997.

83.             Мадуанов С., Взаимоотношения казахов с другими соседними народами Центральной Азии в XVIII-нач. XX веков.-Алматы, 1995.

84.             Мадуанов    С,    Шалекенов    М.    История    взаимоотношений народов Туркестана в XVIII-нач. XX веков.-Туркестан, 2000.

85.             Маргулан А.Х. Из истории городов и строительного искусства древнего Казахстана.-Алма-Ата, 1950.

86.             Маргулан А.Х.   Бегазы-Дандыбаевская  культура   Центрального Казахстана.-Алма-Ата: Наука, 1979.

87.             Марков Г.Е. Кочевники Азии. Структура хозяйства и общест­ венной организации.-М., 1976.

88.             Масанов    Э.А.    Очерк   истории    этнографического    изучения казахского народа в СССР.»-Алма-Ата: Наука, 1966.

89.             Масанов Н.Э. Кочевая цивилизация казахов. А.-М., 1995.

90.             Миняев С.С. Сюнну. Исчезнувшие народы.-М., 1988.

91.             Моисеев  В.А.   Джунгарское  ханство  и  казахи  XVII-XVIIIbb. - Алма-Ата: Ғылым, 1991.

92.             Муканов М.С. Казахские домашние художественные ремесла. - Алма-Ата: Казахстан,1979.

93.             Муканов М.С. Казахская юрта.-Алма-Ата: Кайнар, 1981.

94.             Муканов М.С. Этническая территория казахов в XVIII-начале XX в.-Алма-Ата, 1991.

95.             Мухамедханұлы Н. Тарихи зерттеулер.-Алматы, 1992.

96.             Муқанов С. Қазақ қауымы.-Алматы, 1995.

97.             Муқанов М.С. Қазақ жерінің тарихы.-Алматы, 1994.

98.             Мұстафа Шоқай. Түркістанның қилы тағдыры.-Алматы, 1992.

99.             Мэн-ца- Бэй-ху (Полное описание монголо-татар).-М., 1975.

100.     Назарбаев Н.А. Без правых и левых.-М., 1991.

101.     Назарбаев Н.А. Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства.-Алма-Ата, 1992,

102.     Назарбаев Н.А. Идейная консолидация общества - как условие прогресса Казахстана.-Алматы, 1993.

103.     Нурбскова Г. Женщины Казахстана-фронту.-Алма-Ата, 1968.

104.     Нусупбеков А.Н. Объединение казахских земель в Казахской Советской Социалистической республике.-Алма-Ата, 1953.

105.     Нурпейісов К. Алаш һәм Алаш Орда.-Алматы, 1995.

106.     Омарбеков Т. Зобалаң.-Алматы: Санат, 1994.

107.     Омарбеков Т.  20-30 жылдардағы  Қазақстан қасіреті.-Алматы, 1997. 

108.     Образование     Казахской    АССР.     Сборник    материалов     и документов.-Алма-Ата, 1957.

109. Осипов В.П. Всматриваясь в 20-30 годы.-Алма-Ата, 1991. 110. Рыскулов Т. Избранные труды.-Алма-Ата: Казахстан, 1974.

111.     Сабырханов А. Исторические предпосылки ликвидации ханской власти в Казахстане "Казахстан в эпоху феодализма".-Алма-Ата, 1981.

112.    Сенигова Т.Н. Средневековый Тараз.-Алма-Ата, 1972.

113.    Сулеймснов Б. Аграрный вопрос в Казхстане в последней трети ХІХ-начале XX вв. (1867-1917гг.).-Алма-Ата, 1963.

114.    Сулейменов Б.С, Басин В.Я. Восстание 1916 года в Казахстане (причины, характер, движущие силы).-Алма-Ата, 1977.

115.    Сыздыкова Р.Г. Язык Жами-ат-Тауарих.-Алма-Ата, 1989.

116.    Толыбсков СЕ. Кочевое общество казахов в XVII-начале XX вв.-Алма-Ата, 1971.

117.    Турсунбаев   А.Б.   Из   истории   крестьянского   переселения   в Казахстане.-Алма-Ата, 1950.

118.    Татимов   М.    Социальная   обусловленность   демографических процессов.-Алма-Ата, 1991.

119.Темиргалиев   К.Е.    Борьба   за   нефть   Казахстана:   Партийное руководство развитием нефтяной промышленности (1920-1970). -Алма-Ата, 1982.

120. Уроки отечественной истории и возрождеиние Казахстанского общества.-Алматы: Казахстан, 1999.

121. Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды.-М., 1973.

122. Фридман Ц.Л. Банки и кредит в дореволюционном Казахстане. -Алма-Ата, 1974.

123. Хозяйство казахов на рубеже XIX-XX вв.-Алма-Ата: Наука, 1980.

124.Хафизова   К.Ш.   Китайская   дипломатия   в   Центральной  Азии (XIV-XIX вв.).-Алматы: Ғылым, 1995.

125. Черников С.С. Загадка Золотого кургана.-М., 1965.

126. Чжен кун фу. Геополитика Казахстана.-Алматы, 1999.

127. Шонан±лы Т. Жер тағдыры, ел тағдыры.-Алматы, 1995.

128. Шахматов   В.Ф.   Казахская   пастбищно-кочевая   община. -Алма-Ата, 1982.

 


А  Қосымшасы

 

 

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ИНСТИТУТЫ

 

Радиотехника және байланыс  факультеті

 

 

 

 

 

Әлеуметтік пәндер кафедрасы

 

 

 

 

 

 

 

Купельдеев А.А.   РЭСк-02-04

 

 

 

ТАҚЫРЫБЫ: "VI-XIII ғ.ғ. ҚАЗАҚСТАН ТЕРРИТОРИЯСЫНДАҒЫ СЕНІМ- НАНЫМ ЖӘНЕ ДІН ".

                                     

                                      (Семестрлік жұмыс № 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Ғылыми жетекшісі:

аға оқытушы  Жұмағұлов М.Д.

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2002


 

Ә  Қосымшасы

 

 

№1 Семестрлік жұмыс тақырыбын таңдау

кестесі

 

 

Шифр

Тақырып

Шифр

Тақырып

Шифр

Тақырып

01

1

34

34

67

5

02

2

35

35

68

6

03

3

36

36

69

7

04

4

37

37

70

8

05

5

38

38

71

9

06

6

39

39

72

10

07

7

40

40

73

11

08

8

41

41

74

12

09

9

42

42

75

13

10

10

43

43

76

14

11

11

44

44

77

15

12

12

45

45

78

16

13

13

46

46

79

17

14

14

47

47

80

18

15

15

48

48

81

19

16

16

49

49

82

20

17

17

50

50

83

21

18

18

51

51

84

22

19

19

52

52

85

23

20

20

53

53

86

24

21

21

54

54

87

25

22

22

55

55

88

26

23

23

56

56

89

27

24

24

57

57

90

28

25

25

58

58

91

29

26

26

59

59

92

30

27

27

60

60

93

31

28

28

61

61

94

32

29

29

62

62

95

33

30

30

63

1

96

34

31

31

64

2

97

35

32

32

65

3

98

36

33

33

66

4

99

37

 

 

 

 

00

38

 

 

Б  Қосымшасы

 

 

№2 Семестрлік жұмыс тақырыбын таңдау

кестесі

 

 

Шифр

Тақырып

Шифр

Тақырып

Шифр

Тақырып

01

5

34

1

67

34

02

6

35

2

68

35

03

7

36

3

69

36

04

8

37

4

70

37

05

9

38

5

71

38

06

10

39

6

72

39

07

11

40

7

73

40

08

12

41

8

74

41

09

13

42

9

75

42

10

14

43

10

76

43

11

15

44

11

77

44

12

16

45

12

78

45

13

17

46

13

79

46

14

18

47

14

80

47

15

19

48

15

81

48

16

20

49

16

82

49

17

21

50

17

83

50

18

22

51

18

84

51

19

23

52

19

85

52

20

24

53

20

86

53

21

25

54

21

87

54

22

26

55

22

88

55

23

27

56

23

89

56

24

28

57

24

90

57

25

29

58

25

91

58

26

30

59

26

92

59

27

31

60

27

93

60

28

32

61

28

94

61

29

33

62

29

95

62

30

34

63

30

96

1

31

35

64

31

97

2

32

36

65

32

98

3

33

37

66

33

99

4

 

 

 

 

00

5

 

 

 

Мазм±ны

 

 

1.    Кіріспе                                                                                         3

 

1 Әдістемелік нұсқаулар                                                               4

 

2 Семестрлікжұмыстақырыптары                                             6

 

3 Әдебиеттер тізімі                                                                          9

 

4 А қосымшасы                                                                               14

 

5 Ә қосымшасы                                                                               15

 

6 Б қосымшасы                                                                                16

 

 

 

 2004ж. Жинақтық жоспар. реті 64

 

 

 

 

Марат Дәулетбайұлы Жұмағұлов

Әсет Батырханұлы Мергенбаев

 

 

 

 

ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ

Семестрлік жұмысқа арналған әдістемелік нұсқаулар

(барлық мамандықтардың күндізгі бөлімінде оқитын

 1-курс студенттері үшін) 

 

 

Редакторы Ж.А. Байбураева

 

 

 

 

Басуға қол қойылды _______                  Қалып 60х84

Таралымы ___50_____ дана                    Баспаханалық қағаз № 1

Көлемі ____ есеп баспа табақ                 Тапсырыс ____

                                                                    Бағасы __30__ теңге

 

Алматы энергетика және байланыс институты көшірме - көбейту бюросы 

480013. Алматы. А.Байтұрсынов көшесі, 126